Slovak Arachnological Society

Araneae: Slovak Bibliography

 

Araneae  •  Opiliones  •  Pseudoscorpiones  •  Palpigradi  •  Schizomida  •  Acari

foreword checklist


A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

pdf   pdf available • manuscript unpublished manuscriptAstaloš, B. 2014. Jaroslav Svatoň – 80 ročný. Kmetianum, zborník Slovenského národného múzea v Martine 13: 302–311.

Černecká, Ľ. 2018. Vplyv narušených lesných ekosystémov na spoločenstvá pavúkovcov (Arachnida). Dizertačná práca, Ústav ekológie lesa SAV a Technická univerzita vo Zvolene, 82 pp. manuscript

Cyprich, D., Fenďa, P., Krumpál, M., Lukáš, J., Ambruš, B. 2000. Hniezdna fauna zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata castanotis). [The nest fauna of the Zebra Finch (Taeniopygia guttata castanotis)] Tichodroma 13: 189–200.

Daniel, M., Černý, V. (eds), Bartoš, E., Boczek, J., Dusbábek, F., Kunst, M., Láska, F., Miller, F., Rosický, B., Samšiňák, K., Šilhavý, V., Šlais, J., Verner, P. 1971. Klíč zvířeny ČSSR IV. Želvušky, jazyčnatky, klepítkatci: štírci, sekáči, pavouci, roztoči. Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 604 pp.

Dankaninová, L. 2013. Biodiverzita araneofauny v podmienkach historických krajinných štruktúr Slovenska. Dizertačná práca, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 124 pp. manuscript

Dankaninová, L., Gajdoš, P. 2012. Epigeické pavúky historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny (vinohradnícka krajina Svätý Jur). Folia faunistica Slovaca 17 (3): 275–290.

David, S., Kalivoda, H., Kalivodová, E., Šteffek, J., Bulánková, E., Fedor, P., Fenďa, P., Gajdoš, P., Hreško, J., Kautman, J., Olšovský, T., Országh, I., Roller, L., Vidlička, Ľ. 2007. Xerotermné biotopy Slovenska. Edícia Biosféra, Séria vedeckej literatúry, Vol. A3, Bratislava, 74 pp.

Denisová, M. 2014. Dictyna civica (Araneae, Dictynidae) v mestskej aglomerácii. Diplomová práca, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 73 pp. manuscript

Dolejš, P., Kůrka, A. 2013. Catalogue of spiders (Araneae) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum). Part X: Linyphiidae, genera A–M, from Czechia and Slovakia. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 182 (1): 1–27.

Énekesová, E. 2012. Epigeické pavúky (Aranea) v ekosystéme lužných lesov. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 117 pp. manuscript

Franc, V. 2010a. Pavúky (Araneae) orografického celku Ostrôžky. In: Kaczarová I. (ed.), Ján Šalamún Petian-Petényi, život – dielo – odkaz. Zborník príspevkov z konferencie, Lučenec, 7.–8. október 2010. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Banskobystrický samosprávny kraj, p. 68–82.

Franc, V. 2010b. Príspevok k poznaniu pavúkov (Araneae) okolia Príbeliec. In: Urban, P., Uhrin, M. (eds.), Príroda Príbeliec a širšieho okolia Mikroregiónu Východný Hont. Zborník referátov z odbornej konferencie (23.–24. 11. 2007), p. 147–158.

Franc, V. 2013. Spiders (Araneae) of the Hrochotská dolina valley (Poľana Mts, Slovakia). Naturae Tutela 17 (2): 189–202.

Franc, V. 2014. Contribution to the knowledge on spiders (Araneae) of the Muránska planina Mts. Naturae Tutela (SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) 18 (2): 153–161.

Franc, V. 2015. Latest findings of Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 (Araneae: Eutichuridae) in Slovakia, notes to its ecology and occurrence. Naturae Tutela (SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) 19 (2): 159–162.

Franc, V. 2016. Remarkable record of the rare spider Poecilochroa variana (Araneae: Gnaphosidae) in mountain area, notes to its distribution in Slovakia and Europe. Naturae Tutela (SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) 20 (2): 127–130.

Gajdoš, P., Černecká, Ľ., Franc, V., Šestáková, A. 2018. Pavúky Slovenska [Spiders of Slovakia]. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 172 pp.

Gajdoš, P., Černecká, Ľ., Šestáková, A. 2018. Pannonic salt marshes revealed six new spiders to Slovakia (Araneae: Gnaphosidae, Linyphiidae, Lycosidae, Theridiidae). Biologia (online first).

Gajdoš, P., Svatoň, J., Sloboda, K. 1999. Katalóg pavúkov Slovenska - Catalogue of slovakian spiders. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 337 pp.

Hollá, K. 2018. Štruktúra a dynamika araneocenóz (Araneae) v porastoch borovice lesnej (Pinus sylvestris) na Záhorí. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 116 pp. manuscript

Hrivniak, Ľ., Baranová, B., Manko, P., Matúšová, Z., Oboňa, J., Krumpálová, Z. 2015. Contribution to the knowledge of selected groups of ecosozologically important invertebrates of four Sites of community Importance (SCI) Natura 2000 (Pieniny, West Carpatians). Acta Universitatis Prešoviennsis, Folia Oecologica 7: 4–12.

Kalivodová, E., Bedrna, Z., Bulánková, E., David, S., Ďugová, O., Fedor, P., Fenďa, P., Gajdoš, P., Gavlas, V., Kalivoda, H., Kollár, J., Krištín, A., Kubíček, F., Kürthy, A., Lukáš, J., Magic, D., Olšovský, T., Pastorális, G., Svatoň, J., Szabóová, A., Šteffek, J., Štepanovičová, O., Zaliberová, M. 2008. Flóra a fauna viatych pieskov Slovenska. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 255 pp.

Kehlmaier, Ch., Michalko, R., Korenko, S. 2012. Ogcodes fumatus (Diptera: Acroceridae) reared from Philodromus cespitum (Araneae: Philodromidae), and first evidence of Wolbachia in Acroceridae. Annals of Zoology 62 (2): 281–286.

Korenko, S. 2016. Web architecture alteration of the orb web weaving spider Metellina merianae (Araneae, Tetragnathidae) induced by the parasitoid Megaetaira madida (Ichneumonidae, Polysphincta group). Arachnologische Mitteilungen 52: 35–37.

Korenko, S., Hamouzová, K., Pekár, S. 2014. Trophic niche and predatory behaviour of the goblin spider Triaeris stenaspis (Oonopidae): springtail specialist? Journal of Arachnology 42 (1): 74–78.

Korenko, S., Isaia, M., Satrapová, J., Pekár, S. 2014. Parazitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae). Ecological Entomology 39: 30–38.

Korenko, S., Korenková, B., Satrapová, J., Hamouzová, K., Belgers, D. 2015. Modification of Tetragnatha montana (Araneae, Tetragnathidae) web architecture induced by larva of the parasitoid Acrodactyla quadrisculpta (Hymenoptera, Ichneumonidae, Polysphincta genus-group). Zoological Studies 54: 40.

Korenko, S., Kysilková, K., Černecká, Ľ. 2017. Further records of two spider parasitoids of the genus Polysphincta (Ichneumonidae, Ephialtini) from Central Europe, with notes on their host interactions. Arachnologische Mitteilungen 54: 28–32.

Korenko, S., Niedobová, J., Kolářová, M., Hamouzová, K., Kysilková, K., Michalko, R. 2016. The effect of eight common herbicides on the predatory activity of the agrobiont spider Pardosa agrestis. BioControl 61: 507.

Korenko, S., Potopová, V., Satrapová, J., Pekár, S. 2016. Life history of the spider parasitoid Zatypota percontatoria (Hymenoptera: Ichneumonidae). Entomological Science 19: 104–111.

Korenko, S., Satrapová, J., Zwakhals, K. 2015. Manipulation of araneid spider web architecture by the polysphinctine parasitoid Zatypota picticollis (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimlinae). Entomological Science 18: 383–388.

Korenko, S., Schmidt, S., Schwarz, M., Gibson, G.A.P., Pekár, S. 2013. Hymenopteran parasitoids of the ant-eating spider Zodarion styliferum (Simon) (Araneae: Zodariidae). Zookeys 262: 1–15.

Korenko, S., Štefánik, M., Trnik, M., Gajdoš, P. 2012. Pavúky (Araneae) nadregionálneho biocentra Žihľavník - Baske (Strážovské vrchy, Slovensko). Folia faunistica Slovaca 17 (4): 309–315.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Hudec, I., Nováková, A., Košel, V., Fenďa, P., Višňovská, Z. 2005. Živé organizmy. [Living organisms] In: Stankovič, J., Cílek, V. (eds.): Krásnohorská jaskyňa - Buzgó. Regionálna rozvojová agentúra, Rožňava, p. 88–95.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Košel, V., Fenďa, P., Svatoň, J., Mašán, P. 2005. Terrestrial arthropods of the Domica Cave system and the Ardovská Cave (Slovak Karst) - principal microhabitats and diversity. In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 61–70.

Krajča, A. 2005. Sukcesia epigeických pavúkov (Araneae) v oblasti niklových háld pri Seredi. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 163 pp.

Krogmanová, M. 2013. Podmienky pre výskyt pavúka Dictyna civica (Aranae, Dictynidae) v Nitre. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 59 pp. manuscript

Krumpál, M., Cyprich, D., Fenďa, P., Pinowski, J. 2000–2001. Invertebrate fauna in nests of the house sparrow Passer domesticus and the tree sparrow Passer montanus in central Poland. International Studies on Sparrows 27–28: 35–58.

Krumpálová, Z. 2012. Vplyv environmentálnych faktorov na araneofaunu epigeónu inundácií Moravy a Dunaja. Habilitačná práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 154 pp. manuscript

Krumpálová, Z., Denisová, M., Krumpál, M., Vadel, Ľ., Tulis, F. 2014. Pavúk Dictyna civica (Araneae, Dictynidae) v Bratislave. In: Manko, P., Baranová, B. (eds.): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu „Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni. Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov, p. 125–127.

Krumpálová Z., Tuf I.H. 2013. Circadian Rhythms of Ground Living Spiders: Mechanisms of Coexistence Strategy Based on the Body Size. Polish Journal of Ecology 61: 575–586.

Krumpálová, Z., Žila, P. 2013. Succession of Ground Living Spiders (Araneae) in Anthropogenous Landscape Formations – Coal Mine Dumps. In: Hudec, M., Barcíková, E., Csáky, A., Švec, P. (eds.): Scientia Iuvenis: Book of Scientific Papers. UKF Nitra, p. 171–180.

Leccia, F., Kolářová, M., Kysilková, K., Hamouzová, K., Líznarová, E., Korenko, S. 2016. Disruption of the chemical communication of the European agrobiont ground-dwelling spider Pardosa agrestis by pesticides. Journal of Applied Entomology 140: 609–616.

Lelovicsová, S. 2018. Mapovanie výskytu pavúka – pradiara obávaného (Cheiracanthium punctorium, Araneae) v urbánnom prostredí. Diplomová práca, UKF, Nitra. manuscript

Lelovicsová, S., Purgat, P., Krumpálová, Z. 2016. Vplyv environmentálnych faktorov mestského prostredia Nitry na výskyt pavúka Brigittea civica (Araneae). In: Krumpálová, Z., Zigová, M., Tulis, F. (Eds): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu Zoológia 2016, UKF Nitra, p. 137–139.

Machač, O., Tuf, I.H. 2016. Spiders and harvestmen on tree trunks obtained by three sampling methods. Arachnologische Mitteilungen 51: 67–72.

Maršalek, P., Maršaleková, L., Gajdoš, P., Žila, P. 2018. Epigeické pavúky (Araneae) intravilánu mesta Spišská Nová Ves. Vlastivedný zborník Spiš 9: 355–367.

Marusik, Y.M., Šestáková, A., Omelko, M. 2012. First description of the male with redescription of the female of Araneus strandiellus Charitonov, 1951 (Araneae, Araneidae). Zookeys 205: 91–98.

Mihál, I. 2007. Peter Gajdoš, päťdesiatročný. In: Krumpálová, Z. (Ed.): Arachnologický výskum v strednej Európe so zameraním na bioindikačný význam pavúkovcov. 5. Arachnologická konferencia. Zborník abstraktov, Východná, 13.–16.9.2007. AS-SES pri SAV, ÚZ SAV Bratislava, ÚKE SAV Nitra, p. 6–7.

Mihál, I. 2008. Mgr. Jaroslav Svatoň, sedemdesiatpäťročný. In: Krumpálová, Z. (Ed.): Arachnologický výskum v strednej Európe so zameraním na bioindikačný význam pavúkovcov. 6. Arachnologická konferencia. Zborník abstraktov, Východná, 11.–15.9.2008. AS-SES pri SAV, ÚZ SAV Bratislava, ÚKE SAV Nitra, p. 13–15.

Mock, A., Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Mlejnek, R., Višňovská, Z., Košel, V., Fenďa, P. 2004. Kavernikolné článkonožce (Arthropoda) Važeckého krasu. In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 145–154.

Mock, A., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Papáč, V. 2004. Biologická charakteristika jaskýň Bujanovských vrchov (Čierna hora). [Biological characteristics of the caves of Bujanovské vrchy hills (Čierna hora Mts.)] Aragonit 9: 35–40.

Mock, A., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Svatoň, J., Országh, I., Krumpál, M. 2005. Terrestrial arthropods inhabiting caves near Veľký Folkmar (Čierna hora Mts., Slovakia). In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 95–101.

Ondrejková, N. 2019. Pavúky (Araneae) ako modelové živočíchy hodnotenia prostredia. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 77 pp. manuscript

Papáč, V., Fenďa, P., Ľuptáčik, P., Mock, A., Svatoň, J., Christophoryová, J. 2009. Terestrické bezstavovce (Evertebrata) jaskýň vo vulkanitoch Cerovej vrchoviny. [Terrestrial invertebrates (Evertebrata) of caves in volcanic rocks of the Cerová vrchovina Highlands] Aragonit 14 (1): 32–42.

Papáč, V., Višňovská, Z., Gresch, A. 2015. Poznatky o výskyte bezstavovcov a netopierov v Malužinskej jaskyni (Nízke Tatry). [Present knowledge on the occurrence of invertebrates and bats in the Malužinská Cave (Nízke Tatry Mts.)] Aragonit 20 (2): 107–113.

Pekár, S., Michalko, R., Korenko, S., Šedo, O., Líznarová, E., Sentenská, L., Zdráhal, Z. 2013. Phenotypic integration in a series of trophic traits: tracing evolution of myrmecophagy in spiders (Araneae). Zoology 116 (1): 27–35.

Pekár, S., Šmerda, J., Hrušková, M., Šedo, O., Muster, C., Cardoso, P., Zdráhal, Z., Korenko, S., Bureš, P., Líznarová, E., Sentenská, L. 2012. Prey-race drives differentiation of biotypes in ant-eating spiders. Journal of Animal Ecology 81: 838–848.

Petráková, L., Michalko, R., Loverre, P., Sentenská, L., Korenko, S., Pekár, S. 2016. Intraguild predation in a pear orchard in winter: quantification of predation on pear psylla and among winter-active spiders (Psyllidae, Araneae). Agriculture, Ecosystems and Environment 233: 67–74.

Purgat, P. 2018. Pavúky (Araneae) ako modelové živočíchy na hodnotenie stavu prostredia. Diplomová práca, UKF, Nitra. manuscript

Rakovská, K. 2015. Výskyt pavúka Dictyna civica (Araneae, Dictynidae) na budovách v Zlatých Moravciach. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 94 pp. manuscript

Rosíková, K. 2017. Skákavky (Araneae, Salticidae) v porastoch borovice lesnej (Pinus sylvestris) na území Borskej nížiny. Bakalárska práca, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 50 pp. manuscript

Šestáková, A. 2011. The first record of Porrhomma oblitum (Araneae, Linyphiidae) in Slovakia. Folia faunistica Slovaca 16 (1): 1–3.

Šestáková, A. 2013. Rod Araneus strednej Európy. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 149 pp. manuscript

Šestáková A, Christophoryová J, Korenko S. 2013. A tropical invader Coleosoma floridanum spotted in Slovakia and the Czech Republic for the first time (Araneae, Theridiidae). Arachnologische Mitteilungen 45 (1): 40–44.

Šestáková, A., Gajdoš, P. 2011. Expanzný druh snovačky Parasteatoda tabulata Levi, 1980 (Araneae, Theridiidae) na Slovensku. [An expansive comb-footed spider Parasteatoda tabulata Levi, 1980 (Araneae, Theridiidae) for the first time from Slovakia] Folia faunistica Slovaca 16 (3): 169–172.

Šestáková, A., Omelko, M. 2012. A new combination expands the range of the African araneid spider Singafrotypa (Araneae, Araneidae). Zookeys 207: 79–84.

Šestáková, A., Suvák, M., Krajčovičová, K., Kaňuchová, A., Christophoryová J. 2017. Arachnids from the greenhouses of the Botanical Garden of the PJ Šafárik University in Košice, Slovakia (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones). Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters 53: 19–28.

Stašiov, S., Oboňa, J., Svitok, M. 2014. Pavúkovce (Arachnida: Opiliones, Pseudoscorpiones, Acari, Araneae) dendroteliem vybraných drevín. [Arachnids (Arachnida: Opiliones, Pseudoscorpiones, Acari, Araneae) of water–filled tree holes on chosen tree species] Folia faunistica Slovaca 19 (1): 15–21.

Suvák, M. 2013. Invasive spider Uloborus plumipes Lucas, 1846 (Araneae: Uloboridae), new to Slovakia. Folia faunistica Slovaca 18 (1): 39–45.

Svatoň, J., Mihál, I. (eds), Astaloš, B., Fenďa, P., Gajdoš, P., Hrúz, V., Krajča, A., Křížová, V., Mašán, P., Pekár, S., Prídavka, R., Svatoňová, E. 2000. Fauna pavúkov (Araneae) Chránenej krajinnej oblasti - Biosférickej rezervácie Poľana. [Spider fauna (Araneae) of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia)] Ochrana prírody (Banská Bystrica) 18: 99–108.

Svatoň, J., Mihál, I. 2007. Príspevok k poznaniu pavúkov (Arachnida: Araneae) Revúckej vrchoviny. Reussia 4 (1–2): 215–230.

Takasuka, K., Korenko, S., Kysilková, K., Štefánik, M., Černecká, Ľ., Mihál, I., Dolejš, P., Holý, K. 2017. Host utilization of koinobiont spider-ectoparasitoids (Ichneumonidae, Ephialtini, Polysphincta genus-group) associated with Cyclosa spp. (Araneae, Araneidae) across the Palaearctic. Zoologischer Anzeiger 267: 8–14.

Uhrin, M., Panigaj, Ľ. 2017. Zoologické údaje v rukopise Gustáva M. Reussa o Revúcej z rokov 1853 a 1854. Folia faunistica Slovaca 22: 41–56.

Žila, P., Gajdoš, P. 2012. Ground living spider communities (Araneae) of the non-forest habitats in the Poloniny National Park. In: Hudec, M., Barcíková, E., Uhrinová, E. (eds.): Scientia Iuvenis: book of scientific papers, 13th International scientific conference of PhD. students and young scientists and pedagogues. Constantine the Philosopher University, Nitra, p. 218–224.

Žila, P., Gajdoš, P. 2014a. Pavúky (Araneae) nelesných stanovíšť vysťahovaného územia hornej Cirochy. [Spider fauna (Aranea) in non-forest habitats of the evicted area of the Horná Cirocha]. Folia faunistica Slovaca 19 (3): 269–285.

Žila, P., Gajdoš, P. 2014b. Porovnanie epigeických spoločenstiev pavúkov vybraných nelesných ekosystémov Polonín. In: Manko, P., Baranová, B. (eds.): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu „Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni. Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov, p. 232–234.

Žila, P., Gajdoš, P. 2015. Pavúky (Araneae) nelesných stanovíšť Uličskej doliny (Národný park Poloniny, Slovensko). [Spiders (Araneae) of non-forest habitats at the Uličska valley] Folia faunistica Slovaca 20 (1): 13–26.

Žila, P., Gajdoš, P., Svatoň, J. 2012 (2013). Súčasné poznatky o faune pavúkov (Araneae) nelesných habitatov Národného parku Poloniny. In: Biosférické rezervácie na Slovensku IX.: zborník referátov z 9. národnej konferencie o biosférických rezerváciách Slovenska na tému Zmeny krajiny v biosférických rezerváciách pri príležitosti 15. výročia vyhlásenia NP Poloniny–Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, Stakčín 11.–12. októbra 2012. Technická univerzita Zvolen, p. 119–124.arachnida Other important references about spiders

back to spiders


Barth, F.G. 2013. A Spider’s World. Senses and Behavior. Springer, 394 pp.

Dalton, S. 2008. Spiders: The Ultimate Predators. A & C Black Publishers Ltd, 208 pp.

Foelix, R.F. 2010. Biology of Spiders. Third Edition. Oxford University Press, 432 pp.

Harvey, M.S. 2002. The neglected cousins: what do we know about the smaller arachnid orders? The Journal of Arachnology 30: 357–372.

Kůrka, A., Řezáč, M., Macek, R., Dolanský, J. 2015. Pavouci České Republiky. Academia, Praha, 622 pp.

Nentwig, W., Blick, T., Gloor, D., Hänggi, A., Kropf, C. 2018. Araneae – Spiders of Europe. Version 07.2018. Online at https://www.araneae.nmbe.ch, accessed on 27. July 2018.

Penney, D. [editor] 2013. Spider Research in the 21st Century: Trends and Perspectives. Siri Scientific Press, 320 pp.

Viera, C., Gonzaga, M.O. [editors] 2017. Behaviour and Ecology of Spiders. Contributions from the Neotropical Region. Springer International Publishing, 437 pp.

Whyte, R., Anderson, G. 2017. A Field Guide to Spiders of Australia. CSIRO Publishing, 464 pp.

Word Spider Catalog 2018. World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 19.5, accessed on 27. July 2018.

Zhang, Z.-S., Wang, L.-Y. 2017. Chinese Spiders Illustrated. Chongqing University Press, 954 pp.


This website should be cited as:
Gajdoš, P., Šestáková, A. (2018). Slovak spiders, checklist and bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at
http://saras-arachno.sk/saras_pavuk.htm, version 0.4,
accessed on {date of access}

creative commons license  


SARASEditors: Peter Gajdoš & Anna Šestáková
Last updated: 29th March 2019