Slovenská arachnologická spoločnosť

o spoločnosti      kronika     novinky     bibliografia     galéria     pavúkovce
SK UK

Slovenská arachnologická spoločnosť je dobrovoľné združenie občanov, založeného podľa zákona č. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Združuje občanov, ktorí sa zaujímajú o štúdium pavúkovcov (Arachnida).


História organizovanej arachnológie na Slovensku

Arachnologická sekcia Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV (AS-SES), terajšia Slovenská arachnologická spoločnosť (SARAS) bola založená na 1. celoštátnom zjazde československých arachnológov, konanom v dňoch 14. – 20. júna 1974 v Turčianskych Tepliciach, ako prvý vedecký spolok českých a slovenských arachnológov. Zjazdu sa zúčastnilo 18 zakladajúcich členov z Čiech, Moravy a Slovenska. Títo boli dovtedy organizovaní v Centre arachnologického výskumu pri Katedre zoológie Prírodovedeckj fakulty Karlovej univerzity v Prahe, pod vedením Prof. Jana Buchara, ktoré oficiálne vzniklo v roku 1972. Za slovenskú stranu bol iniciátorom vzniku sekcie Mgr. Jaroslav Svatoň, vtedajší zoológ Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa v Martine. Sekcia takto pôsobila až do roku 1993, kedy sa v dôsledku rozpadu Československa osamostatnili českí a moravskí arachnológovia a vytvorili samostatnú spoločnosť. Slovenská AS-SES pri SAV existovala v pôvodnej podobe až do roku 2011, kedy sa pretransformovala na občianske združenie pod názvom Slovenská arachnologická spoločnosť (SARAS). Stalo sa tak na zakladajúcom valnom zhromaždení, konanom dňa 31. marca 2011 na Ústave krajinnej ekológie (ÚKE) SAV v Nitre.

V priebehu svojej 37-ročnej existencie uskutočnila AS-SES mnohé významné medzinárodné akcie, ku ktorým patrí napr. organizácia európskych arachnologických koloquií (České Budějovice – 1994, Stará Lesná – 1999) a tiež 5. svetového arachnologického kongresu v Brne v roku 1971. Počas svojej vedeckovýskumnej činnosti uskutočnila sekcia 33 terénnych exkurzií v rôznych orografických celkoch Československa, ktoré prispeli k poznaniu arachnofauny týchto, dovtedy neprebádaných území. Arachnologické dni, ako sa tieto akcie neskôr oficiálne nazývali, si našli mnohých priaznivcov medzi slovenskými, ale aj českými a moravskými arachnológmi, a stali sa obľúbeným miestom ich spoločných výskumov. Ešte väčšiu popularitu si získali Arachnologické konferencie, ktoré sa od roku 2004 konajú vo výskumnej stanici ÚKE SAV vo Východnej, kde účastníci prezentujú svoje výsledky bádania v oblasti poznávania pavúkov, koscov, šťúrikov a rôznych skupín roztočov. Priateľská, skoro rodinná atmosféra na týchto konferenciách, si získala srdcia mnohých jej účastníkov, ktorí sa sem každoročne radi vracajú. Výsledkom intenzívneho arachnologického výskumu bolo vydanie Katalógu pavúkov Slovenska (1999), Katalógu pavúkov Českej republiky (2002), na ktorom sa podieľali aj slovenskí členovia, publikácie Pavúky Slovenska (2018) a viacerých monografií, mapujúcich rozšírenie pavúkovcov v rôznych oblastiach Slovenska a ČR (Poloniny – 2003, Pálava – 2005, Cerová vrchovina – 2009). Viacerí členovia sekcie prezentujú výsledky svojej práce na rôznych medzinárodných kongresoch a konferenciách doma aj v zahraničí. AS-SES resp. SARAS sa počas dlhoročnej spolupráce s odbornými organizáciami Štátnej ochrany prírody SR (správami CHKO a národných parkov) vyprofilovala na odborne erudovanú a všeobecne uznávanú spoločnosť, zastrešujúcu slovenských aj českých arachnológov, mapujúcich výskyt, rozšírenie, taxonómiu, bionómiu, etológiu a ekológiu pavúkovcov na Slovensku.

 

kontakt

Slovenská arachnologická spoločnosť, c/o katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

 

mohelno 1971

1972: vzniká Arachnologické centrum pri katedre zoológie PřF UK v Prahe   pdf

1974: vzniká Arachnologická sekcia Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV   pdf

Ostrava 1978

1978: druhý celoštátny zjazd československých arachnológov v Ostrave  pdf

ECA 1999  ECA 1999

1999: poriadame Európske arachnologické kolokvium v Starej Lesnej   pdf

2011: vzniká Slovenská arachnologická spoločnosť   pdf

 

pdf

stanovy SARAS


pdf

členská základňa


pdf

prihláška


   
Pavouk, zpravodaj České arachnologické společnosti

 


   
Spravodaj Slovenskej zoologickej spoločnosti

 
arachnida Arachnologické weby

Európska arachnologická spoločnosť (ESA)

 

      Medzinárodná arachnologická spoločnosť (ISA)

 

      Česká arachnologická společnost

 

    Európske združenie akarológov (EURAAC)

 

ARACHNOLOGY Home Page
ACAROLOGY Home Page

AAA – African Acarology Association
AAS – Australasian Arachnological Society
Acarological Society of America
Acarological Society of Japan
AFRAS–African Arachnological Society
American Arachnological Society
ARABEL – Arachnologia Belgica
Arachnologia Polska
ARAGES – Arachnologische Gesellschaft
British Arachnological Society
Canadian Arachnologist
SLA–Sociedad Latinoamericana de Acarologia
Systematic and Applied Acarology Society


na začiatok


© 2016 SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 19. december 2022