Slovenská arachnologická spoločnosť

Palpigradi (šťúrovky)

 

pavúky  •  kosce  •  šťúriky  •  šťúrovky  •  tartaridy  •  roztoče

zoznam druhov bibliografia história výskumu


Šťúrovky (Palpigradi) sú pravdepodobne najzáhadnejšou skupinou pavúkovcov. A zároveň je to aj najmladší rad pavúkovcov, prvá šťúrovka bola opísaná až v roku 1885. Sú to extrémne malé a krehké stvorenia s dlhým mnohočlánkovým bičíkom (flagellum), ktoré sa často pri zbere alebo manipulácii s materiálom odlomí. Sú slepé a prvý pár nôh zvyčajne používajú ako senzorický orgán. Šťúrovky sa vyskytujú v rôznych klimatických oblastiach – od tropických a subtropických dažďových pralesov po podzemné habitaty v strednej Európe a v arídnej Austrálii (Harvey 2013). Veľkosť tela sa pohybuje od 0,65 mm po 2,8 mm pri druhu Eukoenenia draco z jaskýň na Malorke. Šťúrovky sú bez pigmentu a majú priesvitné telo, takže pripomínajú nedospelé štádiá svojich väčších príbuzných. Vo všeobecnosti je to po morfologickej stránke veľmi homogénny rad. Výraznejšie rozdiely sú iba medzi šťúrovkami obývajúcimi pôdu a šťúrovkami z jaskýň. Troglobiontné druhy sú väčšie, majú predĺžené končatiny a zvýšený počet zmyslových receptorov na prozóme.


Eukoenenia spelaea v z Ardovskej jaskyni, © Ľubomír Kováč & Vladimír Kóňa

Krátka charakteristika. Chrbtová strana prozómy je pokrytá štyrmi mäkkými štítkami s nezreteľnými okrajmi (pseudosklerity). Predný štítok na nazýva propeltidium, dva malé v strede mesopeltidium a zadný metapeltidium. Na prednom okraji prozómy sa nachádza pár modifikovaných štetín, ktoré sa využívajú pri druhovej identifikácii. Opistozóma má 11 článkov, posledné tri články sa môžu teleskopicky zasúvať. Na konci tela je dlhé flagellum, ktoré má 14–15 článkov. Každý z článkov nesie 6–8 dlhých štetín. Prvý článok opistozómy je tenký a dobre vyvinutý (pedicel). Chelicery sú mohutné, klepietkovité, trojčlánkové a veľmi pohyblivé. Pedipalpy sú ukončené pazúrikom, ich tarsus je rozdelený na 5 segmentov. Šťúrovky ich využívajú na pohyb, čo je unikátne medzi pavúkovcami. Nohy majú sedem článkov s výnimkou prvého páru, ktorý má 12 článkov, a štvrtého páru, ktorý má 8 článkov. Všetky nohy sú ukončené troma pazúrikmi.

Schizomida

Eukoenenia mirabilis podľa Kraepelin (1901)


Samice šťúroviek sú zvyčajne väčšie ako samce. Pohlavný otvor oboch pohlaví sa nachádza medzi druhým a tretím opistozomálnym článkom. Pri samiciach je pokrytý dvomi chlopňami, pri samcoch troma chlopňami. O ich rozmnožovaní vieme iba málo, ale samce tvoria spermatofóry. Vajíčka sú veľké, a tak samice kladú naraz iba 1–4 vajíčka. Prelarva a larva ešte neboli pozorované, nymfálne instary sú tri – protonymfa, deutonymfa a tritonymfa. Pri čeľadi Eukoeneniidae zatiaľ poznáme iba dva nynfálne instary. Dýchanie prebieha pravdepodobne povrchom tela, pretože nemajú pľúcne vaky ani tracheálny systém. Tráviaca sústava končí análnym otvorom na poslednom 11. článku opistozómy. Vylučovanie sa deje prostredníctvom koxálnych žliaz, ktoré začínajú v treťom opistozomálnom článku a smerujú do prozómy. Vyúsťujú na panvičkách prvého páru nôh. Cievny systém a Malpighiho žľazy chýbajú.


Eukoenenia spelaea Eukoenenia spelaea

Eukoenenia spelaea z Dolného Rakúska, © Gernot Kunz via Kunzweb Gallery

Šťúrovky vyžadujú vysokú vlhkosť a znášajú iba malé rozpätie teplôt. Preto obývajú pôdu (do hĺbky 1 m), dutiny v sutinových svahoch, prípadne po dažďoch aj vyššie položené organické vrstvy pôdy. Mnohé druhy sa špecializovali na život v jaskyniach. Hoci sú šťúrovky suchozemskými pavúkovcami, šťúrovka Leptokoenenia scurra obýva pobrežie mora a je schopná plávať. Z pozorovaní v laboratóriách sa zdá, že šťúrovky sú dravé a živia sa malými článkonožcami (napríklad chvostoskokmi), ktoré chytajú chelicerami (Beccaloni 2009).

viac informácií:  Wikipedia  encyclopaedia britannica  


arachnida slovenské mená

Pôvodné latinské meno šťúroviek Microthelyphonida znamená „malé hmatonožce”. Ich súčasné vedecké meno Palpigradi naráža na ich charakteristický pohyb, keď prvým párom nôh ohmatávajú povrch pred sebou – „palpo” znamená dotyk a „gradatus” znamená krok za krokom. Ako sú vzácne samotné šťúrovky, tak sa vzácne objavuje aj ich slovenské pomenovanie. Slovník slovenského jazyka slovo „šťúrovka” nepozná, meno sa v literatúre objavuje od ich objavu v Ardovskej jaskyni na konci minulého storočia. Vo vysokoškolských skriptách Matis et al. (2003) použili meno palpigrády, Franc (2005) a Panigaj & Ľuptáčik (2015) slovenské meno neuvádzajú. Po česky štírenky (Kůrka (2007) publikoval české názvoslovie), poľsky głaszczkochody, anglicky microwhip scorpions, nemecky Palpenläufer.arachnida diverzita
palpigradi distribution

Šťúrovky patria medzi mikrodiverzifikované rady pavúkovcov, dodnes poznáme iba 82 druhov. Rad je rozdelený na dve čeľade Eukoeneniidae a Prokoeneniidae. Eukoeneniidae obsahujú štyri rody s veľkou väčšinou druhov zaradených do rodu Eukoenenia Börner, 1901. Čeľaď Prokoeneniidae pozostáva zo siedmich druhov v dvoch rodoch (Harvey 2002). Vyskytujú sa v hlavne tropických a subtropických oblastiach sveta. Na severnej hranici rozšírenia sa vyskytujú iba v podzemných habitatoch (v Severnej Amerike je to štát Oregon, v Európe Slovensko a v Ázii Čína). Na Slovensku boli dosiaľ zistené dva druhy z rodu Eukoenenia.

Prvá šťúrovka Koenenia mirabilis Grassi & Calandruccio, 1885 bola opísaná podľa jedincov zo Sicílie (Harvey 2002). Väčšinu z 82 recentných druhov opísali po roku 1950 P. Rémy a B. Condé (Condé 1996). V Európe sa vyskytujú hlavne okolo Stredozemného mora – v Taliansku je známych 16 druhov, vo Francúzsku 11 druhov šťúroviek a v susednom Rakúsku 7 druhov (Harvey 2013). Najrozšírenejšími šťúrovkami sú Eukoenenia florenciae a Eukoenenia mirabilis, obe rozšírené vďaka ľudským aktivitám. Na internetovej stránke Medzinárodnej arachnologickej spoločnosti je zoznam fosílnych pavúkovcov, kde sú uvedené aj doteraz známe fosílne šťúrovky (Dunlop et al. 2015).

Palpigradi Catalogue

Na internetovej stránke Western Australian Museum sa nachádza katalóg svetových šťúroviek (Harvey 2013) spolu so základnými faktami zo sveta šťúroviek (informácie o čeľadiach, platných rodových a druhových menách, bibliografia šťúroviek).
arachnida vedeli ste, že...
Demänovská Cave

Šťúrovky zo slovenských jaskýň. Jaskyne v Nízkych Tatrách a v Kozích chrbtoch (približne 49° severnej zemepisnej šírky) sú najsevernejšími známymi lokalitami výskytu šťúroviek na svete. Ich výskyt v týchto jaskyniach potvrdzuje hypotézu, že pleistocénne zaľadnenie strednej Európy pravdepodobne úplne nevyhubilo lokálnu podzemnú faunu.

Eukoenenia spelaea chelicere

Eukoenenia spelaea ako vegetarián? V tráviacom trakte šťúroviek z Ardovskej jaskyne v Slovenskom krase boli zistené sinice (Smrž et al. 2013). Aj keď nie je vylúčené, že šťúrovky kombinujú viac druhov potravy, prítomnosť siníc v ich tele je prekvapením. Rovnako ich chelicery majú nezvyčajnú stavbu – vôbec sa nepodobajú ozubeným nástrojom predurčeným na chytanie koristi, ale plnia skôr funkciu akýchsi hrebienkov, ktorými zbierajú potravu z povrchu drobných čiastočiek sedimentu.

Wien

Šťúrovky z kostola. V katakombách katedrály sv. Štefana (Stephansdom) v centre Viedne bola zistená šťúrovka z komplexu druhov Eukoenenia austriaca (Christian 1998). Nález pochádza z pleistocénnych štrkov Dunaja zmiešaných s vlhkým jemne zrnitým materiálom na dne katakomb. Nález naznačuje, že v strednej Európe by mohli byť šťúrovky aj súčasťou intersticiálnej fauny.

video Palpigradi

Živá šťúrovka. O živote šťúroviek toho zatiaľ veľa nevieme a videá živých jedincov sú naozaj vzácne. Tieto slepé živočíchy sa pohybujú prekvapivo rýchlo a prvý pár nôh používajú ako hmatový orgán. A. Osmanski (YouTube)
arachnida knihy, ktoré zaujali

  

Mark S. Harvey (2003):
Catalogue of the Smaller Arachnid Orders of the World.
Amblypygi, Uropygi, Schizomida, Palpigradi, Ricinulei and Solifugae
.

tvrdá väzba | jún 2003 | ISBN: 9780643090071 | 385 strán | vydavateľ: CSIRO Publishing.

Spoľahlivý katalóg obsahujúci taxonomické mená viac ako 1 600 druhov zo šiestich radov pavúkovcov. Katalóg obsahuje aj úplnú bibliografiu týchto radov. Jednoducho nepostrádateľná kniha, ktorá môže ušetriť množstvo času.

  
  
arachnida externé odkazy

Western Australian Museum go to

International Society of Arachnology
Encyclopedia of Life
Tree Of Life web project
Palpigrades (AAS)

Národné zoznamy
Fauna Italia
Australian Faunal Directory
Galérie
Kunzweb Gallery
BugGuidena začiatok


SARAS Zostavil: Peter Fenďa & Ľubomír Kováč
Posledná aktualizácia: 16. november 2018
verzia 1.0.   Creative Commons