Slovenská arachnologická spoločnosť

o spoločnosti      kronika     novinky     bibliografia     galéria     pavúkovce
    bibliografia    rukopisy     časopisy SK UK


arachnida bakalárske, diplomové a iné práce

  Araneae • Opiliones • Pseudoscorpiones • Palpigradi • Schizomida

 • Acari: Ixodida • Mesostigmata • Prostigmata • Endeostigmata • Oribatida • AstigmataAxamská, Gabriela 2019. Spoločenstvá pôdnych roztočov (Acari) pozdĺž gradientu mikroklímy v Silickej ľadnici (Slovenský kras). Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 45 pp. (vedúci P. Ľuptáčik)

Ballon, Pavol 2008. Klieštik včelí (Acarina, Mesostigmata, Varroidae) na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 60 pp. (vedúci P. Fenďa)

Beňo, Ján 2010. Vplyv veterných elektrární na vybrané skupiny epigeickej fauny (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones). Dizertačná práca, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, 98 pp. (vedúci S. Stašiov)

Beregszasziová, Ivana 2017. Spoločenstvá pôdnych roztočov pozdĺž mikroklimatického gradientu pri Silickej ľadnici (Slovenský kras). Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 56 pp. (vedúci P. Ľuptáčik)

Beregszasziová, Ivana 2019. Spoločenstvá pôdnych roztočov panciernikov (Acari: Oribatida) pozdĺž gradientu mikroklímy v Silickej ľadnici (Slovenský kras). Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 89 pp. (vedúci P. Ľuptáčik)

Blahovičová, Lucia 2009. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) čeľade Parasitidae na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 50 pp. (vedúci P. Fenďa)

Blahovičová, Lucia 2011. Pôdne roztoče (Acarina, Mesostigmata) dubových lesov Malých Karpát. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 75 pp. (vedúci P. Fenďa)

Bratková, Jana 2009. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) na drobných zemných cicavcoch na území Slovenska. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 50 pp. (vedúci P. Fenďa)

Bratková, Jana 2011. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) na drobných zemných cicavcoch na území Slovenska. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 77 pp. (vedúci P. Fenďa)

Brodňanová, Romana 2018. Repelentný účinok esenciálnych olejov na Ixodes ricinus so zameraním na porovnanie viacerých experimentálnych dizajnov a metód používaných pri stanovení repelentnosti. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 72 pp. (vedúci K. Štefanidesová)

Bubeníková, Lenka 2014. Synúzie bezstavovcov budov mesta Partizánske. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 56 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Bubeníková, Lenka 2016. Synúzie bezstavovcov budov mesta Partizánske. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 87 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Bucherová, Miroslava 2002. Rozšírenie koscov (Opilionida) na Slovensku a zhodnotenie ich bioindikačného potenciálu. Diplomová práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 89 pp. (vedúci S. Stašiov)

Bukva, Vladimír 1978. Pancířníci (Acari: Oribatei) hnízd drobných savců v oblasti Vysokých Tater. Kandidátská disertace, knihovna Přírodovědecké fakulty UK, Praha, 228 pp.

Burdová, Lenka 2013. Výskyt kliešťami prenášaných mikroorganizmov (rickettsie) u drobných zemných cicavcov na juhozápadnom Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 80 pp. (vedúci E. Kocianová)

Candráková, Andrea 2016. Ektoparazity (Acari: Mesostigmata) a ich hostitelia Podunajskej nížiny. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 89 pp. (vedúci I. Baláž, konzultant P. Klimant)

Černecká, Ľudmila 2018. Vplyv narušených lesných ekosystémov na spoločenstvá pavúkovcov (Arachnida). Dizertačná práca, Ústav ekológie lesa SAV a Technická univerzita vo Zvolene, 82 pp. (vedúci I. Mihál, konzultant P. Gajdoš)

Chvostáč, Michal 2013. Úloha stavovcov v cirkulácii kliešťami prenášaných zoonóz v urbánnych ohniskách. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 80 pp. (vedúci M. Derdáková)

Ciceková, Jana 2007. Pôdne roztoče (Acarina, Mesostigmata) dubových lesov Malých Karpát. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 135 pp. (vedúci P. Fenďa)

Cubínková, Katarína 2000. Druhové zloženie a výšková zonácia taxocenóz vybraných skupín epigeickej makrofauny v doline Nefcerka (Vysoké Tatry): kosce (Opilionida), stonožky (Chilopoda), mnohonôžky (Diplopoda). Diplomová práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 28 pp. (vedúci S. Stašiov)

Dankaninová, Lenka 2013. Biodiverzita araneofauny v podmienkach historických krajinných štruktúr Slovenska. Dizertačná práca, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 124 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Denisová, Miroslava 2014. Dictyna civica (Araneae, Dictynidae) v mestskej aglomerácii. Diplomová práca, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 73 pp. (vedúci M. Krumpál, konzultant Z. Krumpálová)

Ďurajková, Barbora 2020. Pancierniky (Oribatida) v hniezdach sýkorky veľkej (Parus major). Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 145 pp. (vedúci B. Mangová)

Ďuriš, Patrik 2015. Bezstavovce na budovách v obci Radošina. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 59 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Ďuriš, Patrik 2017. Priestorová analýza bezstavovcov na budovách v obci Radošina. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 74 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Énekesová, Edina 2012. Epigeické pavúky (Aranea) v ekosystéme lužných lesov. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 117 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Feketeová, Zuzana 2011. Význam uropodných roztočov (Acari: Uropodina) v ekológii podkôrnikov (Coleoptera: Scolytidae). Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 92 pp. (vedúci S. Kalúz)

Fekiačová, Martina 2011. Spoločenstvá koscov (Opiliones) v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny. Diplomová práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Zvolen, 66 pp. (vedúci S. Stašiov)

Fenďa, Peter 1996. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) hniezd vtákov na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 106 pp. (vedúci M. Krumpál, konzultant P. Mašán)

Fenďa, Peter 2005. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) hniezd vtákov na rybníkoch juhozápadného Slovenska. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 116 pp. (vedúci M. Krumpál)

Fenďa, Peter 2011. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vtákov na území Slovenska. Habilitačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 242 pp. (vedúci M. Krumpál)

Gaál, Jozef 2006. Väzba epigeickej mezo- a makrofauny na vybrané pseudokrasové jaskyne v NPR Pohanský hrad (Cerová vrchovina). Diplomová práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 51 pp. (vedúci S. Stašiov)

Gdovinová, Natália 2011. Vplyv drevinovej skladby na štruktúru a biodiverzitu spoločenstiev koscov (Opiliones) v Arboréte Borová hora (Zvolen). Bakalárska práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Zvolen, 38 pp. (vedúci S. Stašiov)

Gdovinová, Natália 2013. Vplyv drevinovej skladby a pôdy na spoločenstvá koscov (Opiliones) v suburbánnom prostredí. Diplomová práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, 47 pp. (vedúci S. Stašiov)

Goč, Ján 2008. Pôdne roztoče (Acarina, Mesostigmata) dubových lesov Malých Karpát. Rigorózna práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 62 pp. (vedúci I. Országh, konzultant P. Fenďa)

Hajková, K. 1995. Pôdna makrofauna Karlovej Vsi (Bratislava). Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 38 pp. (vedúci M. Krumpál)

Hamšíková-Svitálková, Zuzana 2016. Cirkulácia vybraných kliešťami prenášaných mikroorganizmov medzi vektormi a hlodavcami v Malých Karpatoch. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 177 pp. (vedúci M. Kazimírová)

Hegedüsová, Nina 2017. Roztoče (Acari: Mesostigmata) Botanickej záhrady v Bratislave zbierané metódou zemných pascí. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 53 pp. (vedúci K. Hrúzová)

Hegedüsová, Nina 2019. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach kukučky (Cuculus canorus) na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 53 pp. (vedúci P. Fenďa)

Heglasová, Ivana 2020. Kliešte a blchy drobných cicavcov a ich úloha potenciálnych vektorov vybraných patogénov na východnom Slovensku. Dizertačná práca, Parazitologický ústav SAV v Košiciach, 195 pp. (vedúci M. Stanko, konzultant B. Víchová)

Hlavatá, Martina 2006. Štruktúra a sezónna dynamika epigeickej mezo- a makrofauny s osobitným zreteľom na kosce (Opiliones) a mnohonôžky (Diplopoda) na území PP Trnovské rameno a Mokradie. Diplomová práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 45 pp. (vedúci S. Stašiov)

Holečková, Klaudia 2016. Ektoparazity drobných zemných cicavcov juhozápadného Slovenska. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 61 pp. (vedúci P. Klimant)

Hollá, Katarína 2018. Štruktúra a dynamika araneocenóz (Araneae) v porastoch borovice lesnej (Pinus sylvestris) na Záhorí. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 116 pp. (vedúci M. Holecová, konzultant A. Šestáková)

Horváthová, Františka 2011. Spoločenstvá pôdnych roztočov panciernikov v podmienkach ornej pôdy – vplyv stanovišťa a hospodárenia na spoločenstvá. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 68 pp. (vedúci P. Ľuptáčik)

Hrúzová, Kamila 2012. Roztoče podčeľade Parasitinae (Acarina, Mesostigmata, Parasitidae) na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 72 pp. (vedúci P. Fenďa)

Hrúzová, Kamila 2014. Výskyt, rozšírenie a ekologické nároky roztočov rodu Parasitus (Acari, Mesostigmata, Parasitidae) na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 116 pp. (vedúci P. Fenďa)

Hurtišová, E. 2009. Väzba koscov (Opiliones) na líniové formácie nelesnej drevinovej vegetácie (Štiavnické vrchy). Diplomová práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Zvolen, 45 pp. (vedúci S. Stašiov)

Jajcayová, Diana 2014. Taxonómia a rozšírenie šťúrikov (Pseudoscorpiones) žijúcich v práchne dutín a pod kôrou stromov Slovenska. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 74 pp. (vedúci J. Christophoryová)

Jajcayová, Diana 2016. Šťúriky (Pseudoscorpiones) žijúce v práchne dutín a pod kôrou stromov Slovenska. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 67 pp. (vedúci J. Christophoryová)

Jakšová, Patrícia 2015. Spoločenstvá pôdnych roztočov panciernikov v podmienkach aluviálnych orných pôd – vplyv stanovišťa a hospodárenia na spoločenstvá. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 79 pp. (vedúci P. Ľuptáčik)

Jakšová, Patrícia 2017. Oribatid mite communities (Acari, Oribatida) of subterranean environment of talus deposits. Rigorózna práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 35 pp. (vedúci Ľ. Kováč, konzultant P. Ľuptáčik)

Jakšová, Patrícia 2019. Soil oribatid mite communities (Acari: Oribatida) and environmental gradients. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 103 pp. (vedúci Ľ. Kováč, konzultant P. Ľuptáčik)

Jandík, Matej 2020. Klieštikovce (Acari, Mesostigmata) v hniezdach sýkoriek (Parus spp.) na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 45 pp. (vedúci P. Fenďa)

Jarab, Martin 2004. Využitie koscov (Opiliones) na ekologické hodnotenie prostredia v Blatnickej doline (Veľká Fatra). Diplomová práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 37 pp. (vedúci S. Stašiov)

Jasenák, L. 1972. Pôdna makrofauna Devínskej Kobyly. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 82 pp. (vedúci J. Gulička)

Jurík, R. 2001. Štruktúra a dynamika epigeickej makrofauny v CHKO Štiavnické vrchy. Diplomová práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 52 pp. (vedúci S. Stašiov)

Kalúz, Stanislav 1980. Larvy trombikul (Acarina: Trombiculidae) – parazity drobných zemných cicavcov lužného lesa a vetrolamu pri Podunajských Biskupiciach. Rigorózna práca, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 46 pp.

Kalúz, Stanislav 1981. Trombikuly (Acarina: Trombiculidae) urbánnej oblasti Bratislavy. Kandidátska dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 58 pp.

Kaňuchová, Andrea 2015. Taxonómia a rozšírenie šťúrikov (Pseudoscorpiones) žijúcich v kompostoch na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 62 pp. (vedúci J. Christophoryová)

Kaňuchová, Andrea 2017. Šťúriky (Pseudoscorpiones) žijúce v kompostoch na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 58 pp. (vedúci J. Christophoryová)

Kepič, Martin 2001. Taxocenózy koscov (Opilionida) a mnohonôžok (Diplopoda) PR Kozlinec (Bystrická vrchovina) a ich význam pre ekologické hodnotenie prostredia. Diplomová práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 54 pp. (vedúci S. Stašiov)

Kertys, Šimon 2008. Kosce (Opiliones) a mnohonôžky (Diplopoda) Breznickej mokrade (Ondavská vrchovina). Diplomová práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Zvolen, 72 pp. (vedúci S. Stašiov)

Kicková, Gabriela 1998. Roztoče (Acarina), ako súčasť hniezdnej fauny holuba skalného (Columba livia f. domestica). Diplomová práca, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 65 pp. (vedúci O. Majzlan, konzultant P. Fenďa)

Klimant, Peter 2012. Roztoče (Acarina: Mesostigmata) drobných zemných cicavcov vybraných lokalít Belianskych a Vysokých Tatier. Diplomová práca, Katedra zoológie a antropológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 65 pp.

Klimant, Peter 2015. Spoločenstvá drobných cicavcov urbanizovaného prostredia mesta Nitra. Rigorózna práca, KEE Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra, 113 pp.

Klimant, Peter 2016. Roztoče (Acari) hlodavcov a hmyzožravcov v urbánnej aglomerácii Nitry. Dizertačná práca, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Nitra, 142 pp. (vedúci I. Baláž)

Klimovičová, Miroslava 2016. Biodiversity and ecology of quill mites (Prostigmata: Syringophilidae). Dizertačná práca, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 183 pp. (vedúci M. Hromada, konzultant M. Skoracki)

Klincková, Ivona 2019. Kliešte – prenášače patogénov Borrelia spp. a Rickettsia spp. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. (vedúci I. Heglasová)

Kluka, Vladimír 2011. Kosce (Opiliones) Čiernej Lehoty. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. (vedúci M. Krumpál)

Kocáková, Martina 2015. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v mestskej aglomerácii. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 102 pp. (vedúci P. Fenďa)

Kollár, Jozef 2016. Synúzie kliešťov (Acari: Ixodidae) v urbánnom prostredí mesta Holíč. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 72 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Kollár, Jozef 2018. Analýza dynamiky kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) v urbánnom prostredí mesta Holíč. Rigorózna práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. (vedúci Z. Krumpálová)

Kostrab, Matúš 2008. Prachové roztoče (Acarina, Astigmata, Pyroglyphidae) na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 35 pp. (vedúci P. Fenďa)

Kostrab, Matúš 2010. Prachové roztoče (Acarina, Astigmata, Pyroglyphidae) na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 49 pp. (vedúci P. Fenďa)

Kováčiková, Magdaléna 2011. Pôdne roztoče (Acari, Mesostigmata) dubových lesov Malých Karpát. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 46 pp. (vedúci P. Fenďa)

Kováčiková, Magdaléna 2013. Pôdne roztoče (Acari, Mesostigmata) NPR Devínska Kobyla (Malé Karpaty). Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 79 pp. (vedúci P. Fenďa)

Kovárová, Nikola 2016. Akaríniá bytových priestorov a ich väzba na environmentálne faktory. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 46 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Kožuchová, Laura 2020. Forenzná akarológia. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 41 pp. (vedúci P. Fenďa)

Krajča, Andrej 2005. Sukcesia epigeických pavúkov (Araneae) v oblasti niklových háld pri Seredi. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 163 pp. (vedúci M. Krumpál, konzultant Z. Krumpálová)

Krajčiová, Romana 2014. Výskyt, rozšírenie a ekologické nároky roztočov rodu Dermanyssus na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 84 pp. (vedúci J. Halgoš, konzultant P. Fenďa)

Krajčovičová, Katarína 2012. Šťúriky (Pseudoscorpiones) Českého krasu. Diplomová práca, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 87 pp. (vedúci M. Krumpál, konzultant J. Christophoryová)

Krajčovičová, Katarína 2016. Šťúriky (Pseudoscorpiones) vybraných biotopov Slovenska. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 137 pp. (vedúci M. Krumpál, konzultant J. Christophoryová)

Kraljik, Jasna 2010. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach havrana poľného (Corvus frugilegus L.) na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 32 pp. (vedúci P. Fenďa)

Kraljik, Jasna 2012. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach havrana poľného (Corvus frugilegus L.) na Slovensku. Diplomová práca, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 59 pp. (vedúci P. Fenďa)

Kraljik, Jasna 2016. Ektoparazity drobných cicavcov a ich úloha ako vektorov vybraných skupín patogénov. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 138 pp. (vedúci M. Stanko, konzultant E. Špitalská)

Krčmárik, Jakub 2014. Synúzie bezstavovcov na budovách v Nitre. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 61 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Krogmanová, Monika 2013. Podmienky pre výskyt pavúka Dictyna civica (Aranae, Dictynidae) v Nitre. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 60 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Krogmanová, Monika 2016. Prachové roztoče (Acarina, Mesostigmata) ľudských obydlí v Zlatých Moravciach. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 55 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Krogmanová, Monika 2018. Prachové roztoče (Acarina, Astigmata) ľudských obydlí v Zlatých Moravciach a Žitavanoch. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. (vedúci Z. Krumpálová)

Kršiak, Branislav 2009. Podkôrnikovité (Coleoptera: Scolytidae) a foretické uropodné roztoče (Acarina, Mesostigmata: Uropodina) v horskom smrekovom lese. Dizertačná práca, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, 82 pp. (vedúci P. Zach)

Krumpálová, Zuzana 2012. Vplyv environmentálnych faktorov na araneofaunu epigeónu inundácií Moravy a Dunaja. Habilitačná práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 154 pp.

Krupová, Daniela 2017. Vplyv vybraných druhov inváznych rastlín na spoločenstvá pôdnych roztočov so zameraním na pancierniky (Acari, Oribatida). Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 68 pp. (vedúci P. Ľuptáčik)

Kuchárová, Klaudia 2020. Domáce zvieratá – hostitelia kliešťov a sentinely kliešťami prenášaných mikroorganizmov na juhozápadnom Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 114 pp. (vedúci M. Kazimírová)

Kucman, Peter 2012. Acarina (Mesostigmata) v hniezdach vrabca poľného (Passer montanus L. 1758). Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 108 pp. (vedúci D. Cyprich, konzultant P. Fenďa)

Kumová, Silvia 2017. Analýza dynamiky kliešťov (Acari) v katastrálnom území obce Radošina. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 50 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Kumová, Silvia 2019. Dynamika a priestorová analýza kliešťov (Acari, Ixodidae) v obci Radošina. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 61 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Kunst, Miroslav 1968. Roztoči nadřádu Oribatei ČSSR 1–6 díl. Habilitation Thesis, Zoologický ústav přírodovědecké fakulty Karlovy University, Praha, 1548 pp.

Legemzová, Veronika 2018. Roztoče (Acari) stromových dutín v intraviláne a okolí Košíc. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. (vedúci P. Ľuptáčik)

Lelovicsová, Silvia 2016. Vplyv environmentálnych faktorov na výskyt Dictyna civica. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 84 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Lelovicsová, Silvia 2018. Mapovanie výskytu pavúka – pradiara obávaného (Cheiracanthium punctorium, Araneae) v urbánnom prostredí. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. (vedúci Z. Krumpálová)

Lichard, Milan 1959. Perové roztoče (Analgesoidea) vtákov Svätojurského Šúru so zreteľom na Passeriformes. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 85 pp., 107 fig. (vedúci L. Korbel, konzultant O. Mačička)

Litavský, Juraj 2018. Taxocenózy koscov (Opiliones) a ich bioindikačný potenciál v evaluácii ekologických a environmentálnych parametrov krajiny Podunajska. Dizertačná práca, Katedra krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, 117 pp. (vedúci P. Fedor, konzultant S. Stašiov)

Lóšková, Jana 2013. The effect of natural disturbances and management practices on soil Oribatida communities (Acari) in windthrow stands of the High Tatra Mountains. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 97 pp. (vedúci Ľ. Kováč, konzultant P. Ľuptáčik)

Ľuptáčik, Peter 2006. Cenózy panciernikov (Acari, Oribatida) na ornej pôde s terénnou depresiou. Dizertačná práca, Ústav zoológie SAV, Bratislava, 81 pp. + 120 príloh.

Mačkayová, Erika 2002. Vplyv intenzity obnovných zásahov v lesnom poraste na štruktúru vybraných taxocenóz epigeickej makrofauny (Opilionida, Diplopoda, Chilopoda) v podhorskej bučine. Diplomová práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 53 pp. (vedúci S. Stašiov)

Majtánová, Dominika 2011. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) čeľade Zerconidae v Európe. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 67 pp. (vedúci P. Fenďa)

Mangová, Barbara 2009. Pancierniky (Acarina, Oribatida) na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 84 pp. (vedúci P. Fenďa)

Mangová, Barbara 2011. Pancierniky (Acari: Oribatida) Turskej doliny, Malá Fatra. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 191 pp. (vedúci M. Krumpál, konzultant P. Ľuptáčik)

Mangová, Barbara 2015. Pancierniky (Acari: Oribatida) mestských aglomerácií. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 195 pp. (vedúci M. Krumpál, konzultant P. Ľuptáčik)

Mašán, Peter & Mihál, Ivan 1988. K poznaniu fauny koscov (Opilionidea) na Slovensku. Študentská vedecká odborná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 22 pp.

Metelička, Dávid 2017. Analýza parazitov na domestifikovaných zvieratách ako vektoroch epidemiologických ochorení. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 78 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Miko, Ladislav 1995. Taxocenózy pancířníků (Acarina, Oribatida) agroekosystémů Východoslovenské nížiny a Košické kotliny. Vol. 1–2. Ph. D. Thesis, Karlova Universita, Praha, 181 pp.

Miťková, Katarína 2011. Úloha ektoparazitických roztočov pri cirkulácií mikroorganizmov (Rickettsiales) v prírodných ohniskách. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 42 pp. (vedúci P. Fenďa, konzultant E. Kocianová)

Miťková, Katarína 2013. Úloha roztočov (Dermanyssoidea a Trombiculidae) pri cirkulácii rickettsií v nížinných lokalitách juhozápadného Slovenska. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 89 pp. (vedúci E. Kocianová)

Močko, Matej 2015. Kliešte (Ixodidae) obce Radošina. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 65 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Mojšová, Michala 2014. Sezonalita kliešťov (Acari: Ixodida) a úloha kliešťov a hlodavcov v cirkulácii baktérie Neoehrlichia mikurensis v Malých karpatoch (Juhozápadné Slovensko). Diplomová práca, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 91 pp. (vedúci M. Kazimírová)

Molnárová, Petra 2018. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hmiezdach drozdov (Turdus spp.) na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 56 pp. (vedúci P. Fenďa)

Murín, Ján 2008. Kosce (Opiliones) a mnohonôžky (Diplopoda) vybraných rašelinísk hornej Oravy. Diplomová práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Zvolen, 60 pp. (vedúci S. Stašiov)

Novobilský, Erik 2019. Šťúriky (Arachnida: Pseudoscorpiones) Laosu (JV Ázia). Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 73 pp. (vedúci J. Christophoryová)

Ondrejková, Natália 2017. Synantropné bezstavovce urbánneho prostredia. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 63 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Ondrejková, Natália 2019. Pavúky (Araneae) ako modelové živočíchy hodnotenia prostredia. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 77 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Ozimá, Lenka 2018. Roztoče rodu Zercon (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) v Európe. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 78 pp. (vedúci P. Fenďa)

Pajonková, Monika 2010. Pôdne roztočíky (Acari: Tarsonemina) bylinných habitatov na juhozápadnom Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 58 pp. (vedúci S. Kalúz)

Palaščáková, Miroslava 2013. Vertikálna distribúcia pôdnych roztočov (Acari) v sutinovom svahu v NPR Sivec (Čierna hora). Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 36 pp. (vedúci P. Ľuptáčik)

Palaščáková, Miroslava 2015. Vertikálna stratifikácia a sezónna dynamika pôdnych roztočov panciernikov v prostredí zazemnenej sutiny. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 48 pp. (vedúci P. Ľuptáčik)

Pavelková, Natália 2017. Výskyt kliešťa obyčajného, Ixodes ricinus ako vektor rickettsií v oblasti Nízkych Tatier. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 63 pp. (vedúci E. Špitálska)

Pavľáková, Barbora 2020. Spoločenstvá pôdnych článkonožcov pohoria Burda. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 79 pp. (vedúci P. Ľuptáčik)

Pavlíková, Alena 2013. Dynamika a druhové zloženie kliešťov vybraných lesných biotopov Bratislavy. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 126 pp. (vedúci D. Žiak, konzultant E. Kocianová)

Pavlíková, Mária 2008. Vplyv veterného parku pri Skalitom (Jablunkovské medzihorie) na štruktúru spoločenstiev koscov (Opiliones). Bakalárska práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Zvolen, 31 pp. (vedúci S. Stašiov)

Pavlíková, Mária 2010. Vplyv drevinovej skladby na štruktúru spoločenstiev koscov (opiliones) v arboréte Borová hora. Diplomová práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Zvolen, 41 pp. (vedúci S. Stašiov)

Prevužňáková, Petra 2019. Biodiverzita a ekológia brkových roztočov parazitujúcich vtáky rodu Estrilda. Bakalárska práca, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej Univerzity v Prešove, 52 pp. (vedúci M. Hromada, konzultant M. Skoracki)

Prícka, Jana 2014. Prachové roztoče (Acari) ľudských obydlí v obciach Nitrianska Blatnica a Bojná (okres Topoľčany). Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 56 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Prícka, Jana 2016. Prachové roztoče (Acari, Pyroglyphidae) obydlí v okrese Topoľčany. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 76 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Profotová, Miriam 2020. Kliešte a lovná zver – prenášače a rezervoáre kliešťami prenášaných mikroorganizmov na juhozápadnom Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 82 pp. (vedúci M. Kazimírová)

Purgat, Pavol 2016. Invázne prejavy Dictyna civica v urbánnom prostredí. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 86 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Purgat, Pavol 2018. Pavúky (Araneae) ako modelové živočíchy na hodnotenie stavu prostredia. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. (vedúci Z. Krumpálová)

Rakovská, Katarína 2013. Environmentálne podmienky pre šírenie pavúka Dictyna civica (Araneae, Dictynidae) v Zlatých Moravciach. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 59 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Rakovská, Katarína 2015. Výskyt pavúka Dictyna civica (Araneae, Dictynidae) na budovách v Zlatých Moravciach. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 94 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Rakytová, Ivana 2014. Demodikóza a Sarkoptový svrab u psov. Diplomová práca, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 68 pp. (vedúci M. Fialkovičová)

Rosíková, Karina 2017. Skákavky (Araneae, Salticidae) v porastoch borovice lesnej (Pinus sylvestris) na území Borskej nížiny. Bakalárska práca, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 50 pp. (vedúci M. Holecová, konzultant A. Šestáková)

Rybanská, Eliška 2020. Priestorová analýza kliešťov (Acari) v urbanizovanom prostredí obce Malé Ripňany. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 65 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Schniererová, Erika 2000. Synúzie roztočov (Acarina, Mesostigmata) hniezd vtákov umiestnených na alebo nad vodnou hladinou. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 72 pp. (vedúci M. Krumpál, konzultant P. Fenďa)

Ščúrová, Jana 2016. Prachové roztoče (Acarina) a iné bezstavovce študentských internátov v Nitre. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 52 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Ščúrová, Jana 2018. Prachové roztoče (Acarina) a iné bezstavovce študentských internátov v Nitre. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. (vedúci Z. Krumpálová)

Šestáková, Anna 2013. Rod Araneus strednej Európy. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 149 pp. (vedúci M. Krumpál)

Sidor, Viktor 1982. Akarofauna veľkochovu hospodárskych zvierat Agrokomplexu v Nitre. Diplomová práca, Katedra systematickej a ekologickej zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 69 pp. (vedúci M. Kiefer, konzultanti K. Samšiňák a F. Dusbábek)

Siryová, Slávka 2000. K ekológii orla krikľavého (Aquila pomarina) v podmienkach východného Slovenska. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava. (vedúci Z. Feriancová-Masárová, konzultant P. Fenďa)

Snopková, Eva 2001. Štruktúra epigeickej makrofauny a jej dynamika v NPR Príboj. Diplomová práca, Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 48 pp. (vedúci S. Stašiov)

Sočuvková-Bačíková, Stanislava 2014. Biodiverzita akarínií v hniezdach vtákov. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 175 pp. (vedúci I. Országh, konzultant P. Fenďa)

Šohajdová, Sandra 2014. Bezstavovce vtáčích búdok v územnej pôsobnosti CHKO Ponitrie. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 68 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Šohajdová, Sandra 2016. Ektoparazity hniezd sýkoriek (rod Parus) z CHKO Ponitrie. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 83 pp. (vedúci Z. Krumpálová)

Štipčáková, Lucia 2018. Vplyv plodiny na spoločenstvá pôdnej fauny v malopestovateľských podmienkach so zameraním na roztoče pancierniky (Acari, Oribatida). Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. (vedúci Z. Krumpálová, konzultant P. Ľuptáčik)

Štolcová, Martina 2017. Taxonómia rodu Lamprochernes (Arachnida: Pseudoscorpiones). Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 43 pp. (vedúci J. Christophoryová)

Študijová, Daniela 2019. Význam mäsožravých cicavcov (Carnivora) v udržiavaní prírodných ohnísk článkonožcami prenášaných nákaz v Európe. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 57 pp. (vedúci M. Kazimírová)

Švaňa, Miroslav 2004. Roztoče (Acarina: Mesostigmata) v hniezdach vrabcov (Passer domesticus a P. montanus) na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 64 pp. (vedúci P. Fenďa)

Švehlová, A. 2013. Kliešťami prenášané mikroorganizmy v oblastiach súbežného výskytu vektorov Ixodes ricinus a Dermacentor spp. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 85 pp. (vedúci M. Kazimírová)

Topercer, Emil 1975. Oribatei Devínskej Kobyly. Diplomová práca, Katedra systematickej a ekologickej zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 196 pp. (vedúci J. Gulička, konzultanti M. Kunst a V. Bukva)

Topercer, Emil 1980. Spoločenstvá Oribatei vo vybraných biotopoch Malých Karpát. Kandidátska dizertácia, Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV, Bratislava, 144 pp.

Uhorskaiová, Lucia 2009. Vplyv formy obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny na štruktúru a dynamiku koscov (Opiliones). Dizertačná práca, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, 80 pp. (vedúci S. Stašiov)

Urcikánová, Lucia 2009. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) vtáčích hniezd na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 39 pp. (vedúci P. Fenďa)

Urcikánová, Lucia 2011. Roztoče (Acarina: Mesostigmata) v hniezdach vtákov na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 81 pp. (vedúci P. Fenďa)

Vaculová, Tatiana 2013. Ohniská patogénov prenášaných kliešťom Ixodes ricinus na vybraných lokalitách v Bratislave. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 85 pp. (vedúci V. Tarageľová)

Várfalvyová, Denisa 2010. Charakteristika spoločenstiev dominantných skupín článkonožcov v hniezdach Mus spicilegus (Rodentia) na Slovensku. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. (vedúci M. Stanko)

Veselický, Michal 2016. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v mestských aglomeráciách na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 47 pp. (vedúci P. Fenďa)

Veselický, Michal 2018. Roztoče (Acari, Mesostigmata) mestskej zelene v Bratislave. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 85 pp. (vedúci P. Fenďa)

Virecová, Lucia 2017. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vrabcov (Passer domesticus a P. montanus) na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 57 pp. (vedúci P. Fenďa)

Vrabec, Michal 2008. Prostigmátne roztoče (Acarina, Prostigmata) na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 64 pp. (vedúci P. Fenďa)

Vrabec, Michal 2010. Pôdne roztoče (Acari: Prostigmata) bylinných habitatov juhozápadného Slovenska. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 57 pp. (vedúci P. Fenďa, konzultant S. Kalúz)

Vrabec, Michal 2014. Foretické uropodné roztoče (Acari: Uropodina) v ekológii lykožrútov (Coleoptera: Scolytidae) na smrekoch. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 132 pp. (vedúci S. Kalúz)

Zamec, Richard 2008. Astigmátne roztoče (Acarina, Astigmata) na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 44 pp. (vedúci P. Fenďa)

Zamec, Richard 2010. Astigmátne roztoče (Acarina, Astigmata) na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 117 pp. (vedúci P. Fenďa)

Zamec, Richard 2014. Taxonómia, ekológia a chorológia astigmátnych roztočov. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 129 pp. (vedúci P. Fenďa)

Zemanová, Silvia 2011. Pôdne roztoče (Acari: Prostigmata) v rôznych podmienkach renaturácie lesa. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 86 pp. (vedúci S. Kalúz)

Zifčáková, Nikolett 2020. Roztoče rodu Zercon (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) v Európe. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 80 pp. (vedúci P. Fenďa)na začiatok


© 2016 SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 27. august 2020