Slovenská arachnologická spoločnosť

Mesostigmata  (klieštikovce)

 

Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  Sarcoptiformes

charakteristika zoznam druhov bibliografiaHistória výskumu sk

Gustáv Reuss

 

 

Prvý záznam o výskyte klieštikovcov na Slovensku nám zanechal Gustáv Maurícius Reuss (*1818–†1861), revúcky lekár a polyhistor. V podrobnej kapitole o faune okolia mesta Revúca, nachádzajúcej sa v rozsiahlom rukopise „Opis městečka Velká Řevúca zvaného I-ní a II-hý díl 1853 a 1854. V. Řevúca“ (Reuss 1853–1854), nájdeme záznam „roztoč vrabců (Acarus passerinum) na vrabcech cizopasný“ (Uhrin & Panigaj 2017).


Ďalšie publikované údaje o klieštikovcoch z územia Slovenska sa objavujú koncom XIX. storočia (Supino 1894, von Daday 1897). Vyvrcholením faunistických štúdií uhorských autorov bolo súborné spracovanie „Fauna Regni Hungariae“. Prvé vydanie síce vyšlo už v roku 1896, ale roztoče sa objavujú až v treťom vydaní (Jablonowsky 1918). V období Uhorska bolo publikované už iba jediné dielo (Pazsiczky 1914). Všetky spomínané práce majú skôr historickú hodnotu, pretože údaje v nich obsiahnuté sa dnes dajú iba ťažko interpretovať (iba približná lokalizácia nálezov a taxonomické problémy s identifikáciou spomínaných druhov).

Po vzniku prvej Československej republiky sa začali vytvárať nové väzby s českými a moravskými centrami. Momentálny nedostatok zoológov na Slovensku sa odzkrkadlil v tom, že doznievali ešte predvojnové štúdie autorov žijúcich po vojne v Maďarsku, ktorí publikovali práce z územia Slovenska (Balogh 1938a, 1938b, Dudich et al. 1940). Zároveň sa sporadicky začali objavovat aj prvé práce českých autorov (Štorkán 1923, Melichar 1935). Najcennejšou prácou z tohto obdobia je bezpochyby prehľad roztočov Tekovskej župy (Willmann 1938) s opisom štyroch nových druhov klieštikovcov. Autorom bol renomovaný nemecký akarológ Carl Willmann, ktorý spracoval materiál z múzea v Budapešti.

fauna regni hungaiae

Po druhej svetovej vojne sa prvé zmienky o klieštikovcoch na Slovensku začali objavovať v prvej polovici päťdesiatych rokov v súvislosti s prírodnými ohniskami nákaz (Rosický 1953, 1954, Libíková 1954) a výskumom pôdnych živočíchov (Nosek 1954, 1957). V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa údaje o klieštikovcoch na Slovensku objavovali iba sporadicky. Jednalo sa o práce českých autorov, kde boli spomínané aj výsledky zo zberových exkurzií na rôzne atraktívne slovenské lokality (Vysoké Tatry, Bukovské vrchy, Slovenský kras, Kováčovské kopce). Kompletnú akarologickú literatúru z územia bývalého Československa publikoval Josef Rudolf Winkler (1958). Údaje o foretických roztočoch na hmyze nájdeme v prácach Karla Samšiňáka (1957 až 1984), parazitmi netopierov sa zaoberal František Dusbábek (1962, 1963, 1964). Pôdnym roztočom čeľade Zerconidae sa systematicky venovala Věra Halašková (1963 až 1969), pričom opísala niekoľko nových druhov z územia Slovenska. Rôzne náhodné zbery zo Slovenska (často s opisom nových druhov pre vedu) publikovali Max Sellnick (1968), Claire Athias-Henriot (1967), P. Pecina (1970, 1980a, 1980b) a P. Zeman (1979). Slovenskí autori v tomto období publikovali nálezy klieštikovcov z vtáčích hniezd (Nosek & Lichard 1962, Zeman & Jurík 1981), ale výskum v tejto oblasti v tom čase ďalej už nepokračoval.

1958 Winkler

Milan Mrciak

Priekopníkom slovenskej akarológie sa stal profesor Milan Mrciak (*1923–†1975). Študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a štúdium dokončil na Biologickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Od roku 1955 pracoval na parazitologickom oddelení Biologického ústavu ČSAV v Prahe. V roku 1961 odišiel na Univerzitu Komenského, kde sa stal vedúcim katedry systematickej a ekologickej zoológie. V roku 1964 sa habilitoval ako docent parazitológie (na tému „Roztoče nadčeľade Gamasoidea na území ČSSR z ekologického a geografického aspektu”, kde spomína 189 druhov klieštikovcov) a v roku 1971 bol menovaný profesorom pre odbor parazitológia. S roztočmi začal pracovať od nástupu na Biologický ústav ČSAV pod vedením akademika Bohumíra Rosického. V akarológii sa rýchle vypracoval na európsku úroveň. Zameral sa predovšetkým na taxonómiu a ekológiu parazitických klieštikovcov a ich viazanosť na biotopy a hostiteľov (predovšetkým drobné zemné cicavce). Ako prvý v Československu podal prehľad o rozšírení jednotlivých druhov na našom území (Mrciak & Rosický 1956, Mrciak 1958a a ďalšie), a poukázal na ich význam v prírodných ohniskách nákaz. Jeho zásluhou bolo naše územie v tej dobe považované za jedno z najlepšie preskúmaných na svete. Profesor Mrciak sa zaslúžil o rozvoj akarológie na Slovensku. V roku 1961, v čase jeho príchodu na UK v Bratislave, na Katedre zoológie pracovalo 11 pracovníkov. Vďaka vedeckovýskumným prácam v rámci štátnych plánov (katedra sa stala referenčným pracoviskom pre kliešťovú encefalitídu, tularémiu a leptospirózy) a najmä plánu Z-17 financovaného armádou mala v roku 1975 katedra až 15 vedeckých a 14 technických pracovníkov (Vilček 1989). V tej dobe katedra spolupracovala s Parazitologickým ústavom ČSAV v Prahe (riaditeľ ústavu akademik Rosický prednášal parazitológiu ako riadny profesor na Prírodovedeckej fakulte UK), ako aj s Ústavom pre výskum stavovcov ČSAV v Brne (riaditeľom ústavu bol v tej dobe akademik Kratochvíl).

Milan Mrciak

V roku 1971 vychádza „Klíč zvířeny ČSSR IV” (Daniel & Černý 1971), kde boli zahrnuté klepietkavce (Chelicerata). Kniha bola pokusom zjednotiť kľúče menších skupín na jednotnom základe a vyplniť prípadné medzery. Rukopis vznikal dlhý čas, prvý termín odovzdania bol rok 1959, ale rukopis bol dokončený až v roku 1968. Počas tejto doby sa niekoľko krát menil rozsah a tým aj koncepcia diela. Vzhľadom na búrlivý rozvoj taxonómie roztočov boli niektoré časti aj niekoľko krát prepracované a modernizované. Pritom bolo možné použiť len literárne pramene publikované do roku 1967. Pôvodným zámerom bolo vypracovať determinačný kľúč do úrovne druhov, ale obmedzený rozsah knihy tento zámer znemožnil a tak klieštikovce boli spracované iba do úrovne rodov. Časť o roztočoch recenzoval akademik Bohumír Rosický a kapitolu o klieštikovcoch napísali Karel Samšiňák a František Dusbábek (má rozsah 39 strán). Na tú dobu je to nadčasová práca, ešte dnes vo všeobecných komentároch k niektorým druhom nachádzame narážky na zaujímavé zistenia, ktoré ale neboli nikdy publikované. Autori pôvodne plánovali publikovat ďalší zväzok Fauny ČSSR s kľúčmi do úrovne druhov a prodromus, ale tento zámer už nebol zrealizovaný. Na klíč zvířeny istým spôsobom nadviazala kniha „Roztoči a klíšťata škodící zdraví člověka” (Rosický et al. 1979), kde sú roztoče vyskytujúce sa v strednej Európe rozoberané z medicínskeho hľadiska. K obsahovej stránke knihy ešte aj dnes ťažko niečo podstatné dodať.

Klíč zvířeny ČSSR

V osemdesiatych rokoch XX. storočia sa objavuje nová generácia zoológov publikujúcich o klieštikovcoch. Z celej plejády autorov tí najplodnejší klieštikovcom zasvätili viac-menej celú svoju vedeckú kariéru. V tradícii výskumu parazitických klieštikovcov v srsti drobných zemných cicavcov pokračuje Michal Ambros najskôr na výskumnej stanici Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV v Starých Horách, neskôr na Správe CHKO Ponitrie v Nitre (v období od roku 1982 publikoval 51 prác týkajúcich sa klieštikovcov na Slovensku) a Michal Stanko zo Zoologického ústavu SAV Košice, neskôr Parazitologického ústavu SAV Košice (v období od roku 1987 publikoval 31 prác týkajúcich sa klieštikovcov na Slovensku). Priekopníkom výskumu pôdnych klieštikovcov na Slovensku sa stal Stanislav Kalúz zo Zoologického ústavu SAV v Bratislave (v období od roku 1984 publikoval 67 prác týkajúcich sa klieštikovcov na našom území). Najplodnejším slovenským autorom sa stal Peter Mašán zo Zoologického ústavu SAV v Bratislave (v období od roku 1992 publikoval 78 prác týkajúcich sa klieštikovcov na Slovensku), ktorý sa vypracoval medzi popredných svetových taxonómov tejto skupiny. Predovšetkým klieštikovcami vo vtáčích hniezdach a v jaskyniach sa zaoberá Peter Fenďa z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (v období od roku 1996 publikoval 69 prác o klieštikovcoch).

Michal Ambros Michal Stanko Stanislav Kalúz Peter Mašán Peter Fenďa

Z potreby sumarizácie údajov z množstva faunisticko-ekologických prác roztýlených v rôznych časopisoch a zborníkoch, absencie moderných spoľahlivých determinačných kľúčov ako aj nazhromaždením dostatočného množstva porovnávacieho materiálu začínajú vychádzať na začiatku nového milénia monografické spracovania taxónov klieštikovcov pre naše územie. Prvou prácou bolo monografické spracovanie kohorty Uropodina (Mašán 2001c), a v rýchlom slede nasledovali čeľade Macrochelidae (Mašán 2003b), Zerconidae (Mašán & Fenďa 2004), Ascidae (Kalúz & Fenďa 2005), Pachylaelapidae (Mašán 2007, Mašán & Haliday 2014), Epicriidae (Mašán 2008), Eviphididae (Mašán & Halliday 2010), parazitické roztoče na drobných cicavcoch (Mašán & Fenďa 2010) a vo vtáčích hniezdach (Mašán et al. 2014), nasledovala čeľaď Pseudolaelapidae (Mašán 2014b) a zatiaľ posledná monografia sa zaoberá čeľaďou Ameroseiidae (Mašán 2017). Počtom aktívnych akarológov pracujúcich s klieštikovcami a aj dosiahnutými výsledkami patrí Slovensko medzi svetovú špičku v tejto oblasti.

2001 Uropodina 2001 Uropodina 2003 Macrochelidae 2004 Zerconidae 2005 Ascidae 2007 Pachylaelapidae 2008 Epicriidae 2010 Eviphididae 2010 Laelapidae 2014 Dermanyssidae 2014 Pseudolaelapidae 2017 Ameroseiidae

Rozvoj akarológie na Slovensku sa odzrkadľuje aj vo výchove mladých akarológov na vysokých školách. Na rôzne témy týkajúce sa klieštikovcov bolo na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave obhájených 24 diplomových prác a dve rigorózne práce. Na Prírodovedeckej fakulte UK a na Ústave zoológie SAV bolo obhájených päť dizertačných prác (Mašán 2000, Fenďa 2005a, Kucman 2012, Sočuvková 2014, Vrabec 2014). Na Pedagogickej fakulte UK boli obhájené dve diplomové práce, na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dve diplomové a jedna dizertačná práca (Várfalvyová 2010), na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre štyri diplomové, jedna rigorózna a dve dizertačné práce (Bridišová 2008, Klimant 2016), na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene dve diplomové práce a na Ústave ekológie lesa SAV Zvolen dve dizertačné práce (Macko 2007, Kršiak 2009).

zoznam literatúry
Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  SarcoptiformesThis website should be cited as:
Fenďa, P. (2020). Mesostigmata, Checklist and Bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at http://saras-arachno.sk/saras_mesost.htm, version 2.0, accessed on {date of access}

creative commons license  

na začiatok


Zostavil: Peter Fenďa

Posledná aktualizácia: 9. február 2020