Slovenská arachnologická spoločnosť

Araneae (pavúky)

 

pavúky  •  kosce  •  šťúriky  •  šťúrovky  •  tartaridy  •  roztoče

charakteristika bibliografia história výskumu
Zoznam druhov sk

Na Slovensku bolo zistených 969 druhov pavúkov. Podkladom pre súčasnú verziu zoznamu sa stala najnovšia publikácia Pavúky Slovenska (Gajdoš a kol. 2018). Zoznam bol doplnený o jeden zabudnutý druh Troglohyphantes schenkeli, ktorý sa omylom nedostal ani do katalógu Gajdoš a kol. (1999) a druh Cheiracanthium gratum bol označený ako „vyradený“ z dôvodu chybnej determinácie. Avšak jeho výskyt sa predpokladá na juhu Slovenska. Od publikovania knihy už pribudlo do našej fauny niekoľko ďalších druhov, ktoré ešte neboli publikované, a preto tu nie sú uvedené. Použitá nomenklatúra je podľa World Spider Catalog (2017), verzia 18.0.
Na bibliografii sa pracuje...


  platný druh   bežný druh   introdukovaný druh
  druh vyradený zo zoznamu   lokálne bežný druh   otázny druh / nedostatočné údaje
  druh opísaný z územia Slovenska   vzácny druh   needitované


   Araneae Clerck, 1757

 

Atypidae Thorell, 1870

Atypus affinis  Eichwald, 1830komôrkár hnedý  
Atypus muralis  Bertkau, 1890komôrkár pontický  
Atypus piceus  (Sulzer, 1776)komôrkár čierny  
 

Scytodidae Blackwall, 1864

Scytodes fusca  Walckenaer, 1837lepivka tmavá  
Scytodes thoracica  (Latreille, 1802)lepivka teplomilná  
 

Pholcidae C. L. Koch, 1850

Holocnemus pluchei  (Scopoli, 1763)trasavka južná  
Hoplopholcus forskali  (Thorell, 1871)trasavka škvrnitá  
Pholcus alticeps  Spassky, 1932trasavka východná  
Pholcus opilionoides  (Schrank, 1781)trasavka koscovitá  
Pholcus phalangioides  (Fuesslin, 1775)trasavka veľká  
Psilochorus simoni  (Berland, 1911)trasavka Simonova  
Spermophora senoculata  (Duges, 1836)trasavka šesťoká  
 

Dysderidae C. L. Koch, 1837

Dasumia carpatica  (Kulczyński, 1882)šesťočka karpatská  
Dysdera crocata  C. L. Koch, 1838šesťočka veľká  
Dysdera dubrovninnii  Deeleman-Reinhold, 1988šesťočka Dubrovniniho  
Dysdera erythrina  (Walckenaer, 1802)šesťočka červená  
Dysdera hungarica  Kulczyński, 1897šesťočka uhorská  
Dysdera lata  Reuss, 1834šesťočka krymská  
Dysdera longirostris  Doblika, 1853šesťočka čeľustnatá  
Dysdera moravica  Řezáč, 2014šesťočka moravská  
Dysdera ninnii  Canestrini, 1868šesťočka Ninniho  
Harpactea hombergi  (Scopoli, 1763)šesťočka štíhla  
Harpactea lepida  (C. L. Koch, 1838)šesťočka obyčajná  
Harpactea rubicunda  (C. L. Koch, 1838)šesťočká hrdzavá  
Harpactea saeva  (Herman, 1879)šesťočka zúrivá  
 

Oonopidae Simon, 1890

Oonops domesticus  Dalmas, 1916drobček domový  
Orchestina pavesii  (Simon, 1873)drobček Pavesov  
Triaeris stenaspis  Simon, 1891drobček americký  
 

Segestriidae Simon, 1893

Segestria bavarica  C. L. Koch, 1843tunelárka skalná  
Segestria florentina  (Rossi, 1790)tunelárka florentská  
Segestria senoculata  (Linnaeus, 1758)tunelárka podkôrová  
 

Eresidae C. L. Koch, in Berendt, 1845

Eresus hermani  Kovács & al., 2015stepník Hermanov  
Eresus kollari  Rossi, 1846stepník červený  
Eresus moravicus  Řezáč, 2008stepník moravský  
 

Uloboridae Thorell, 1869

Hyptiotes paradoxus  (C. L. Koch, 1834)pakrižiak smrekový  
Uloborus plumipes  Lucas, 1846pakrižiak chlpatonohý  
Uloborus walckenaerius  Latreille, 1806pakrižiak Walckenaerov  
 

Araneidae Clerck, 1757

Aculepeira armida  (Audouin, 1826)križiak ozbrojený  
Aculepeira ceropegia  (Walckenaer, 1802)križiak skvostný  
Agalenatea redii  (Scopoli, 1763)križiak chlpatý  
Araneus alsine  (Walckenaer, 1802)križiak červenkastý  
Araneus angulatus  Clerck, 1757križiak hrbatý  
Araneus circe  (Audouin, 1826)križiak skalný  
Araneus diadematus  Clerck, 1757križiak obyčajný  
Araneus grossus  (C. L. Koch, 1844)križiak obrovský  
Araneus marmoreus  Clerck, 1757križiak mramorovaný  
Araneus nordmanni  (Thorell, 1870)križiak Nordmannov  
Araneus quadratus  Clerck, 1757križiak štvorškvrnný  
Araneus saevus  (L. Koch, 1872)križiak stromový  
Araneus sturmi  (Hahn, 1831)križiak Sturmov  
Araneus triguttatus  (Fabricius, 1775)križiak trojškvrnný  
Araniella alpica  (L. Koch, 1869)križiak horský  
Araniella cucurbitina  (Clerck, 1757)križiak zelený  
Araniella displicata  (Hentz, 1847)križiak borovicový  
Araniella inconspicua  (Simon, 1874)križiak nenápadný  
Araniella opisthographa  (Kulczyński, 1905)križiak dubový  
Araniella proxima  (Kulczyński, 1885)križiak podobný  
Argiope bruennichi  (Scopoli, 1772)križiak pásavý  
Argiope lobata  (Pallas, 1772)križiak laločnatý  
Cercidia prominens  (Westring, 1851)križiak tŕnikový  
Cyclosa conica  (Pallas, 1772)križiak kužeľový  
Cyclosa oculata  (Walckenaer, 1802)križiak trojlaločný  
Gibbaranea bituberculata  (Walckenaer, 1802)križiak dvojhrbý  
Gibbaranea gibbosa  (Walckenaer, 1802)križiak zelenkastý  
Gibbaranea omoeda  (Thorell, 1870)križiak smrekový  
Gibbaranea ullrichi  (Hahn, 1835)križiak Ullrichov  
Hypsosinga albovittata  (Westring, 1851)križiak vresový  
Hypsosinga heri  (Hahn, 1831)križiak Herov  
Hypsosinga pygmaea  (Sundevall, 1831)križiak trpasličí  
Hypsosinga sanguinea  (C. L. Koch, 1844)križiak červený  
Larinioides cornutus  (Clerck, 1757)križiak trstinový  
Larinioides ixobolus  (Thorell, 1873)križiak červenohnedý  
Larinioides patagiatus  (Clerck, 1757)križiak kríkový  
Larinioides sclopetarius  (Clerck, 1757)križiak mostový  
Larinioides suspicax  (O. P.-Cambridge, 1876)križiak brehový  
Leviellus stroemi  (Thorell, 1870)križiak Strømov  
Leviellus thorelli  (Ausserer, 1871)križiak Thorellov  
Mangora acalypha  (Walckenaer, 1802)križiak lúčny  
Neoscona adianta  (Walckenaer, 1802)križiak vlnovkový  
Nuctenea silvicultrix  (C. L. Koch, 1844)križiak rašeliniskový  
Nuctenea umbratica  (Clerck, 1757)križiak podkôrový  
Singa hamata  (Clerck, 1757)križiak priečnopruhový  
Singa lucina  (Audouin, 1826)križiak žiarivý  
Singa nitidula  C. L. Koch, 1844križiak lesklý  
Zilla diodia  (Walckenaer, 1802)križiak hájový  
Zygiella atrica  (C. L. Koch, 1845)križiak striebristý  
Zygiella montana  (C. L. Koch, 1834)križiak lesný  
Zygiella x-notata  (Clerck, 1757)križiak okenný  
 

Mimetidae Simon, 1881

Ero aphana  (Walckenaer, 1802)lúpežník nenápadný  
Ero cambridgei  Kulczyński, 1911lúpežník Cambridgeov  
Ero furcata  (Villers, 1789)lúpežník rozoklaný  
Ero tuberculata  (De Geer, 1778)lúpežník hrboľatý  
 

Tetragnathidae Menge, 1866

Meta menardi  (Latreille, 1804)meta temnomilná  
Metellina mengei  (Blackwall, 1869)meta Mengeho  
Metellina merianae  (Scopoli, 1763)meta jaskynná  
Metellina segmentata  (Clerck, 1757)meta jesenná  
Pachygnatha clercki  Sundevall, 1823čeľustnatka Clerckova  
Pachygnatha degeeri  Sundevall, 1830čeľustnatka mokraďová  
Pachygnatha listeri  Sundevall, 1830čeľustnatka Listerova  
Tetragnatha dearmata  Thorell, 1873čeľustnatka kríková  
Tetragnatha extensa  (Linnaeus, 1758)čeľustnatka trstinová  
Tetragnatha montana  Simon, 1874čeľustnatka perleťová  
Tetragnatha nigrita  Lendl, 1886čeľustnatka tmavá  
Tetragnatha obtusa  C. L. Koch, 1837čeľustnatka zaoblená  
Tetragnatha pinicola  L. Koch, 1870čeľustnatka stromová  
Tetragnatha reimoseri  (Rosca, 1939)čeľustnatka Reimoserova  
Tetragnatha shoshone  Levi, 1981čeľustnatka šošonská  
Tetragnatha striata  L. Koch, 1862čeľustnatka pruhovaná  
 

Theridiosomatidae Simon, 1881

Theridiosoma gemmosum  (L. Koch, 1877)križiačik pobrežný  
 

Mysmenidae Petrunkevitch, 1928

Microdipoena jobi  (Kraus, 1967)mysmena Jobova  
Trogloneta granulum  Simon, 1922mysmena horská  
 

Anapidae Simon, 1895

Comaroma simoni  Bertkau, 1889anapa buková  
 

Linyphiidae Blackwall, 1859

Abacoproeces saltuum  (L. Koch, 1872)pavúčik stráňový  
Acartauchenius scurrilis  (O. P.-Cambridge, 1873)pavúčik malooký  
Agnyphantes expunctus  (O. P.-Cambridge, 1875)plachtárka čučoriedková  
Agyneta affinis  (Kulczyński, 1898)plachtárka trávová  
Agyneta cauta  (O. P.-Cambridge, 1903)plachtárka hmatadlová  
Agyneta conigera  (O. P.-Cambridge, 1863)plachtárka presedlaná  
Agyneta decora  (O. P.-Cambridge, 1871)plachtárka rašelinová  
Agyneta equestris  (L. Koch, 1881)plachtárka trávomilná  
Agyneta fuscipalpa  (C. L. Koch, 1836)plachtárka zúbkovitá  
Agyneta gulosa  (L. Koch, 1869)plachtárka hôrna  
Agyneta innotabilis  (O. P.-Cambridge, 1863)plachtárka kmeňová  
Agyneta milleri  (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997)plachtárka Millerova  
Agyneta mollis  (O. P.-Cambridge, 1871)plachtárka lúčna  
Agyneta mossica  (Schikora, 1993)plachtárka rašelinisková  
Agyneta rurestris  (C. L. Koch, 1836)plachtárka obyčajná  
Agyneta saxatilis  (Blackwall, 1844)plachtárka zrniečková  
Agyneta simplicitarsis  (Simon, 1884)plachtárka suchomilná  
Agyneta ramosa  Jackson, 1912plachtárka rozvetvená  
Agyneta subtilis  (O. P.-Cambridge, 1863)plachtárka mokraďová  
Allomengea scopigera  (Grube, 1859)plachtárka štetkovitá  
Allomengea vidua  (L. Koch, 1879)plachtárka rôznotŕňová  
Anguliphantes angulipalpis  (Westring, 1851)plachtárka tŕňozubá  
Anguliphantes monticola  (Kulczyński, 1881)plachtárka horská  
Anguliphantes tripartitus  (Miller & Svatoň, 1978)plachtárka Svatoňova  
Aphileta misera  (O. P.-Cambridge, 1882)plachtárka vrchovisková  
Araeoncus crassiceps  (Westring, 1861)pavúčik bahnomilný  
Araeoncus humilis  (Blackwall, 1841)pavúčik obyčajný  
Asthenargus helveticus  Schenkel, 1936pavúčik helvétsky  
Asthenargus paganus  (Simon, 1884)pavúčik hákovitý  
Asthenargus perforatus  Schenkel, 1929pavúčik dierkovaný  
Baryphyma pratense  (Blackwall, 1861)pavúčik brehový  
Bathyphantes approximatus  (O. P.-Cambridge, 1871)plachtárka močiarna  
Bathyphantes eumenis  (L. Koch, 1879)plachtárka pieskovcová  
Bathyphantes gracilis  (Blackwall, 1841)plachtárka vlhkomilná  
Bathyphantes nigrinus  (Westring, 1851)plachtárka tmavá  
Bathyphantes parvulus  (Westring, 1851)plachtárka bežná  
Bathyphantes setiger  F. O. P.-Cambridge, 1894plachtárka rybničná  
Bathyphantes similis  Kulczyński, 1894plachtárka podobná  
Bolyphantes alticeps  (Sundevall, 1833)plachtárka kužeľová  
Bolyphantes luteolus  (Blackwall, 1833)plachtárka svetlá  
Canariphantes nanus  (Kulczyński, 1898)plachtárka trpasličia  
Carorita limnaea  (Crosby & Bishop, 1927)pavúčik slatinný  
Centromerita bicolor  (Blackwall, 1833)plachtárka dvojfarebná  
Centromerita concinna  (Thorell, 1875)plachtárka ladná  
Centromerus albidus  Simon, 1929plachtárka belavá  
Centromerus arcanus  (O. P.-Cambridge, 1873)plachtárka skrytá  
Centromerus brevipalpus  (Menge, 1866)plachtárka trojlaločná  
Centromerus capucinus  (Simon, 1884)plachtárka kapucínska  
Centromerus cavernarum  (L. Koch, 1872)plachtárka kavernová  
Centromerus dilutus  (O. P.-Cambridge, 1875)plachtárka stužkovitá  
Centromerus incilium  (L. Koch, 1881)plachtárka teplomilná  
Centromerus levitarsis  (Simon, 1884)plachtárka remienková  
Centromerus pabulator  (O. P.-Cambridge, 1875)plachtárka montánna  
Centromerus persimilis  (O. P.-Cambridge, 1912)plachtárka záhadná  
Centromerus sellarius  (Simon, 1884)plachtárka sedlovitá  
Centromerus semiater  (L. Koch, 1879)plachtárka bahenná  
Centromerus serratus  (O. P.-Cambridge, 1875)plachtárka pílovitá  
Centromerus setosus  Miller & Kratochvíl, 1940plachtárka machová  
Centromerus silvicola  (Kulczyński, 1887)plachtárka buková  
Centromerus sylvaticus  (Blackwall, 1841)plachtárka lesná  
Ceratinella brevipes  (Westring, 1851)pavúčik krátkonohý  
Ceratinella brevis  (Wider, 1834)pavúčik krátky  
Ceratinella major  Kulczyński, 1894pavúčik väčší  
Ceratinella scabrosa  (O. P.-Cambridge, 1871)pavúčik drsný  
Ceratinella wideri  (Thorell, 1871)pavúčik Widerov  
Cineta gradata  (Simon, 1881)pavúčik stupňovitý  
Cnephalocotes obscurus  (Blackwall, 1834)pavúčik tmavý  
Collinsia distincta  (Simon, 1884)pavúčik lužný  
Collinsia inerrans  (O. P.-Cambridge, 1885)pavúčik rozpínavý  
Dicymbium nigrum  (Blackwall, 1834)pavúčik čierny  
Dicymbium tibiale  (Blackwall, 1836)pavúčik hrubonohý  
Diplocentria bidentata  (Emerton, 1882)pavúčik dvojzubý  
Diplocentria rectangulata  (Emerton, 1915)pavúčik hranatý  
Diplocephalus cristatus  (Blackwall, 1833)pavúčik bradatý  
Diplocephalus dentatus  (Tullgren, 1955)pavúčik vŕbový  
Diplocephalus helleri  (L. Koch, 1869)pavúčik Hellerov  
Diplocephalus latifrons  (O. P.-Cambridge, 1863)pavúčik klanohlavý  
Diplocephalus permixtus  (O. P.-Cambridge, 1871)pavúčik trojtŕňový  
Diplocephalus picinus  (Blackwall, 1841)pavúčik listový  
Diplostyla concolor  (Wider, 1834)plachtárka jazýčková  
Dismodicus bifrons  (Blackwall, 1841)pavúčik dvojčelový  
Dismodicus elevatus  (C. L. Koch, 1838)pavúčik čiaškovitý  
Donacochara speciosa  (Thorell, 1875)plachtárka trstinová  
Drapetisca socialis  (Sundevall, 1833)plachtárka kôrová  
Drepanostylus uncatus  (O. P.-Cambridge, 1873)plachtárka hákovitá  
Entelecara acuminata  (Wider, 1834)pavúčik dlhohlavý  
Entelecara congenera  (O. P.-Cambridge, 1879)pavúčik vysokočelový  
Entelecara errata  O. P.-Cambridge,pavúčik blúdivý  
Entelecara erythropus  (Westring, 1851)pavúčik plochohlavý  
Entelecara flavipes  (Blackwall, 1834)pavúčik žltonohý  
Entelecara media  Kulczyński, 1887pavúčik smrekový  
Erigone atra  Blackwall, 1833pavúčik vraný  
Erigone cristatopalpus  Simon, 1884pavúčik hrebienkatý  
Erigone dentipalpis  (Wider, 1834)pavúčik zúbkovitý  
Erigone jaegeri  Baehr, 1984pavúčik Jägerov  
Erigone tirolensis  L. Koch,pavúčik tirolský  
Erigonella hiemalis  (Blackwall, 1841)pavúčik zimný  
Erigonella ignobilis  (O. P.-Cambridge, 1871)pavúčik bažinný  
Erigonella subelevata  (L. Koch, 1869)pavúčik alpínsky  
Erigonoplus foveatus  (Dahl, 1912)pavúčik piesočný  
Erigonoplus globipes  (L. Koch, 1872)pavúčik guľatonohý  
Erigonoplus jarmilae  (Miller, 1943)pavúčik Jarmilin  
Evansia merens  O. P.-Cambridge,pavúčik mravčí  
Floronia bucculenta  (Clerck, 1757)plachtárka prízemná  
Formiphantes lephthyphantiformis  (Strand, 1907)plachtárka myšia  
Frontinellina frutetorum  (C. L. Koch, 1834)plachtárka kerová  
Glyphesis servulus  (Simon, 1881)pavúčik noštekový  
Glyphesis taoplesius  Wunderlich, 1969pavúčik Wunderlichov  
Gnathonarium dentatum  (Wider, 1834)pavúčik hrivnatý  
Gonatium hilare  (Thorell, 1875)pavúčik dýkovitý  
Gonatium paradoxum  (L. Koch, 1869)pavúčik podivný  
Gonatium rubellum  (Blackwall, 1841)pavúčik červenkastý  
Gonatium rubens  (Blackwall, 1833)pavúčik rubínový  
Gongylidiellum latebricola  (O. P.-Cambridge, 1871)pavúčik palcovitý  
Gongylidiellum murcidum  Simon, 1884pavúčik vlnkový  
Gongylidiellum vivum  (O. P.-Cambridge, 1875)pavúčik mokraďový  
Gongylidium rufipes  (Linnaeus, 1758)pavúčik červenonohý  
Helophora insignis  (Blackwall, 1841)plachtárka jesenná  
Hilaira excisa  (O. P.-Cambridge, 1871)plachtárka orezaná  
Hylyphantes graminicola  (Sundevall, 1830)pavúčik plachtárkový  
Hylyphantes nigritus  (Simon, 1881)pavúčik vývrtkový  
Hypomma bituberculatum  (Wider, 1834)pavúčik dvojlaločný  
Hypomma cornutum  (Blackwall, 1833)pavúčik rohatý  
Hypomma fulvum  (Bosenberg, 1902)pavúčik plavý  
Hypsocephalus pusillus  (Menge, 1869)pavúčik nepatrný  
Improphantes decolor  (Westring, 1861)plachtárka zebrovaná  
Improphantes improbulus  (Simon, 1929)plachtárka podzemná  
Improphantes nitidus  (Thorell, 1875)plachtárka lesklá  
Incestophantes annulatus  (Kulczyński, 1882)plachtárka hôľna  
Incestophantes crucifer  (Menge, 1866)plachtárka borovicová  
Ipa keyserlingi  (Ausserer, 1867)plachtárka Keyserlingova  
Ipa terrenus  (L. Koch, 1879)plachtárka štvorškvrnná  
Kaestneria dorsalis  (Wider, 1834)plachtárka zobákovitá  
Kaestneria pullata  (O. P.-Cambridge, 1863)plachtárka pobrežná  
Kaestneria torrentum  (Kulczyński, 1881)plachtárka potočná  
Kratochviliella bicapitata  Miller, 1938pavúčik Kratochvílov  
Labulla thoracica  (Wider, 1834)plachtárka pňová  
Lasiargus hirsutus  (Menge, 1869)pavúčik chlpatý  
Lepthyphantes leprosus  (Ohlert, 1865)plachtárka skalná  
Lepthyphantes minutus  (Blackwall, 1833)plachtárka hrubotŕňová  
Lepthyphantes nodifer  Simon, 1884plachtárka lopatková  
Lepthyphantes notabilis  Kulczyński, 1887plachtárka dýkovitá  
Leptorhoptrum robustum  (Westring, 1851)plachtárka brehová  
Lessertia dentichelis  (Simon, 1884)pavúčik dlhonohý  
Lessertinella carpatica  Weiss, 1979plachtárka karpatská  
Lessertinella kulczynskii  (Lessert, 1909)plachtárka Kulczyńského  
Linyphia hortensis  Sundevall, 1830plachtárka záhradná  
Linyphia tenuipalpis  Simon, 1884plachtárka tenkopalpová  
Linyphia triangularis  (Clerck, 1757)plachtárka kríková  
Lophomma punctatum  (Blackwall, 1841)pavúčik bodkovaný  
Macrargus carpenteri  (O. P.-Cambridge, 1894)plachtárka Carpenterova  
Macrargus rufus  (Wider, 1834)plachtárka červenohnedá  
Mansuphantes arciger  (Kulczyński, 1882)plachtárka smrečinová  
Mansuphantes fragilis  (Thorell, 1875)plachtárka krehká  
Mansuphantes mansuetus  (Thorell, 1875)plachtárka jemná  
Maro lehtineni  Saaristo, 1971plachtárka Lehtinenova  
Maro lepidus  Casemir, 1961plachtárka malá  
Maso gallicus  Simon, 1894pavúčik gálsky  
Maso sundevalli  (Westring, 1851)pavúčik Sundevallov  
Mecopisthes peusi  Wunderlich, 1972pavúčik Peusov  
Mecynargus longus  (Kulczyński, 1882)pavúčik podlhovastý  
Mecynargus morulus  (O. P.-Cambridge, 1873)pavúčik severský  
Megalepthyphantes collinus  (L. Koch, 1872)plachtárka krúžkovaná  
Megalepthyphantes nebulosus  (Sundevall, 1829)plachtárka domová  
Megalepthyphantes pseudocollinus  Saaristo, 1997plachtárka Saaristova  
Mermessus trilobatus  (Emerton, 1882)pavúčik trojlaločný  
Metopobactrus ascitus  (Kulczyński, 1894)pavúčik okrajový  
Metopobactrus deserticola  Loksa, 1981pavúčik slaniskový  
Metopobactrus prominulus  (O. P.-Cambridge, 1872)pavúčik výčnelkový  
Micrargus apertus  (O. P.-Cambridge, 1871)pavúčik tenkozubý  
Micrargus georgescuae  Millidge, 1976pavúčik širokostuhový  
Micrargus herbigradus  (Blackwall, 1854)pavúčik hrabankový  
Micrargus subaequalis  (Westring, 1851)pavúčik čiapkovitý  
Microctenonyx subitaneus  (O. P.-Cambridge, 1875)pavúčik hnedožltý  
Microlinyphia impigra  (O. P.-Cambridge, 1871)plachtárka vrtká  
Microlinyphia pusilla  (Sundevall, 1830)plachtárka bičovitá  
Microneta viaria  (Blackwall, 1841)plachtárka listová  
Midia midas  (Simon, 1884)plachtárka stromová  
Minicia marginella  (Wider, 1834)pavúčik obrúbený  
Minyriolus pusillus  (Wider, 1834)pavúčik drobučký  
Mioxena blanda  (Simon, 1884)pavúčik pôvabný  
Moebelia penicillata  (Westring, 1851)pavúčik štetcovitý  
Mughiphantes cornutus  (Schenkel, 1927)plachtárka rohatá  
Mughiphantes mughi  (Fickert, 1875)plachtárka kosodrevinová  
Mughiphantes pulcher  (Kulczyński, 1881)plachtárka nočná  
Mughiphantes varians  (Kulczyński, 1882)plachtárka menlivá  
Nematogmus sanguinolentus  (Walckenaer, 1841)pavúčik krvavočervený  
Neriene clathrata  (Sundevall, 1830)plachtárka jarná  
Neriene emphana  (Walckenaer, 1841)plachtárka smreková  
Neriene furtiva  (O. P.-Cambridge, 1871)plachtárka stepná  
Neriene montana  (Clerck, 1757)plachtárka veľká  
Neriene peltata  (Wider, 1834)plachtárka vlnkovaná  
Neriene radiata  (Walckenaer, 1842)plachtárka kupolovitá  
Notioscopus sarcinatus  (O. P.-Cambridge, 1872)pavúčik rašeliniskový  
Nusoncus nasutus  (Schenkel, 1925)pavúčik nosatý  
Obscuriphantes obscurus  (Blackwall, 1841)plachtárka rožkatá  
Oedothorax agrestis  (Blackwall, 1853)pavúčik pobrežný  
Oedothorax apicatus  (Blackwall, 1850)pavúčik roľný  
Oedothorax fuscus  (Blackwall, 1834)pavúčik temný  
Oedothorax gibbifer  (Kulczyński, 1882)pavúčik potočný  
Oedothorax gibbosus  (Blackwall, 1841)pavúčik hrbatý  
Oedothorax retusus  (Westring, 1851)pavúčik vtlačený  
Oreoneta montigena  (L. Koch, 1872)plachtárka snežná  
Oreoneta tatrica  (Kulczyński, 1915)plachtárka tatranská  
Oreonetides glacialis  (L. Koch, 1872)plachtárka ľadovcová  
Oreonetides vaginatus  (Thorell, 1872)plachtárka pošvatá  
Oryphantes angulatus  (O. P.-Cambridge, 1881)plachtárka slatinná  
Ostearius melanopygius  (O. P.-Cambridge, 1880)plachtárka čiernozadočková  
Palliduphantes alutacius  (Simon, 1884)plachtárka bledá  
Palliduphantes antroniensis  (Schenkel, 1933)plachtárka úzka  
Palliduphantes insignis  (O. P.-Cambridge, 1913)plachtárka krtia  
Palliduphantes milleri  (Staręga, 1972)plachtárka východokarpatská  
Palliduphantes pallidus  (O. P.-Cambridge, 1871)plachtárka žltá  
Palliduphantes pillichi  (Kulczyński, 1915)plachtárka Pillichova  
Panamomops affinis  Miller & Kratochvíl, 1939pavúčik lesostepný  
Panamomops fagei  Miller & Kratochvíl, 1939pavúčik Fageov  
Panamomops inconspicuus  (Miller & Valešová, 1964)pavúčik nenápadný  
Panamomops latifrons  Miller, 1959pavúčik širokočelový  
Panamomops mengei  Simon, 1926pavúčik čertovský  
Panamomops palmgreni  Thaler, 1973pavúčik Palmgrenov  
Panamomops sulcifrons  (Wider, 1834)pavúčik rožkatý  
Pelecopsis elongata  (Wider, 1834)pavúčik zakrojený  
Pelecopsis loksai  Szinetár & Samu, 2003pavúčik piskorotvarý  
Pelecopsis mengei  (Simon, 1884)pavúčik Mengeho  
Pelecopsis parallela  (Wider, 1834)pavúčik jamkový  
Pelecopsis radicicola  (L. Koch, 1872)pavúčik štítový  
Peponocranium ludicrum  (O. P.-Cambridge, 1861)pavúčik tancujúci  
Peponocranium orbiculatum  (O. P.-Cambridge, 1882)pavúčik okrúhly  
Peponocranium praeceps  Miller, 1943pavúčik hlavatý  
Pityohyphantes phrygianus  (C. L. Koch, 1836)plachtárka vidlicová  
Pocadicnemis carpatica  (Chyzer, 1894)pavúčik karpatský  
Pocadicnemis juncea  Locket & Millidge, 1953pavúčik sitinový  
Pocadicnemis pumila  (Blackwall, 1841)pavúčik slučkovitý  
Poeciloneta variegata  (Blackwall, 1841)plachtárka krížová  
Porrhomma campbelli  F.O. P.-Cambridge,plachtárka Campbellova  
Porrhomma convexum  (Westring, 1851)plachtárka riečna  
Porrhomma egeria  Simon, 1884plachtárka jaskynná  
Porrhomma errans  (Blackwall, 1841)plachtárka tŕňonohá  
Porrhomma microcavense  Wunderlich, 1990plachtárka dutinková  
Porrhomma microphthalmum  (O. P.-Cambridge, 1871)plachtárka drobnooká  
Porrhomma microps  (Roewer, 1931)plachtárka drobná  
Porrhomma montanum  Jackson, 1913plachtárka tavoľníková  
Porrhomma myops  Simon, 1884plachtárka temnomilná  
Porrhomma oblitum  (O. P.-Cambridge, 1871)plachtárka podkôrová  
Porrhomma pallidum  Jackson, 1913plachtárka roklinová  
Porrhomma profundum  Dahl, 1939plachtárka hlbinná  
Porrhomma pygmaeum  (Blackwall, 1834)plachtárka tmavohnedá  
Porrhomma rosenhaueri  (L. Koch, 1872)plachtárka Rosenhauerova  
Prinerigone vagans  (Audouin, 1826)pavúčik otŕnený  
Pseudocarorita thaleri  (Saaristo, 1971)plachtárka Thalerova  
Pseudomaro aenigmaticus  Denis, 1966plachtárka malooká  
Saaristoa abnormis  (Blackwall, 1841)plachtárka päťuhlová  
Saaristoa firma  (O. P.-Cambridge, 1906)plachtárka trojuhlová  
Saloca diceros  (O. P.-Cambridge, 1871)pavúčik bukový  
Saloca kulczynskii  Miller & Kratochvíl, 1939pavúčik Kulczyńského  
Sauron rayi  (Simon, 1881)pavúčik kužeľohlavý  
Scotinotylus antennatus  (O. P.-Cambridge, 1875)pavúčik tykadlový  
Silometopus bonessi  Casemir, 1970pavúčik Bonessiho  
Silometopus elegans  (O. P.-Cambridge, 1873)pavúčik machový  
Silometopus reussi  (Thorell, 1871)pavúčik Reussov  
Sintula corniger  (Blackwall, 1856)plachtárka palporohatá  
Sintula retroversus  (O. P.-Cambridge, 1875)plachtárka otočená  
Sintula spiniger  (Balogh, 1935)plachtárka ostnatá  
Sisicus apertus  (Holm, 1939)plachtárka srdiečková  
Stemonyphantes lineatus  (Linnaeus, 1758)plachtárka škvrnitá  
Styloctetor compar  (Westring, 1861)pavúčik klieštikovitý  
Styloctetor romanus  (O. P.-Cambridge, 1873)pavúčik rímsky  
Syedra apetlonensis  Wunderlich, 1992pavúčik apetlonský  
Syedra gracilis  (Menge, 1869)plachtárka útla  
Syedra myrmicarum  (Kulczyński, 1882)plachtárka mravčia  
Tallusia experta  (O. P.-Cambridge, 1871)plachtárka štetcovitá  
Tapinocyba affinis  Lessert, 1907pavúčik nevýrazný  
Tapinocyba biscissa  (O. P.-Cambridge, 1873)pavúčik vidlicový  
Tapinocyba insecta  (L. Koch, 1869)pavúčik lesný  
Tapinocyba pallens  (O. P.-Cambridge, 1873)pavúčik bledý  
Tapinocyboides pygmaeus  (Menge, 1869)pavúčik trpasličí  
Tapinopa longidens  (Wider, 1834)plachtárka dlhozubá  
Taranucnus bihari  Fage, 1931plachtárka bihárska  
Taranucnus setosus  (O. P.-Cambridge, 1863)plachtárka barinná  
Tenuiphantes alacris  (Blackwall, 1853)plachtárka zvončeková  
Tenuiphantes cristatus  (Menge, 1866)plachtárka pozemná  
Tenuiphantes flavipes  (Blackwall, 1854)plachtárka žltonohá  
Tenuiphantes jacksoni  (Schenkel, 1925)plachtárka Jacksonova  
Tenuiphantes mengei  (Kulczyński, 1887)plachtárka Mengeho  
Tenuiphantes tenebricola  (Wider, 1834)plachtárka tieňomilná  
Tenuiphantes tenuis  (Blackwall, 1852)plachtárka kotvovitá  
Tenuiphantes zimmermanni  (Bertkau, 1890)plachtárka Zimmermannova  
Theonina cornix  (Simon, 1881)plachtárka vrania  
Theonina kratochvili  Miller & Weiss, 1979plachtárka Kratochvílova  
Thyreosthenius biovatus  (O. P.-Cambridge, 1875)pavúčik dvojhlavý  
Thyreosthenius parasiticus  (Westring, 1851)pavúčik žltkastý  
Tiso aestivus  (L. Koch, 1872)pavúčik letný  
Tiso vagans  (Blackwall, 1834)pavúčik sťahovavý  
Tmeticus affinis  (Blackwall, 1855)pavúčik dvojfarebný  
Trematocephalus cristatus  (Wider, 1834)pavúčik červený  
Trichoncoides piscator  (Simon, 1884)pavúčik dlhovlasý  
Trichoncus affinis  Kulczyński, 1894pavúčik suchomilný  
Trichoncus auritus  (L. Koch, 1869)pavúčik ušatý  
Trichoncus hackmani  Millidge, 1955pavúčik Hackmanov  
Trichoncus saxicola  (O. P.-Cambridge, 1861)pavúčik skalný  
Trichoncus sordidus  Simon, 1884pavúčik tmavosivý  
Trichopterna cito  (O. P.-Cambridge, 1873)pavúčik sfingový  
Trichopternoides thorelli  (Westring, 1861)pavúčik Thorellov  
Troglohyphantes schenkeli  (Miller, 1937)  
Troxochrus scabriculus  (Westring, 1851)pavúčik záhradný  
Typhochrestus digitatus  (O. P.-Cambridge, 1873)pavúčik štrbinkový  
Walckenaeria acuminata  Blackwall, 1833pavúčik periskopický  
Walckenaeria alticeps  (Denis, 1952)pavúčik ľuľkový  
Walckenaeria antica  (Wider, 1834)pavúčik fajkový  
Walckenaeria atrotibialis  (O. P.-Cambridge, 1878)pavúčik čiernoholenný  
Walckenaeria capito  (Westring, 1861)pavúčik veľkohlavý  
Walckenaeria corniculans  (O. P.-Cambridge, 1875)pavúčik čapovitý  
Walckenaeria cucullata  (C. L. Koch, 1836)pavúčik veľkonosý  
Walckenaeria cuspidata  Blackwall, 1833pavúčik zahrotený  
Walckenaeria dysderoides  (Wider, 1834)pavúčik štíhly  
Walckenaeria furcillata  (Menge, 1869)pavúčik vidlicohlavý  
Walckenaeria incisa  (O. P.-Cambridge, 1871)pavúčik odseknutý  
Walckenaeria kochi  (O. P.-Cambridge, 1873)pavúčik Kochov  
Walckenaeria mitrata  (Menge, 1868)pavúčik viklanovitý  
Walckenaeria monoceros  (Wider, 1834)pavúčik chocholovitý  
Walckenaeria nodosa  O. P.-Cambridge,pavúčik uzlový  
Walckenaeria nudipalpis  (Westring, 1851)pavúčik vlhkomilný  
Walckenaeria obtusa  Blackwall, 1836pavúčik špirálový  
Walckenaeria simplex  Chyzer, 1894pavúčik dubový  
Walckenaeria suspecta  (Kulczyński, 1882)pavúčik podozrievavý  
Walckenaeria unicornis  O. P.-Cambridge,pavúčik jednorohý  
Walckenaeria vigilax  (Blackwall, 1853)pavúčik jarný  
 

Nesticidae Simon, 1894

Nesticus cellulanus  (Clerck, 1757)temnomil pivničný  
Nesticus cellulanus affinis  (Kulczyński, 1897)temnomil jaskynný  
 

Theridiidae Sundevall, 1833

Anelosimus pulchellus  (Walckenaer, 1802)snovačka spanilá  
Anelosimus vittatus  (C. L. Koch, 1836)snovačka stužkovitá  
Asagena meridionalis  Kulczyński, 1894snovačka východná  
Asagena phalerata  (Panzer, 1801)snovačka zdobená  
Coleosoma floridanum  Banks, 1900snovačka floridská  
Crustulina guttata  (Wider, 1834)snovačka bodkovaná  
Crustulina sticta  (O. P.-Cambridge, 1861)snovačka fľakatá  
Cryptachaea riparia  (Blackwall, 1834)snovačka brehová  
Dipoena braccata  (C. L. Koch, 1841)snovačka leskločierna  
Dipoena erythropus  (Simon, 1881)snovačka červenonohá  
Dipoena melanogaster  (C. L. Koch, 1837)snovačka čiernobruchá  
Dipoena nigroreticulata  (Simon, 1879)snovačka sieťovaná  
Dipoena torva  (Thorell, 1875)snovačka vysokohlavá  
Enoplognatha caricis  (Fickert, 1876)snovačka ostricová  
Enoplognatha latimana  Hippa & Oksala, 1982snovačka lúčna  
Enoplognatha mandibularis  (Lucas, 1846)snovačka čeľustnatá  
Enoplognatha mordax  (Thorell, 1875)snovačka prímorská  
Enoplognatha oelandica  (Thorell, 1875)snovačka oelandská  
Enoplognatha ovata  (Clerck, 1757)snovačka oválna  
Enoplognatha serratosignata  (L. Koch, 1879)snovačka pílkovitá  
Enoplognatha thoracica  (Hahn, 1833)snovačka zemná  
Episinus angulatus  (Blackwall, 1836)snovačka hranatá  
Episinus maculipes  Cavanna, 1876snovačka škvrnitá  
Episinus truncatus  Latreille, 1809snovačka uťatá  
Euryopis flavomaculata  (C. L. Koch, 1836)snovačka žltoškvrnná  
Euryopis laeta  (Westring, 1861)snovačka svetlá  
Euryopis quinqueguttata  Thorell, 1875snovačka päťbodková  
Euryopis saukea  Levi, 1951snovačka krúžkonohá  
Heterotheridion nigrovariegatum  (Simon, 1873)snovačka čiernostrakatá  
Lasaeola coracina  (C. L. Koch, 1837)snovačka srdcovitá  
Lasaeola prona  (Menge, 1868)snovačka zohnutá  
Lasaeola tristis  (Hahn, 1833)snovačka mravcožravá  
Neottiura bimaculata  (Linnaeus, 1767)snovačka dvojškvrnná  
Neottiura suaveolens  (Simon, 1879)snovačka utešená  
Ohlertidion ohlerti  (Thorell, 1870)snovačka rašelinisková  
Paidiscura pallens  (Blackwall, 1834)snovačka dubová  
Parasteatoda lunata  (Clerck, 1757)snovačka hájová  
Parasteatoda simulans  (Thorell, 1875)snovačka podobná  
Parasteatoda tabulata  (Levi, 1980)snovačka stolová  
Parasteatoda tepidariorum  (C. L. Koch, 1841)snovačka skleníková  
Pholcomma gibbum  (Westring, 1851)snovačka vypuklá  
Phycosoma inornatum  (O. P.-Cambridge, 1861)snovačka nezdobená  
Phylloneta impressa  (L. Koch, 1881)snovačka starostlivá  
Phylloneta sisyphia  (Clerck, 1757)snovačka smreková  
Platnickina tincta  (Walckenaer, 1802)snovačka fŕkaná  
Robertus arundineti  (O. P.-Cambridge, 1871)snovačka poľná  
Robertus frivaldszkyi  (Chyzer, 1894)snovačka Frivaldszkého  
Robertus lividus  (Blackwall, 1836)snovačka lesná  
Robertus neglectus  (O. P.-Cambridge, 1871)snovačka machová  
Robertus scoticus  Jackson, 1914snovačka škótska  
Robertus truncorum  (L. Koch, 1872)snovačka kmeňová  
Robertus ungulatus  Vogelsanger, 1944snovačka pazúrikatá  
Rugathodes bellicosus  (Simon, 1873)snovačka prekrásna  
Rugathodes instabilis  (O. P.-Cambridge, 1871)snovačka premenlivá  
Sardinidion blackwalli  (O. P.-Cambridge, 1871)snovačka Blackwallova  
Simitidion simile  (C. L. Koch, 1836)snovačka vresová  
Steatoda albomaculata  (De Geer, 1778)snovačka bieloškvrnná  
Steatoda bipunctata  (Linnaeus, 1758)snovačka dvojbodková  
Steatoda castanea  (Clerck, 1757)snovačka gaštanová  
Steatoda grossa  (C. L. Koch, 1838)snovačka domová  
Steatoda triangulosa  (Walckenaer, 1802)snovačka trojuholníková  
Theonoe minutissima  (O. P.-Cambridge, 1879)snovačka najmenšia  
Theridion betteni  Wiehle, 1960snovačka skalná  
Theridion boesenbergi  Strand, 1904snovačka Bösenbergova  
Theridion cinereum  Thorell, 1875snovačka popolavá  
Theridion familiare  O. P.-Cambridge,snovačka rodinná  
Theridion hemerobium  Simon, 1914snovačka pobrežná  
Theridion melanurum  Hahn, 1831snovačka štrbinová  
Theridion mystaceum  L. Koch,snovačka stromová  
Theridion pictum  (Walckenaer, 1802)snovačka maľovaná  
Theridion pinastri  L. Koch,snovačka borovicová  
Theridion varians  Hahn, 1833snovačka kerová  
 

Dictynidae O. P.-Cambridge, 1871

Altella biuncata  (Miller, 1949)cedivôčka Millerova  
Altella lucida  (Simon, 1874)cedivôčka lesklá  
Argenna patula  (Simon, 1874)cedivôčka pobrežná  
Argenna subnigra  (O. P.-Cambridge, 1861)cedivôčka tmavá  
Archaeodictyna consecuta  (O. P.-Cambridge, 1872)cedivôčka stepná  
Archaeodictyna minutissima  (Miller, 1958)cedivôčka najmenšia  
Brigittea civica  (Lucas, 1850)cedivôčka múrová  
Brigittea latens  (Fabricius, 1775)cedivôčka čierna  
Brigittea vicina  (Simon, 1873)cedivôčka susedná  
Brommella falcigera  (Balogh, 1935)cedivôčka mečovitá  
Cicurina cicur  (Fabricius, 1793)pacedivôčka sivohnedá  
Dictyna arundinacea  (Linnaeus, 1758)cedivôčka obyčajná  
Dictyna major  Menge, 1869cedivôčka veľká  
Dictyna pusilla  Thorell, 1856cedivôčka drobná  
Dictyna szaboi  Chyzer, 1891cedivôčka Szabova  
Dictyna uncinata  Thorell, 1856cedivôčka plotová  
Emblyna annulipes  (Blackwall, 1846)cedivôčka kosákovitá  
Emblyna brevidens  (Kulczyński, 1897)cedivôčka krátkozubá  
Lathys heterophthalma  Kulczyński, 1891cedivôčka lesostepná  
Lathys humilis  (Blackwall, 1855)cedivôčka krúžkovaná  
Lathys stigmatisata  (Menge, 1869)cedivôčka hnedá  
Mastigusa arietina  (Thorell, 1871)pacedivôčka mravcomilná  
Mastigusa macrophthalma  (Kulczyński, 1897)pacedivôčka mravenisková  
Nigma flavescens  (Walckenaer, 1830)cedivôčka oranžová  
Nigma walckenaeri  (Roewer, 1951)cedivôčka zelená  
 

Titanoecidae Lehtinen, 1967

Titanoeca quadriguttata  (Hahn, 1833)teplomil štvorškvrnný  
Titanoeca schineri  L. Koch,teplomil Schinerov  
Titanoeca spominima  (Taczanowski, 1866)teplomil piesočný  
Titanoeca veteranica  Herman, 1879teplomil východný  
 

Hahniidae Bertkau, 1878

Antistea elegans  (Blackwall, 1841)priečnatka močiarna  
Cryphoeca carpathica  Herman, 1879priečnatka karpatská  
Cryphoeca silvicola  (C. L. Koch, 1834)priečnatka lesná  
Hahnia helveola  Simon, 1875priečnatka žltkastá  
Hahnia nava  (Blackwall, 1841)priečnatka stepná  
Hahnia ononidum  Simon, 1875priečnatka hrebienková  
Hahnia pusilla  C. L. Koch, 1841priečnatka drobná  
Hahniharmia picta  (Kulczyński, 1897)priečnatka pestrá  
Iberina difficilis  (Harm, 1966)priečnatka tmavá  
Iberina montana  (Blackwall, 1841)priečnatka horská  
 

Cybaeidae Banks, 1892

Argyroneta aquatica  (Clerck, 1757)pavúk vodný  
Cybaeus angustiarum  L. Koch,tieňomil lesný  
Cybaeus tetricus  (C. L. Koch, 1839)tieňomil vlhkomilný  
 

Amaurobiidae Thorell, 1870

Amaurobius erberi  (Keyserling, 1863)cedivka Erberova  
Amaurobius fenestralis  (Ström, 1768)cedivka podkôrová  
Amaurobius ferox  (Walckenaer, 1830)cedivka zúrivá  
Amaurobius jugorum  L. Koch,cedivka hájová  
Amaurobius pallidus  L. Koch,cedivka bledá  
Callobius claustrarius  (Hahn, 1833)cedivka lesná  
 

Agelenidae C. L. Koch, 1837

Agelena labyrinthica  (Clerck, 1757)kútnik lievikovitý  
Allagelena gracilens  (C. L. Koch, 1841)kútnik štíhly  
Coelotes atropos  (Walckenaer, 1830)pančuškár podhorský  
Coelotes mediocris  Kulczyński, 1887pančuškár prostredný  
Coelotes terrestris  (Wider, 1834)pančuškár zemný  
Eratigena agrestis  (Walckenaer, 1802)kútnik stepný  
Eratigena atrica  (C. L. Koch, 1843)kútnik tmavý  
Eratigena picta  (Simon, 1870)kútnik skalný  
Histopona luxurians  (Kulczyński, 1897)kútnik nádherný  
Histopona torpida  (C. L. Koch, 1837)kútnik hôrny  
Inermocoelotes inermis  (L. Koch, 1855)pančuškár lesný  
Tegenaria campestris  (C. L. Koch, 1834)kútnik poľný  
Tegenaria domestica  (Clerck, 1757)kútnik domový  
Tegenaria ferruginea  (Panzer, 1804)kútnik hrdzavý  
Tegenaria parietina  (Fourcroy, 1785)kútnik múrový  
Tegenaria silvestris  L. Koch,kútnik lesný  
Tegenaria tridentina  L. Koch,kútnik trojzubý  
Textrix denticulata  (Olivier, 1789)kútnik vrúbkovaný  
Urocoras longispinus  (Kulczyński, 1897)pančuškár vidlicový  
 

Zodariidae Thorell, 1881

Zodarion germanicum  (C. L. Koch, 1837)mravčík teplomilný  
Zodarion rubidum  Simon, 1914mravčík červenkastý  
 

Lycosidae Sundevall, 1833

Acantholycosa lignaria  (Clerck, 1757)sliedič drevomilný  
Alopecosa aculeata  (Clerck, 1757)strehúň borovicový  
Alopecosa cronebergi  (Thorell, 1875)strehúň Cronebergov  
Alopecosa cuneata  (Clerck, 1757)strehúň hrubonohý  
Alopecosa cursor  (Hahn, 1831)strehúň slnkomilný  
Alopecosa fabrilis  (Clerck, 1757)strehúň vresoviskový  
Alopecosa farinosa  (Herman, 1879)strehúň rúbaniskový  
Alopecosa inquilina  (Clerck, 1757)strehúň rúbaniskový  
Alopecosa mariae  (Dahl, 1908)strehúň Marianin  
Alopecosa pinetorum  (Thorell, 1856)strehúň tmavý  
Alopecosa psammophila  Buchar, 2001strehúň pieskomilný  
Alopecosa pulverulenta  (Clerck, 1757)strehúň šedý  
Alopecosa schmidti  (Hahn, 1835)strehúň Schmidtov  
Alopecosa solitaria  (Herman, 1879)strehúň pustovník  
Alopecosa striatipes  (C. L. Koch, 1837)strehúň pruhonohý  
Alopecosa sulzeri  (Pavesi, 1873)strehúň Sulzerov  
Alopecosa taeniata  (C. L. Koch, 1835)strehúň lesný  
Alopecosa trabalis  (Clerck, 1757)strehúň kerový  
Arctosa cinerea  (Fabricius, 1777)strehúň brehový  
Arctosa figurata  (Simon, 1876)strehúň suchomilný  
Arctosa leopardus  (Sundevall, 1833)strehúň leopardí  
Arctosa lutetiana  (Simon, 1876)strehúň lesostepný  
Arctosa maculata  (Hahn, 1822)strehúň potočný  
Arctosa perita  (Latreille, 1799)strehúň piesočný  
Arctosa stigmosa  (Thorell, 1875)strehúň fľakatý  
Aulonia albimana  (Walckenaer, 1805)strehúnik čiernobiely  
Geolycosa vultuosa  (C. L. Koch, 1838)strehúň balkánsky  
Hogna radiata  (Latreille, 1817)strehúň južný  
Hygrolycosa rubrofasciata  (Ohlert, 1865)strehúň bodkovaný  
Lycosa singoriensis  (Laxmann, 1770)strehúň škvrnitý  
Pardosa agrestis  (Westring, 1861)sliedič roľný  
Pardosa agricola  (Thorell, 1856)sliedič príbrežný  
Pardosa alacris  (C. L. Koch, 1833)sliedič hájový  
Pardosa albatula  (Roewer, 1951)sliedič belavý  
Pardosa amentata  (Clerck, 1757)sliedič obyčajný  
Pardosa bifasciata  (C. L. Koch, 1834)sliedič dvojpruhovaný  
Pardosa ferruginea  (L. Koch, 1870)sliedič smrekový  
Pardosa fulvipes  Collett, 1875sliedič žltonohý  
Pardosa hortensis  (Thorell, 1872)sliedič záhradný  
Pardosa lugubris  (Walckenaer, 1802)sliedič smútočný  
Pardosa maisa  Hippa & Mannila, 1982sliedič slaniskový  
Pardosa monticola  (Clerck, 1757)sliedič ladný  
Pardosa morosa  (L. Koch, 1870)sliedič potočný  
Pardosa nebulosa  (Thorell, 1872)sliedič dymový  
Pardosa nigra  (C. L. Koch, 1834)sliedič čierny  
Pardosa nigriceps  (Thorell, 1856)sliedič vresový  
Pardosa paludicola  (Clerck, 1757)sliedič bahenný  
Pardosa palustris  (Linnaeus, 1758)sliedič lúčny  
Pardosa poecila  (Herman, 1879)sliedič pestrý  
Pardosa prativaga  (L. Koch, 1870)sliedič lužný  
Pardosa proxima  (C. L. Koch, 1847)sliedič vlhkomilný  
Pardosa pullata  (Clerck, 1757)sliedič menší  
Pardosa riparia  (C. L. Koch, 1833)sliedič brehový  
Pardosa saltuaria  (L. Koch, 1870)sliedič chladnomilný  
Pardosa sordidata  (Thorell, 1875)sliedič tmavosivý  
Pardosa sphagnicola  (Dahl, 1908)sliedič rašeliniskový  
Pardosa wagleri  (Hahn, 1822)sliedič Waglerov  
Pirata piraticus  (Clerck, 1757)strehúnik močiarny  
Pirata piscatorius  (Clerck, 1757)strehúnik potápavý  
Pirata tenuitarsis  Simon, 1876strehúnik bahenný  
Piratula hygrophila  (Thorell, 1872)strehúnik vlhkomilný  
Piratula knorri  (Scopoli, 1763)strehúnik brehový  
Piratula latitans  (Blackwall, 1841)strehúnik čiernostehenný  
Piratula uliginosa  (Thorell, 1856)strehúnik rašeliniskový  
Trochosa robusta  (Simon, 1876)strehúň robustný  
Trochosa ruricola  (De Geer, 1778)strehúň pazúrikovitý  
Trochosa spinipalpis  (F. O. P.-Cambridge, 1895)strehúň štetinatý  
Trochosa terricola  Thorell, 1856strehúň zemný  
Xerolycosa miniata  (C. L. Koch, 1834)strehúnik červenkastý  
Xerolycosa nemoralis  (Westring, 1861)strehúnik svetlinový  
 

Pisauridae Simon, 1890

Dolomedes fimbriatus  (Clerck, 1757)lovčík pobrežný  
Dolomedes plantarius  (Clerck, 1757)lovčík mokraďový  
Pisaura mirabilis  (Clerck, 1757)lovčík hôrny  
 

Oxyopidae Thorell, 1870

Oxyopes heterophthalmus  (Latreille, 1804)pastrehúň vresoviskový  
Oxyopes lineatus  Latreille, 1806pastrehúň pruhovaný  
Oxyopes ramosus  (Martini & Goeze, 1778)pastrehúň kerový  
 

Thomisidae Sundevall, 1833

Bassaniana baudueri  (Simon, 1877)behárik bieloškvrnný  
Coriarachne depressa  (C. L. Koch, 1837)kvetárik plochý  
Cozyptila blackwalli  (Simon, 1875)kvetárik Blackwallov  
Diaea dorsata  (Fabricius, 1777)kvetárik zelený  
Diaea livens  Simon, 1876kvetárik dubový  
Ebrechtella tricuspidata  (Fabricius, 1775)kvetárik listový  
Heriaeus graminicola  (Doleschall, 1852)kvetárik trávový  
Heriaeus hirtus  (Latreille, 1819)kvetárik chlpatý  
Misumena vatia  (Clerck, 1757)kvetárik dvojtvarý  
Ozyptila atomaria  (Panzer, 1801)behárik prostredný  
Ozyptila brevipes  (Hahn, 1826)behárik barinný  
Ozyptila claveata  (Walckenaer, 1837)kvetárik stepný  
Ozyptila gertschi  Kurata, 1944behárik Gertschiho  
Ozyptila praticola  (C. L. Koch, 1837)behárik lúčny  
Ozyptila pullata  (Thorell, 1875)behárik tmavý  
Ozyptila rauda  Simon, 1875behárik mačinový  
Ozyptila scabricula  (Westring, 1851)behárik drsný  
Ozyptila simplex  (O. P.-Cambridge, 1862)behárik jednoduchý  
Ozyptila trux  (Blackwall, 1846)behárik vlhkomilný  
Pistius truncatus  (Pallas, 1772)kvetárik lichobežníkovitý  
Runcinia grammica  (C. L. Koch, 1837)kvetárik bielopruhovaný  
Synema globosum  (Fabricius, 1775)kvetárik skvostný  
Synema plorator  (O. P.-Cambridge, 1872)kvetárik ázijský  
Thomisus onustus  Walckenaer, 1806kvetárik menlivý  
Tmarus piger  (Walckenaer, 1802)kvetárik vetvový  
Tmarus stellio  Simon, 1875kvetárik člnkový  
Xysticus acerbus  Thorell, 1872behárik hnedý  
Xysticus alpicola  Kulczyński, 1882behárik alpský  
Xysticus audax  (Schrank, 1803)behárik kríkový  
Xysticus bifasciatus  C. L. Koch, 1837behárik dvojpruhový  
Xysticus cristatus  (Clerck, 1757)behárik obyčajný  
Xysticus erraticus  (Blackwall, 1834)behárik pocestný  
Xysticus ferrugineus  Menge, 1876behárik hrdzavý  
Xysticus gallicus  Simon, 1875behárik smrekový  
Xysticus kempeleni  Thorell, 1872behárik Kempelenov  
Xysticus kochi  Thorell, 1872behárik Kochov  
Xysticus lanio  C. L. Koch, 1835behárik pútavý  
Xysticus lineatus  (Westring, 1851)behárik bylinný  
Xysticus luctator  L. Koch,behárik dubový  
Xysticus luctuosus  (Blackwall, 1836)behárik lesný  
Xysticus marmoratus  Thorell, 1875behárik mramorovaný  
Xysticus ninnii  Thorell, 1872behárik lesostepný  
Xysticus obscurus  Collett, 1877behárik horský  
Xysticus robustus  (Hahn, 1832)behárik robustný  
Xysticus sabulosus  (Hahn, 1832)behárik pestrý  
Xysticus slovacus  Svatoň, Pekár & Prídavka, 1999behárik slovenský  
Xysticus striatipes  L. Koch,behárik vresoviskový  
Xysticus ulmi  (Hahn, 1831)behárik brestový  
Xysticus viduus  Kulczyński, 1898behárik osamelý  
 

Anyphaenidae Bertkau, 1878

Anyphaena accentuata  (Walckenaer, 1802)spriadavka listová  
Anyphaena furva  Miller, 1967spriadavka tmavá  
 

Clubionidae Wagner, 1887

Clubiona alpicola  Kulczyński, 1882pradiarka horská  
Clubiona brevipes  Blackwall, 1841pradiarka krátkonohá  
Clubiona caerulescens  L. Koch,pradiarka listová  
Clubiona comta  C. L. Koch, 1839pradiarka lesná  
Clubiona corticalis  (Walckenaer, 1802)pradiarka kôrová  
Clubiona diversa  O. P.-Cambridge,pradiarka machová  
Clubiona frisia  Wunderlich & Schuett, 1995pradiarka friszká  
Clubiona frutetorum  L. Koch,pradiarka vetvová  
Clubiona genevensis  L. Koch,pradiarka stepná  
Clubiona germanica  Thorell, 1871pradiarka nemecká  
Clubiona juvenis  Simon, 1878pradiarka rybničná  
Clubiona kulczynskii  Lessert, 1905pradiarka Kulczyńského  
Clubiona leucaspis  Simon, 1932pradiarka stromová  
Clubiona lutescens  Westring, 1851pradiarka žltkastá  
Clubiona marmorata  L. Koch,pradiarka mramorovaná  
Clubiona neglecta  O. P.-Cambridge,pradiarka lúčna  
Clubiona pallidula  (Clerck, 1757)pradiarka kríková  
Clubiona phragmitis  C. L. Koch, 1843pradiarka trstinová  
Clubiona pseudoneglecta  Wunderlich, 1994pradiarka trávová  
Clubiona reclusa  O. P.-Cambridge,pradiarka tmavá  
Clubiona rosserae  Locket, 1953pradiarka Rosserova  
Clubiona saxatilis  L. Koch,pradiarka skalná  
Clubiona similis  L. Koch,pradiarka štrková  
Clubiona stagnatilis  Kulczyński, 1897pradiarka vlhkomilná  
Clubiona subsultans  Thorell, 1875pradiarka podkôrová  
Clubiona subtilis  L. Koch,pradiarka drobná  
Clubiona terrestris  Westring, 1851pradiarka zemná  
Clubiona trivialis  C. L. Koch, 1843pradiarka obyčajná  
 

Sparassidae Bertkau, 1872

Micrommata virescens  (Clerck, 1757)maloočka zelenkastá  
 

Philodromidae Thorell, 1870

Philodromus albidus  Kulczyński, 1911listovník škvrnitý  
Philodromus aureolus  (Clerck, 1757)listovník zlatistý  
Philodromus buchari  Kubcová, 2004listovník Bucharov  
Philodromus cespitum  (Walckenaer, 1802)listovník mačinový  
Philodromus collinus  C. L. Koch, 1835listovník kerový  
Philodromus dispar  Walckenaer, 1826listovník rozličný  
Philodromus emarginatus  (Schrank, 1803)listovník vetvový  
Philodromus fuscolimbatus  Lucas, 1846listovník hnedonohý  
Philodromus fuscomarginatus  (De Geer, 1778)listovník podkôrový  
Philodromus laricium  Simon, 1875listovník kôrový  
Philodromus longipalpis  Simon, 1870listovník dlhopalpový  
Philodromus margaritatus  (Clerck, 1757)listovník plochý  
Philodromus marmoratus  Kulczyński, 1891listovník mramorovaný  
Philodromus poecilus  (Thorell, 1872)listovník záhadný  
Philodromus praedatus  O. P.-Cambridge,listovník vráskavý  
Philodromus rufus  Walckenaer, 1826listovník hrdzavý  
Philodromus vagulus  Simon, 1875listovník horský  
Rhysodromus fallax  (Sundevall, 1833)listovník dunový  
Rhysodromus histrio  (Latreille, 1819)listovník strakatý  
Thanatus arenarius  Thorell, 1872listovník pieskový  
Thanatus atratus  Simon, 1875listovník stepný  
Thanatus coloradensis  Keyserling, 1880listovník coloradský  
Thanatus formicinus  (Clerck, 1757)listovník suchomilný  
Thanatus pictus  L. Koch,listovník vresoviskový  
Thanatus sabulosus  (Menge, 1875)listovník lesostepný  
Thanatus striatus  C. L. Koch, 1845listovník mokraďový  
Tibellus macellus  Simon, 1875listovník trávový  
Tibellus maritimus  (Menge, 1875)listovník barinný  
Tibellus oblongus  (Walckenaer, 1802)listovník štíhly  
 

Salticidae Blackwall, 1841

Aelurillus v-insignitus  (Clerck, 1757)skákavka véčková  
Afraflacilla epiblemoides  (Chyzer, 1891)skákavka dubová  
Asianellus festivus  (C. L. Koch, 1834)skákavka teplomilná  
Attulus distinguendus  (Simon, 1868)skákavka sivá  
Attulus penicillatus  (Simon, 1875)skákavka dvojbodková  
Attulus saltator  (O. P.-Cambridge, 1868)skákavka pozemná  
Ballus chalybeius  (Walckenaer, 1802)skákavôčka nosáčikovitá  
Ballus rufipes  (Simon, 1868)skákavôčka červenonohá  
Carrhotus xanthogramma  (Latreille, 1819)skákavka dvojfarebná  
Dendryphantes hastatus  (Clerck, 1757)skákavka borovicová  
Dendryphantes rudis  (Sundevall, 1833)skákavka totemová  
Euophrys frontalis  (Walckenaer, 1802)skákavka bielovlasá  
Evarcha arcuata  (Clerck, 1757)skákavka čierna  
Evarcha falcata  (Clerck, 1757)skákavka obyčajná  
Evarcha jucunda  (Lucas, 1846)skákavka roztomilá  
Evarcha laetabunda  (C. L. Koch, 1846)skákavka člnková  
Hasarius adansoni  (Audouin, 1826)skákavka skleníková  
Heliophanus aeneus  (Hahn, 1832)skákavka bronzová  
Heliophanus auratus  C. L. Koch, 1835skákavka zlatistá  
Heliophanus cupreus  (Walckenaer, 1802)skákavka medená  
Heliophanus dampfi  Schenkel, 1923skákavka rašelinisková  
Heliophanus dubius  C. L. Koch, 1835skákavka lesklá  
Heliophanus flavipes  (Hahn, 1832)skákavka žltonohá  
Heliophanus kochii  Simon, 1868skákavka vidlicová  
Heliophanus lineiventris  Simon, 1868skákavka bruchopásikavá  
Heliophanus melinus  L. Koch,skákavka medová  
Heliophanus patagiatus  Thorell, 1875skákavka kovová  
Heliophanus simplex  Simon, 1868skákavka jednoduchá  
Heliophanus tribulosus  Simon, 1868skákavka trojrohá  
Chalcoscirtus brevicymbialis  Wunderlich, 1980skákavôčka tmavá  
Leptorchestes berolinensis  (C. L. Koch, 1846)skákavka mravcovitá  
Logunyllus vittatus  (Thorell, 1875)skákavka stužková  
Macaroeris nidicolens  (Walckenaer, 1802)skákavka južná  
Marpissa muscosa  (Clerck, 1757)skákavka veľká  
Marpissa nivoyi  (Lucas, 1846)skákavka úzka  
Marpissa pomatia  (Walckenaer, 1802)skákavka pôvabná  
Marpissa radiata  (Grube, 1859)skákavka trstinová  
Mendoza canestrinii  (Ninni, 1868)skákavka Canestriniho  
Myrmarachne formicaria  (De Geer, 1778)skákavka mravcotvará  
Neon levis  (Simon, 1871)skákavôčka hnedá  
Neon rayi  (Simon, 1875)skákavôčka nepatrná  
Neon reticulatus  (Blackwall, 1853)skákavôčka machová  
Neon valentulus  Falconer, 1912skákavôčka mokraďová  
Pellenes nigrociliatus  (Simon, 1875)skákavka ulitová  
Pellenes tripunctatus  (Walckenaer, 1802)skákavka krížová  
Philaeus chrysops  (Poda, 1761)skákavka pestrá  
Phintella castriesiana  (Grube, 1861)skákavka Grubova  
Phlegra bresnieri  (Lucas, 1846)skákavka úzkopruhovaná  
Phlegra cinereofasciata  (Simon, 1868)skákavka sivopruhovaná  
Phlegra fasciata  (Hahn, 1826)skákavka pruhovaná  
Pseudeuophrys erratica  (Walckenaer, 1825)skákavôčka kmeňová  
Pseudeuophrys lanigera  (Simon, 1871)skákavôčka múrová  
Pseudeuophrys obsoleta  (Simon, 1868)skákavôčka stepná  
Pseudeuophrys vafra  (Blackwall, 1867)skákavôčka čiperná  
Pseudicius encarpatus  (Walckenaer, 1802)skákavka podkôrová  
Salticus cingulatus  (Panzer, 1797)skákavka stromová  
Salticus quagga  Miller, 1971skákavka kvaga  
Salticus scenicus  (Clerck, 1757)skákavka pásavá  
Salticus zebraneus  (C. L. Koch, 1837)skákavka zebrovitá  
Sibianor aurocinctus  (Ohlert, 1865)skákavka hrubonohá  
Sibianor larae  Logunov, 2001skákavka Larisina  
Sibianor tantulus  (Simon, 1868)skákavka nenápadná  
Sitticus terebratus  (Clerck, 1757)skákavka plotová  
Sittiflor caricis  (Westring, 1861)skákavka barinná  
Sittiflor floricola  (C. L. Koch, 1837)skákavka pospolitá  
Sittiflor rupicola  (C. L. Koch, 1837)skákavka skalná  
Sittiflor zimmermanni  (Simon, 1877)skákavka Zimmermannova  
Sittilong longipes  (Canestrini, 1873)skákavka dlhonohá  
Sittisax dzieduszyckii  (L. Koch, 1870)skákavka piesočná  
Sittisax saxicola  (C. L. Koch, 1846)skákavka maskovaná  
Sittipub pubescens  (Fabricius, 1775)skákavka chlpatá  
Synageles hilarulus  (C. L. Koch, 1846)skákavka pretiahnutá  
Synageles subcingulatus  (Simon, 1878)skákavka opásaná  
Synageles venator  (Lucas, 1836)skákavka štíhla  
Talavera aequipes  (O. P.-Cambridge, 1871)skákavôčka ulitová  
Talavera aperta  (Miller, 1971)skákavôčka pazúrikatá  
Talavera milleri  (Brignoli, 1983)skákavôčka Millerova  
Talavera monticola  (Kulczyński, 1884)skákavôčka horská  
Talavera parvistyla  Logunov & Kronestedt, 2003skákavôčka vrchovisková  
Talavera petrensis  (C. L. Koch, 1837)skákavôčka bielofúza  
Talavera thorelli  (Kulczyński, 1891)skákavôčka Thorellova  
 

Miturgidae Simon, 1886

Zora armillata  Simon, 1878zora náramková  
Zora distincta  Kulczyński, 1915zora pestrá  
Zora manicata  Simon, 1878zora pustatinová  
Zora nemoralis  (Blackwall, 1861)zora hájová  
Zora parallela  Simon, 1878zora severská  
Zora pardalis  Simon, 1878zora pardália  
Zora silvestris  Kulczyński, 1897zora lesná  
Zora spinimana  (Sundevall, 1833)zora obyčajná  
 

Liocranidae Simon, 1897

Agroeca brunnea  (Blackwall, 1833)zapradiarka hnedá  
Agroeca cuprea  Menge, 1873zapradiarka medená  
Agroeca inopina  O. P.-Cambridge,zapradiarka utajená  
Agroeca lusatica  (L. Koch, 1875)zapradiarka teplomilná  
Agroeca proxima  (O. P.-Cambridge, 1871)zapradiarka vretenová  
Apostenus fuscus  Westring, 1851zapradiarka tmavá  
Liocranoeca striata  (Kulczyński, 1882)zapradiarka vlhkomilná  
Liocranum kochi  Herman, 1879zapradiarka Kochova  
Liocranum rupicola  (Walckenaer, 1830)zapradiarka domová  
Mesiotelus annulipes  (Kulczyński, 1897)zapradiarka krúžkovaná  
Sagana rutilans  Thorell, 1875zapradiarka kôrová  
Scotina celans  (Blackwall, 1841)zapradiarka nenápadná  
Scotina palliardi  (L. Koch, 1881)zapradiarka Palliardiho  
 

Eutichuridae Lehtinen,1967

Cheiracanthium campestre  Lohmander, 1944pradiar svetlý  
Cheiracanthium effossum  Herman, 1879pradiar ostrohový  
Cheiracanthium elegans  Thorell, 1875pradiar ozdobný  
Cheiracanthium erraticum  (Walckenaer, 1802)pradiar močiarny  
Cheiracanthium gratum  Kulczyński, 1897pradiar piesočný  
Cheiracanthium macedonicum  Drensky, 1921pradiar macedónsky  
Cheiracanthium mildei  L. Koch,pradiar Mildeov  
Cheiracanthium montanum  L. Koch,pradiar karmínový  
Cheiracanthium oncognathum  Thorell, 1871pradiar kerový  
Cheiracanthium pennyi  O. P.-Cambridge,pradiar Pennyov  
Cheiracanthium punctorium  (Villers, 1789)pradiar obávaný  
Cheiracanthium seidlitzii  L. Koch,pradiar Seidlitzov  
Cheiracanthium virescens  (Sundevall, 1833)pradiar zelenkastý  
 

Gnaphosidae Pocock, 1898

Aphantaulax cincta  (L. Koch, 1866)skaliarka opásaná  
Aphantaulax trifasciata  (O. P.-Cambridge, 1872)skaliarka trojpruhovaná  
Arboricaria sociabilis  (Kulczyński, 1897)mikaria pospolitá  
Arboricaria subopaca  (Westring, 1861)mikaria kmeňová  
Berlandina cinerea  (Menge, 1872)skaliarka popolavá  
Callilepis nocturna  (Linnaeus, 1758)skaliarka mravcožravá  
Callilepis schuszteri  (Herman, 1879)skaliarka Schuszterova  
Civizelotes caucasius  (L. Koch, 1866)skaliarka kaukazská  
Civizelotes gracilis  (Canestrini, 1868)skaliarka štíhla  
Civizelotes pygmaeus  (Miller, 1943)skaliarka trpasličia  
Cryptodrassus hungaricus  (Balogh, 1935)skaliarka uhorská  
Drassodes cupreus  (Blackwall, 1834)skaliarka medená  
Drassodes lapidosus  (Walckenaer, 1802)skaliarka bledá  
Drassodes pubescens  (Thorell, 1856)skaliarka chlpatá  
Drassodes villosus  (Thorell, 1856)skaliarka borovicová  
Drassyllus lutetianus  (L. Koch, 1866)skaliarka vlhkomilná  
Drassyllus praeficus  (L. Koch, 1866)skaliarka stepná  
Drassyllus pumilus  (C. L. Koch, 1839)skaliarka malá  
Drassyllus pusillus  (C. L. Koch, 1833)skaliarka menšia  
Drassyllus villicus  (Thorell, 1875)skaliarka vidlicová  
Drassyllus vinealis  (Kulczyński, 1897)skaliarka trávostepná  
Echemus angustifrons  (Westring, 1861)skaliarka suťová  
Gnaphosa bicolor  (Hahn, 1833)skaliarka dvojfarebná  
Gnaphosa fallax  Herman, 1879skaliarka klamlivá  
Gnaphosa lucifuga  (Walckenaer, 1802)skaliarka veľká  
Gnaphosa lugubris  (C. L. Koch, 1839)skaliarka smútočná  
Gnaphosa microps  Holm, 1939skaliarka rašelinisková  
Gnaphosa modestior  Kulczyński, 1897skaliarka panónska  
Gnaphosa montana  (L. Koch, 1866)skaliarka podkôrová  
Gnaphosa muscorum  (L. Koch, 1866)skaliarka machová  
Gnaphosa nigerrima  L. Koch,skaliarka černastá  
Gnaphosa opaca  Herman, 1879skaliarka suchomilná  
Gnaphosa rufula  (L. Koch, 1866)skaliarka slanisková  
Haplodrassus bohemicus  Miller & Buchar, 1977skaliarka česká  
Haplodrassus cognatus  (Westring, 1861)skaliarka hôrna  
Haplodrassus dalmatensis  (L. Koch, 1866)skaliarka dalmátska  
Haplodrassus kulczynskii  Lohmander, 1942skaliarka ozubená  
Haplodrassus minor  (O. P.-Cambridge, 1879)skaliarka drobná  
Haplodrassus moderatus  (Kulczyński, 1897)skaliarka močiarna  
Haplodrassus severus  (C. L. Koch, 1839)skaliarka strohá  
Haplodrassus signifer  (C. L. Koch, 1839)skaliarka šedá  
Haplodrassus silvestris  (Blackwall, 1833)skaliarka lesná  
Haplodrassus soerenseni  (Strand, 1900)skaliarka Sorensenova  
Haplodrassus umbratilis  (L. Koch, 1866)skaliarka tieňomilná  
Kishidaia conspicua  (L. Koch, 1866)skaliarka nápadná  
Micaria albovittata  (Lucas, 1846)mikaria bielopása  
Micaria blicki  Kovblyuk & Nadolny, 2007mikaria Blickova  
Micaria coarctata  (Lucas, 1846)mikaria podobná  
Micaria dives  (Lucas, 1846)mikaria dúhová  
Micaria formicaria  (Sundevall, 1831)mikaria mravcovitá  
Micaria fulgens  (Walckenaer, 1802)mikaria trblietavá  
Micaria guttulata  (C. L. Koch, 1839)mikaria barlovitá  
Micaria lenzi  Bösenberg, 1899mikaria Lenzova  
Micaria nivosa  L. Koch,mikaria vresová  
Micaria pulicaria  (Sundevall, 1831)mikaria trávna  
Micaria rossica  Thorell, 1875mikaria skalná  
Micaria silesiaca  L. Koch,mikaria sliezska  
Nomisia exornata  (C. L. Koch, 1839)skaliarka zdobená  
Parasyrisca arrabonica  Szinetár & Eichardt, 2009skaliarka piesková  
Phaeocedus braccatus  (L. Koch, 1866)skaliarka šesťškvrnná  
Poecilochroa variana  (C. L. Koch, 1839)skaliarka pestrá  
Scotophaeus blackwalli  (Thorell, 1871)skaliarka Blackwallova  
Scotophaeus quadripunctatus  (Linnaeus, 1758)skaliarka štvorškvrnná  
Scotophaeus scutulatus  (L. Koch, 1866)skaliarka domová  
Sosticus loricatus  (L. Koch, 1866)skaliarka štítová  
Trachyzelotes pedestris  (C. L. Koch, 1837)skaliarka čierna  
Zelotes aeneus  (Simon, 1878)skaliarka kovová  
Zelotes apricorum  (L. Koch, 1876)skaliarka hájová  
Zelotes atrocaeruleus  (Simon, 1878)skaliarka zúbkovitá  
Zelotes aurantiacus  Miller, 1967skaliarka oranžová  
Zelotes clivicola  (L. Koch, 1870)skaliarka stráňomilná  
Zelotes electus  (C. L. Koch, 1839)skaliarka červenohlavá  
Zelotes erebeus  (Thorell, 1871)skaliarka podzemná  
Zelotes exiguus  (Müller & Schenkel, 1895)skaliarka drobučká  
Zelotes hermani  (Chyzer, 1897)skaliarka Hermanova  
Zelotes latreillei  (Simon, 1878)skaliarka Latreilleova  
Zelotes longipes  (L. Koch, 1866)skaliarka dlhonohá  
Zelotes mundus  (Kulczyński, 1897)skaliarka haldová  
Zelotes petrensis  (C. L. Koch, 1839)skaliarka teplomilná  
Zelotes puritanus  Chamberlin, 1922skaliarka pustatinová  
Zelotes segrex  (Simon, 1878)skaliarka oddelená  
Zelotes subterraneus  (C. L. Koch, 1833)skaliarka zemná  
Zelotes tenuis  (L. Koch, 1866)skaliarka tenká  
 

Trachelidae Simon, 1897

Cetonana laticeps  (Canestrini, 1868)ceto širokohlavé  
 

Phrurolithidae Banks, 1892

Phrurolithus festivus  (C. L. Koch, 1835)pamravček obyčajný  
Phrurolithus minimus  C. L. Koch, 1839pamravček lesný  
Phrurolithus pullatus  Kulczyński, 1897pamravček stepný  
Phrurolithus szilyi  Herman, 1879pamravček Szilyov  

This website should be cited as:
Gajdoš, P., Šestáková, A. (2018). Slovak spiders, checklist and bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at
http://saras-arachno.sk/saras_pavuk.htm, version 0.4,
accessed on {date of access}

creative commons license  

na začiatok


SARASZostavili: Peter Gajdoš & Anna Šestáková
Posledná aktualizácia: 7. november 2018