Slovak Arachnological Society

Bibliographia Oribatologica Slovaca

 

Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  Sarcoptiformes

foreword checklist


A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

pdf   pdf available • manuscript unpublished manuscriptBabjaková, A. 1995. Notes on Oribatei (Acari) in Slovakia. Biologia (Bratislava) 50 (5): 456.

Beregszasziová, I. 2019. Spoločenstvá pôdnych roztočov panciernikov (Acari: Oribatida) pozdĺž gradientu mikroklímy v Silickej ľadnici (Slovenský kras). Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 89 pp. manuscript

Bukva, V. 1978. Pancířníci (Acari: Oribatei) hnízd drobných savců v oblasti Vysokých Tater. Kandidátská disertace, knihovna Přírodovědecké fakulty UK, Praha, 228 pp. manuscript

Bukva, V., Daniel, M., Mrciak, M. 1975. Oribatid mites (Acari, Oribatei) in the nests of small mammals in the Western Carpathians. Věstník Čsl. spol. zool. 40: 241–254.

Černý, V. 1960. Bemerkungen zur Nomenklatur in der Überfamilie Analgesoidea. Zoologischer Anzeiger 165: 332–333.

Černý, V. 1961. Contributions a la connaissance des acariens plumicoles (Analgesoidea) de la Tchécoslovaquie. Časopis československé společnosti entomologické – Acta societatis entomologicae čechosloveniae 58: 288–293.

Černý, V. 1964. Příspěvek k poznání perových roztočů (Analgesoidea) z území ČSSR II. Československá parasitologie 11: 65–69.

Černý, V. 1969. Pteronyssus monoplax, une espéce nouvelle d'acarien plumicole (Avenzolariidae, Sarcoptiformes). Acarologia (Paris) 11 (2): 290–294.

Černý, V. 1979a. Proctophyllodes remizicola sp. n., a new species of feather mites (Analgoidea, Proctophyllodidae) from the penduline tit. Folia Parasitologica (Praha) 26: 96–96.

Černý, V. 1979b. Feather mites (Sarcoptiformes, Analgoidea) of some warblers from Czechoslovakia. Folia Parasitologica (Praha) 26: 81–84.

Černý, V., Samšiňák, K. 1971. Nadkohorta Acaridiae. In: Daniel, M., Černý, V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR. Díl IV, Academia, Praha, p. 496–529.

Chandoga, P., Kozák, M., Varga, G., Skalka, J. 2001. Epidemiology of atopic diseases in dogs in Slovakia during 1995–2000. Acta Veterinaria (Belgrade) 51 (2–3): 101–106.

Cyprich, D., Krumpál, M., Dúha, J. 1985. Effective methods for obtaining the ectoparasites from live birds and mammals. Biologia (Bratislava) 40: 609–612.

Daniel, M. 1971. Nadkohorta sametky – Prostigmata. In: Daniel, M. & Černý, V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR. Díl IV, Academia, Praha, p. 369–422.

Daniel, M., Černý, V. (Eds), Bartoš, E., Boczek, J., Dusbábek, F., Kunst, M., Láska, F., Miller, F., Rosický, B., Samšiňák, K., Šilhavý, V., Šlais, J., Verner, P. 1971. Klíč zvířeny ČSSR IV. Želvušky, jazyčnatky, klepítkatci: štírci, sekáči, pavouci, roztoči. Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 604 pp.

Dudich, E., Kolosvary, G., Szalay, L. 1940. Bars vármegye pókszabású (Arachnoidea) faunájának Alapvetése. Mathematikai és természettudományi közlemények 38: 3–9, 32–71.

Ďurajková, B. 2020. Pancierniky (Oribatida) v hniezdach sýkorky veľkej (Parus major). Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 145 pp. manuscript

Dusbábek, F. 1963. Parasitische Fledermausmilben der Tschechoslowakei IV. Fam. Trombiculidae, Sarcoptidae, Ixodidae, Argasidae und Dermanyssidae (Acarina). Acta Societatis Entomologicae Bohemoslovenicae 60 (4): 332–340.

Dusbábek, F. 1964. Some new species of tyroglyphoid mites (Acarina, Tyroglyphoidea) parasitic on bats. Věstník Československé společnosti zoologické 28: 220–233.

Feketeová, Z., Mangová, B. 2012. Príspevok k poznaniu druhového zloženia panciernikov (Acari: Oribatida) a mikrobiálnej aktivity v pôdach cintorínov. Phytopedon (Bratislava) 11 (2): 66–71.

Feketeová, Z., Mangová, B., Hulejová-Sládkovičová, V., 2014. Vybrané taxocenózy odkaliska Horná Ves a jeho blízkeho okolia. Phytopedon (Bratislava) 13 (2): 14–19.

Feketeová, Z., Hulejová-Sládkovičová, V., Mangová, B., Šimkovic, I. 2015a. Biological activity of the metal--rich post-flotation tailings at an abandoned mine tailings pond (four decades after experimental afforestation). Environmental Science and Pollution Research 22: 12174–12181.

Feketeová, Z., Hulejová-Sládkovičová, V., Mangová, B., Pogányová A., Šimkovic, I., Krumpál, M. 2015b. Biological properties of extremely acidic cyanide-laced mining waste. Ecotoxicology 25 (1): 202–212.

Ferianc, O. (Ed.), Beláková, A., Brtek, J., Cyprich, D., Čaputa, A., Čepelák, J., Ertlová, E., Gogoľa, E., Gulička, J., Gunárová, V., Huba, A., Husárová, A., Jasič, J., Kiefer, M., Klačko, R., Korbel, L., Madlen, J., Masár, I., Okáli, I., Reiprich, A., Slamečková, M., Stolina, M., Štepanovičová, O., Vilček, F. 1975. Slovenské mená hmyzu. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 308 pp.

Frenzel, G. 1936. Untersuchungen über die Tierwelt des Wiesebodens. Jena.

Goldová, M., Lazar, P., Letková, V., Kočišová, A., Čurlík, J., Soroka, J. 2003. Occurrence of Sarcoptes scabiei in wild red foxes (Vulpes vulpes) in East Slovakia. Proceedings of the 3rd International Symposium on Wild Fauna, 24-28 May. Ischia-Italy, University of Napoli, pp. 313–317.

Goldová, M., Paluš, V., Letková, V., Kočišová, A., Čurlík, J., Mojžišová, J. 2006. Parasitoses of pheasants (Phasianus colchicus) in confined system. Veterinarski Arhiv 76: S83–S89.

Gulička, J. 1975. Fauna slovenských jaskýň. Slovenský kras 13: 37–85. *cited data from Kunst (1962)

Gulička, J. 1982. Biospeleológia. In: Jákal, J. (ed): Praktická speleológia. Martin, p. 159–189. *cited data from Kunst (1962)

Haitlinger, R. 1990. New canestriniid mites (Acari, Astigmata, Canestriniidae) associated with beetles of the families Carabiidae, Scarabaeidae, Tenebrionidae and Passandriidae (Insecta, Coleoptera). Annales Zoologici (Warszawa) 40: 311–325.

Horváthová, F. 2011. Spoločenstvá pôdnych roztočov panciernikov v podmienkach ornej pôdy – vplyv stanovišťa a hospodárenia na spoločenstvá. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 68 pp. manuscript

Jablonowsky, J. 1918. Ordo Acarina. In: Fauna Regni Hungariae III. A Magyar birodalom állatvilága. Arthropoda. Regia Societas scientiarum naturalium hungarica, K.M. Természettudományi társulat, Budapest, p. 1–5.

Jakšová, P. 2015. Spoločenstvá pôdnych roztočov panciernikov v podmienkach aluviálnych orných pôd – vplyv stanovišťa a hospodárenia na spoločenstvá. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 79 pp. manuscript

Jakšová, P. 2017. Oribatid mite communities (Acari, Oribatida) of subterranean environment of talus deposits. Rigorózna práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 35 pp. manuscript

Jakšová, P. 2019. Soil oribatid mite communities (Acari: Oribatida) and environmental gradients. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 103 pp. manuscript

Jamriška, J., Zamec, R., Országhová Z., Lučeničová, T. 2011. First record of Promyialges uncus (Vitzthum, 1934) in Slovakia (Acarina: Epidermoptidae) with new host record. Opuscula Zoologica (Budapest) 42 (1): 95–98.

Juberthie, C., Decu, V., Košel, V., Kováč, Ľ., Uhrín, M. 1996. Slovakia. In: Juberthie, C., Decu, V. (eds): Encyclopaedia Biospeologica Tome III. Société internationale de Biospéologie, Moulis – Bucarest, p. 1445–1456. *cited data from Kunst (1962)

Jurášek, V. 1960. K sezónnej dynamike výskytu oribatidných roztočov medzihostiteľov moniezií na pasienkoch juhovýchodného Slovenska, p. Ref. Konf. pasienk. Paraz., ČSAV – ČSAZV, Praha.

Jurášek, V. 1964. K voprosu fauny i ekologii oribatidov na pastvischakh v okresnostyakh Koshits. Fol. Vet. 7: 83–92.

Kalúz, S. 1992. Pôdne roztoče (Acarina) Slovenského krasu (ŠPR pod Fabiankou). Ochrana prírody 1: 245–257.

Kalúz, S. 1993. Pôdne roztoče (Acarina) v podmienkach teplotnej inverzie chráneného prírodného výtvoru Silická ľadnica. Ochrana prírody – Naturae Tutela 2: 65–80.

Kalúz, S. 1994a. Aktivita pôdnych roztočov (Acarina) v agrocenóze kukurice na siláž. Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV 6: 14–16.

Kalúz, S. 1994b. Soil mites (Acarina) of Královská lúka forest in floodplain near Gabčíkovo power plant (Slovak republic). Biológia (Bratislava) 49 (2): 193–199.

Kalúz, S. 1994c. Contribution to the knowledge of soil mites (Acarina) in Morava river floodplain and Borská nížina (lowland). Ekológia (Bratislava) 1994 (Supplement 1): 135–144.

Kalúz, S. 1995. Pôdne roztoče (Acarina) na Istragove v rokoch 1989–1993. In: Výsledky a skúsenosti z monitorovania bioty územia ovplyvneného vodným dielom Gabčíkovo. Ústav zoológie a ekosozoológie SAV, Bratislava, p. 348–355.

Kalúz, S. 1997a. Niektoré skupiny pôdnych roztočov (Acarina) Národnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina (NP Malá Fatra). Entomofauna carpathica 9: 65–70.

Kalúz, S. 1997b. Soil mites (Acarina) during hydrologic changes in floodplain forest of Danube. Ekológia (Bratislava) 16 (4): 345–357.

Kalúz, S. 1998a. Pôdne roztoče (Acarina) Grečovho vrchu (Slovenský kras). Entomofauna carpathica 10 (3): 73–79.

Kalúz, S. 1998b. Roztoče (Acarina) machov národnej prírodnej rezervácie Rozsutec v Malej Fatre. In: Korňan, M. (ed): Výskum a ochrana Krivánskej Fatry. Správa národného parku Malá Fatra, Varín, p. 62–65.

Kalúz, S. 1998c. New records of soil mites (Acarina) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 53 (5): 655–656.

Kalúz, S. 1999. Soil mites (Acarina) in two types of floodplain forest. In: Tajovský, K., Pižl, V. (eds): Soil Zoology in Central Europe, ISB AS CR, České Budějovice, p. 123–128.

Kalúz, S. 2001. Pôdne roztoče (Acarina) niektorých xerotermných habitatov v Slovenskom krase. Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6: 60-68.

Kalúz, S. 2003. Pôdne roztoče (Acari). In: Stanová, V., Viceníková, A. (eds): Biodiverzita Abrodu – stav, zmeny a obnova. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, p. 201–208.

Kalúz, S. 2005. Pôdne roztoče (Acarina). In: Majzlan, O. (ed): Fauna Devínskej Kobyly. APOP edícia, Bratislava, p. 44–55. *also cited data Topercer (1978, 1980)

Kalúz, S. 2007. Roztoče (Acari) PR Ostrov Kopáč. In: Majzlan, O. (ed), Príroda ostrova Kopáč. Fytoterapia OZ, Bratislava, p. 53–66.

Kalúz, S. 2013. Príspevok k poznaniu pôdnych roztočov (Acari) v Strážovských vrchoch [Contribution to the knowledge of soil mites (Acari) in Strážovské vrchy Mts]. Folia faunistica Slovaca 18 (3): 327–332.

Kalúz, S. 2016. Roztoče (Acari) v pôde machu a bylín Kováčovských kopcov (Burda) [Mites (Acari) in the soil of the moss and plants of Kováčovské kopce (Burda)]. Entomofauna carpathica 28 (2): 37–44.

Kalúz, S., Čarnogurský, J. 2000. Pôdne roztoče (Acarina) rôznych habitatov zaplavovaných lúk na Záhorí. Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 174–183.

Kalúz, S., Ferenčík, J., Vrabec, M. 2013a. Study sites influenced by natural and human impacts in TANAP and their acarofauna. Entomofauna carpathica 25 (1): 1–12.

Kalúz, S., Vidlička, Ľ., Vrabec, M. 2013b. Matricový habitat smrekového lesa po deštruktívnom impakte a jeho fauna pôdnych roztočov (Acari). Entomofauna carpathica 25 (2): 41–52.

Kalúz, S., Žuffa, M. 1986. Pôdne roztoče (Acarina) štátnej prírodnej rezervácie Šrámková. Ochrana prírody 7: 377–387.

Kalúz, S., Žuffa, M. 1988. Pôdne roztoče štátnej prírodnej rezervácie Kľačianska Magura v chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra. Ochrana prírody 9: 275–280.

Kalúz, S., Žuffová, Z. 1989. Pôdne roztoče (Acarina) štátnej prírodnej rezervácie skalná alpa (Veľká Fatra). Ochrana prírody 10: 213–230.

Karpelles, L. 1894. Bausteine zu einer Acarofauna Ungarns. Mathem. u. naturwiss. Ber. Ungarn 11: 80–134.

Karppinen, V., Melamud, V., Miko, L., Krivolutzkii, D. A. 1992. Further information on the oribatid fauna (Acarina: Oribatei) of the Northern Palearctic Region: Ukraina and Czechoslovakia. Entomologica Fennica 3: 41–53.

Kiefer, M. 1980. Roztoče. In: Korbel, L., Krejča, J. (Eds) Z našej prírody. Živočíchy. Príroda, Bratislava, p. 78–81.

Kiefer, M. 1997. Roztoče. In: Krejča, J., Korbel, L. (Eds) Veľká kniha živočíchov. Hmyz – ryby – obojživelníky – plazy – vtáky – cicavce. Tretie nezmenené vydanie. Príroda a. s., Bratislava, p. 78–81.

Kiefer, M., Krumpál, M., Sidor, V., Cyprich, D. 1983. Akarofauna veľkochovu hospodárskych zvierat Agrokomplexu v Nitre. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV (Bratislava) 3: 133–136.

Kočišová, A. 2009. Svrab mäsožravcov. Pes a mačka 9 (3): 20–21.

Kočišová, A., Lazar, Š., Letková, V., Čurlík, J., Goldová, M. 2006. Ectoparasitic species from red foxes (Vulpes vulpes) in East Slovakia. Veterinarski Arhiv 76: S59–S63.

Košel, V. 1975. Faunistický prieskum v priepasti Brázda (Barazdaláš) v Slovenskom krase. Slovenský kras 13: 181–185.

Košel, V. 1976. Fauna Medvedej jaskyne v Slovenskom raji (Západné Karpaty). Slovenský kras 14: 105–113.

Košel, V. 1994. Živočíšstvo jaskýň. In: Rozložník, M., Karasová, E. (eds), Slovenský kras – Chránená krajinná oblasť – biosférická rezervácia. Osveta, Martin, p. 240–245.

Košel, V., Papáč, V., Fenďa, P., Ľuptáčik, P., Mock, A. 2007. Zoologický výskum v jaskyni Ľudmila – Leontína po 48 rokoch (Národný park Slovenský kras). [Zoological research in Ľudmila – Leontína cave after 48 years (Slovenský kras National Park)] Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 45: 159–168.

Kostrab, M. 2010. Prachové roztoče (Acarina, Astigmata, Pyroglyphidae) na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 49 pp. manuscript

Kováč, Ľ., Hudec, I., Palacios–Vargas, J.G. 1998. Los invertebrados de las cuevas de Eslovaquia. Actas del III. Congreso Espeleológico de América Latina y el Caribe, El Guacharo. Sociedad Venezolana de Espeleología (Caracas) 43: 45–59.

Kováč, Ľ., Krchová, P. 2007. Spoločenstvá chvostoskokov (Hexapoda, Collembola) Krížovej jaskyne, Medvedej jaskyne a Priepasťovej jaskyne v Humenci, Čierna hora. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 45: 79–92.

Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Miklisová, D., Mati, R. 2001. Soil Oribatida and Collembola communities across a land depression in an arable field. European Journal of Soil Biology 37 (4): 285–289.

Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Mock, A. 2002. Článkonožce (Arthropoda) jaskyne Bobačka (Muránska planina). In: Uhrín, M. (eds), Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny 3, OP – Správa Národného parku Muránska planina, Revúca, p. 141–145.

Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Višňovská, Z., Mock, A. 2007. Bezstavovce (Evertebrata) Liskovskej jaskyne. Aragonit 12: 47–51.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P. 2009. Terrestrial invertebrates of the Plavecká and Driny caves, Malé Karpaty Mts., Slovakia. Aragonit 14 (2): 171.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Hudec, I., Košel, V., Fenďa, P. 2002. Článkonožce (Arthropoda) Belianskej jaskyne (Belianske Tatry). [Arthropoda of the Belianska Cave (Belianske Tatry Mts.)] Aragonit 7: 27–29.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Hudec, I., Nováková, A., Košel, V., Fenďa, P., Višňovská, Z. 2005. Živé organizmy. [Living organisms] In: Stankovič, J., Cílek, V. (eds): Krásnohorská jaskyňa - Buzgó. Regionálna rozvojová agentúra, Rožňava, p. 88–95.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Košel, V. 2004. Terestrické článkonožce Domického jaskynného systému a Ardovskej jaskyne (Slovenský kras) – mikrohabitaty a diverzita. In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 4. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 138–144.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Košel, V., Fenďa, P., Svatoň, J., Mašán, P. 2005. Terrestrial arthropods of the Domica Cave system and the Ardovská Cave (Slovak Karst) - principal microhabitats and diversity. In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 61–70.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Višňovská, Z., Fenďa, P. 2006. Bezstavovce (Evertebrata) Dobšinskej ľadovej jaskyne (Slovenský raj). [Invertebrates of the Dobšinská Ice Cave, Slovak Paradise, Slovakia] In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 179–186.

Kozák, M., Chandoga, P., Bilek, J., Fialkovičová, M. 2004. Canine atopy in Slovakia. Medycyna Weterynaryjna 60 (1): 34–37.

Krogmanová, M. 2016. Prachové roztoče (Acarina, Mesostigmata) ľudských obydlí v Zlatých Moravciach. Bakalárska práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 55 pp. manuscript

Krogmanová, M. 2018. Prachové roztoče (Acarina, Astigmata) ľudských obydlí v Zlatých Moravciach a Žitavanoch. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. manuscript

Krogmanová, M., Kovárová, N., Krumpálová, Z. 2016. Prachové roztoče (Pyroglyphidae) ľudských obydlí v Nitre a Zlatých Moravciach. In: Krumpálová, Z., Zigová, M., Tulis, F. (Eds): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu Zoológia 2016, UKF Nitra, p. 126–128.

Krumpálová, Z., Kostrab, M., Fenďa, P. 2015. Dust mites (Acarina: Pyroglyphidae) in university campus housing in Central Europe. Biologia 70 (6): 797–801.

Krupová, D. 2017. Vplyv vybraných druhov inváznych rastlín na spoločenstvá pôdnych roztočov so zameraním na pancierniky (Acari, Oribatida). Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 68 pp. manuscript

Kulczyński, V. 1902. Species Oribatinarum (Oudem.), (Damaeinarum Michael) in Galicia collectae. Diss. Mathem. Phys. Acad. Litt. Cracow 42: 9–53.

Kunst, M. 1958. Euscheloribates samsinaki n.g., n.sp. eine neue Moosmilbe aus der Tschechoslowakei (Acarina, Oribatei). Acta Societatis Entomologicae Bohemoslovenicae 55: 67–70.

Kunst, M. 1962. Oribella cavatica n. sp., eine neue Moosmilbe aus dem Guano der Fledermause (Acarina: Oribatei). Acta Universitatis Carolinae, Biologica Suppl.: 1–6.

Kunst, M. 1963. Nellacarus septentrionalis sp. n. eine neue Hornmilbenart aus der Tsechoslowakei (Acariformes: Oribatei). Věstník československé Společnosti zoologické 27: 295–297.

Kunst, M. 1968. Roztoči nadřádu Oribatei ČSSR 1–6 díl. Habilitation Thesis, Zoologický ústav přírodovědecké fakulty Karlovy University, Praha, 1548 pp. manuscript

Kunst, M. 1971. Nadkohorta pancířníci – Oribatei. In: Daniel, M., Černý, V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR. Díl IV, Academia, Praha, p. 531–580.

Kunst, M. 1974. Oribatei. Zborník prác TANAP 16: 97–103.

Kunst, M. 1977. Die Gattung Haplozetes in der Tsechoslowakei (Acari: Oribatei). Věstník československé Společnosti zoologické 41: 185–194.

Legemzová, V. 2018. Roztoče (Acari) stromových dutín v intraviláne a okolí Košíc. Diplomová práca, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. manuscript

Lichard, M. 1959. Perové roztoče (Analgesoidea) vtákov Svätojurského Šúru so zreteľom na Passeriformes. Diplomová práca, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 85 pp., 107 fig. manuscript

Lichard, M. 1962. Perové roztoče (Analgesoidea) niektorých vtákov prírodnej rezervácie Šúr pri Bratislave. Biologia (Bratislava) 17: 532–537.

Lóšková, J. 2013. The effect of natural disturbances and management practices on soil Oribatida communities (Acari) in windthrow stands of the High Tatra Mountains. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, 97 pp. manuscript

Lóšková, J., Ľuptáčik, P., Miklisová, D., Kováč, Ľ. 2013a. The effect of clear-cutting and wildfire on soil Oribatida (Acari) in windthrown stands of the High Tatra Mountains (Slovakia). European Journal of Soil Biology 55: 131–138.

Lóšková, J., Ľuptáčik, P., Miklisová, D., Kováč, Ľ. 2013b. Community structure of soil Oribatida (Acari) two years after windthrow in the High Tatra Mountains. Biologia (Bratislava) 58 (5): 932–940.

Lukáň, M., Rajecová, K., Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Mock, A. 2004. Predbežné výsledky prieskumu spoločenstiev terestrických článkonožcov (Arthropoda) Jasovskej jaskyne. In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 4. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 169–173.

Ľuptáčik, P. 2006a. Cenózy panciernikov (Acari, Oribatida) na ornej pôde s terénnou depresiou. Dizertačná práca, Ústav zoológie SAV, Bratislava, 81 pp. + 120 príloh. manuscript

Ľuptáčik, P. 2006b. Rozšírenie troglofilných roztočov panciernikov (Acari, Oribatida) na území Slovenska. In: Bella, P. (eds): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 5. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 200–202.

Ľuptáčik, P., Miklisová, D. 2002. Soil Oribatida (Acarina) communities across a land depression in an arable field. In: Tajovský, K., Balík, V., Pižl, V. (eds): Studies on Soil Fauna in Central Europe, Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 113–118.

Ľuptáčik, P., Miklisová, D. 2005. Soil oribatid mite communities (Acari: Oribatida) across a terrain depression in an arable field in the East-Slovakian Lowland. In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds.), Contribution to Soil Zoology in Central Europe I, Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 85–90.

Ľuptáčik, P., Miklisová, D., Kováč, Ľ. 2012. Diversity and community structure of soil Oribatida (Acari) in an arable field with alluvial soils. European Journal of Soil Biology 50: 97–105.

Ľuptáčik, P., Miko, M. 2003. Oribatid mites (Acarina, Oribatida) of Slovak caves. Subterranean Biology 1: 25–29.

Ľuptáčik, P., Mock, A., Kováč, Ľ. 2005. Príspevok k poznaniu jaskynnej fauny Beskydského predhoria. Telekia 2005 (3): 32–34.

Mahunka, S. 1969. Beiträge zur Kenntnis der Milbenfauna der Karpathen (Acari) I. Folia Entomologica Hungarica 22: 447–452.

Mahunka, S. 1972. Untersuchten über taxonomische und systematische Probleme bei der Gattung Myianoetus Oudemans, 1913 und der Unterfamilie Myianoetidae (Acari, Anoetoidea). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 64: 359–372.

Mahunka, S. 2004. Oribatids from the Carpathian Basin with zoogeographical and taxonomical notes (Acari: Oribatida). Opuscula Zoologica (Budapest) 35: 63–72.

Mahunka, S., Topercer, E. 1983. Some new Oribatids from Czechoslovakia (Acari). Folia Entomologica Hungarica 44: 229–237.

Makovcová, Š. 1989. Pyroglyphid mites in the High Tatras sanatoria. Acta Universitatis Carolinae Medica 35 (5–6): 195–276.

Makovcová, Š., Samšiňák, K., Vobrázková, E. 1982. Biologický aspekt roztočov z domáceho prachu a ich význam v alergii na domáci prach. I. časť. Fysiatrický a reumatologický věstník 60 (2): 69–74.

Makovcová, Š., Soukupová,M. 1984. Biologický aspekt roztočov z domáceho prachu a ich význam v alergii na domáci prach. III. Fysiatrický a reumatologický věstník 62 (3): 147–156.

Makovcová, Š., Zvonár, J., Vobrázková, E., Samšiňák, K. 1985. Roztoče čelade Pyroglyphidae v tatranských liečebniach respiračných chorôb. I. časť. Fysiatrický věstník a reumatologický 63 (2): 78–84.

Mangová, B. 2011. Pancierniky (Acari: Oribatida) Turskej doliny, Malá Fatra. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 191 pp. manuscript

Mangová, B. 2015. Pancierniky (Acari: Oribatida) mestských aglomerácií. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 195 pp. manuscript

Mangová, B., Krumpál, M., Ľuptáčik, P. 2012. Pancierniky (Acari: Oribatida) vybraných lokalít Turskej doliny (Lúčanská Malá Fatra). Folia faunistica Slovaca 17 (3): 261–272.

Mangová, B., Mangová, K. 2012. Pancierniky (Acari, Oribatida) ako indikátory banského znečistenia – odkalisko CU-pyritového ložiska Smolník. In: Halousková, O., Kánská, K. (eds.), Těžba a její dopady na životní prostředí 4. Konference, Hustopeče, 18.-19.9.2012. Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim, p. 122–124.

Mašán, P. 1993. Mites (Acarina) associated with species of Trox (Coleoptera: Scarabaeidae). European Journal of Entomology 90 (3): 359–364.

Mašán, P. 1999. Mites (Acarina) associated with burying and carrion beetles (Coleoptera, Silphidae) and description of Poecilochirus mrciaki sp. n. (Mesostigmata, Gamasina). Biologia (Bratislava) 54 (5): 515–524.

Mašán, P. 2000. Remarks on taxonomy and ecology of Rhopalanoetus trogicola comb. n. (Acarina, Astigmata). Biologia (Bratislava) 55 (5): 473–475.

Mašán, P. 2001. First records of mites (Acari) from Slovakia. Biologia (Bratislava) 56: 496, 502.

Mašán, P., Kalúz, S., Babjaková, A. 1994. Mites (Acarina) from the winter nests of the common mole (Talpa europaea L.) in south Slovakia. Biologia (Bratislava) 49 (5): 667–673.

Mašán, P., Krištofík, J. 1992a. Description of two species of the genus Myianoetus Oudemans, 1913 (Acarina, Anoetidae). Biologia (Bratislava) 47 (5): 81–85.

Mašán, P., Krištofík, J. 1992b. Phoresy of some arachnids (Acarina and Pseudoscorpionidea) on synanthropic flies (Diptera) in the South Slovakia. Biologia (Bratislava) 47 (5): 87–96.

Mašán, P., Mihál, I. (eds) 2009. Pavúkovce Cerovej vrchoviny - Arachnids of the Cerová vrchovina Highland (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, 311 pp.

Mašán, P., Országh, I. 1995. Mites (Acarina) associated with species of genera Lithobius (Chilopoda: Lithobiidae) and Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae). Entomofauna Carpathica 7 (3): 61–66.

Miko, L. 1987a. Pancierniky (Acari, Oribatei) vybraných lokalít západnej časti CHKO Východné Karpaty. In: Prehľad odborných výsledkov X. východoslovenského TOPu, p. 49–64.

Miko, L. 1987b. Scheloribates labyrinthicus Jeleva, 1962 nový druh panciernika pre faunu Československa (Acari: Oribatei). Biologia (Bratislava) 42: 1021–1022.

Miko, L. 1987c. Orientačný prieskum fauny panciernikov (Acari: Oribatei) CHN Holík v CHKO Štiavnické vrchy. In: Zborník XXI TOP, Počúvadlo. Prehľad odborných výsledkov, p. 232–239.

Miko, L. 1987d. Niekoľko poznámok k pôdnej faune ŠPR Mirolská slatina. In: Prehľad odborných výsledkov X. východoslovenského TOPu, p. 43–48.

Miko, L. 1988a. Príspevky k poznaniu panciernikov (Acarida, Oribatida) východného Slovenska. I. Enarhronota, Grandjean, 1969. Biologia (Bratislava) 43: 555–562.

Miko, L. 1988b. Krátky náčrt fauny panciernikov Slanského pohoria (Acarida, Oribatida). In: Zborník odborných výsledkov, XI. Východoslovenský TOP, Prešov, p. 38–51.

Miko, L. 1988c. Pancierniky (Acarida, Oribatida) širšieho okolia Kokošoviec. In: Prehľad odborných výsledkov XI. Východoslovenský TOP, Prešov, p. 83–100.

Miko, L. 1988d. Pantsirniye kleshchi (Acarina, Oribatida) glavnykh tipov tazhelykh pochv vostochnoslovackoy nizmennosti. In: Ochrana genofondu a jeho využitie, Bratislava, p. 100–110.

Miko, L. 1989. Príspevky k poznaniu panciernikov (Acarida, Oribatida) Slovenska. II. Perlohmaniidae Grandjean, 1954. Biologia (Bratislava) 44: 161–166.

Miko, L. 1990a. Príspevky k poznaniu panciernikov (Acarida, Oribatida) Slovenska. III. Aphelacarus acarinus (Berlese, 1910) – nový druh pre faunu ČSFR. Biologia (Bratislava) 45: 561–564.

Miko, L. 1990b. Pancierniky (Acarina, Oribatida) aglomerácie Košíc. In: Prehľad odborných výsledkov XIII. Východoslovenský TOP, p. 74–89.

Miko, L. 1990c. Poznámky k výskytu roztočov panciernikov (Acarina, Oribatida) v srsti drobných zemných cicavcov Javoria. Zborník Slovenského národného Múzea, Prírodné Vedy 36: 177–180.

Miko, L. 1990d. Contributions to the fauna of oribatid mites (Acarina, Oribatida) of Slovakia IV. Czechoslovak oribatids of the genus Ctenobelba Balogh, 1943. Biologia (Bratislava) 45: 769–780.

Miko, L. 1990e. Niekoľko poznámok k pôdnym roztočom panciernikom (Acaridida, Oribatida) Levočských vrchov a Čergova. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 31: 173–177.

Miko, L. 1992a. Pancierniky (Acarina, Oribatei) z oblasti povodia Hornej Bodvy a sedla Úhorná. In: Prehľad odborných výsledkov XI. Východoslovenský TOP, Prešov, p. 63–74.

Miko, L. 1992b. Pôdne článkonožce (Arthropoda) Dreveníka II. Pancierniky (Oribatida). Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 32–33: 113–130.

Miko, L. 1993a. Tricheremaeus travei n. sp. A new oribatid mite from east Slovakia. Acarologia (Paris) 34 (2): 177–186.

Miko, L. 1993b. Effects of poplar windbreaks on soil arthropod communities in heavy soil agroecosystems of East Slovakia. 2. Oribatid communities (Acarina, Oribatida). Ekológia (Bratislava) 12: 163–178.

Miko, L. 1995a. Succession of Oribatid communities in different type of litter on a field edge (Litter–bag study). In: Kropczynska, D., Boczek, J., Tomczyk, A. (eds), The Acari. Physiological and Ecological Aspects of Acari–Host Relationships, Oficyna DABOR, Warszawa, p. 235–248.

Miko, L. 1995b. Taxocenózy pancířníků (Acarina, Oribatida) agroekosystémů Východoslovenské nížiny a Košické kotliny. Vol. 1–2. Ph. D. Thesis, Karlova Universita, Praha, 181 pp. manuscript

Miko, L. 2008. Taxonomy of European Damaeidae (Acari: Oribatida) II. Porobelba weigmanni n. sp. (Oribatida, Damaeidae), from East Slovakia, with comments on other known species of the genus. Zootaxa (1844): 55–62.

Miko, L. 2011. Oribatid mites (Acarina: Oribatida) of Pieniny National Park and Jarabinský prielom Nature Reserve, North-East Slovakia. Folia faunistica Slovaca 16 (1): 55–66.

Miko, L. 2016a. Damaeus lupus n. sp. (Acarina), a new oribatid mite species from the Carpathian wilderness (Tatra Mountains, Slovakia). Acarologia 56 (3): 279–292.

Miko, L. 2016b. Faunistic records of Slovak oribatids I. Oribatid mites (Acarina) of Vihorlat Mountains, East Slovakia. Folia faunistica Slovaca 21 (1): 19–25.

Miko, L. 2016c. Faunistic records of Slovak oribatids II. Oribatid mites (Acarina) of Busov Mountains, North-East Slovakia. Folia faunistica Slovaca 21 (3): 217–220.

Miko, L. , Kolesnikov, V. 2014. Taxonomy of European Damaeidae (Acari: Oribatida) VII. Redescription of Neobelba pseudopapillipes Bulanova-Zachvatkina, 1967 with comments on its generic status. Zootaxa 3796: 374–384.

Miko, L., Kováč, Ľ. 1995. Effects of fly-ash contamination on the microarthropod abundances in East-Slovak agroecosystems. Acta Zoologica Fennica 196: 342–343.

Miko, L., Mourek, J. 2008. Taxonomy of European Damaeidae (Acari: Oribatida) I. Kunstidamaeus Miko, 2006, with comments on Damaeus sensu lato. Zootaxa (1820): 1–26.

Miko, L., Stanko, M. 1991. Small mammals as cariers of non–parasitic mites (Oribatida, Uropodina). In: Dusbábek, F., Bukva, V. (eds), Modern acarology. Vol. 1, Academia, Prague and SPB Academic Publishing bv, The Hague, p. 395–402.

Miko, L., Takáčová, M., Kováč, Ľ. 1992. Pôdne článkonožce (Arthropoda) Dreveníka I. Základná charakteristika spoločenstiev. Zborník Východoslovenského múzea – prírodné. vedy, Košice 32–33: 101–112.

Miko, L., Takáčová, M., Miko, M. 1992. Effects of poplar windbreaks on soil arthropod communities in heavy soil agroecosystems of East Slovakia. 1. Soil arthropod abundance. Ekológia (Bratislava) 11: 315–323.

Miko, L., Tešliarová, Z., Grejtovský, A., Dunay, G. 1989. The influence of poplar windbreaks on selected biological characteristics of heavy soils in the Eastern–Slovakian lowland. Ekológia (Bratislava) 8 : 275–285.

Miko, L., Travé, J. 1996. Hungarobelbidae n. fam. with a description of Hungarobelba pyrenaica n. sp. (Acarina, Oribatida). Acarologia (Paris) 37: 133–155.

Miko, L., Weigmann, G. 1996. Notes on the genus Liebstadia Oudemans, 1906 (Acarina, Oribatida) in Central Europe. Acta Musei nationalis Pragae, Serie B, Historia Naturalis 52: 73–100.

Miko, L., Weigmann, G., Nannelli, N. 1994. Redescription of Protoribates lophotrichus (Berlese, 1904) (Acarina, Oribatida). Redia 77: 251–258.

Mock, A., Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Košel, V., Hudec, I., Fenďa, P. 2002. Bezstavovce Važeckej jaskyne a vyvieračky Teplica (Kozie chrbty). Aragonit 7: 30–32.

Mock, A., Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Mlejnek, R., Višňovská, Z., Košel, V., Fenďa, P. 2004. Kavernikolné článkonožce (Arthropoda) Važeckého krasu. In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 145–154.

Mock, A., Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Višňovská, Z., Hudec, I., Košel, V. 2003. Bezstavovce Bystrianskej jaskyne (Horehronské podolie). Aragonit 8: 35–38.  *Oribatida bez konkrétnych údajov

Mock, A., Kováč, Ľ., Papáč, V., Ľuptáčik, P., Parimuchová, A., Angyal, D., Košel, V. 2014. Suchozemské bezstavovce jaskynného systému Domica-Baradla. In: Manko, P., Baranová, B. (eds.): Zborník príspevkov z vedeckého kongresu „Zoológia 2014“, 19. Feriancove dni. Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Prešov, p. 144–146.

Mock, A., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Papáč, V. 2004. Biologická charakteristika jaskýň Bujanovských vrchov (Čierna hora). [Biological characteristics of the caves of Bujanovské vrchy hills (Čierna hora Mts.)] Aragonit 9: 35–40.

Mock, A., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Svatoň, J., Országh, I., Krumpál, M. 2005. Terrestrial arthropods inhabiting caves near Veľký Folkmar (Čierna hora Mts., Slovakia). In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 95–101.

Mrciak, M. 1963. O vzťahoch niektorých druhov roztočov (Gamasoidea) k malým cicavcom a biotopom v Ondavskej vrchovine. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Zoologia 7 : 437–532.

Nosek, J. 1957. Výzkum půdní fauny jako součást výzkumu biocenosy lesa II. Poznámky k ekologii půdní fauny s hlediska biologie půdy. Biologické práce. Edícia sekcie biologických a lekárskych vied SAV III/2. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 157 pp.

Nosek, J., Lichard, M. 1962. Beitrag zur Kenntnis der Vogelnestfauna. Entomologické problémy (Bratislava) 3: 29–51.

Oudemans, A. C. 1917. Notizen über Acari. XXV. Reihe (Trombidiformes, Oribatidae, Phthiracaridae). Archiv für Naturgeschichte 82A: 1–84.

Palaščáková, M. 2015. Vertikálna stratifikácia a sezónna dynamika pôdnych roztočov panciernikov v prostredí zazemnenej sutiny. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 48 pp. manuscript

Palička, P., Mališ, L., Samšiňák, K., Zítek, K., Vobrázková, E. 1980. Laboratory diagnosis of scabies. Journal of Hygiene, Epidemiology, Microbiology, and Immunology 24 (1): 63–70.

Papáč, V., Fenďa, P., Ľuptáčik, P., Mock, A., Svatoň, J., Christophoryová, J. 2009. Terestrické bezstavovce (Evertebrata) jaskýň vo vulkanitoch Cerovej vrchoviny. [Terrestrial invertebrates (Evertebrata) of caves in volcanic rocks of the Cerová vrchovina Highlands] Aragonit 14 (1): 32–42.

Papáč, V., Ľuptáčik, P., Fenďa, P. 2007a. Terestrické článkonožce Obrovskej priepasti (Slovenský kras, Dolný vrch). [Terrestrial arthropods of the Obrovská Shaft (Slovak Karst, Dolný vrch Plateau)] Aragonit 12 (1): 51–53.

Papáč, V., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Košel, V., Christophoryová, J. 2007b. Spoločenstvá terestrických článkonožcov NPP Snežná diera (Slovenský kras, Horný vrch). [Communities of the terrestrial arthropods in the National Natural Monument Snežná diera (Snow Hole) Cave (Slovak Karst, Horný vrch plateau)] Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 45: 151–157.

Papáč, V., Višňovská, Z., Gresch, A. 2015. Poznatky o výskyte bezstavovcov a netopierov v Malužinskej jaskyni (Nízke Tatry). [Present knowledge on the occurrence of invertebrates and bats in the Malužinská Cave (Nízke Tatry Mts.)] Aragonit 20 (2): 107–113.

Pax, F., Willmann, C. 1937. Die Wasserfälle des Schneeberges und ihre Fauna. Beiträge Biologie des Glatzer Schneeberges 3: 267–288.

Preisler, J. 1983. Incidence of ear mites, Otodectes cynotis, on some carnivores in the teritory of CSR. Folia parasitologica (Praha) 32: 82.

Prícka, J. 2016. Prachové roztoče (Acari, Pyroglyphidae) obydlí v okrese Topoľčany. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 76 pp. manuscript

Rakytová, I. 2014. Demodikóza a Sarkoptový svrab u psov. Diplomová práca. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 68 pp. manuscript

Rosický, B. 1979. Roztoči a klíšťata škodící zdraví člověka. Academia, Praha, 208 pp.

RÚVZ BB 2017. Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2016. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Epidemiologický informačný systém, online at www.epis.sk, accessed on 5.11.2017, 229 pp.

Samšiňák, K. 1957a. Ekologické poznámky k roztočům nadčeledi Tyroglyphoidea žijícím ve vztahu k ssavcům. Věstník československé zoologické společnosti 21 (1): 93–94.

Samšiňák, K. 1957b. Tyroglyfoidní roztoči jako škůdci našich skladišť a zásob. Zoologické listy - Folia Zoologica 6 (3): 283–289.

Samšiňák, K. 1957c. Příspěvek k poznání roztočů čeledi Tyroglyphidae žijících na broucích z čeledi Lamellicornia (Acari). Časopis československé společnosti entomologické 54 (2): 180–188.

Samšiňák, K. 1957d. Acotyledon tetramorii n. sp. nový myrmekofilní roztoč z nadčeledě Tyroglyphoidea (Acari). Časopis československé společnosti entomologické 54 (4): 396–399.

Samšiňák, K. 1957e. Einige Bemerkungen zur Faunistik der in Gesselschaft von Insekten lebenden Acari. Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae 2: 109–114.

Samšiňák, K. 1964. Die auf Procerus lebenden formen der Gattungen Procericola Cooreman, 1950 und Photia Oudemans, 1904. Věstník československé zoologické společnosti 28 (1): 34–43.

Samšiňák, K. 1965. Die auf Procrustes (Col. Carab.) lebenden Milben (Acari) und ihre Bedeutung für die Zoogeografie. Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin 41 (2): 137–155.

Samšiňák, K. 1971. Die auf Carabus-Arten (Coleoptera, Adephaga) der palearktischen Region lebenden Milben der Unterordnung Acariformes (Acari); ihre Taxonomie und Bedeutung für die Lösung zoogeographischer, entwicklungsgeschichtlicher und parasitophyletischer Fragen. Entomologische Abhandlungen des Staatlichen Museums für Tierkunde (Dresden) 38: 145–234.

Samšiňák, K. 1978. Roztoči na hmyzu. Živa 5: 182–184.

Samšiňák, K. 1984. Mites on flies of the family Sphaeroceridae. Věstník československé Společnosti zoologické 48: 45–63.

Samšiňák, K. 1991. Some relationships between mites and insects. Acta scientiarum naturalium Academiae scientarium Bohemoslovacae, Brno 25: 1–58.

Samšiňák, K., Daniel, M., Dusbábek, F., Černý, V., Rosický, B., Vobrázková, E. 1976. Roztoči (Acarina) lidských obydlí. Acta Hygienica, Epidemiologica et Microbiologica 23: 1–27.

Samšiňák, K., Makovcová, Š., Vobrázková, E. 1982. Biologický aspekt roztočov z domáceho prachu a ich význam v alergii na domáci prach. II. Porovnanie nových a starých liečebných priestorov Čs. štátnych kúpeľov na Štrbskom Plese. Fysiatrický a reumatologický věstník 60 (3): 168–172.

Samšiňák, K., Najvarová, Š., Vobrázková, E. 1979. Roztočí zvířena lůžek dětských léčeben na Štrbském plese. Práce Slovenskej entomologickej spoločnosti (Bratislava) 1: 243–246.

Samšiňák, K., Palička, P., Vobrázková, E., Mališ, L., Zítek, K. 1978. Findings of Sarcoptes scabiei (Linnaeus, 1758) in the beds of patients with scabies (Sarcoptiformes: Sarcoptidae). International Journal of Acarology 4 (1): 33–37.

Samšiňák, K., Pejčoch, M., Vobrázková, E. 1987. Mites of the genus Suidasia as the causative agent of dermatitis. Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz 60 (6): 113–115.

Samšiňák, K., Vobrázková, E. 1985. Mites from the city pavement. Zentralblatt für Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene 181 (1–2): 132–138.

Samšiňák, K., Vobrázková, E., Kasal, P., Špičák, V. 1974. Metodika kontroly lůžek k vyhledávání roztočů čeledi Pyroglyphidae. Časopis lékar̆ů c̆eských 113 (18): 563–568.

Samšiňák, K., Vobrázková, E., Mališ, L., Palička, P., Zítek, K. 1974. To the possible spread of scabies through bed linen. Folia Parasitologica (Praha) 21: 89–91.

Samšiňák, K., Vobrázková, E., Špičák, V. 1978. Investigations on the fauna of beds in flats, children's sanatoria and old-age homes. Folia Parasitologica (Praha) 25 (2): 157–163.

Ščúrová, J. 2018. Prachové roztoče (Acarina) a iné bezstavovce študentských internátov v Nitre. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. manuscript

Sellnick, M. 1926. Milben aus der Sammplung des ungarischen National Museums zu Budapest. Annales Musei Nationalis Hungarici 22: 302–306.

Sidor, V. 1982. Akarofauna veľkochovu hospodárskych zvierat Agrokomplexu v Nitre. Diplomová práca, Katedra systematickej a ekologickej zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 69 pp. manuscript

Sidor, V. 1986. Akarofauna veľkochovu hospodárskych zvierat Agrokomplexu v Nitre. Poľnohospodárstvo 32: 737–747.

Stanko, M., Fričová, J., Miko, L., Miklisová, D. 1993. Spoločenstvá článkonožcov (Acarina, Insecta) na drobných cicavcoch (Insectivora, Rodentia) dolného toku Ondavy (Východoslovenská nížina). Správy Slovenskej Entomologickej spoločnosti pri SAV 4: 9–16.

Starý, J. 1995. Pancířníci (Acari: Oribatida) některých lokalit na Slovensku. Entomofauna Carpathica 7: 32–40.

Starý, J. 1996. Pancířníci (Acari: Oribatida) Belanských Tater, Slovensko. Entomofauna Carpathica 8: 18–15.

Starý, J. 2006a. Seznam pancířníků (Acari: Oribatida) Slovenska. Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 8: 21–38.

Starý, J. 2006b. Příspěvek k poznání fauny pancířníků (Acari: Oribatida) Bukovských vrchů, východní Slovensko. Folia Faunistica Slovaca 11 (6): 33–38.

Starý, J. 2008a. Příspěvek k poznání fauny pancířníků (Acari: Oribatida) NP Poloniny, Východní Slovensko. Folia faunistica Slovaca 13 (6): 31–38.

Starý, J. 2008b. Pancířníci (Acari: Oribatida) NPR Stužica, Bukovské Vrchy, Východní Slovensko. Folia faunistica Slovaca 13 (5): 23–29.

Starý, J. Luptáčik, P. 2009. Roztoči – Acari, (Sarcoptiformes, Oribatida). In: Mašán, P., Mihál, I. (eds): Pavúkovce Cerovej vrchoviny. Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, p. 267–300.

Štipčáková, L. 2018. Vplyv plodiny na spoločenstvá pôdnej fauny v malopestovateľských podmienkach so zameraním na roztoče pancierniky (Acari, Oribatida). Diplomová práca, UKF, Nitra. manuscript

Štorkán, J. 1923. Acarina krtčích hnízd. Sborník klubu přírodovědeckého v Praze 1923: 85–92.

Štorkán, J. 1925. Příspěvky ku známostem o českých Oribatidech (Acarina). Předběžná práce k monografii. Spisy přírodovědecké fakulty UK, Praha, 42 pp.

Supino, F. 1894. Contribuzione all'acarofauna dell' Ungharia. Padova, 58 pp.

Szalay, L. 1929. Magyararorszagi Hydracarinak. Über Hydracarien aus Ungarn. Annales Musei Nationalis Hungarici 26: 211–249.

Szalay, L. 1931. Beiträge zur Kenntnis der Arachnoideen–Fauna der Aggteleker Höhle. Annales Musei Nationalis Hungarici 27: 351–370.

Takáčová, M., Miko, L. 1992. Spoločenstvá pôdnych článkonožcov v oblasti povodia Hornej Bodvy a sedla Úhorná. In: XV. Východoslovenský tábor ochrancov prírody Štós–Porča, 1991 – Prehľad odborných výsledkov, p. 54–62.

Topercer, E. 1975. Oribatei Devínskej Kobyly. Diplomová práca, Katedra systematickej a ekologickej zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 196 pp. manuscript

Topercer, E. 1978. Oribatei Devínskej Kobyly. Acta Ecologica 7: 41–60.

Topercer, E. 1980. Spoločenstvá Oribatei vo vybraných biotopoch Malých Karpát. Kandidátska dizertácia, Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV, Bratislava, 144 pp. manuscript

Uhrin, M., Panigaj, Ľ. 2017. Zoologické údaje v rukopise Gustáva M. Reussa o Revúcej z rokov 1853 a 1854. Folia faunistica Slovaca 22: 41–56.

Vaněk, J. 1957. Příspěvek k poznání pancířníků (Acarina: Oribatei) lesních půd. Ročenka Československé společnosti entomologické 49: 217–223.

Vaněk, J. 1962. Arborikolní pancířníci (Acarina, Oribatei) z jedlových mlazin.  Sborník Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské, Praha 5: 291–306.

Vaněk, J. 1967. Společenstva pancířníků (Acarina, Oribatoidea) smrkových lesů. Dílčí závěrečná zpráva k výzkumnému úkolu č. II–5–6–29 SPZV, Agronomická fakulta, Vysoká škola zemědělská, 45 pp.

Vaněk, J. 1974. Změny vyvolané průmyslovými imisemi ve společenstvech pancířníků (Acarina: Oribatoidea) půd smrkových lesů. Questions on Geobiology 14: 35–116.

Višňovská, Z., Papáč, V. 2010. Fauna vodných biotopov Belianskej jaskyne. Slovenský kras / Acta Carsologica Slovaca 48 (1): 59–82.

Višňovská, Z., Papáč, V., Kováč, Ľ., Mock, A., Košel, V., Parimuchová, A., Ľuptáčik, P. 2017. Spoločenstvá bezstavovcov (Evertebrata) jaskyne Zápoľná (Kozie chrbty). Slovenský kras / Acta Carsologica Slovaca 55 (2): 203–219.

Vobrázková, E., Kašiaková, A., Samšiňák, K. 1986. Analysis of dust samples from the clinical environment of children with eczemas. Angewandte Parasitologie 27 (1): 53–55.

Weigmann, G., Miko, L. 1998. Taxonomy of European Scheloribatidae 3. Remarks on Scheloribates Berlese, 1908 with description of two new species of the subgenus Topobates Grandjean, 1958 (n. stat.) (Arachnida: Acari: Oribatida). Senckenbergiana Biologica 77: 247–255.

Weigmann, G., Miko, L., Nannelli, R. 1993. Redescription of Protoribates dentatus (Berlese, 1883) with remarks about the genus Protoribates (Acarina, Oribatida). Redia 76: 39–55.

Willmann, C. 1938. Beitrag zur Kenntnis der Acarofauna des Komitates Bars. Annales Musei Nationalis Hungarici, Pars Zoologica 31: 144–172.

Winkler, J.R. 1956a. Nové druhy rodu Liacarus (Acari: Oribatoidea) z okolí Čabové. Zprávy Krajského vlastivědného musea Olomouc 62: 81–82.

Winkler, J.R. 1956b. Noví nebo málo známí roztoči z nadčeledi Oribatoidea v ČSR. Časopis Národního Musea, oddíl přírodovědný 125: 180–185.

Winkler, J.R. 1956c. Beitrag zur Kenntnis der Gattung Eremaeus Koch (Acari: Oribatoidea). Zoologischer Anzeiger 65: 201–210.

Winkler, J.R. 1956d. Oribatoidea (Acari) lesních půd. Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta UK, Praha, 170 pp. manuscript

Winkler, J.R. 1958. Bibliografie roztočů (Acari) ČSR. KNV, Praha, 53 pp.

Zamec, R. 2010. Astigmátne roztoče (Acarina, Astigmata) na Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 117 pp. manuscript

Zamec, R. 2013. Soil astigmatine (Acari: Astigmatina) mites from birds' nests in Slovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77 (2): 165–172.

Zamec, R. 2014a. Taxonómia, ekológia a chorológia astigmátnych roztočov. Dizertačná práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 129 pp. manuscript

Zamec, R. 2014b. New distributional records of mite Kuzinia laevis (Dujardin, 1849) (Astigmata, Acaridae) and notes on its life cycle. Folia faunistica Slovaca 19 (1): 5–7.

Zamec, R., Fenďa, P. 2012. New records of feather mites (Acari, Astigmata) from Slovakia. Folia faunistica Slovaca 17 (3): 257–259.

Zamec, R., Košel, V. 2014. A new species of mite (Acari: Histiostomatidae) phoretic on Gymnomus caesius (Diptera: Heleomyzidae) from Vlčie Diery cave. Biologia (Bratislava) 69 (7): 916–919.arachnida Other important references about Sarcoptiformes

back to Sarcoptiformes

Baker, E.W., Camin, J.H., Cunliffe, F., Wooley, T.A., Yunker, C.E. 1958. Guide to the families of mites. Contribution number 3 of The Institute of Acarology, Department of Zoology, University of Maryland, College Park, 242 pp.

Baker, E.W., Wharton, G.W. 1952. An introduction to acarology. Macmillan Company, New York, 465 pp.

Binns, E.S. 1982. Phoresy as migration – some functional aspects of phoresy in mites. Biological Review 57: 571–620.

Dabert, M., Witaliński, W., Kazmierski, A., Olszanowski, Z., Dabert, J. 2010. Molecular phylogeny of acariform mites (Acari, Arachnida): strong conflict between phylogenetic signal and long-branch attraction artifacts. Molecular Phylogenetics and Evolution 56 (1): 222–241.

Dunlop, J.A., Kontschán, J., Zwanzig, M. 2013. Fossil mesostigmatid mites (Mesostigmata: Gamasina, Microgyniina, Uropodina), associated with longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Baltic amber. Naturwissenschaften 100: 337–344.

Dubinin, V.B. 1951. Фауна СССР 43. Перьевые клещи (Analgesoidea). Введение в их изучение. Ч. 1 [Fauna of U.S.S.R. Arachnoidea Vol. 6, No. 5. Feather mites (Analgesoidea). Part 1. Introduction and their study]. Izdavatelstvo Akademii Nauk SSSR, Zoologicheskii institut Akademii nauk SSSR, novaya seriya No 43, Moskva - Leningrad, 363 pp.

Dubinin, V.B. 1953. Фауна СССР 55. Перьевые клещи (Analgesoidea). Семейства Epidermoptidae и Freyanidae. Ч.2 [Fauna of U.S.S.R. Arachnoidea Vol. 6, No. 6. Feather mites (Analgesoidea). Part 2. Families Epidermoptidae and Freyanidae]. Izdavatelstvo Akademii Nauk SSSR, Zoologicheskii institut Akademii nauk SSSR, novaya seriya No 55, Moskva - Leningrad, 412 pp.

Dubinin, V.B. 1956. Фауна СССР 63. Перьевые клещи (Analgesoidea). Семейство Pterolichidae. Ч.3 [Fauna of U.S.S.R. Arachnoidea Vol. 6, No. 7. Feather mites (Analgesoidea). Part 3. Family Pterolichidae]. Izdavatelstvo Akademii Nauk SSSR, Zoologicheskii institut Akademii nauk SSSR, novaya seriya No 63, Moskva - Leningrad, 814 pp.

Dunlop, J.A., Penney, D., Jekel, D. 2015. A summary list of fossil spiders and their relatives. In World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 16.0, accessed on 15. September 2018.

Evans, G.O., Sheals, J.G., MacFarlane, D. 1961. The terrestrial Acari of the British Isles. Volume I. An introduction to their morphology, biology and classification. British Museum (Natural History), London, 219 pp.

Grandjean, F. 1935. Observations sur les Acariens (1re série). Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris) 7 (2): 119–126.

Johnston, D.E. 1968. An Atlas of Acari I. The Families of Parasitiformes and Opilioacariformes. Acarology Lab. Publ. 172., Columbus, 110 pp.

Johnston, D.E. 1982. Acari. In: Parker, S.P. (Ed.) Synopsis and classification of living organisms 2., McGraw - Hill Book Company, p. 111–117.

Klimov, P.B., OConnor, B., Ochoa, R., Bauchan, G.R., Redford, A.J., Scher, J. 2016. Bee Mite ID: Bee-Associated Mite Genera of the World. USDA APHIS Identification Technology Program (ITP), Fort Collins, CO. Online at: http://idtools.org/id/mites/beemites, accessed on 20. September 2018.

Klimov, P.B., Sidorchuk, E.A. 2011. An enigmatic lineage of mites from Baltic amber shows a unique, possibly female-controlled, mating. Biological Journal of the Linnean Society 102: 661–668.

Krantz, G.W. 1970. A manual of acarology. Oregon State University Bookstore Inc., Corvallis, Oregon, 335 pp.

Krantz, G.W. 1978. A manual of acarology (second edition). Oregon State University Book Stores Inc., Corvallis, Oregon, 509 pp.

Krantz, G.W., Walter, D.E. (Eds) 2009. A Manual of Acarology. Third Edition. Texas Tech University Press, 807 pp.

Kůrka, A. 2005. České názvy živočichů VI. (Pavoukovci (Arachnida). II. Roztoči (Acari). Národní muzeum, Praha, 207 pp.

Linnæus, C. 1758. Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Tomus II. Editio decima, reformata. Holmiæ (Salvius), Stockholm, 1384 pp.

Norton, R.A., Bonamo, P.M., Grierson, J.D., Shear, W.A. 1988. Oribatid mite fossils from a terrestrial Devonian deposit near Gilboa, New York. Journal of Paleontology 62 (2): 259–269.

Reuter, E. 1909. Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden mit besonderer Berücksichtigung von Pediculopsis graminum. Acta Societatis Scientiarum Fennicae 36 (4): 1–287.

Schatz, H., Behan-Pelletier, V.M., OConnor, B.M., Norton, R.A. 2011. Suborder Oribatida van der Hammen, 1968. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa 3148: 141–148.

Schmidt, A.R., Jancke, S., Lindquist, E.E., Ragazzi, E., Roghi, G., Nascimbene, P.C., Schmidt, K., Wappler, T., Grimaldi, D.A. 2012. Arthropods in amber from the Triassic Period. Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (37): 14796–14801.

Schmidt, K.-H. 2010. AcariBase – database of mites with more than 58.000 names, online at http://www.miteresearch.org/index1.html, accessed on 17. October 2016.

Selden, P.A. 1993. Arthropoda (Aglaspidida, Pycnogonida and Chelicerata). In: Benton, M.J. (ed) The fossil record 2. Chapman and Hall, London, p. 297–320.

Subías, L.S., Arillo, A. 2002. Oribatid mite fossils from the Upper Devonian of South Mountain, New York and the Lower Carboniferous of County Antrim, Northern Ireland (Acariformes, Oribatida). Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava 17: 93–106.

Walter, D.E. 2005. Glossary of Acarine Terms. Colorado State University, Ft. Collins, CO and USDA/APHIS/PPQ Center for Plant Health Science and Technology, Raleigh, NC. Online at http://itp.lucidcentral.org/id/mites/ invasive_mite/Invasive_Mite_Identification/key/0_Glossary/Mite_Glossary.htm, accessed on 10. August 2018.

Walter, D.E., Bolton, S., Uusitalo, M., Zhang, Z.-Q. 2011. Suborder Endeostigmata Reuter, 1909. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa 3148: 139–140.

Walter, D.E., Proctor, H.C. 1999. Mites: Ecology, Evolution and Behaviour. CABI Publishing, Wallingford, 322 pp.

Walter, D.E., Proctor, H.C. 2010. Mites as modern models: Acarology in the 21st century. Acarologia (Paris) 50 (1): 131–141.

Walter, D.E., Proctor, H.C. 2013. Mites: ecology, evolution and behaviour – life at a microscale. Second Edition. Springer, The Netherlands, 494 pp.

Weygoldt, P. 1998. Evolution and systematics of the Chelicerata. Experimental & Applied Acarology 22 (2): 63–79.

Zakhvatkin, A.A. 1941. Фауна СССР 28. Тироглифоидные клещи (Tyroglyphoidea) [Fauna of U.S.S.R. Arachnoidea Vol. 6, No. 1. Tyroglyfoid mites (Tyroglyphoidea)]. Izdavatelstvo Akademii Nauk SSSR, Zoologicheskii institut Akademii nauk SSSR, novaya seriya No 28, Moskva - Leningrad, 475 pp.
Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  SarcoptiformesThis website should be cited as:
Fenďa, P., Miko, L., Zamec, R. (2020). Sarcoptiformes, Checklist and Bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at http://saras-arachno.sk/saras_orib.htm, version 1.3, accessed on {date of access}

creative commons license  

back to top


Editors: Peter Fenďa, Richard Zamec

Last updated: 15th August 2020