Slovak Arachnological Society

Bibliographia Prostigmatologica Slovaca

 

Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  Sarcoptiformes

foreword checklist


A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

pdf   pdf available • manuscript unpublished manuscriptAmbros, M., Dudich, A., Kováčik, J., Štollmann, A. 1985a. Ektoparazity (Acarina, Anoplura, Siphonaptera) mikromamálií (Insectivora, Rodentia) Východoslovenskej nížiny. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 26: 127–157.

Ambros, M., Dudich, A., Kováčik, J., Štollmann, A. 1985b. Fauna drobných zemných cicavcov a ich ektoparazitov v okolí Lehoty nad Rimavicou. In: Gaálová, K., Galvánek, J., Svoreň, J. (eds): XVII. tábor ochrancov prírody – Prehľad odborných výsledkov (Kokava nad Rimavicou – Hámor, 11.–19.7.1981). ÚV SZOPK pre ONV – odbor kultúry v Rimavskej Sobote, Bratislava – Rimavská Sobota, p. 124–135.

Astaloš, B., Černecká, Ľ., Fenďa, P., Franc, V., Gaálová, K., Gajdoš, P., Christophoryová, J., Kalúz, S., Karola, V., Korenko, S., Kovalčík, R., Krumpálová, Z., Ľuptáčik, P., Mašán, P., Mihál, I., Starý, J., Svatoň, J. 2009. Pavúkovce Cerovej vrchoviny: (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari). [Eds Mašán, P., Mihál, I.] Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR; Rimavská Sobota: Správa CHKO Cerová vrchovina; Bratislava: Ústav zoológie SAV; Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV, 311 pp. ISBN 978–80– 228–2070–7.

Bárdoš, V., Adamcová, J., Šimková, A., Rosický, B., Mrciak, M., Daniel, M. 1959. Prírodné ohnisko kliešťovej encefalitídy vo Vysokých Tatrách. Československá epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 8: 145–152.

Bíreš, J. 2012. Program dohľadu nad zdravotou situáciou v chovoch včiel v Slovenskej republike od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2013. Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 44 (22): 1–18.

Bochkov, A. V., Literák, I. 2006. A review of the European Harpirhynchidae (Acari, Prostigmata) with the description of a new species. Acta Parasitologica 51 (2): 136–142.

Boczek, J. 1971. Kohorta vlnovníci – Tetrapodili. In: Daniel, M. & Černý, V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR. Díl IV, Academia, Praha, p. 423–429.

Bolland, H. R. 2001. Mites (Acari, Tetranychidae and Phytoseiidae) from the Tatra Mountains in Slovakia, with special remarks on Tetranycopsis hystriciformis Reck. International Journal of Acarology 27: 225–227.

Bukva, V. 1994. Demodex agrarii sp. n. (Acari, Demodecidae) from cerumen and the sebaceous glands in the ears of the striped field mouse, Apodemus agrarius (Rodentia). Folia Parasitologica 41 (4): 305–311.

Čápek, J., Chlebo, R. 2016. Summary of winter honey bee colony losses in Slovakia between the years 2009 and 2015, Acta Fytotechnica et Zootechnica 19 (1): 22–24.

Čarnogurský, J., Krumpálová, Z., Kalúz, S., Wirthová, M. 1994. Soil Arthropods of forest and adjacent agrocoenoses in certain localities of the Danube region in Southwestern Slovakia. Biológia (Bratislava) 49 (2): 173–183.

Cyprich, D., Kiefer, M., Kalúz, S., Dúha, J. 1981. Zloženie fauny niektorých skupín ektoparazitov (Ixodidae, Trombiculidae, Siphonaptera) vtákov a cicavcov v pravobrežnej často Bratislavy. Zborník IV. seminára “Prírodné vedy a životné prostredie, p. 23.

Daniel, M. 1956. Eine neue Trombicula-Larve aus der Südslowakei. Zoologischer Anzeiger 156: 210–216.

Daniel, M. 1957a. Bionomicko-faunistický nástin larev rodu Trombicula (Acari: Trombiculidae) cizopasících na drobných ssavcích v nižších polohách ČSR. Zoologické listy 6: 115–132.

Daniel, M. 1957b. K ekologii larev rodu Trombicula (Acari: Trombiculidae), cizopasících na drobných ssavcích v nižších polohách ČSR. Československá parasitologie 4: 85–111.

Daniel, M. 1959a. Prodromus Československých druhů roztočů z čeledi Trombidiidae. Časopis národního Musea, Praha 128 (2): 66–69.

Daniel, M. 1959b. Východoasijská sametka Trombicula talmiensis Schluger, 1955 ve střední Evropě. Československá parasitologie 6 (2): 9–13.

Daniel, M. 1959c. Apercus sur la zoogéografie et l'écologie des Trombiculidae d'Europe centrale. Acarologia (Paris) 1: 86–102.

Daniel, M. 1961. The bionomics and developmental cycle of some chiggers (Acariformes, Trombiculidae) in the Slovak Carpathians. Československá parasitologie 8: 31–118.

Daniel, M. 1971a. Nadkohorta roztočíci – Tarsonemini. In: Daniel, M. & Černý, V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR. Díl IV, Academia, Praha, p. 363–368.

Daniel, M. 1971b. Nadkohorta sametky – Prostigmata. In: Daniel, M. & Černý, V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR. Díl IV, Academia, Praha, p. 369–422.

Daniel, M. 1971c. Podřád sametkovci – Trombidiformes. In: Daniel, M. & Černý, V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR. Díl IV, Academia, Praha, p. 357–361.

Daniel, M. 1974. Trombiculidae. In: Zmoray, I. (ed.), Fauna Tatranského národného parku. Zborník prác o Tatranskom národnom parku 16, p. 95.

Daniel, M., Dusbábek, F. 1959. Trombicula (Leptotrombidium) komareki n. sp., un nouveau parasite des Chiroptères en Tschechoslovaquie. Acarologia (Paris) 1: 421–425.

Dudich, A., 1995. Prehľad výskumu fauny drobných cicavcov (Insectivora, Rodentia) a ich ektoparazitov (Acarina, Anoplura, Siphonaptera) Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. Naturae Tutela 3: 147–155.

Dudich, A., Ambros, M., Štollmann, A., Kováčik, J. 1987. Ektoparazitické článkonožce drobných zemných cicavcov Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. 1. Plešivecká planina a Koniar. Ochrana prírody 8: 101–121.

Dusbábek, F. 1963a. Parasitische Fledermausmilben der Tschechoslowakei III. Fam. Myobiidae (Acarina, Trombidiformes). Acta Societatis Entomologicae Bohemoslovenicae 60 (3): 231–251.

Dusbábek, F. 1963b. Parasitische Fledermausmilben der Tschechoslowakei IV. Fam. Trombiculidae, Sarcoptidae, Ixodidae, Argasidae und Dermanyssidae (Acarina). Acta Societatis Entomologicae Bohemoslovenicae 60 (4): 332–340.

Ebermann, E., Hall, M., Hausl-Hofstätter, U., Jagersbacher-Baumann, J.M., Kirschner, R., Pfingstl, T., Plassnig, E. 2012. A new phoretic mite species with remarks to the phenomenon „Sporothecae“ (Acari, Scutacaridae; Hymenoptera, Aculeata). Zoologischer Anzeiger (available online 30 June 2012).

Ferianc, O. (Ed.), Beláková, A., Brtek, J., Cyprich, D., Čaputa, A., Čepelák, J., Ertlová, E., Gogoľa, E., Gulička, J., Gunárová, V., Huba, A., Husárová, A., Jasič, J., Kiefer, M., Klačko, R., Korbel, L., Madlen, J., Masár, I., Okáli, I., Reiprich, A., Slamečková, M., Stolina, M., Štepanovičová, O., Vilček, F. 1975. Slovenské mená hmyzu. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 308 pp.

Haitlinger, R. 2002. New records of mites (Acari: Prostigmata: Erythraeidae, Trombidiidae, Microtrombidiidae) from Slovakia. Biologia 57: 554–556.

Juberthie, C., Decu, V., Košel, V., Kováč, Ľ., Uhrín, M. 1996. Slovakia. In: Juberthie, C., Decu, V. (eds): Encyclopaedia Biospeologica Tome III. Société internationale de Biospéologie, Moulis – Bucarest, p. 1445–1456. *cited previous data

Kalúz, S. 1980. Larvy trombikúl (Acarina: Trombiculidae) – parazity drobných zemných cicavcov lužného lesa a vetrolamu pri Podunajských Biskupiciach. Rigorózna práca, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 46 pp. manuscript

Kalúz, S. 1981. Trombikuly (Acarina: Trombiculidae) urbánnej oblasti Bratislavy. Kandidátska dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 136 pp. manuscript

Kalúz, S. 1982. Trombikuly (Acarina: Trombiculidae) bratislavského lesoparku. Zborník konferencie mladých vedeckých pracovníkov v lesnom hospodárstve. Lesnícka fakulta VŠZ Brno, 1: 207–217.

Kalúz, S. 1983. Pochvennyje kleshchi (Acarina) v nekotorykh agrocenozach podverzhennykh vlijaniju khimizaciji. Ekol. Koop., Bratislava 3: 57–60.

Kalúz, S. 1984a. Aktivita vybraných skupín pôdnych článkonožcov (Arthropoda) vo vinohrade ošetrenom herbicídmi. Biológia (Bratislava) 39 (6): 583–590.

Kalúz, S. 1984b. Soobshchestva svobodnozhivushchikh kleshchej (Acarina) v nekotorykh khimizirovannykh agrocenozakh. Ekol. Koop., Bratislava 4: 33–36.

Kalúz, S. 1985a. Aktivita vybraných skupín pôdnych článkonožcov (Arthropoda) v kultúre kukurice na siláž ošetrenej herbicídmi. Biológia (Bratislava) 40 (2): 153–158.

Kalúz, S. 1985b. Aktivnosť pochvennykh chlenistonogikh v khimicheski obrabotannoj kuľture tabaka. Ekol. Koop., Bratislava 3: 46–48.

Kalúz, S. 1987. Vlijanije izbrannykh gerbicidov na soobshchestva pochvennykh kleshchej (Acarina) v kuľture ozimnoj pshenice. Ekol. Koop., Bratislava 3–4: 115–118.

Kalúz, S. 1989. Vhodnosť metódy v inventarizačnom výskume pôdnej fauny so zameraním na voľne žijúce pôdne roztoče (Acarina) v niektorých fatranských štátnych prírodných rezerváciách. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV 7: 71–77.

Kalúz, S. 1990a. Pochvennyje kleshchi (Acarina) v pshenice, v uslovijakh vozdejstva nekotorykh perspektivnykh gerbicidov. Ekol. Koop., Bratislava 1–2: 105–110.

Kalúz, S. 1990b. Izmenenija struktury soobshchestv pochvennykh kleshchej vsledstvije sekundarnykh vozdejstvij pesticidov. Ekol. Koop., Bratislava 1–2: 102–105.

Kalúz, S. 1990c. Aktivita chrobákov (Coleoptera) v porovnaní s inými skupinami článkonožcov (Arthropoda) vo vybraných lokalitách Západného Slovenska. Entomologické problémy 20: 285–292.

Kalúz, S. 1990d. Bioindikacija zagrjaznenija pochvy pesticidami s pomoshchju svobodnozhivushchikh kleshchej (Acarina). Voprosy Ekologicheskoj optimizaciji prirodnopoľzovanija. Vsesoj. Inst. Nauch.–issled. Okhr. Prir. i Zapov. Dela., Moscow, p. 137–141.

Kalúz, S. 1992. Pôdne roztoče (Acarina) Slovenského krasu (ŠPR Pod Fabiankou). Ochrana prírody 1: 245–257.

Kalúz, S. 1993a. New members in Slovak acarofauna (Acarina, Gamasina) from the Danube region. Biológia (Bratislava) 48 (5): 511–512.

Kalúz, S. 1993b. Pôdne roztoče (Acarina) v podmienkach teplotnej inverzie Chráneného prírodného výtvoru Silická ľadnica. Ochrana prírody – Naturae tutela 2: 65–80.

Kalúz, S. 1994a. Pôdne roztoče (Acarina). In: Rozložník, M., Karasová, E. (eds) Chránená krajinná oblasť – biosférická rezervácia Slovenský kras. Osveta, Martin, p. 144–148.

Kalúz, S. 1994b. Soil mites (Acarina) of Kráľovská lúka forest in floodplain near Gabčíkovo power plant (Slovak Republic). Biologia (Bratislava) 49 (2): 193–199.

Kalúz, S. 1994c. Contribution to the knowledge of soil mites (Acarina) in Morava river floodplain and Borská nížina lowland. Ekológia (Bratislava) 13 (Suppl. 1): 135–144.

Kalúz, S. 1994d. Aktivita pôdnych roztočov (Acarina) vo vinohrade. Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV 6 (1): 10–13.

Kalúz, S. 1994e. Aktivita pôdnych roztočov (Acarina) v agrobiocenóze kukurice na siláž. Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV 6 (1): 14–16.

Kalúz, S. 1995a. Pôdne roztoče (Acarina) na Istragove v rokoch 1989–1993. In: Výsledky a skúsenosti z monitorovania bioty územia ovplyvneného vodným dielom Gabčíkovo. Ústav zoológie a ekosozológie SAV, Bratislava, p. 348–357.

Kalúz, S. 1995b. Acarina, Trombidiformes, Cunaxidae. Biologia (Bratislava) 52 (2): 132.

Kalúz, S. 1995c. Pôdne roztoče (Acarina) Jašteričieho jazierka pri Silici (Slovenský kras). Ochrana prírody – Naturae tutela, 3: 171–180.

Kalúz, S. 1996a. Pôdne roztoče (Acarina) a iné článkonožce (Arthropoda) v podmienkach zavlažovania. Entomofauna carpathica 8: 43–51.

Kalúz, S. 1996b. New records of Tarsonemini (Acarina) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 51 (5): 531–532.

Kalúz, S. 1997a. Soil mites (Acarina) during hydrologic changes in floodplain forest of Danube. Ekológia (Bratislava) 16 (4): 345–357.

Kalúz, S. 1997b. Niektoré skupiny pôdnych roztočov (Acarina) Národnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina (NP Malá Fatra). Entomofauna carpathica 9: 65–70.

Kalúz. S. 1998a. New records of soil mites (Acarina) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 53 (5): 655–656.

Kalúz, S. 1998b. Pôdne roztoče (Acarina) Grečovho vrchu (Slovenský kras). Entomofauna Carpathica 10 (3): 73–79.

Kalúz, S. 1998c (1995). Pôdne roztoče (Acarina) Jašteričieho jazierka pri Silici (Slovenský kras). Naturae Tutela 3: 31–39.

Kalúz, S. 1998d. Roztoče (Acarina) machov Národnej prírodnej rezervácie Rozsutec v Malej Fatre. In: Korňan, M. (ed) Výskum a ochrana Krivánskej Fatry. Správa národného parku Malá Fatra, Varín, p. 62–65.

Kalúz, S. 1999. Soil mites (Acarina) in two types of floodplain forest. In: Tajovský, K., Pižl, V. (eds): Soil Zoology in Central Europe. ISB AS CR, České Budějovice, pp. 123–128.

Kalúz, S. 2000a. Pôdne roztoče (Acarina) štyroch typov habitatov Podunajskej nižiny. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) 10: 177–181.

Kalúz, S. 2000b. Redescription of Penthalodes ovalis (Acarina, Prostigmata, Penthalodidae) based on mites from Central Europe and Turkey. Biologia (Bratislava) 55 (5): 477–482.

Kalúz, S. 2000c. New records of soil mites (Acarina) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 55 (2): 206–208.

Kalúz, S. 2001a. First records of mites (Acari, Scutacaridae, Rhagidiidae) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 56 (5): 524, 544.

Kalúz, S. 2001b. Pôdne roztoče (Acarina) niektorých xerotermných habitatov v Slovenskom krase. Sborník Přírodovedného klubu v Uherskom Hradišti 6: 60–68.

Kalúz, S. 2001c. Parazitické roztoče na hmyze. Hmyz 2: 43–45.

Kalúz, S. 2001d. Foretické roztoče (Acarina) na chrobákoch. Hmyz 3: 61–63.

Kalúz, S. 2003a. Faunistic records of soil mites (Acari) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 58 (2): 159–160.

Kalúz, S. 2003b. Pôdne roztoče (Acari) – Soil mites (Acari). In: Stanová, V., Viceníková, A. (eds) Biodiverzita Abrodu – stav, zmeny a obnova. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, p. 201–208.

Kalúz, S. 2003c. Roztoče (Acari) v habitatoch vlhkých lúk inundácie rieky Moravy. Entomofauna Carpathica 15 (3–4): 78–82.

Kalúz, S. 2005a. Pôdne roztoče (Acarina). In: Majzlan, O. (ed): Fauna Devínskej Kobyly, APOP edícia, Bratislava, p. 44–55.

Kalúz, S. 2005b. Soil and soil mites (Acari) of the ski slope in Nízke Tatry Mts. Ekológia (Bratislava) 24 (2): 200–213.

Kalúz, S. 2006. Roztoče (Acari) v lúčnych habitatoch s rozdielnou vlhkosťou pôdy. Sborník Přírodovedného klubu v Uherskom Hradišti, 8: 13–20.

Kalúz, S. 2007a. Roztoče (Acari) PR Ostrov Kopáč. In: Majzlan, O. (ed), Príroda ostrova Kopáč. Fytoterapia OZ, Bratislava, p. 53–66.

Kalúz, S. 2007b. Roztoče čeľade Rhagidiidae (Acari: Prostigmata) dúbrav juhozápadného Slovenska. Entomofauna carpathica 19 (1–2): 51–54.

Kalúz, S. 2008a. A new chigger mite (Acari: Prostigmata: Trombiculidae) from Central Europe. Zootaxa (1875): 32–38.

Kalúz, S. 2008b. Soil mites (Acari) of the forests in floodplain areas of the rivers Danube and Morava. Peckiana 5: 13–27.

Kalúz, S. 2009a. Two new Palearctic mite species of the family Cunaxidae (Acari: Prostigmata). Zootaxa 2198: 27–40.

Kalúz, S. 2009b. Roztoče (Acari: Trombidiformes). In: Mašán, P., Mihál, I. (eds): Pavúkovce Cerovej vrchoviny (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari). Štátna ochrana prírody SR, Ústav ekológie lesa SAV, Ústav zoológie SAV, Bratislava, pp. 231–266.

Kalúz, S. 2011. Pôdne roztoče (Acari) na kalamitných plochách vo Vysokých Tatrách. Štúdie o Tatranskom národnom parku 10 (43): 221–230.

Kalúz, S. 2013. Príspevok k poznaniu pôdnych roztočov (Acari) v Strážovských vrchoch. Folia faunistica Slovaca 18 (3): 327–332.

Kalúz, S. 2016. Roztoče (Acari) v pôde machu a bylín Kováčovských kopcov (Burda). Entomofauna carpathica 28 (2): 37–44.

Kalúz, S. 2017. Contribution to the knowledge on the mite family Rhagidiidae (Acari: Prostigmata) in Slovakia. Entomofauna carpathica 29 (1): 5–38.

Kalúz, S., Ambros, M. 1985. Príspevok k poznaniu voľne žijúcich roztočov (Acarina) Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Rosalia (Nitra) 2: 171–178.

Kalúz, S., Čarnogurský, J. 2000. Pôdne roztoče (Acarina) v rôznych habitatoch zaplavovaných lúk na Záhorí. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 174–183.

Kalúz, S., Čarnogurský, J., Čejka, T., Krumpálová, Z., Majzlan, O. ,  Rychlík, I. 2004. Invertebrate fauna in habitats with different soil moisture in floodplain meadows of the river Morava. Ekológia (Bratislava) 23 (1): 99–112.

Kalúz, S., Ferenčík, J. 2008. Pôdne roztoče (Acari) kalamitných plôch vo Vysokých Tatrách. In: Fleischer, P., Matejka, F. (eds): Zborník príspevkov „Pokalamitný výskum v TANAP-e“, CD-ISBN 978-80-85754-20-9, p. 108–119.

Kalúz, S., Ferenčík, J., Vrabec, M. 2013. Study sites influenced by natural and human impacts in TANAP and their acarofauna. Entomofauna carpathica 25 (1): 1–12.

Kalúz, S., Krumpálová, Z., Čejka, T., Krumpálová, Z., Majzlan, O., Rychlík, I. 2004. Invertebrate fauna in habitats with different soil moisture in floodplain meadows of the river Morava. Ekológia (Bratislava) 23 (1): 99–112.

Kalúz, S., Krumpálová, Z., Wheldon, C.-D. 2000. Aktivita pôdnych roztočov (Acarina) v niektorých habitatoch inundácie rieky Moravy. Entomofauna Carpathica 12 (3–4): 57–60.

Kalúz, S. , Májsky, J. 2003. Hmyzia taxislužba – príklad forézie. Hmyz 1: 22–23.

Kalúz, S., Májsky, J., Hrbatý, J. 1996. Chiggers (Acarina, Trombiculidae) in forest and wind–break of the Danubian plain. Biologia (Bratislava) 51 (2): 135–141.

Kalúz, S., Rychlík, I. 1992. Niektoré aspekty výskytu roztočov (Acarina) na chrobákoch (Coleoptera). Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti 9: 45–50.

Kalúz, S., Vidlička, Ľ., Vrabec, M. 2013. Matricový habitat smrekového lesa po deštruktívnom impakte a jeho fauna pôdnych roztočov (Acari). Entomofauna carpathica 25 (2): 41–52.

Kalúz, S., Vrabec, M. 2013. Two new species of Armascirus (Acari: Prostigmata: Cunaxidae) from Slovakia. Zootaxa 3734 (2): 141–155.

Kalúz, S., Vrabec, M. 2014. The chigger Neotrombicula elegans (Acari: Trombiculidae) in Slovakia. Folia faunistica Slovaca 19 (1): 99–102.

Kalúz, S., Žuffa, M. 1986a. Pôdne roztoče (Acarina) štátnej prírodnej rezervácie Šrámková. Ochrana prírody 7: 377–387.

Kalúz, S., Žuffa, M. 1986b. Trombikuly (Acarina: Trombiculidae) – parazity drobných zemných cicavcov ŠPR Šrámková (Malá Fatra). Ochrana prírody 7: 389–397.

Kalúz, S., Žuffa, M. 1988. Pôdne roztoče (Acarina) Štátnej prírodnej rezervácie Kľačianska Magura (Malá Fatra). Ochrana prírody 9: 273–280.

Kalúz, S., Žuffa, M. 1989. Vlijanije izbrannykh gerbicidov na soobshchestva pochvennykh kleshchej (Acarina) v silosnoj kukuruze. Ekol. Koop., Bratislava 1–2: 64–68.

Kalúz, S., Žuffová, Z. 1989. Pôdne roztoče (Acarina) Štátnej prírodnej rezervácie Skalná Alpa (Veľká Fatra). Ochrana prírody 10: 213–230.

Kiefer, M. 1980. Roztoče. In: Korbel, L., Krejča, J. (Eds) Z našej prírody. Živočíchy. Príroda, Bratislava, p. 78–81.

Kiefer, M. 1997. Roztoče. In: Krejča, J., Korbel, L. (Eds) Veľká kniha živočíchov. Hmyz – ryby – obojživelníky – plazy – vtáky – cicavce. Tretie nezmenené vydanie. Príroda a. s., Bratislava, p. 78–81.

Kiefer, M., Krumpál, M., Sidor, V., Cyprich, D. 1983. Akarofauna veľkochovu hospodárskych zvierat Agrokomplexu v Nitre. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV (Bratislava) 3: 133–136.

Košel, V. 1994. Živočíšstvo jaskýň. In: Rozložník, M., Karasová, E. (eds), Slovenský kras – Chránená krajinná oblasť – biosférická rezervácia. Osveta, Martin, p. 240–245.

Kováč, Ľ., Hudec, I., Ľuptáčik, P., Mock, A. 2001. Demänovské jaskyne – biospeleologická lokalita európskeho významu. Aragonit 6: 25–28.

Kováč, Ľ., Hudec, I., Ľuptáčik, P., Mock, A., Košel, V., Fenďa, P. 2002. Spoločenstvá kavernikolných článkonožcov (Arthropoda) Demänovských jaskýň. In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 3. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 155–164.

Kováč, Ľ., Hudec, I., Palacios–Vargas, J. G. 1998. Los invertebrados de las cuevas de Eslovaquia. Actas del III. Congreso Espeleológico de América Latina y el Caribe, El Guacharo. Sociedad Venezolana de Espeleología (Caracas) 43: 45–59.

Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Mock, A. 2002. Článkonožce (Arthropoda) jaskyne Bobačka (Muránska planina). In: Uhrín, M. (eds), Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny 3, OP – Správa Národného parku Muránska planina, Revúca, p. 141–145.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Hudec, I., Višňovská, Z., Svatoň, J., Košel, V. 2003. Bezstavovce Harmaneckej jaskyne (Veľká Fatra). Aragonit 8: 31–34.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Košel, V., Fenďa, P., Svatoň, J., Mašán, P. 2005. Terrestrial arthropods of the Domica Cave system and the Ardovská Cave (Slovak Karst) - principal microhabitats and diversity. In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 61–70.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Višňovská, Z., Fenďa, P. 2006. Bezstavovce (Evertebrata) Dobšinskej ľadovej jaskyne (Slovenský raj). In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 179–186.

Kováčik, J. 1980. Zamatky (Trombiculidae) suburbánu Bratislavy. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV 7: 62–63.

Kováčik, J. 1983a. Kliešte (Ixodidae), zamatkovce (Trombiculidae) a vši (Anoplura) parazitujúce na drobných zemných cicavcoch žijúcich v Ľubochnianskej doline vo Veľkej Fatre (Západné Karpaty). Ochrana prírody 4: 211–221.

Kováčik, J. 1983b. Poznámky k ekológii lariev zamatkovcov (Acarina, Trombiculidae) Východoslovenskej nížiny. Biológia (Bratislava) 38: 1025–1030.

Kováčik, J. 1983c. Roztoče čeľade Trombiculidae (Acarina) drobných zemných cicavcov Vihorlatu. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 23: 183–189.

Kováčik, J. 1983d. Trombikuly (Acarina, Trombiculidae) Záhorskej nížiny so zreteľom na prírodné ohniská tularémie. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti SAV 3: 137–139.

Kováčik, J. 1984a. Nové druhy zamatkovcov (Acarina, Trombiculidae) pre faunu ČSSR. Biológia (Bratislava) 39: 1015–1016.

Kováčik, J. 1984b. Ticks (Ixodida), larval trombiculids (Trombidida) and lice (Anoplura) from small mammals in the Čergov Mountains (Western Carpathians, Czechoslovakia). Miscellanea zoologica Hungarica 2: 39–42.

Kováčik, J. 1984c. Trombiculy (Acarina, Trombiculidae) Záhorskej nížiny a Malých Karpát. Biológia (Bratislava) 39 (2): 215–222.

Kováčik, J. 1985a. Poznámky k ekológii lariev trombikúl (Acarina, Trombiculidae) Záhorskej nížiny a Malých Karpát. Biológia (Bratislava) 40 (6): 613–620.

Kováčik, J. 1985b. Príspevok k faune kliešťov (Ixodidae), trombikúl (Trombiculidae) a vší (Anoplura) Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Biológia (Bratislava) 40: 1087–1090.

Kováčik, J. 1986. Kliešte (Ixodoidea), roztoče čeľade Trombiculidae a vši (Anoplura) drobných zemných cicavcov lesných ekosystémov Chránenej krajinnej oblasti Muránska planina. Ochrana prírody 7: 185–193.

Kováčik, J. 1989. Príspevok k poznaniu ektoparazitov drobných zemných cicavcov Západných Tatier. 3. Ixodoidea, Trombiculidae, Anoplura. Stredné Slovensko, Prírodné vedy 8: 221–228.

Kováčik, J. 2005. Príspevok k poznaniu ektoparazitov – kliešte (Ixodidea), trombikuly (Trombiculidae), vši (Anoplura) – drobných zemných cicavcov Pieninského národného parku. Natura carpatica 46: 121–126.

Kováčik, J., Dudich, A. 1990. Ektoparazitofauna drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) južnej časti Podunajskej nížiny so zreteľom na Žitný ostrov. 2. Ixodidae, Trombiculidae, Anoplura. Žitnoostrovské múzeum 14: 51–74.

Kúdela, O. 1975. Vzťah arbovírusov a ich vektorov k netopierom. Diplomová práca, Prírodovedecká fakula Univerzity Komenského v Bratislave, 72 pp. manuscript

Láska, F. 1971. Nadkohorta vodule – Hydrachnellae. In: Daniel, M. & Černý, V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR. Díl IV, Academia, Praha, p. 431–493.

Lisický, M.J., Ćarnogurský, J., Ćejka, T., Kalúz, S., Krumpálová, Z., Pišút, P., Uherčíková, E. 1997. Adaptive changes in the ecosystem related to the shift of the Danube river into the Gabčíkovo powerplant canal. Ekológia (Bratislava) 16 (3): 265–280.

Lisický, M.J., Matečný, I., Bastl, I., Cambel, B., Černý, J., Darolová, A., Kalúz, S., Nagy, Š., Pišút, P., Rovný, B., Sommer, N., Šporka, F., Šustek, Z., Uherčíková, E., Vranovský, M. 1992. Variant zúženej zdrže Hrušov z hľadiska ekológie a ekosozológie. Vodní hospodářství 5: 141–145.

Literák, I., Honza, M., Pinowska, B., Haman, A. 2001. Larvae of trombiculid mites (Acarina: Trombiculidae) in wild birds in Slovak and Polish Carpathians. Acta Veterinaria Brno 70 (4): 479.

Mangová, B., Krumpál, M., Ľuptáčik, P. 2014. Allocaeculus sandbergensis sp. n. (Acari: Caeculidae), a new prostigmatid mite from Slovakia. Biologia 69 (2): 214–218.

Mašán, P. 1993. Mites (Acarina) associated with species of Trox (Coleoptera: Scarabaeidae). European Journal of Entomology 90 (3): 359–364.

Mašán, P., Kalúz, S., Babjaková, A. 1994. Mites (Acarina) from the winter nests of the common mole (Talpa europaea L.) in south Slovakia. Biologia (Bratislava) 49 (5): 667–673.

Mašán, P., Mihál, I. (eds) 2009. Pavúkovce Cerovej vrchoviny - Arachnids of the Cerová vrchovina Highland (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, 311 pp.

Mašán, P., Országh, I. 1995. Mites (Acarina) associated with species of genera Lithobius (Chilopoda: Lithobiidae) and Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae). Entomofauna Carpathica 7 (3): 61–66.

Miťková, K. 2013. Úloha roztočov (Dermanyssoidea a Trombiculidae) pri cirkulácii rickettsií v nížinných lokalitách juhozápadného Slovenska. Diplomová práca, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 89 pp. manuscript

Mock, A., Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Mlejnek, R., Višňovská, Z., Košel, V., Fenďa, P. 2004. Kavernikolné článkonožce (Arthropoda) Važeckého krasu. In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 145–154.

Mock, A., Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Višňovská, Z., Hudec, I., Košel, V. 2003. Bezstavovce Bystrianskej jaskyne (Horehronské podolie). Aragonit 8: 35–38.

Mock, A., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Svatoň, J., Országh, I., Krumpál, M. 2005. Terrestrial arthropods inhabiting caves near Veľký Folkmar (Čierna hora Mts., Slovakia). In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 95–101.

Mrciak, M. 1967. Acari, Anoplura a Aphaniptera Blatenskej nížiny pod Vihorlatom. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Zoologia 12: 19–27.

Pajonková, M. 2010. Pôdne roztočíky (Acari: Tarsonemina) bylinných habitatov na juhozápadnom Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 58 pp. manuscript

Pajonková, M. 2011. Rozšírenie a ekológia pôdnych roztočíkov (Acari: Prostigmata, Heterostigmatina) v podmienkach Slovenska. [The distribution and ecology of soil mites (Acari: Prostigmata, Heterostigmatina) in Slovakia] Folia faunistica Slovaca 16 (1): 45–54.

Prevužňáková, P. 2019. Biodiverzita a ekológia brkových roztočov parazitujúcich vtáky rodu Estrilda. Bakalárska práca, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej Univerzity v Prešove, 52 pp. manuscript

Pruszynski, S., Beger, W., Szydlowski, B., Mikolajczyk, E. 1981. Biological control of spider mites in large complex of glasshouses. Materialy Sesji Naukowej IOR (Instytut Ochrony Roslin) 21: 267–277.

Rakytová, I. 2014. Demodikóza a Sarkoptový svrab u psov. Diplomová práca. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 68 pp. manuscript

Šály, A., Ananeva, N.D., Kalúz, S. 1986. Vlijanije perspektivnykh gerbicidov i ikh smesej v posevakh sakharnoj svjokly na izbrannyje gruppy pochvennykh zhivotnykh i mikroorganizmy v chernozjome Slovakiji. Agrokhimija 3: 98–101.

Šály, A., Kalúz, S. 1986. Vlijanije gerbicidov na komponenty edafona v vinogradnike. Ekol. Koop., Bratislava 3: 136–140.

Šály, A., Kalúz, S., Čarnogurský, J., Staňová, A. 1992. Reakcie vybraných komponentov edafonu na herbicídy v kukurici. Poľnohospodárstvo 5: 359–367.

Šály, A., Kalúz, S., Šustek, Z. 1986. Bioindikacija khimicheskogo zagrjaznenija pochv pri pomoshchi izbrannykh komponentov edafona. Ekol. Koop., Bratislava 2: 34–78.

Šály, A., Šustek, Z., Kalúz, S. 1982. Vozmozhnosti bioindikaciji khimizirovannykh agrobiocenozov s pomoshchju izbrannykh grup pochvennoj fauny. Ekol. Kooperacija, Bratislava 2: 31–33.

Šály, A., Šustek, Z., Kalúz, S. 1985. Pochvennaja fauna – bioindikatory khimizaciji pochv. Khimija v seľskom khozjajstve 1: 75–76.

Samšiňák, K. 1984. Mites on flies of the family Sphaeroceridae. Věstník československé Společnosti zoologické 48: 45–63.

Samšiňák, K., Najvarová, Š., Vobrázková, E. 1979. Roztočí zvířena lůžek dětských léčeben na Štrbském plese. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti (Bratislava) 1: 243–246.

Sidor, V. 1982. Akarofauna veľkochovu hospodárskych zvierat Agrokomplexu v Nitre. Diplomová práca, Katedra systematickej a ekologickej zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 69 pp. manuscript

Sidor, V. 1986. Akarofauna veľkochovu hospodárskych zvierat Agrokomplexu v Nitre. Poľnohospodárstvo 32: 737–747.

Skoracki, M. 2002. Three new species of the ectoparasitic mites of the genus Syringophiloidus Kethley, 1970 (Acari: Syringophilidae) from passeriform birds from Slovakia. Folia Parasitologica 49 (4): 305–313.

Skoracki, M., Hromada, M., Tryjanowski, P. 2001. Description of a new species of quill mite Syringophiloidus weiszii sp n. (Acari, Prostigmata, Syringophilidae) from great grey shrike Lanius excubitor. Acta Parasitologica 46 (1): 30–34.

Skoracki, M., Tryjanowski, P., Hromada, M. 2002. Two new species of the genus Syringophilopsis Kethley, 1970 (Acari: Syringophilidae) parasitizing quills of true shrikes (Aves: Laniidae). Parasite Journal de la Societe Francaise de Parasitologie 9 (1): 11–16.

Skuhravý, V., Hrubík, P., Skuhravá, M., Požgaj, M. 1998. Occurrence of insects associated with nine Quercus species (Fagaceae) in cultured plantations in southern Slovakia during 1987–1992. Zeitschrift für Angewandte Entomologie 122 (4): 149–155.

Stašiov, S. 2003. Leptus holmiae Southcott 1992 (Acarina, Erythraeidae) associated with harvestmen (Opilionida). Ekológia (Bratislava) 22 (1): 23–27.

Stašiov, S., Oboňa, J., Svitok, M. 2014. Pavúkovce (Arachnida: Opiliones, Pseudoscorpiones, Acari, Araneae) dendroteliem vybraných drevín. [Arachnids (Arachnida: Opiliones, Pseudoscorpiones, Acari, Araneae) of water–filled tree holes on chosen tree species] Folia faunistica Slovaca 19 (1): 15–21.

Šustek, Z., Kalúz, S., Ananeva, N.D., Šály, A., Tjurjukanova, G.K., Oreshkin, V.N. 1987. The effect of the fall of Nickel leaching rest on the selected groups of edaphic organisms in the surroundings of Nickel smelling works in Sereď (South Slovakia). Biológia (Bratislava) 42 (6): 529–535.

Szalay, L. 1929. Magyararorszagi Hydracarinak. Über Hydracarien aus Ungarn. Annales Musei Nationalis Hungarici 26: 211–249.

Szalay, L. 1931. Beiträge zur Kenntnis der Arachnoideen–Fauna der Aggteleker Höhle. Annales Musei Nationalis Hungarici 27: 351–370.

Tjurjukanova, G.K., Ananeva, N.D., Šály, A., Kalúz, S. 1987. Vlijanije gerbicidov, ispoľzuemykh na posevakh sakharnoj svjokly, na pochvennyje mikroorganizmy. Agrokhimija 4: 93–97.

Tjurjukanova, G.K., Kalúz, S., Šály, A., Staňová, A. 1989. Persistentnosť gerbicida Zeazina. Ekol. Koop., Bratislava 3–4: 109–115.

Uhrin, M., Panigaj, Ľ. 2017. Zoologické údaje v rukopise Gustáva M. Reussa o Revúcej z rokov 1853 a 1854. Folia faunistica Slovaca 22: 41–56.

Vrabec, M. 2008. Prostigmátne roztoče (Acarina, Prostigmata) na Slovensku. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 64 pp. manuscript

Vrabec, M. 2010. Pôdne roztoče (Acari: Prostigmata) bylinných habitatov juhozápadného Slovenska. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 57 pp. manuscript

Vrabec, M., Fenďa, P., Kalúz, S. 2012. Pôdne roztoče (Acari: Prostigmata) vybraných bylinných habitatov intravilánu Bratislavy. [Soil mites (Acari: Prostigmata) of plant habitats in Bratislava] Folia faunistica Slovaca 17 (4): 329–336.

Winkler, J. 1958. Bibliografie roztočů (Acari) ČSR. KNV, Praha, 53 pp.

Zacharda, M. 1980. Soil mites of the family Rhagidiidae (Actinedida: Eupodoidea). Morphology, Systematics, Ecology. Acta Universitatis Carolinae – Biologica 1978: 489–785.

Zacharda, M. 1988. Foveacheles troglodyta sp. n., subgen. n. (Acari: Prostigmata: Rhagidiidae) from Stratenská Cave, The Western Carpathians, Slovakia. Věstník Československé společnosti zoologické 52: 75-78.

Zemanová, S. 2011. Pôdne roztoče (Acari: Prostigmata) v rôznych podmienkach renaturácie lesa. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 86 pp. manuscriptarachnida Other important references about Trombidiformes

back to Trombidiformes

Baker, E.W., Camin, J.H., Cunliffe, F., Wooley, T.A., Yunker, C.E. 1958. Guide to the families of mites. Contribution number 3 of The Institute of Acarology, Department of Zoology, University of Maryland, College Park, 242 pp.

Baker, E.W., Wharton, G.W. 1952. An introduction to acarology. Macmillan Company, New York, 465 pp.

Binns, E.S. 1982. Phoresy as migration – some functional aspects of phoresy in mites. Biological Review 57: 571–620.

Dabert, M., Witaliński, W., Kazmierski, A., Olszanowski, Z., Dabert, J. 2010. Molecular phylogeny of acariform mites (Acari, Arachnida): strong conflict between phylogenetic signal and long-branch attraction artifacts. Molecular Phylogenetics and Evolution 56 (1): 222–241.

Dunlop, J.A., Kontschán, J., Zwanzig, M. 2013. Fossil mesostigmatid mites (Mesostigmata: Gamasina, Microgyniina, Uropodina), associated with longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Baltic amber. Naturwissenschaften 100: 337–344.

Dunlop, J.A., Penney, D., Jekel, D. 2015. A summary list of fossil spiders and their relatives. In World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 16.0, accessed on 15. September 2018.

Evans, G.O., Sheals, J.G., MacFarlane, D. 1961. The terrestrial Acari of the British Isles. Volume I. An introduction to their morphology, biology and classification. British Museum (Natural History), London, 219 pp.

Grandjean, F. 1935. Observations sur les Acariens (1re série). Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris) 7 (2): 119–126.

Johnston, D.E. 1968. An Atlas of Acari I. The Families of Parasitiformes and Opilioacariformes. Acarology Lab. Publ. 172., Columbus, 110 pp.

Johnston, D.E. 1982. Acari. In: Parker, S.P. (Ed.) Synopsis and classification of living organisms 2., McGraw - Hill Book Company, p. 111–117.

Krantz, G.W. 1970. A manual of acarology. Oregon State University Bookstore Inc., Corvallis, Oregon, 335 pp.

Krantz, G.W. 1978. A manual of acarology (second edition). Oregon State University Book Stores Inc., Corvallis, Oregon, 509 pp.

Krantz, G.W., Walter, D.E. (Eds) 2009. A Manual of Acarology. Third Edition. Texas Tech University Press, 807 pp.

Kůrka, A. 2005. České názvy živočichů VI. (Pavoukovci (Arachnida). II. Roztoči (Acari). Národní muzeum, Praha, 207 pp.

Linnæus, C. 1758. Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Tomus II. Editio decima, reformata. Holmiæ (Salvius), Stockholm, 1384 pp.

Reuter, E. 1909. Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden mit besonderer Berücksichtigung von Pediculopsis graminum. Acta Societatis Scientiarum Fennicae 36 (4): 1–287.

Schmidt, A.R., Jancke, S., Lindquist, E.E., Ragazzi, E., Roghi, G., Nascimbene, P.C., Schmidt, K., Wappler, T., Grimaldi, D.A. 2012. Arthropods in amber from the Triassic Period. Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (37): 14796–14801.

Schmidt, K.-H. 2010. AcariBase – database of mites with more than 58.000 names, online at http://www.miteresearch.org/index1.html, accessed on 17. October 2016.

Selden, P.A. 1993. Arthropoda (Aglaspidida, Pycnogonida and Chelicerata). In: Benton, M.J. (ed) The fossil record 2. Chapman and Hall, London, p. 297–320.

Sidorchuk, E.A., Perrichot, V., Lindquist, E.E. 2016. A new fossil mite from French Cretaceous amber (Acari: Heterostigmata: Nasutiacaroidea superfam. nov.), testing evolutionary concepts within the Eleutherengona (Acariformes). Journal of Systematic Palaeontology 14 (4): 297–317.

(Фауна_СССР_20)_Соколов_И.И.-Hydracarina_--_водяные_клещи._Ч._1_(1940) (Фауна_СССР_53)_Соколов_И.И.-Водяные_клещи._Halacarae._Ч._2_(1952) Wainstein -Определитель_обитающих_в_почве_клещей_Trombidiformes._М.__1978

Walter, D.E. 2005. Glossary of Acarine Terms. Colorado State University, Ft. Collins, CO and USDA/APHIS/PPQ Center for Plant Health Science and Technology, Raleigh, NC. Online at http://itp.lucidcentral.org/id/mites/ invasive_mite/Invasive_Mite_Identification/key/0_Glossary/Mite_Glossary.htm, accessed on 10. August 2018.

Walter, D.E., Proctor, H.C. 1999. Mites: Ecology, Evolution and Behaviour. CABI Publishing, Wallingford, 322 pp.

Walter, D.E., Proctor, H.C. 2010. Mites as modern models: Acarology in the 21st century. Acarologia (Paris) 50 (1): 131–141.

Walter, D.E., Proctor, H.C. 2013. Mites: ecology, evolution and behaviour – life at a microscale. Second Edition. Springer, The Netherlands, 494 pp.

Weygoldt, P. 1998. Evolution and systematics of the Chelicerata. Experimental & Applied Acarology 22 (2): 63–79.

Zhang, Z.-Q., Fan, Q.-H., Pesić, V., Smit, H., Bochkov, A.V., Khaustov, A.A., Baker, A., Wohltmann, A., Wen, T., Amrine, J.W., Beron, P., Lin, J., Gabrys, G., Husband, R. 2011. Order Trombidiformes Reuter, 1909. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa 3148: 129–138.

Zhang, Z.-Q., Sanderson, J.P. 1993. Association of Ereynetes tritonymphs (Acari: Ereynetidae) with the Fungus Gnat, Bradysia impatiens (Diptera: Sciaridae). International Journal of Acarology 19: 179–183.
Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  SarcoptiformesThis website should be cited as:
Fenďa, P., Vrabec, M. (2020). Trombidiformes, Checklist and Bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at http://saras-arachno.sk/saras_prost, version 2.0, accessed on {date of access}

creative commons license  

back to top


Editor: Peter Fenďa

Last updated: 5th October 2018