Slovak Arachnological Society

about society     chronicle     news     bibliography     gallery     arachnids
    bibliography    manuscripts    journals SK UK

arachnida Theses, dissertations and other unpublished works

A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

  Araneae • Opiliones • Pseudoscorpiones • Palpigradi • Schizomida

 • Acari: Ixodida • Mesostigmata • Prostigmata • Endeostigmata • Oribatida • Astigmata

 


Axamská, Gabriela 2019. Spoločenstvá pôdnych roztočov (Acari) pozdĺž gradientu mikroklímy v Silickej ľadnici (Slovenský kras). Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, P.J. Šafárik University in Košice, 45 pp. (supervisor P. Ľuptáčik)

Ballon, Pavol 2008. Klieštik včelí (Acarina, Mesostigmata, Varroidae) na Slovensku. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 60 pp. (supervisor P. Fenďa)

Beňo, Ján 2010. Vplyv veterných elektrární na vybrané skupiny epigeickej fauny (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones). Doctoral Dissertation, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 98 pp. (supervisor S. Stašiov)

Beregszasziová, Ivana 2017. Spoločenstvá pôdnych roztočov pozdĺž mikroklimatického gradientu pri Silickej ľadnici (Slovenský kras). Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, P.J. Šafárik University in Košice, 56 pp. (supervisor P. Ľuptáčik)

Beregszasziová, Ivana 2019. Spoločenstvá pôdnych roztočov panciernikov (Acari: Oribatida) pozdĺž gradientu mikroklímy v Silickej ľadnici (Slovenský kras). Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, P.J. Šafárik University in Košice, 89 pp. (supervisor P. Ľuptáčik)

Blahovičová, Lucia 2009. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) čeľade Parasitidae na Slovensku. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 50 pp. (supervisor P. Fenďa)

Blahovičová, Lucia 2011. Pôdne roztoče (Acarina, Mesostigmata) dubových lesov Malých Karpát. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 75 pp. (supervisor P. Fenďa)

Bratková, Jana 2009. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) na drobných zemných cicavcoch na území Slovenska. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 50 pp. (supervisor P. Fenďa)

Bratková, Jana 2011. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) na drobných zemných cicavcoch na území Slovenska. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 77 pp. (supervisor P. Fenďa)

Brodňanová, Romana 2018. Repelentný účinok esenciálnych olejov na Ixodes ricinus so zameraním na porovnanie viacerých experimentálnych dizajnov a metód používaných pri stanovení repelentnosti. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 72 pp. (supervisor K. Štefanidesová)

Bubeníková, Lenka 2014. Synúzie bezstavovcov budov mesta Partizánske. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 56 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Bubeníková, Lenka 2016. Synúzie bezstavovcov budov mesta Partizánske. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 87 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Bucherová, Miroslava 2002. Rozšírenie koscov (Opilionida) na Slovensku a zhodnotenie ich bioindikačného potenciálu. Master's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 89 pp. (supervisor S. Stašiov)

Bukva, Vladimír 1978. Pancířníci (Acari: Oribatei) hnízd drobných savců v oblasti Vysokých Tater. Doctoral Dissertation, Faculty of Sciences, Charles University in Prague, 228 pp.

Burdová, Lenka 2013. Výskyt kliešťami prenášaných mikroorganizmov (rickettsie) u drobných zemných cicavcov na juhozápadnom Slovensku. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 80 pp. (supervisor E. Kocianová)

Candráková, Andrea 2016. Ektoparazity (Acari: Mesostigmata) a ich hostitelia Podunajskej nížiny. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 89 pp. (supervisor I. Baláž, consultant P. Klimant)

Černecká, Ľudmila 2018. Vplyv narušených lesných ekosystémov na spoločenstvá pavúkovcov (Arachnida). Doctoral Dissertation, Institute of Forest Ecology SAS and Technical University in Zvolen, 82 pp. (supervisor I. Mihál, consultant P. Gajdoš)

Chvostáč, Michal 2013. Úloha stavovcov v cirkulácii kliešťami prenášaných zoonóz v urbánnych ohniskách. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 80 pp. (supervisor M. Derdáková)

Ciceková, Jana 2007. Pôdne roztoče (Acarina, Mesostigmata) dubových lesov Malých Karpát. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 135 pp. (supervisor P. Fenďa)

Cubínková, Katarína 2000. Druhové zloženie a výšková zonácia taxocenóz vybraných skupín epigeickej makrofauny v doline Nefcerka (Vysoké Tatry): kosce (Opilionida), stonožky (Chilopoda), mnohonôžky (Diplopoda). Master's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 28 pp. (supervisor S. Stašiov)

Dankaninová, Lenka 2013. Biodiverzita araneofauny v podmienkach historických krajinných štruktúr Slovenska. Doctoral Dissertation, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 124 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Denisová, Miroslava 2014. Dictyna civica (Araneae, Dictynidae) v mestskej aglomerácii. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 73 pp. (supervisor M. Krumpál, consultant Z. Krumpálová)

Ďurajková, Barbora 2020. Pancierniky (Oribatida) v hniezdach sýkorky veľkej (Parus major). Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 145 pp. (supervisor B. Mangová)

Ďuriš, Patrik 2015. Bezstavovce na budovách v obci Radošina. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 59 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Ďuriš, Patrik 2017. Priestorová analýza bezstavovcov na budovách v obci Radošina. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 74 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Énekesová, Edina 2012. Epigeické pavúky (Aranea) v ekosystéme lužných lesov. Doctoral Dissertation, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 117 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Feketeová, Zuzana 2011. Význam uropodných roztočov (Acari: Uropodina) v ekológii podkôrnikov (Coleoptera: Scolytidae). Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 92 pp. (supervisor S. Kalúz)

Fekiačová, Martina 2011. Spoločenstvá koscov (Opiliones) v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny. Master's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 66 pp. (supervisor S. Stašiov)

Fenďa, Peter 1996. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) hniezd vtákov na Slovensku. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 106 pp. (supervisor M. Krumpál, consultant P. Mašán)

Fenďa, Peter 2005. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) hniezd vtákov na rybníkoch juhozápadného Slovenska. Doctoral Dissertation, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 116 pp. (supervisor M. Krumpál)

Fenďa, Peter 2011. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vtákov na území Slovenska. Habilitation Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 242 pp. (supervisor M. Krumpál)

Gaál, Jozef 2006. Väzba epigeickej mezo- a makrofauny na vybrané pseudokrasové jaskyne v NPR Pohanský hrad (Cerová vrchovina). Master's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 51 pp. (supervisor S. Stašiov)

Gdovinová, Natália 2011. Vplyv drevinovej skladby na štruktúru a biodiverzitu spoločenstiev koscov (Opiliones) v Arboréte Borová hora (Zvolen). Bachelor's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 38 pp. (supervisor S. Stašiov)

Gdovinová, Natália 2013. Vplyv drevinovej skladby a pôdy na spoločenstvá koscov (Opiliones) v suburbánnom prostredí. Master's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 47 pp. (supervisor S. Stašiov)

Goč, Ján 2008. Pôdne roztoče (Acarina, Mesostigmata) dubových lesov Malých Karpát. Rigorous Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 62 pp. (supervisor I. Országh, consultant P. Fenďa)

Hajková, K. 1995. Pôdna makrofauna Karlovej Vsi (Bratislava). Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 38 pp. (supervisor M. Krumpál)

Hamšíková-Svitálková, Zuzana 2016. Cirkulácia vybraných kliešťami prenášaných mikroorganizmov medzi vektormi a hlodavcami v Malých Karpatoch. Doctoral Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 177 pp. (supervisor M. Kazimírová)

Hegedüsová, Nina 2017. Roztoče (Acari: Mesostigmata) Botanickej záhrady v Bratislave zbierané metódou zemných pascí. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 53 pp. (supervisor K. Hrúzová)

Hegedüsová, Nina 2019. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach kukučky (Cuculus canorus) na Slovensku. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 53 pp. (supervisor P. Fenďa)

Heglasová, Ivana 2020. Kliešte a blchy drobných cicavcov a ich úloha potenciálnych vektorov vybraných patogénov na východnom Slovensku. Doctoral Dissertation, Institute of Parasitology SAS in Košice, 195 pp. (supervisor M. Stanko, consultant B. Víchová)

Hlavatá, Martina 2006. Štruktúra a sezónna dynamika epigeickej mezo- a makrofauny s osobitným zreteľom na kosce (Opiliones) a mnohonôžky (Diplopoda) na území PP Trnovské rameno a Mokradie. Master's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 45 pp. (supervisor S. Stašiov)

Holečková, Klaudia 2016. Ektoparazity drobných zemných cicavcov juhozápadného Slovenska. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 61 pp. (supervisor P. Klimant)

Hollá, Katarína 2018. Štruktúra a dynamika araneocenóz (Araneae) v porastoch borovice lesnej (Pinus sylvestris) na Záhorí. Doctoral Dissertation, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 116 pp. (supervisor M. Holecová, consultant A. Šestáková)

Horváthová, Františka 2011. Spoločenstvá pôdnych roztočov panciernikov v podmienkach ornej pôdy – vplyv stanovišťa a hospodárenia na spoločenstvá. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, P.J. Šafárik University in Košice, 68 pp. (supervisor P. Ľuptáčik)

Hrúzová, Kamila 2012. Roztoče podčeľade Parasitinae (Acarina, Mesostigmata, Parasitidae) na Slovensku. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 72 pp. (supervisor P. Fenďa)

Hrúzová, Kamila 2014. Výskyt, rozšírenie a ekologické nároky roztočov rodu Parasitus (Acari, Mesostigmata, Parasitidae) na Slovensku. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 116 pp. (supervisor P. Fenďa)

Hurtišová, E. 2009. Väzba koscov (Opiliones) na líniové formácie nelesnej drevinovej vegetácie (Štiavnické vrchy). Master's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 45 pp. (supervisor S. Stašiov)

Jajcayová, Diana 2014. Taxonómia a rozšírenie šťúrikov (Pseudoscorpiones) žijúcich v práchne dutín a pod kôrou stromov Slovenska. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 74 pp. (supervisor J. Christophoryová)

Jajcayová, Diana 2016. Šťúriky (Pseudoscorpiones) žijúce v práchne dutín a pod kôrou stromov Slovenska. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 67 pp. (supervisor J. Christophoryová)

Jakšová, Patrícia 2015. Spoločenstvá pôdnych roztočov panciernikov v podmienkach aluviálnych orných pôd – vplyv stanovišťa a hospodárenia na spoločenstvá. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, P.J. Šafárik University in Košice, 79 pp. (supervisor P. Ľuptáčik)

Jakšová, Patrícia 2017. Oribatid mite communities (Acari, Oribatida) of subterranean environment of talus deposits. Rigorous Thesis, Faculty of Natural Sciences, P.J. Šafárik University in Košice, 35 pp. (supervisor Ľ. Kováč, consultant P. Ľuptáčik)

Jakšová, Patrícia 2019. Soil oribatid mite communities (Acari: Oribatida) and environmental gradients. Doctoral Dissertation, Faculty of Natural Sciences, P.J. Šafárik University in Košice, 103 pp. (supervisor Ľ. Kováč, consultant P. Ľuptáčik)

Jandík, Matej 2020. Klieštikovce (Acari, Mesostigmata) v hniezdach sýkoriek (Parus spp.) na Slovensku. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 45 pp. (supervisor P. Fenďa)

Jarab, Martin 2004. Využitie koscov (Opiliones) na ekologické hodnotenie prostredia v Blatnickej doline (Veľká Fatra). Master's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 37 pp. (supervisor S. Stašiov)

Jasenák, L. 1972. Pôdna makrofauna Devínskej Kobyly. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 82 pp. (supervisor J. Gulička)

Jurík, R. 2001. Štruktúra a dynamika epigeickej makrofauny v CHKO Štiavnické vrchy. Master's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 52 pp. (supervisor S. Stašiov)

Kalúz, Stanislav 1980. Larvy trombikul (Acarina: Trombiculidae) – parazity drobných zemných cicavcov lužného lesa a vetrolamu pri Podunajských Biskupiciach. Rigorous Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 46 pp.

Kalúz, Stanislav 1981. Trombikuly (Acarina: Trombiculidae) urbánnej oblasti Bratislavy. Kandidátska Doctoral Dissertation, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 58 pp.

Kaňuchová, Andrea 2015. Taxonómia a rozšírenie šťúrikov (Pseudoscorpiones) žijúcich v kompostoch na Slovensku. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 62 pp. (supervisor J. Christophoryová)

Kaňuchová, Andrea 2017. Šťúriky (Pseudoscorpiones) žijúce v kompostoch na Slovensku. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 58 pp. (supervisor J. Christophoryová)

Kepič, Martin 2001. Taxocenózy koscov (Opilionida) a mnohonôžok (Diplopoda) PR Kozlinec (Bystrická vrchovina) a ich význam pre ekologické hodnotenie prostredia. Master's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 54 pp. (supervisor S. Stašiov)

Kertys, Šimon 2008. Kosce (Opiliones) a mnohonôžky (Diplopoda) Breznickej mokrade (Ondavská vrchovina). Master's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 72 pp. (supervisor S. Stašiov)

Kicková, Gabriela 1998. Roztoče (Acarina), ako súčasť hniezdnej fauny holuba skalného (Columba livia f. domestica). Master's Thesis, Faculty of Education, Comenius University in Bratislava, 65 pp. (supervisor O. Majzlan, consultant P. Fenďa)

Klimant, Peter 2012. Roztoče (Acarina: Mesostigmata) drobných zemných cicavcov vybraných lokalít Belianskych a Vysokých Tatier. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 65 pp.

Klimant, Peter 2015. Spoločenstvá drobných cicavcov urbanizovaného prostredia mesta Nitra. Rigorous Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 113 pp.

Klimant, Peter 2016. Roztoče (Acari) hlodavcov a hmyzožravcov v urbánnej aglomerácii Nitry. Doctoral Dissertation, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 142 pp. (supervisor I. Baláž)

Klimovičová, Miroslava 2016. Biodiversity and ecology of quill mites (Prostigmata: Syringophilidae). Doctoral Thesis, Faculty of Humanities and Natural Sciences of the Prešov University, 183 pp. (supervisor M. Hromada, consultant M. Skoracki)

Klincková, Ivona 2019. Kliešte – prenášače patogénov Borrelia spp. a Rickettsia spp. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, P.J. Šafárik University in Košice. (supervisor I. Heglasová)

Kluka, Vladimír 2011. Kosce (Opiliones) Čiernej Lehoty. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava. (supervisor M. Krumpál)

Kocáková, Martina 2015. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v mestskej aglomerácii. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 102 pp. (supervisor P. Fenďa)

Kollár, Jozef 2016. Synúzie kliešťov (Acari: Ixodidae) v urbánnom prostredí mesta Holíč. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 72 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Kollár, Jozef 2018. Analýza dynamiky kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) v urbánnom prostredí mesta Holíč. Rigorous Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra. (supervisor Z. Krumpálová)

Kostrab, Matúš 2008. Prachové roztoče (Acarina, Astigmata, Pyroglyphidae) na Slovensku. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 35 pp. (supervisor P. Fenďa)

Kostrab, Matúš 2010. Prachové roztoče (Acarina, Astigmata, Pyroglyphidae) na Slovensku. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 49 pp. (supervisor P. Fenďa)

Kováčiková, Magdaléna 2011. Pôdne roztoče (Acari, Mesostigmata) dubových lesov Malých Karpát. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 46 pp. (supervisor P. Fenďa)

Kováčiková, Magdaléna 2013. Pôdne roztoče (Acari, Mesostigmata) NPR Devínska Kobyla (Malé Karpaty). Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 79 pp. (supervisor P. Fenďa)

Kovárová, Nikola 2016. Akaríniá bytových priestorov a ich väzba na environmentálne faktory. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 46 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Kožuchová, Laura 2020. Forenzná akarológia. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 41 pp. (supervisor P. Fenďa)

Krajča, Andrej 2005. Sukcesia epigeických pavúkov (Araneae) v oblasti niklových háld pri Seredi. Doctoral Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 163 pp. (supervisor S. Kalúz, consultant Z. Krumpálová)

Krajčiová, Romana 2014. Výskyt, rozšírenie a ekologické nároky roztočov rodu Dermanyssus na Slovensku. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 84 pp. (supervisor J. Halgoš, consultant P. Fenďa)

Krajčovičová, Katarína 2012. Šťúriky (Pseudoscorpiones) Českého krasu. Master's Thesis, Katedra zoológie, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 87 pp. (supervisor M. Krumpál, consultant J. Christophoryová)

Krajčovičová, Katarína 2016. Šťúriky (Pseudoscorpiones) vybraných biotopov Slovenska. Doctoral Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 137 pp. (supervisor M. Krumpál, consultant J. Christophoryová)

Kraljik, Jasna 2010. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach havrana poľného (Corvus frugilegus L.) na Slovensku. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 32 pp. (supervisor P. Fenďa)

Kraljik, Jasna 2012. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) v hniezdach havrana poľného (Corvus frugilegus L.) na Slovensku. Master's Thesis, Katedra zoológie, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 59 pp. (supervisor P. Fenďa)

Kraljik, Jasna 2016. Ektoparazity drobných cicavcov a ich úloha ako vektorov vybraných skupín patogénov. Doctoral Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 138 pp. (supervisor M. Stanko, consultant E. Špitalská)

Krčmárik, Jakub 2014. Synúzie bezstavovcov na budovách v Nitre. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 61 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Krogmanová, Monika 2013. Podmienky pre výskyt pavúka Dictyna civica (Aranae, Dictynidae) v Nitre. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 60 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Krogmanová, Monika 2016. Prachové roztoče (Acarina, Mesostigmata) ľudských obydlí v Zlatých Moravciach. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 55 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Krogmanová, Monika 2018. Prachové roztoče (Acarina, Astigmata) ľudských obydlí v Zlatých Moravciach a Žitavanoch. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra. (supervisor Z. Krumpálová)

Kršiak, Branislav 2009. Podkôrnikovité (Coleoptera: Scolytidae) a foretické uropodné roztoče (Acarina, Mesostigmata: Uropodina) v horskom smrekovom lese. Doctoral Dissertation, Institute of Forest Ecology SAS in Zvolen, 82 pp. (supervisor P. Zach)

Krumpálová, Zuzana 2012. Vplyv environmentálnych faktorov na araneofaunu epigeónu inundácií Moravy a Dunaja. Habilitation Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 154 pp.

Krupová, Daniela 2017. Vplyv vybraných druhov inváznych rastlín na spoločenstvá pôdnych roztočov so zameraním na pancierniky (Acari, Oribatida). Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, P.J. Šafárik University in Košice, 68 pp. (supervisor P. Ľuptáčik)

Kuchárová, Klaudia 2020. Domáce zvieratá – hostitelia kliešťov a sentinely kliešťami prenášaných mikroorganizmov na juhozápadnom Slovensku. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 114 pp. (supervisor M. Kazimírová)

Kucman, Peter 2012. Acarina (Mesostigmata) v hniezdach vrabca poľného (Passer montanus L. 1758). Doctoral Dissertation, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 108 pp. (supervisor D. Cyprich, consultant P. Fenďa)

Kumová, Silvia 2017. Analýza dynamiky kliešťov (Acari) v katastrálnom území obce Radošina. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 50 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Kumová, Silvia 2019. Dynamika a priestorová analýza kliešťov (Acari, Ixodidae) v obci Radošina. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 61 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Kunst, Miroslav 1968. Roztoči nadřádu Oribatei ČSSR 1–6 díl. Habilitation Thesis, Institute of Zoology, Faculty of Sciences, Charles University in Prague, 1548 pp.

Legemzová, Veronika 2018. Roztoče (Acari) stromových dutín v intraviláne a okolí Košíc. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, P.J. Šafárik University in Košice. (supervisor P. Ľuptáčik)

Lelovicsová, Silvia 2016. Vplyv environmentálnych faktorov na výskyt Dictyna civica. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 84 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Lelovicsová, Silvia 2018. Mapovanie výskytu pavúka – pradiara obávaného (Cheiracanthium punctorium, Araneae) v urbánnom prostredí. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra. (supervisor Z. Krumpálová)

Lichard, Milan 1959. Perové roztoče (Analgesoidea) vtákov Svätojurského Šúru so zreteľom na Passeriformes. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 85 pp., 107 figs. (supervisor L. Korbel, consultant O. Mačička)

Litavský, Juraj 2018. Taxocenózy koscov (Opiliones) a ich bioindikačný potenciál v evaluácii ekologických a environmentálnych parametrov krajiny Podunajska. Doctoral Dissertation, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 117 pp. (supervisor P. Fedor, consultant S. Stašiov)

Lóšková, Jana 2013. The effect of natural disturbances and management practices on soil Oribatida communities (Acari) in windthrow stands of the High Tatra Mountains. Doctoral Dissertation, Faculty of Natural Sciences, P.J. Šafárik University in Košice, 97 pp. (supervisor Ľ. Kováč, consultant P. Ľuptáčik)

Ľuptáčik, Peter 2006. Cenózy panciernikov (Acari, Oribatida) na ornej pôde s terénnou depresiou. Doctoral Dissertation, Institute of Zoology SAS in Bratislava, 81 pp.

Mačkayová, Erika 2002. Vplyv intenzity obnovných zásahov v lesnom poraste na štruktúru vybraných taxocenóz epigeickej makrofauny (Opilionida, Diplopoda, Chilopoda) v podhorskej bučine. Master's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 53 pp. (supervisor S. Stašiov)

Majtánová, Dominika 2011. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) čeľade Zerconidae v Európe. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 67 pp. (supervisor P. Fenďa)

Mangová, Barbara 2009. Pancierniky (Acarina, Oribatida) na Slovensku. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 84 pp. (supervisor P. Fenďa)

Mangová, Barbara 2011. Pancierniky (Acari: Oribatida) Turskej doliny, Malá Fatra. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 191 pp. (supervisor M. Krumpál, consultant P. Ľuptáčik)

Mangová, Barbara 2015. Pancierniky (Acari: Oribatida) mestských aglomerácií. Doctoral Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 195 pp. (supervisor M. Krumpál, consultant P. Ľuptáčik)

Mašán, Peter & Mihál, Ivan 1988. K poznaniu fauny koscov (Opilionidea) na Slovensku. Študentská vedecká odborná práca, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 22 pp.

Metelička, Dávid 2017. Analýza parazitov na domestifikovaných zvieratách ako vektoroch epidemiologických ochorení. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 78 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Miko, Ladislav 1995. Taxocenózy pancířníků (Acarina, Oribatida) agroekosystémů Východoslovenské nížiny a Košické kotliny. Vol. 1–2. Doctoral Dissertation, Charles University in Prague, 181 pp.

Miťková, Katarína 2011. Úloha ektoparazitických roztočov pri cirkulácií mikroorganizmov (Rickettsiales) v prírodných ohniskách. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 42 pp. (supervisor P. Fenďa, consultant E. Kocianová)

Miťková, Katarína 2013. Úloha roztočov (Dermanyssoidea a Trombiculidae) pri cirkulácii rickettsií v nížinných lokalitách juhozápadného Slovenska. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 89 pp. (supervisor E. Kocianová)

Močko, Matej 2015. Kliešte (Ixodidae) obce Radošina. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 65 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Mojšová, Michala 2014. Sezonalita kliešťov (Acari: Ixodida) a úloha kliešťov a hlodavcov v cirkulácii baktérie Neoehrlichia mikurensis v Malých karpatoch (Juhozápadné Slovensko). Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 91 pp. (supervisor M. Kazimírová)

Molnárová, Petra 2018. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hmiezdach drozdov (Turdus spp.) na Slovensku. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 56 pp. (supervisor P. Fenďa)

Murín, Ján 2008. Kosce (Opiliones) a mnohonôžky (Diplopoda) vybraných rašelinísk hornej Oravy. Master's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 60 pp. (supervisor S. Stašiov)

Novobilský, Erik 2019. Šťúriky (Arachnida: Pseudoscorpiones) Laosu (JV Ázia). Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 73 pp. (supervisor J. Christophoryová)

Ondrejková, Natália 2017. Synantropné bezstavovce urbánneho prostredia. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 63 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Ondrejková, Natália 2019. Pavúky (Araneae) ako modelové živočíchy hodnotenia prostredia. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 77 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Ozimá, Lenka 2018. Roztoče rodu Zercon (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) v Európe. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 78 pp. (supervisor P. Fenďa)

Pajonková, Monika 2010. Pôdne roztočíky (Acari: Tarsonemina) bylinných habitatov na juhozápadnom Slovensku. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 58 pp. (supervisor S. Kalúz)

Palaščáková, Miroslava 2013. Vertikálna distribúcia pôdnych roztočov (Acari) v sutinovom svahu v NPR Sivec (Čierna hora). Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, P.J. Šafárik University in Košice, 36 pp. (supervisor P. Ľuptáčik)

Palaščáková, Miroslava 2015. Vertikálna stratifikácia a sezónna dynamika pôdnych roztočov panciernikov v prostredí zazemnenej sutiny. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, P.J. Šafárik University in Košice, 48 pp. (supervisor P. Ľuptáčik)

Pavelková, Natália 2017. Výskyt kliešťa obyčajného, Ixodes ricinus ako vektor rickettsií v oblasti Nízkych Tatier. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 63 pp. (supervisor E. Špitálska)

Pavľáková, Barbora 2020. Spoločenstvá pôdnych článkonožcov pohoria Burda. Bachelor's thesis, Faculty of Natural Sciences, P.J. Šafárik University in Košice, 79 pp. (supervisor P. Ľuptáčik)

Pavlíková, Alena 2013. Dynamika a druhové zloženie kliešťov vybraných lesných biotopov Bratislavy. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 126 pp. (supervisor D. Žiak, consultant E. Kocianová)

Pavlíková, Mária 2008. Vplyv veterného parku pri Skalitom (Jablunkovské medzihorie) na štruktúru spoločenstiev koscov (Opiliones). Bachelor's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 31 pp. (supervisor S. Stašiov)

Pavlíková, Mária 2010. Vplyv drevinovej skladby na štruktúru spoločenstiev koscov (opiliones) v arboréte Borová hora. Master's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 41 pp. (supervisor S. Stašiov)

Prevužňáková, Petra 2019. Biodiverzita a ekológia brkových roztočov parazitujúcich vtáky rodu Estrilda. Bachelor's Thesis, Faculty of Humanities and Natural Sciences of the Prešov University, 52 pp. (supervisor M. Hromada, consultant M. Skoracki)

Prícka, Jana 2014. Prachové roztoče (Acari) ľudských obydlí v obciach Nitrianska Blatnica a Bojná (okres Topoľčany). Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 56 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Prícka, Jana 2016. Prachové roztoče (Acari, Pyroglyphidae) obydlí v okrese Topoľčany. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 76 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Profotová, Miriam 2020. Kliešte a lovná zver – prenášače a rezervoáre kliešťami prenášaných mikroorganizmov na juhozápadnom Slovensku. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 82 pp. (supervisor M. Kazimírová)

Purgat, Pavol 2016. Invázne prejavy Dictyna civica v urbánnom prostredí. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 86 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Purgat, Pavol 2018. Pavúky (Araneae) ako modelové živočíchy na hodnotenie stavu prostredia. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra. (supervisor Z. Krumpálová)

Rakovská, Katarína 2013. Environmentálne podmienky pre šírenie pavúka Dictyna civica (Araneae, Dictynidae) v Zlatých Moravciach. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 59 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Rakovská, Katarína 2015. Výskyt pavúka Dictyna civica (Araneae, Dictynidae) na budovách v Zlatých Moravciach. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 94 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Rakytová, Ivana 2014. Demodikóza a Sarkoptový svrab u psov. Master's Thesis, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, 68 pp. (supervisor M. Fialkovičová)

Rosíková, Karina 2017. Skákavky (Araneae, Salticidae) v porastoch borovice lesnej (Pinus sylvestris) na území Borskej nížiny. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 50 pp. (supervisor M. Holecová, consultant A. Šestáková)

Rybanská, Eliška 2020. Priestorová analýza kliešťov (Acari) v urbanizovanom prostredí obce Malé Ripňany. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 65 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Schniererová, Erika 2000. Synúzie roztočov (Acarina, Mesostigmata) hniezd vtákov umiestnených na alebo nad vodnou hladinou. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 72 pp. (supervisor M. Krumpál, consultant P. Fenďa)

Ščúrová, Jana 2016. Prachové roztoče (Acarina) a iné bezstavovce študentských internátov v Nitre. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 52 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Ščúrová, Jana 2018. Prachové roztoče (Acarina) a iné bezstavovce študentských internátov v Nitre. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra. (supervisor Z. Krumpálová)

Šestáková, Anna 2013. Rod Araneus strednej Európy. Doctoral Dissertation, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 149 pp. (supervisor M. Krumpál)

Sidor, Viktor 1982. Akarofauna veľkochovu hospodárskych zvierat Agrokomplexu v Nitre. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 69 pp. (supervisor M. Kiefer, consultant K. Samšiňák a F. Dusbábek)

Siryová, Slávka 2000. K ekológii orla krikľavého (Aquila pomarina) v podmienkach východného Slovenska. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava. (supervisor Z. Feriancová-Masárová, consultant P. Fenďa)

Snopková, Eva 2001. Štruktúra epigeickej makrofauny a jej dynamika v NPR Príboj. Master's Thesis, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 48 pp. (supervisor S. Stašiov)

Sočuvková-Bačíková, Stanislava 2014. Biodiverzita akarínií v hniezdach vtákov. Doctoral Dissertation, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 175 pp. (supervisor I. Országh, consultant P. Fenďa)

Šohajdová, Sandra 2014. Bezstavovce vtáčích búdok v územnej pôsobnosti CHKO Ponitrie. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 68 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Šohajdová, Sandra 2016. Ektoparazity hniezd sýkoriek (rod Parus) z CHKO Ponitrie. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra, 83 pp. (supervisor Z. Krumpálová)

Štipčáková, Lucia 2018. Vplyv plodiny na spoločenstvá pôdnej fauny v malopestovateľských podmienkach so zameraním na roztoče pancierniky (Acari, Oribatida). Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra. (supervisor Z. Krumpálová, consultant P. Ľuptáčik)

Štolcová, Martina 2017. Taxonómia rodu Lamprochernes (Arachnida: Pseudoscorpiones). Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 43 pp. (supervisor J. Christophoryová)

Študijová, Daniela 2019. Význam mäsožravých cicavcov (Carnivora) v udržiavaní prírodných ohnísk článkonožcami prenášaných nákaz v Európe. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 57 pp. (supervisor M. Kazimírová)

Švaňa, Miroslav 2004. Roztoče (Acarina: Mesostigmata) v hniezdach vrabcov (Passer domesticus a P. montanus) na Slovensku. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 64 pp. (supervisor P. Fenďa)

Švehlová, A. 2013. Kliešťami prenášané mikroorganizmy v oblastiach súbežného výskytu vektorov Ixodes ricinus a Dermacentor spp. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 85 pp. (supervisor M. Kazimírová)

Topercer, Emil 1975. Oribatei Devínskej Kobyly. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 196 pp. (supervisor J. Gulička, consultant M. Kunst and V. Bukva)

Topercer, Emil 1980. Spoločenstvá Oribatei vo vybraných biotopoch Malých Karpát. Doctoral Dissertation, Institute of Experimental Biology and Ecology SAS in Bratislava, 144 pp.

Uhorskaiová, Lucia 2009. Vplyv formy obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny na štruktúru a dynamiku koscov (Opiliones). Doctoral Dissertation, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen, 80 pp. (supervisor S. Stašiov)

Urcikánová, Lucia 2009. Roztoče (Acarina, Mesostigmata) vtáčích hniezd na Slovensku. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 39 pp. (supervisor P. Fenďa)

Urcikánová, Lucia 2011. Roztoče (Acarina: Mesostigmata) v hniezdach vtákov na Slovensku. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 81 pp. (supervisor P. Fenďa)

Vaculová, Tatiana 2013. Ohniská patogénov prenášaných kliešťom Ixodes ricinus na vybraných lokalitách v Bratislave. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 85 pp. (supervisor V. Tarageľová)

Várfalvyová, Denisa 2010. Charakteristika spoločenstiev dominantných skupín článkonožcov v hniezdach Mus spicilegus (Rodentia) na Slovensku. Doctoral Thesis, Faculty of Natural Sciences, P.J. Šafárik University in Košice. (supervisor M. Stanko)

Veselický, Michal 2016. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v mestských aglomeráciách na Slovensku. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 47 pp. (supervisor P. Fenďa)

Veselický, Michal 2018. Roztoče (Acari, Mesostigmata) mestskej zelene v Bratislave. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 85 pp. (supervisor P. Fenďa)

Virecová, Lucia 2017. Roztoče (Acari, Mesostigmata) v hniezdach vrabcov (Passer domesticus a P. montanus) na Slovensku. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 54 pp. (supervisor P. Fenďa)

Vrabec, Michal 2008. Prostigmátne roztoče (Acarina, Prostigmata) na Slovensku. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 64 pp. (supervisor P. Fenďa)

Vrabec, Michal 2010. Pôdne roztoče (Acari: Prostigmata) bylinných habitatov juhozápadného Slovenska. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 57 pp. (supervisor P. Fenďa, consultant S. Kalúz)

Vrabec, Michal 2014. Foretické uropodné roztoče (Acari: Uropodina) v ekológii lykožrútov (Coleoptera: Scolytidae) na smrekoch. Doctoral Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 132 pp. (supervisor S. Kalúz)

Zamec, Richard 2008. Astigmátne roztoče (Acarina, Astigmata) na Slovensku. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 44 pp. (supervisor P. Fenďa)

Zamec, Richard 2010. Astigmátne roztoče (Acarina, Astigmata) na Slovensku. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 117 pp. (supervisor P. Fenďa)

Zamec, Richard 2014. Taxonómia, ekológia a chorológia astigmátnych roztočov. Doctoral Dissertation, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 129 pp. (supervisor P. Fenďa)

Zemanová, Silvia 2011. Pôdne roztoče (Acari: Prostigmata) v rôznych podmienkach renaturácie lesa. Master's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 86 pp. (supervisor S. Kalúz)

Zifčáková, Nikolett 2020. Roztoče rodu Zercon (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) v Európe. Bachelor's Thesis, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 80 pp. (supervisor P. Fenďa)
back to top


© 2016 Slovak Arachnological Society
Last updated: 27th August 2020