Slovak Arachnological Society

Bibliographia Ixodologica Slovaca

 

Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  Sarcoptiformes

foreword checklist


A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

pdf   pdf available • manuscript unpublished manuscriptBalát, F. 1961. Nálezy klíštěte druhu Ixodes lividus Koch v Československu. Zoologické listy 10: 180–182.

Bárdoš, V., Adamcová, J., Šimková, A., Rosický, B., Mrciak, M., Daniel, M. 1959. Prírodné ohnisko kliešťovej encefalitídy vo Vysokých Tatrách. Československá epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 8: 145–152.

Bona, M., Stanko, M. 2013. First records of the tick Ixodes frontalis (Panzer, 1795) (Acari, Ixodidae) in Slovakia. Ticks and Tick-Borne Diseases 4: 478–481.

Brodňanová, R. 2018. Repelentný účinok esenciálnych olejov na Ixodes ricinus so zameraním na porovnanie viacerých experimentálnych dizajnov a metód používaných pri stanovení repelentnosti. Diplomová práca, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 72 pp. manuscript

Bullová, E., Lukáň, M., Stanko, M., Peťko, B. 2009. Spatial distribution of Dermacentor reticulatus tick in Slovakia in the beginning of the 21st century. Veterinary Parasitology 165: 357–360.

Burdová, L. 2013. Výskyt kliešťami prenášaných mikroorganizmov (rickettsie) u drobných zemných cicavcov na juhozápadnom Slovensku. Diplomová práca, Katedra zoológie, Prírodovecká fakulta UK, Bratislava, 80 pp. manuscript

Cagnacci, F., Bolzoni, L., Rosa, R., Carpi, G., Hauffe, H.C., Valent, M., Tagliapietra, V., Kazimírová, M., Kočí, J., Stanko, M., Lukan, M., Henttonen, H., Rizzoli, A. 2012. Effects of deer density on tick infestation of rodents and the hazard of tick-borne encephalitis. I: Empirical assessment. International Journal for Parasitology 42 (4): 365–372.

Čapek, M., Literák, I., Kocianová, E., Sychra, O., Najer, T., Trnka, A., Kverek, P. 2014. Ticks of the Hyalomma marginatum complex transported by migratory birds into Central Europe. Ticks and Tick-Borne Diseases 5 (5): 489–493.

Černý, V. 1957. Morfologické rozdíly larev a nymf středoevropských členů rodu Dermacentor Koch. Zoologické listy (Folia zoologica) 6 (20)/(1): 23–28.

Černý, V. 1972. The tick fauna of Czechoslovakia. Folia parasitologica (Praha) 19: 87–92.

Černý, V., Rosický, B. 1971. Podřád klíšťata – Ixodides. In: Daniel, M., Černý, V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR. Díl IV, Academia, Praha, p. 353–356.

Chvostáč, M. 2013. Úloha stavovcov v cirkulácii kliešťami prenášaných zoonóz v urbánnych ohniskách. Diplomová práca, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 80 pp. manuscript

Cyprich, D., Lukáš, J., Fenďa, P., Krumpál, M. 1999. Ektoparazity (Mesostigmata, Ixodidae, Anoplura, Siphonaptera) veverice stromovej (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758) a jej hniezd z územia Slovenska. [Ectoparasites (Mesostigmata, Ixodidae, Anoplura, Siphonaptera) of common squirrel (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758) and its nests in Slovakia] Folia Faunistica Slovaca 4: 65–74.

Daniel, M., Černý, V. (Eds), Bartoš, E., Boczek, J., Dusbábek, F., Kunst, M., Láska, F., Miller, F., Rosický, B., Samšiňák, K., Šilhavý, V., Šlais, J., Verner, P. 1971. Klíč zvířeny ČSSR IV. Želvušky, jazyčnatky, klepítkatci: štírci, sekáči, pavouci, roztoči. Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 604 pp.

Derdáková, M., Halánová, M., Stanko, M., Štefančíková, A., Čisláková, L., Peťko, B. 2003. Molecular evidence for Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks from eastern Slovakia. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 10: 269–271.

Dubinský, P., Majláthová, V., Miterpáková, M., Papajová, I., Peťko, B., Stanko, M., Víchová, B. 2015. Atlas závažných parazitozoonóz. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, Košice, 108 pp.

Dubská, L., Literák, I., Kverek, P., Roubalová, E., Kocianová, E., Tarageľová, V. 2012. Tick-borne zoonotic pathogens in ticks feeding on the common nightingale including a novel strain of Rickettsia sp. Ticks and Tick-borne Diseases 3: 265–268.

Dusbábek, F. 1963. Parasitische Fledermausmilben der Tschechoslowakei IV. Fam. Trombiculidae, Sarcoptidae, Ixodidae, Argasidae und Dermanyssidae (Acarina). Acta Societatis Entomologicae Bohemoslovenicae 60 (4): 332–340.

Dusbábek, F. 1972. The zone of bat acarinia in central Europe. Folia Parasitologica 19: 139–154.

Dusbábek, F. 1976. Argas (Argas) vulgaris Filippova, 1961, a new member of Czechoslovak tick fauna. Folia Parasitologica (Praha) 23 (3): 281–283.

Dusbábek, F. 1985. Identity of Argas (Argas) polonicus populations in Czechoslovakia and Poland. Folia Parasitologica (Praha) 32 (2): 163–171.

Dusbábek, F., Rosický, B. 1976. Argasid ticks (Argasidae, Ixodoidea) of Czechoslovakia. Acta scientiarum naturalium Academiae Scientiarum Bohemicae, Brno 10 (7): 1–43.

Fenďa, P., Mašán, P. 2003. Roztoče – Acari (Parasitiformes, ex. Uropodina). In: Mašán, P., Svatoň, J. (eds), Pavúkovce NP Poloniny (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica a Správa Národného parku Poloniny, Snina, p. 143–205.

Ferianc, O. (Ed.), Beláková, A., Brtek, J., Cyprich, D., Čaputa, A., Čepelák, J., Ertlová, E., Gogoľa, E., Gulička, J., Gunárová, V., Huba, A., Husárová, A., Jasič, J., Kiefer, M., Klačko, R., Korbel, L., Madlen, J., Masár, I., Okáli, I., Reiprich, A., Slamečková, M., Stolina, M., Štepanovičová, O., Vilček, F. 1975. Slovenské mená hmyzu. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 308 pp.

Franc, V. 2005. Systém a fylogenéza živočíchov - bezchordáty. Katedra biológie Fakulty prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 149 pp.

Heglasová, I. 2020. Kliešte a blchy drobných cicavcov a ich úloha potenciálnych vektorov vybraných patogénov na východnom Slovensku. Dizertačná práca, Parazitologický ústav SAV v Košiciach, 195 pp. manuscript

Kazimírová, M. 2012. Pharmacologically Active Compounds from Ticks and Other Arthropods and Their Potential Use in Anticancer Therapy. In: Natural Compounds as Inducers of Cell Death. Volume 1. Springer Dordrecht, Heidelberg New York, London, pp. 163–182.

Kazimírová, M., Mantel, N., Raynaud, S., Slovák, M., Ustaníková, K., Lang, J., Guy, B., Barban, V., Labuda, M. 2012. Evaluation of Chimeric Yellow Fever 17D/Dengue Viral Replication in Ticks. VectorBorne and Zoonotic Diseases 12 (11): 979–985.

Kazimírová, M., Štibrániová, I. 2013. Tick salivary compounds: their role in modulation of host defences and pathogen transmission. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Specialty Journal of Frontiers in Microbiology 3: article 43, 19 pp.

Kiefer, M. 1980. Roztoče. In: Korbel, L., Krejča, J. (Eds) Z našej prírody. Živočíchy. Príroda, Bratislava, p. 78–81.

Kiefer, M. 1997. Roztoče. In: Krejča, J., Korbel, L. (Eds) Veľká kniha živočíchov. Hmyz – ryby – obojživelníky – plazy – vtáky – cicavce. Tretie nezmenené vydanie. Príroda a. s., Bratislava, p. 78–81.

Klimant, P. 2016. Roztoče (Acari) hlodavcov a hmyzožravcov v urbánnej aglomerácii Nitry. Dizertačná práca, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Nitra, 142 pp. manuscript

Kocianová, E. 2012. Fauna drobných zemných cicavcov a kliešťov (Ixodidae) v Martinskom lese. In: Fedor, P., Vidlička, Ľ. (eds): Fauna Martinského lesa (vybrané kapitoly). Ústav zoológie SAV, Bratislava, p. 215–218.

Kocianová, E., Literák, I., Hauptmanová, K., Vostálová, E. 2001. Ojedinělý výskyt klíštěte I. frontalis u zimujíciho zvonka zeleného (Carduelis chloris). Veterinářství 12: 560.

Kollár, J. 2016. Synúzie kliešťov (Acari: Ixodidae) v urbánnom prostredí mesta Holíč. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 72 pp. manuscript

Kollár, J. 2018. Analýza dynamiky kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) v urbánnom prostredí mesta Holíč. Rigorózna práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. manuscript

Košel, V., Papáč, V., Fenďa, P., Ľuptáčik, P., Mock, A. 2007. Zoologický výskum v jaskyni Ľudmila – Leontína po 48 rokoch (Národný park Slovenský kras). [Zoological research in Ľudmila – Leontína cave after 48 years (Slovenský kras National Park)] Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 45: 159–168.

Kováč, Ľ., Hudec, I., Palacios-Vargas, J. G. 1998. Los invertebrados de las cuevas de Eslovaquia. Actas del III. Congreso Espeleológico de América Latina y el Caribe, El Guacharo. Sociedad Venezolana de Espeleología (Caracas) 43: 45–59.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Hudec, I., Nováková, A., Košel, V., Fenďa, P., Višňovská, Z. 2005. Živé organizmy. [Living organisms] In: Stankovič, J., Cílek, V. (eds.): Krásnohorská jaskyňa – Buzgó. Regionálna rozvojová agentúra, Rožňava, p. 88–95.

Krištofík, J., Danko, Š. (eds.), Apfelová, M., Bučko, J., Ceľuch, M., Fenďa, P., Hanzelová, V., Hell, P., Chovancová, B., Kadlečík, J., Kadlečíková, Z., Kaňuch, P., Karaska, D., Kaštier, P., Kocian, Ľ., Kocianová-Adamcová, M., Krištín, A., Kürthy, A., Lehotská, B., Lehotský, R., Miklós, P., Matis, Š., Mošanský, L., Pčola, Š., Pjenčák, P., Sládek, J., Stanko, M., Stollmann, A., Ševčík, M., Špakulová, M., Uhrín, M., Urban, P., Valachovič, D., Žiak, D. 2012. Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana. [Mammals of Slovakia – distribution, bionomy and protection] VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 712 pp.

Krištofík, J., Mašán, P., Šustek, Z., Gajdoš, P. 1993. Arthropods in the nests of penduline tit (Remiz pendulinus). Biologia (Bratislava) 48 (5): 493–505.

Krumpál, M., Cyprich, D., Fenďa, P., Pinowski, J. 2000–2001. Invertebrate fauna in nests of the house sparrow Passer domesticus and the tree sparrow Passer montanus in central Poland. International Studies on Sparrows 27–28: 35–58. obsahuje aj údaje zo Slovenska

Krumpál, M., Cyprich, D., Stanko, M. 1995. Ticks (Argasidae, Ixodidae) in bird nests in Slovakia. Acta zoologica Universitatis Comenianae 39: 1–22.

Kuchárová, K. 2020. Domáce zvieratá – hostitelia kliešťov a sentinely kliešťami prenášaných mikroorganizmov na juhozápadnom Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 114 pp. manuscript

Kumová, S. 2019. Dynamika a priestorová analýza kliešťov (Acari, Ixodidae) v obci Radošina. Diplomová práca, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 61 pp. manuscript

Labuda, M., Lysý, J., Krippel, E. 1989. Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna and Dermacentor reticulatus ticks (Acarina, Ixodidae) on terrestrial micromammals in selected localities in west Slovakia. Biologia (Bratislava) 44 (10): 897–909.

Lenčáková, D., Hizo-Teufel, C., Peťko, B., Schulte-Spechtel, U., Stanko, M., Wilske, B., Fingerle, V. 2006. Prevalence of Borrelia burgdorferi s.l. OspA types in Ixodes ricinus ticks from selected localities in Slovakia and Poland. International Journal of Medical Microbiology 296 (S1): 108–118.

Mačička, O., Nosek, J. 1958. K bionómii a výskytu Argas persicus (Oken, 1818) na Slovensku. Veterinární časopis 8: 283–286.

Majláth, I., Majláthová, V. 2015. Atlas kliešťov Slovenska. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, Košice, 108 pp.

Majláthová, V., Hurníková, Z., Majláth, I., Peťko, B. 2007. Hepatozoon canis infection in Slovakia: imported or autochthonous? Vector-Borne and Zoonotic Diseases 7: 199–202.

Majláthová, V., Majláth, I., Derdáková, M., Víchová, B., Peťko, B. 2006. Borrelia lusitaniae and green lizards (Lacerta viridis), Karst Region, Slovakia. Emerging Infectious Diseases 12: 1895–1901.

Majláthová, V., Majláth, I., Víchová, B., Guľová, I., Derdáková, M., Sesztáková, E., Peťko, B. 2011. Polymerase chain reaction Confirmation of Babesia canis canis and Anaplasma phagocytophilum in Dogs Suspected of Babesiosis in Slovakia. Vector-Borne and Zoonotic Diseases 11 (11): 1447–1451.

Majláthová, V., Peťko, B. 2013. Kliešte a nimi prenášané choroby. In: Vybrané kapitoly z parazitológie (Parazity ľudí, živočíchov a rastlín). Parazitologický ústav SAV, Košice, p. 167–190.

Mašán, P., Krištofík, J., 1993. Mites and ticks (Acarina: Mesostigmata et Ixodida) from the nests of Riparia riparia L. in South Slovakia. Biologia (Bratislava) 48 (2): 155–162.

Matis, D., Krumpál, M., Beláková, A., Fedor, P. 2003. Zoológia bezchordátov 2 diel. Tentaculata, Pogonophora, Onychophora, Arthropoda, Hemichordata, Echinodermata. Vysokoškolské učebné texty pre prírodovedecké fakulty, Faunima, Bratislava, 168 pp.

Medlock, J.M., Hansford, K.M., Bormane, A., Derdáková, M., Estrada-Peña, A., George, J.-C., Golovljova, I., Jaenson, T.G.T., Jensen, J.-K., Jensen, P.M., Kazimírová, M., Oteo, J.A., Papa, A., Pfister, K., Plantard, O., Randolph, S.E., Rizzoli, A., Santos- -Silva, M.M., Sprong, H., Vial, L., Hendrickx, G., Zeller, H., Van Bortel, W. 2013. Driving forces for changes in geographical distribution of Ixodes ricinus ticks in Europe. Parasites & vectors 6 (1): 1–11.

Miťková, K. 2011. Úloha ektoparazitických roztočov pri cirkulácií mikroorganizmov (Rickettsiales) v prírodných ohniskách. Bakalárska práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 42 pp. manuscript

Miťková, K. 2013. Úloha roztočov (Dermanyssoidea a Trombiculidae) pri cirkulácii rickettsií v nížinných lokalitách juhozápadného Slovenska. Diplomová práca, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 89 pp. manuscript

Mock, A., Papáč, V., Kováč, Ľ., Hudec, I., Ľuptáčik, P. 2007. Fauna jaskyne Michňová (NP Muránska planina, Tisovecký kras) [Fauna of the Michňová cave (Muránska planina NP, Tisovecký kras karstic region)]. Reussia 4 (1–2): 237–246.

Mojšová, M., Miťková, K., Burdová, L., Svitálková, Z., Mydlová, L., Berthová, L., Slovák, M., Kocianová, E., Kazimírová, M. 2013. Ectoparasites associated with Rodents in the Small Carpathians (SW Slovakia). In: Kocianová, E., Kazimírová, M., Lúčanová, V. (eds.): III. Labudove dni. Vedecká konferencia, 2013: Zborník príspevkov. Virologický ústav SAV, Bratislava, p. 11–14.

Mydlová, L., Svitálková, Z., Slovák, M., Kazimírová, M. 2013. Variability in pravalence and distribution of Borrelia burgdorferi s.l. in Ixodes ricinus ticks across Bratislava forest park and adjacent sites (SW Slovakia). In: Kocianová, E., Kazimírová, M., Lúčanová, V. (eds.): III. Labudove dni. Vedecká konferencia, 2013: Zborník príspevkov. Virologický ústav SAV, Bratislava, p. 26–29.

Nosek, J. 1961. Argas persicus - nebezpečný parasit drůběže. Živa 47: 144.

Nosek, J. 1971. The ecology, bionomics, behavior of Haemaphysalis (Haemaphysalis) concinna tick. Zeitschrift für Parasitenkunde 36: 233–241.

Nosek, J., Balát, F., 1982. Infestation of migratory birds with I. ricinus and I. arboricola ticks. Biológia (Bratislava) 37: 215–219.

Nosek, J., Hoogstraal, H., Labuda, M., Cyprich, D. 1980. Bionomics and health importance of fowl tick Argas (Persicargas) persicus (Oken, 1818) (Ixodoidea: Argasidae). Zeitschrift für Parasitenkunde 63: 209–212.

Nosek, J., Lichard, M., Sztankay, M. 1967. The ecology of ticks in the Tribeč and Hronský Inovec mountains. Bulletin of the World Health Organization 36 (Suppl. 1): 49–59.

Nosek, J., Sixl, W. 1972. Central-European ticks (Ixodoidea) – Key for determination. Mitteilungen der Abteilung fűr Zoologie am Landesmuseum Joanneum 1 (2): 61–92.

Nováková, M., Víchová, B., Baláž, M., Peťko, B. 2013. Monitoring kliešťami prenášaných patogénov v kliešťoch Ixodes ricinus v rezervoárových zvieratách a u poľovníkov Liptovskej kotliny. In: Kocianová, E., Kazimírová, M., Lúčanová, V. (eds.): III. Labudove dni. Vedecká konferencia, 2013: Zborník príspevkov. Virologický ústav SAV, Bratislava, p. 30–32.

Pangrácová, L., Baráková, I., Carpi, C., Stanko, M., Mošanský, L., Kraljik, J., Peťko, B., Rizzoli, A., Derdáková, M. 2013. Genetická variabilita Anaplasma phagocytophilum v strednej Európe vo vzťahu k vektorom a rezervoárovým hostiteľom. In: Vedecké práce doktorandov 2013. Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, VIII. ročník, 10.-11. september 2013. ÚFHZ SAV, Košice, p. 95–97.

Pangrácová, L., Derdáková, M., Pekárik, L., Hviščová, I., Víchová, B., Stanko, M., Hlavatá, H., Peťko, B. 2013. Ixodes ricinus abundance and its infection with the tick-borne pathogens in urban and suburban areas of Eastern Slovakia. Parasites & vectors 6 (1): article no. 238, 8 pp.

Panigaj, Ľ., Ľuptáčik, P. 2015. Zoológia bezchordátov (náčrt systému a fylogenézy). Vysokoškolský učebný text pre Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach, vydavateľ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 128 pp.

Papáč, V., Ľuptáčik, P., Fenďa, P. 2007. Terestrické článkonožce Obrovskej priepasti (Slovenský kras, Dolný vrch). [Terrestrial arthropods of the Obrovská Shaft (Slovak Karst, Dolný vrch Plateau)] Aragonit 12 (1): 51–53.

Pavlíková, A. 2013. Dynamika a druhové zloženie kliešťov vybraných lesných biotopov Bratislavy. Diplomová práca, Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 126 pp. manuscript

Pavlíková, A., Kocianová, E., Žiak, D. 2013. Kliešte drobných zemných cicavcov v NPR Šúr a na Krá ľovej hore. In: Kocianová, E., Kazimírová, M., Lúčanová, V. (eds.): III. Labudove dni. Vedecká konferencia, 2013: Zborník príspevkov. Virologický ústav SAV, Bratislava, p. 7–10.

Peťko, B. 2017. Kliešte Slovenska a ich epidemiologický význam v podmienkach globálnych zmien. Lekár a laboratórium, Parazitologický ústav SAV, Košice. Online at: http://www.synlab.sk/fileadmin/standortseiten/synlab_sk/pdf/prednasky/2017-11-KE/03-Petko-klieste.pdf.

Peťko, B., Majláthová, V., Víchová, B. 2015. Čo by sme mali vedieť o kliešťoch. Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, Košice, 86 pp.

Peťko, B., Stanko, M., Bona, M., Hviščová, I., Majláth, I., Majláthová, V., Mošanský, L., Víchová, B., Pangrácová, L., Haklová, B. 2013. Zmeny v rozšírení epizootologicky významných druhov kliešťov na Slovensku vplyvom klimatických zmien. In: Mareček, I., Kováč, G. (eds.): Vytváranie podmienkok pre ochranu a kontrolu zdravia potravinových druhov zvierat, inovácia veterinárnej informatiky. Zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej rozpravy 41. valného zhromaždenia členov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied konaného 4. decembra 2012 v Nitre. Agentúra Slovenskej akadémia pô- dohospodárskych vied, Nitra, p. 37–42.

Peťko, B., Stanko, M., Mošanský, L., Bona, M., Majláth, I., Majláthová, V., Víchová, B., Hviščová, I., Pangrácová, L., Haklová, B. 2013. Kliešte (Ixodida) v mestách a horských oblastiach Slovenska. In: Kocianová, E., Kazimírová, M., Lúčanová, V. (eds.): III. Labudove dni. Vedecká konferencia, 2013: Zborník príspevkov. Virologický ústav SAV, Bratislava, p. 4–6.

Peťko, B., Stanko, M., Nadzamová, D., Štepánová, G., Suida, K., Karbowiak, G. 2002. Výskyt genospecies Borrelia burgdorferi sensu lato v kliešťoch Ixodes ricinus karpatskej a perikarpatskej oblasti Slovenska a Poľska. In: Peťko, B., Juriš, P. (Eds): Kliešťami prenášané infekčné choroby a iné zoonózy. Parazitologický ústav SAV Košice, p. 80–84.

Peťko, B., Štefančíková, A., Tresová, G., Peterková, J., Škardová, I., Prokopčáková, H., Čisláková, L. 1996. Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) ako zdroj infekcie ľudí a psov pôvodcom lymeskej boreliózy. Slovenský veterinársky časopis 21: 313–319.

Podoláková, D., Kazimírová, M., Slovák, M., Štibrániová, I. 2013. Vplyv imunizácie s proteínom AvPDI na cicanie a vývin rôznych druhov kliešt’ov. In: Kocianová, E., Kazimírová, M., Lúčanová, V. (eds.): III. Labudove dni. Vedecká konferencia, 2013: Zborník príspevkov. Virologický ústav SAV, Bratislava, p. 44–47.

Poláčiková, Z. 2013. Ecology of mites (Acarina) on small mammals (Eulipotyphla, Rodentia) in Podunajská nížina plain. Biologia 68 (1): 162–169.

Profotová, M. 2020. Kliešte a lovná zver – prenášače a rezervoáre kliešťami prenášaných mikroorganizmov na juhozápadnom Slovensku. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 82 pp. manuscript

Řeháček, J., Úrvölgyi, J., Kocianová, E., Sekeyová, Z., Vavreková, Z., Kováčová, E. 1991. Extensive examination of different tick species for infestation with Coxiella burnetii in Slovakia. European Journal of Epidemiology 7 (3): 299–303.

Rosický, B. 1952. Důležitá klíšťata rodu Dermacentor v ČSR. Zoologické a entomologické listy 1 (1–4): 85–89.

Rosický, B. 1953a. Bionomicko-faunistický nástin klíšťat (Ixodidae) z území ČSR. Zoologické a entomologické listy 2: 122–134.

Rosický, B. 1953b. Význam míst styku ssavčích druhů různých biotopů pro předávaní ektoparasitů. Československá biologie 2: 347–351.

Rosický, B. 1977. Cizopasní roztoči – Acari, Acaromorpha. In: Jírovec, O. (ed.) Parasitologie pro lékaře. III. vydanie, Praha, Avicenum, p. 615–642.

Rosický, B., Balát, F. 1954. Klíště lxodes ricinus L. jako cizopasnik ptáků v přírodním ohnisku. Československá parasitologie 1: 45–76.

Rosický, B., Černý, V., Daniel, M., Dusbábek, F., Palička, P., Samšiňák, K. 1979. Roztoči a klíšťata škodící zdraví člověka. Academia, Praha, 212 pp.

Rosický, B., Minář, J., Černý, V., Daniel, M., Dusbábek, F., Gregor, F., Hájková, Z., Honzáková, E. 1983. Cizopasní členovci skotu na pastvinách. Praha, Academia, 168 pp.

Rosický, B., Weiser, J. 1952. Škůdci lidského zdraví. Boj s hmyzem. Medicinální entomologie. 2. vydání. Praha, Přírodovědecké nakladatelství, 830 pp.

Sekeyová, Z., Mediannikov, O., Subramanian, G., Kowalczewska, M., Quevedo Diaz, M., Kocianová, E., Raoult, D. 2012. Isolation of Rickettsia helvetica from ticks in Slovakia. Acta Virologica 56: 247–252.

Selyemová, D., Rusňáková Tarageľová, V., Špitalská, E., Reichwalder, M., Derdáková, M. 2013. Úloha psov v mestských ohniskách kliešťami prenášaných patogénov. Infovet 20 (4): 181–184.

Ševčík, M. Krištofík, J., Uhrin, M., Benda, P. 2010. New records of ticks (Acari: Ixodidae) parasiting on bats in Slovakia. Vespertilio 13–14: 139–147.

Siuda, K., Stanko, M., Piksa, K., Górz, A. 2009. Ticks (Acari: Ixodida) parasitizing bats in Poland and Slovakia. Wiadomości Parazytologiczne 55 (1): 39–45.

Slovák, M. 2010. Obrázkový kľúč dospelých kliešťov (Acari: Ixodida) fauny Slovenska. Entomofauna carpathica 22: 8–13.

Slovák, M. 2014. Obrázkový kľúč lariev a nýmf kliešťov (Acari: Ixodida) fauny Slovenska. Entomofauna carpathica 26 (1): 12–18.

Slovák, M., Vidlička, Ľ. 2013. Malformácie kliešťov čeľade Ixodidae (Acarina). Entomofauna carpathica 25 (1): 13–24.

Špitalská, E., Kocianová, E. 2002. Agents of Ehrlichia phagocytophila group and other microorganisms co-infecting ticks in southwestern Slovakia. Acta Virologica 46: 49–50.

Špitalská, E., Štefanidesová, K., Kocianová, E., Boldiš, V. 2012. Rickettsia slovaca and Rickettsi raoultii in Dermacentor marginatus and Dermacentor reticulatus ticks from Slovak Republic. Experimental and Applied Acarology 57: 189–197.

Stanko, M. 1990. Ektoparazity (Acarina: Mesostigmata, Ixodidea) drobných zemných cicavcov zoologickej záhrady v Košiciach. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 31: 159–172.

Stanko, M., Kraljik, J. 2013. Kliešte a blchy drobných cicavcov prírodného ohniska na východnom Slovensku. In: Kocianová, E., Kazimírová, M., Lúčanová, V. (eds.): III. Labudove dni. Vedecká konferencia, 2013: Zborník príspevkov. Virologický ústav SAV, Bratislava, p. 15–17.

Stanko, M., Slovák, M. 2019. História výskumov ekológie kliešťov na území Česka a Slovenska do roku 2000. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 544 pp.

Štefančíková, A., Bhide, M.R., Peťko, B., Stanko, M., Mošanský, L., Fričová, J., Derdáková, M., Trávniček, M. 2004. Anti-Borrelia antibodies in rodents: important hosts in ecology of Lyme disease. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 11: 209–213.

Štefančíková, A., Derdáková, M., Lenčáková, D., Ivanová, R., Stanko, M., Čisláková, L., Peťko, B. 2008. Serological and molecular detection of Borrelia burgdorferi sensu lato and Anaplasmataceae in rodents. Folia Microbiologica (Praha) 53: 493–499.

Štefančíková, A., Škardová, I., Peťko, B., Janovská, D., Cyprichová, V. 1996. Antiboreliové protilátky IgG u psov z regiónu Košíc. Veterinární medicína 41: 83–86.

Štefančíková, A., Štěpánová, G., Derdáková, M., Peťko, B., Kyseľová, J., Cigánek, J., Strojný, L., Čisláková, L., Trávniček, M. 2002. Serological evidence for Borrelia burgdorferi infection associated with clinical signs in dairy cattle in Slovakia. Veterinary Research Communications 26: 601–611.

Štefančíková, A., Štěpánová, G., Peťko, B., Nadzamová, D., Szestáková, E., Škardová, I., Leinstein, R. 2000. Prevalence of antibodies to Borrelia burgdorferi in horses of East Slovakia. Veterinární medicína 45: 227–231.

Štibrániová, I., Lahová, M., Bartíková, P. 2013. Immunomodulators in tick saliva and their benefits. Acta Virologica 57 (2): 200–216.

Švehlová, A. 2013. Kliešťami prenášané mikroorganizmy v oblastiach súbežného výskytu vektorov Ixodes ricinus a Dermacentor spp. Diplomová práca, Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 85 pp. manuscript

Tarageľová, V., Kočí, J., Hanincová, K., Kurtenbach, K., Derdáková, M., Ogden, N.H., Literák, I., Kocianová, E., Labuda, M. 2008. Blackbirds and song thrushes constitute a key reservoir of Borrelia garinii, the causative agent of borreliosis in Central Europe. Applied and Environmental Microbiology 74: 1289–1293.

Tarageľová, V., Kočí, J., Hanincová, K., Olekšák, M. 2005. Songbirds as hosts for ticks (Acari, Ixodidae) in Slovakia. Biologia (Bratislava) 60 (5): 529–537.

Trávniček, M., Štefančíková, A., Nadzamová, D., Stanko, M., Čisláková, L., Peťko, B., Mardzinová, S., Bhide, M.R. 2002. Seroprevalence of Lyme Borreliosis in sheep and goat from mountain areas of Eastern Slovakia. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 9: 153–155.

Uhrin, M., Kaňuch, P., Krištofík, J., Paule, L. 2010. Phenotypic plasticity in the greater mouse-eared bat in extremely different roost conditions. Acta Theriologica 55 (2): 153–164.

Uhrin, M., Panigaj, Ľ. 2017. Zoologické údaje v rukopise Gustáva M. Reussa o Revúcej z rokov 1853 a 1854. Folia faunistica Slovaca 22: 41–56.

Vaculová, T. 2013. Ohniská patogénov prenášaných kliešťom Ixodes ricinus na vybraných lokalitách v Bratislave. Diplomová práca, Katedra ekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 85 pp. manuscript

Vaculová, T., Tarageľová, V. 2013. Ohniská patogénov prenášaných kliešťom Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) na vybraných lokalitách v Bratislave. In: Galamboš, M., Džugasová, V., Ševčovičová, A. (eds.): Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013: zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, Bratislava, p. 809–814.

Výrosteková, V., Guryčová, D., Kocianová, E., Bottková, E., Maďarová, L., Slovák, M. 2013. Kliešte v oblasti povodia Dunaja a riziko tularémie. In: Kocianová, E., Kazimírová, M., Lúčanová, V. (eds.): III. Labudove dni. Vedecká konferencia, 2013: Zborník príspevkov. Virologický ústav SAV, Bratislava, p. 1–3.arachnida Other important references about ticks, opilioacarids, and holothyrans

back to Ixodida

Alberti, G. 1980. Zur Feinstruktur der Spermien und Spermiocytogenese der Milben (Acari). I. Anactinotrichida. Zoologische Jahrbücher, Anatomie 104: 77–138.

Alberti, G., Seeman, O. 2004. Ultrastructural Observations on Holothyrida (Acari: Anactinotrichida). Phytophaga 14: 103–111.

Arthur, D. 1962. Ticks and disease. Pergamon Press, Oxford, 445 pp.

Baker, E.W., Camin, J.H., Cunliffe, F., Wooley, T.A., Yunker, C.E. 1958. Guide to the families of mites. Contribution number 3 of The Institute of Acarology, Department of Zoology, University of Maryland, College Park, 242 pp.

Baker, E.W., Wharton, G.W. 1952. An introduction to acarology. Macmillan Company, New York, 465 pp.

Barré, N., Mauléon, H., Garris, G.I., Kermarrec, A. 1991. Predators of the tick Amblyomma variegatum (Acari: Ixodidae) in Guadeloupe, French West Indies. Experimental and Applied Acarology 12 (3–4): 163–170.

Beaulieu, F., Dowling, A.P.G., Klompen, H., de Moraes, G.J., Walter, D.E. 2011. Superorder Parasitiformes Reuter, 1909. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa 3148: 123–128.

Bedford, G.A.H. 1931. Nuttalliella namaqua, a new genus and species of tick. Parasitology 23: 230–232.

Beklemishev, V.N. 1948. On interrelationships between the systematic position of the agent and the vector of transmissible diseases of terrestrial vertebrates and man. Meditsinskaya parasitologiya i parazitarnye bolezni 17: 385–400.

Bernardi, L.F.d.O., Azara, L.N.d., Ferreira, R.L. 2011. Description of the female of Diplothyrus schubarti Lehtinen, 1999 (Holothyrida: Neothyridae) and new species occurrences in Brazil. Acarologia (Paris) 51 (3): 311–319.

Bernardi, L.F.d.O., Borges-Filho, E.L. 2018. Neocarus spelaion sp. n. (Parasitiformes, Opilioacaridae), a new species of cave dwelling Neocarus from Minas Gerais state, Brazil. Subterranean Biology 27: 1–16.

Bernini, F., Carnevale, G., Bagnoli, G., Stouge, S. 2002. An early Ordovician mite (Acari: Oribatida) from the island of Öland, Sweden. In: Bernini, F., Nannelli, R., Nuzzaci, G., de Lilo, E. (eds): Acarid Phylogeny and Evolution: Adaption in Mites and Ticks. Kluwer Accademic Publishers, Dordrecht, pp. 45–47.

Beron, P. 1990. On the occurrence of Opilioacarus segmentatus With, 1903 (Arachnida, Opilioacarida) on the islands of Kassos, Karpathos and Rhodes (Greece). Acta Zoologica Bulgarica 39: 64–66.

Beron, P. 2014. Acarorum Catalogus. 3. Opilioacarida, Holothyrida, Mesostigmata (Dermanyssoidea). Pensoft & National Museum of Natural History, Sofia, 286 pp.

Beron, P. 2018. Zoogeography of Arachnida. Monographiae Biologicae 94, Springer International Publishing, 988 pp.

Booth, T.F. 1989. Wax lipid secretion and ultrastructural development in the egg-waxing (Gené's) organ in ixodid ticks. Tissue and Cell 21 (1): 113–122.

Bowman, A.S., Nuttall, P.A. (Eds) 2008. Ticks: Biology, Disease and Control. Cambridge University Press, 518 pp.

Brignoli, M. 1967. Su Opilioacarus italicus (With) (Acarina, Notostigmata). Fragmenta Entomologica 5: 111–121.

Butler, A.G. 1876. Preliminary notice of new species of Arachnida and Myriopoda from Rodriguez, collected by Messr. George Gulliver and H.H. Slater. Annals & Magazine of Natural History 17 (4): 439–446.

Camicas, J.-L., Hervy, J.-P-, Acam, F., Morel, P.C. 1998. Le Tiques du monde (Acarida: Ixodida). Nomenclature, stades décrits, hôtes, répartition. Éditions de l'Orstom, Paris, 233 pp.

Camin, J.H., Clark, G.M., Bourdeau, F.G. 1958. The palpal "tined seta" in the Mesostigmata, a homologue of the palpal claw in the Onychopalpida (Acarina). Proceedings of the Tenth International Congress of Entomology, p. 903–908.

Cooley, R.A., Kohls, G.M. 1944. The Argasidae of North America, Central America, and Cuba. The American midland naturalist. Monograph no. 1. Notre Dame, Ind., The University Press, 172 pp.

Coons, L.B., Alberti, G. 1999. Acari: Ticks. In: Harrison, F.W. (Ed.) Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol. 8b. Wiley-Liss, New York, p. 267–514.

de Araújo, M.S., Bichuette, M.E., Bauchan, G.R., Ochoa, R., Feres, R.J.F. 2018a. A new species of cave dwelling Neocarus (Acari: Opilioacaridae) from Bahia state, Brazil, with remarks on taxonomic characters. Zootaxa 4402 (2): 303–322.

de Araújo, M.S., di Palma, A., Feres, R.J.F. 2018b. A new species of Opilioacarus With, 1902 (Acari: Opilioacaridae) from Italy, and a new diagnosis of the genus. Zootaxa 4500 (1): 135–145.

Dhooria, M.S. 2016. Fundamentals of Applied Acarology. Springer Science & Business Media Singapore, 470 pp.

Doube, R.M. 1975. Regulation of the circadian rhythm of detachment of engorged larvae and nymphs of the argasid kangaroo tick, Ornithodoros gurneyi. Journal of Medical Entomology 12: 15–22.

Dunlop, J.A., Bernardi, L.F.O. 2014. An opilioacarid mite in Cretaceous Burmese amber. Die Naturwissenschaften 101 (9): 759–763.

Dunlop, J.A., Kontschán, J., Zwanzig, M. 2013. Fossil mesostigmatid mites (Mesostigmata: Gamasina, Microgyniina, Uropodina), associated with longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Baltic amber. Naturwissenschaften 100: 337–344.

Dunlop, J.A., Penney, D., Jekel, D. 2015. A summary list of fossil spiders and their relatives. In World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 16.0, accessed on 19. September 2020.

Dunlop, J.A., Sempf, C., Wunderlich, J. 2010. A new opilioacarid mite in Baltic amber. In: Nentwig, W., Schmidt-Entling, M., Kropf, C. (eds): European Arachnology 2008. Natural History Museum, Bern, p. 59–70.

Dunlop, J.A., Wunderlich, J., Poinar, G.O.Jr. 2004. The first fossil opilioacariform mite (Acari: Opilioacariformes) and the first Baltic amber camel spider (Solifugae). Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences 94: 261–273.

El Shoura, S.M., Hoogstraal, H., Roshdy, M.A. 1984. Nuttalliella namaqua (Ixodoidea: Nuttalliellidae): Female Internal Morphology. The Journal of Parasitology 70 (1): 114–120.

Erhart, J. 2016. Klíšťata – neobvyklá kořist pavouků. Pavouk 40: 13–15.

Estrada-Peña, A., Mangold, A.J., Nava, S., Venzal, J.M., Labruna, M.B., Guglielmone, A.A. 2010. A review of the systematics of the tick family Argasidae (Ixodida). Acarologia (Paris) 50 (3): 317–333.

Evans, G.O., Sheals, J.G., MacFarlane, D. 1961. The terrestrial Acari of the British Isles. Volume I. An introduction to their morphology, biology and classification. British Museum (Natural History), London, 219 pp.

Filippova, N. A. 1966. Fauna SSSR. Paukoobraznyje Tom IV, vyp. 3. Argasovyje klešči (Argasidae). Akademija Nauk SSSR, Zoologičeskij institut, Izdavateľstvo Nauka, Moskva–Leningrad, 256 pp.

Gerlach, J., Lehtinen, P., Madl, M. 2010. Subclass Acari Leach, 1817 ...Family Holothyridae Thorell, 1882. In: Gerlach, J., Marusik, Y. (Eds) Arachnida and Myriapoda of the Seychelles islands. Siri Scientific Press, Manchester, p. 341–347.

Gervais, P. 1842. Une quinzaine d’espèces d’insectes aptères qui doivent presque toutes former des genres particuliers. Annales de la Société Entomologique de France 11: 45–48.

Grandjean, F. 1935. Observations sur les Acariens (1re série). Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle (Paris) 7 (2): 119–126.

Grzywiński, L. 1970. Inwazja Argas reflexus u ludzi. Wiadomości Parazytologiczne 4: 457–461.

Guglielmone, A.A., Robbing, R.G., Apanaskevich, D.A, Petney, T.N., Estrada-Peña, A., Horak, I.G., Shao, R., Barker, S.C. 2010. The Argasidae, Ixodidae and Nuttalliellidae (Acari: Ixodida) of the world: a list of valid species names. Zootaxa 2528: 1–28.

Guglielmone, A.A., Robbing, R.G., Apanaskevich, D.A, Petney, T.N., Estrada-Peña, A., Horak, I.G. 2014. The Hard Ticks of the World (Acari: Ixodida: Ixodidae). Springer Netherlands, Dordrecht, 738 pp.

Güner, E.S., Watanebe, M., Hashimoto, N., Kadosaka, T., Kawamura, Y., Ezaki, T., Kawabata, H., İmai, Y., Kaneda, K., Masuzawa, T. 2004. Borrelia turcica sp. nov., isolated from the hard tick Hyalomma aegyptium in Turkey. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 54: 1649–1652.

Hadani, A., Rechav, Y. 1969. Tick-host relationships. I. The existence of a circadian rhythm of "drop-off" engorged ticks from their hosts. Acta Tropica 26: 173–179.

Hampson, G.F., Green, E.E. 1892. Remarkable weapons of defense. Nature 47: 199.

Hoogstraal, H. 1973. Acarina (ticks). In: Gibbs, A.J. (Ed.) Viruses and invertebrates. North-Holland Pub. Co., Amsterdam, p. 39–103.

Hoogstraal, H. 1985. Argasid and nuttalliellid ticks as parasites and vectors. Advances in Parasitology 24: 135–238.

Hoogstraal, H., Oliver, R.M., Giurgis, S.M. 1970. Larva, nymph, and life cycle of Ornithodoros (Alectorobius) muesebecki (Ixodoidea: Argasidae), a virus-infected parasite of birds and petroleum industry emplyees in the Arabian Gulf. Annals of the Entomological Society of America 63: 1762–1767.

Hu, R., Hyland, K.E., Oliver, J.H.Jr 1998. A review on the use of Ixodiphagus wasps (Hymenoptera: Encyrtidae) as natural enemies for the control of ticks (Acari: Ixodidae). Systematic and Applied Acarology 3: 19–27.

ICZN 1999. International Code of Zoological Nomenclature. Fourth edition. International Trust for Zoological Nomenclature, London, xxix + 306 pp.

Jacobson, E.R. 2007. Infectious Diseases and Pathology of Reptiles: Color Atlas and Text. Taylor & Francis Group, CRC Press, 736 pp.

Johnston, D.E. 1968. An Atlas of Acari I. The Families of Parasitiformes and Opilioacariformes. Acarology Lab. Publ. 172., Columbus, 110 pp.

Johnston, D.E. 1982. Acari. In: Parker, S.P. (Ed.) Synopsis and classification of living organisms 2., McGraw - Hill Book Company, p. 111–117.

Josek, T., Allan, B.F., Alleyne, M. 2017. Morphometric Analysis of Chemoreception Organ in Male and Female Ticks (Acari: Ixodidae). Journal of Medical Entomology 55 (3): 547–552.

Juvara-Balş, I., Baltac, M. 1977. Deux nouvelles espèces d’Opilioacarus (Acarina: Opilioacarida) de Cuba. In: Orghidan, T., Núñez, A.J., Decou, V., Negrea, S., Bayés, N.V. (Eds) Résultats des expéditions biospéleogiques Cubano-Roumaines á Cuba. Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucuresti, p. 169–184.

Kaiser, T., Alberti, G. 1991. The fine structure of the lateral eyes of Neocarus texanus Chamberlin & Mulaik, 1942 (Opilioacarida, Acari, Arachnida, Chelicerata). Protoplasma 163: 19–33.

Keirans, J.E. 2009. Order Ixodida. In: Krantz, G.W., Walter, D.E. (Eds) A Manual of Acarology. Third Edition. Texas Tech University Press, p. 111–123.

Keirans, J.E., Clifford, C.M., Hoogstraal, H., Easton, E.R. 1976. Discovery of Nuttalliella namaqua Bedford (Acarina: Ixodoidea: Nuttalliellidae) in Tanzania and redescription of the female based on scanning electron microscopy. Annals of the Entomological Society of America 69: 926–932.

Keirans, J.E., Robbins, R.G. 1999. A world checklist of genera, subgenera, and species of ticks (Acari: Ixodida) published from 1973–1997. Journal of Vector Ecology 24: 115–129.

Khalil, G.M. 1974. The subgenus Persicargas (Ixodoidea: Argasidae: Argas). 19. Preliminary studies in diapause in A. (P.) arboreus Kaiser, Hoogstraal & Kohls. Journal of Medical Entomology 11: 363–366.

Klompen, H. 2010. Holothyrids and ticks: new insights from larval morphology and DNA sequencing, with the description of a new species of Diplothyrus (Parasitiformes: Neothyridae). Acarologia (Paris) 50 (2): 269–285.

Klompen, H., Grimaldi, D. 2001. First Mesozoic record of a parasitiform mite: a larval argasid tick in Cretaceous amber (Acari: Ixodida: Argasidae). Annals of the Entomological Society of America 94 (1): 10–15.

Klompen, H., Oliver, J.H.Jr. 1993. Haller's organs in the tick family Argasidae (Acari: Parasitiformes: Ixodida). Journal of Parasitology 79: 591–603.

Kolonin, G.V. 2009. Fauna of Ixodid Ticks of the World (Acari, Ixodidae). Available online: http://www.kolonin.org/1.html.

Krantz, G.W. 1970. A manual of acarology. Oregon State University Bookstore Inc., Corvallis, Oregon, 335 pp.

Krantz, G.W. 1978. A manual of acarology (second edition). Oregon State University Book Stores Inc., Corvallis, Oregon, 509 pp.

Krantz, G.W., Walter, D.E. (Eds) 2009. A Manual of Acarology. Third Edition. Texas Tech University Press, 807 pp.

Krivolutsky, D.A. 1965. A new finding of Opilioacarina in USSR. Russian Journal of Zoology 44: 1413.

Kůrka, A. 2005. České názvy živočichů VI. (Pavoukovci (Arachnida). II. Roztoči (Acari). Národní muzeum, Praha, 207 pp.

Latif, A.A., Putterill, J.F., de Klerk, D.G., Pienaar, R., Mans, B.J. 2012. Nuttalliella namaqua (Ixodoidea: Nuttalliellidae): First Description of the Male, Immature Stages and Re-Description of the Female. PLoS One 7 (7): e41651.

Leclerc, P. 1989. Considérations paléobiogéographiques à propos la découverte en Thaïlande d'opilioacariens nouveaux (Acari-Notostigmata). Compte Rendu des Séances de la Société de Biogéographie 65 (4): 162–174.

Lees, A.D. 1948. The sensory physiology of the sheep tick, Ixodes ricinus L. Journal of Experimental Biology 25: 145–207.

Lehtinen, P.T. 1981. New Holothyrina (Arachnida, Anactinotrichida) from New Guinea and South America. Acarologia (Paris) 22 (1): 3–13.

Lehtinen, P.T. 1991. Phylogeny and zoogeography of the Holothyrida. In: Dusbábek, F., Bukva, V. (Eds) Modern Acarology, Volume 2. SPB Academic Publishers, The Hague, pp. 101–113.

Lehtinen, P.T. 1995. Revision of the old world Holothyridae (Arachnida: Anactinotrichida: Holothyrina). Invertebrate Taxonomy 9 (4): 767–826.

Lehtinen, P.T. 1999. A new genus of Holothyrina: Neothyridae (Arachnida, Anactinotrichida) from the Manaus area, Amazonas State, Brazil. Acta Amazonica 29 (2): 325–330.

Lindgren, E., Jaenson, T.G.T. 2006. Lyme borreliosis in Europe: influences of climate and climate change, epidemiology, ecology and adaptation measures. World Health Organization, cCASHh Project, 34 pp.

Lüdicke, M., Madel, W. 1937. Biozönotische Studien in der griechischen immergrünen Region (Südostküste des Peloponnes). Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere 69: 277–302.

Mans, B.J., de Castro, M.H., Pienaar, R., de Klerk, D., Gaven, P., Genu, S., Latif, A.A. 2016. Ancestral reconstruction of tick lineages. Ticks and Tick-borne Diseases 7 (4): 509–535.

Mans, B.J., de Klerk, D.G., Pienaar, R., Latif, A.A. 2011. Nuttalliella namaqua: A Living Fossil and Closest Relative to the Ancestral Tick Lineage: Implications for the Evolution of Blood-Feeding in Ticks. PloS One 6 (8): e21858204

Mans, B.J., de Klerk, D.G., Pienaar, R., Latif, A.A. 2014. The host preferences of Nuttalliella namaqua (Ixodoidea: Nuttalliellidae): a generalist approach to surviving multiple host-switches. Experimental and Applied Acarology 62: 233–240.

Mègnin, P. 1897. Un acarien dangereux de la mer des Indes. Bulletin de L'Académie Nationale de Médecine 38: 187–193.

Mitchell, R.D.III, Zhu, J., Carr, A.L., Dhammi, A., Cave, G., Sonenshine, D.E., Roe, R.M. 2017. Infrared light detection by the haller’s organ of adult american dog ticks, Dermacentor variabilis (Ixodida: Ixodidae). Ticks and Tick-borne Diseases 8 (5): 764–771.

Moorhouse, D.E. 1966. Observations on copulation in Ixodes holocyclus Neumann and the feeding of the male. Journal of Medical Entomology 3: 168–171.

Muñoz-Leal, S., Toledo, L.F., Venzal, J.M., Marcili, A., Martins, T.F., Acosta, I.C.L., Pinter, A., Labruna, M.B. 2017. Description of a new soft tick species (Acari: Argasidae: Ornithodoros) associated with stream-breeding frogs (Anura: Cycloramphidae: Cycloramphus) in Brazil. Ticks Tick Borne Diseases 8 (5): 682–692.

Mwangi, E.N., Dipeolu, O.O., Newson, R.M., Kaaya, G.P., Hassan, S.M. 1991. Predators, Parasitoids and Pathogens of Ticks: a Review. Biocontrol Science and Technology 1: 147–156.

Murrell, A., Dobson, S.J., Walter, D.E., Campbell, N.J.H., Shao, R., Barker, S. 2005. Relationshops among the three major lineages of the Acari (Arthropoda: Arachnida) inferred from small subunit rRNA: Paraphyly of the Parasitiformes with respect to the Opilioacariformes and relative rates of nucleotide substitution. Invertebrate Systematics 19: 383–389.

Nicholson, W.L., Sonenshine, D.E., Lane, R.S., Uilenberg, G. 2009. Ticks (Ixodoidea). In: Mullen, G.R., Durden, L.A. (Eds) Medical and Veterinary Entomology, 2nd Edition. Elsevier, Amsterdam, p. 493–542.

Oliver, J.H.Jr 1983. Chromosomes, genetic variance and reproductive strategies among mites and ticks. Bulletin of the Entomological Society of America 29: 8–17.

Oliver, J.H.Jr 1989. Biology and systematics of ticks (Acari: Ixodida). Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 20: 297–430.

Parola, P., Rovery, C., Rolain, J.M., Brouqui, P., Davoust, B., Raoul, D. 2009. Rickettsia slovaca and R. raoultii in Tick-borne Rickettsioses. Emerging Infectious Iseases 15 (7): 1105–1108.

Paștiu, A.I., Matei, I.A., Mihalca, A.D., D’Amico, G., Dumitrache, M.O., Kalmár, Z. 2012. Zoonotic pathogens associated with Hyalomma aegyptium in endangered tortoises: evidence for host-switching behaviour in ticks? Parasites & vectors 5 (1): 1–6.

Pavlovsky, E.N., Skrynnik, A.N. 1960. Comparative data on the biology of some species of ticks of the genus Ornithodoros. Akademiya Nauk SSSR 133: 734–736.

Perotti, M.A., Braig, H.R. 2004. Endosymbionts of Acari. Phytophaga 14: 457–474.

Poinar, G.O., Brown, A.E. 2003. A new genus of hard ticks in Cretaceous Burmese amber (Acari: Ixodida: Ixodidae). Systematic Parasitology 54: 199–205.

Poinar, G.O., Buckley, R. 2008. Compluriscutula vetulum (Acari: Ixodida: Ixodidae), a new genus and species of hard tick from Lower Cretaceous Burmese amber. Proceedings of the Entomological Society of Washington 110: 445–450.

Pomerancev, B.I. 1950. Fauna SSSR. Paukoobraznyje Tom IV, vyp. 2. Iksodovyje klešči (Ixodidae). Akademija Nauk SSSR, Zoologičeskij institut, Izdavateľstvo Nauka, Moskva–Leningrad, 224 pp.

Rafalski, J. 1956. Występowanie Argas vespertilionis Latr. i Argas reflexus Fabr. w Polsce. Polskie pismo entomologiczne 7: 165–168.

Reuter, E. 1909. Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden mit besonderer Berücksichtigung von Pediculopis graminum. Acta Societatis Scientiarum Fennica 36: 1–288.

Samish, M., Alekseev, E. 2001. Arthropods as predators of ticks (Ixodoidea). Journal of Medical Entomology 38 (1): 1–11.

Samish, M., Alekseev, E., Glazer, I. 1999. Efficacy of Entomopathogenic Nematode Strains Against Engorged Boophilus annulatus Females (Acari: Ixodidae) Under Simulated Field Conditions. Journal of Medical Entomology 36 (6): 727–732.

Samish, M., Rehacek, J. 1999. Pathogens and predators of ticks and their potential in biological control. Annual Review of Entomology 44: 159–182.

Schmidt, A.R., Jancke, S., Lindquist, E.E., Ragazzi, E., Roghi, G., Nascimbene, P.C., Schmidt, K., Wappler, T., Grimaldi, D.A. 2012. Arthropods in amber from the Triassic Period. Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (37): 14796–14801.

Schmidt, K.-H. 2010. AcariBase – database of mites with more than 58.000 names, online at http://www.miteresearch.org/index1.html, accessed on 17. October 2020.

Selden, P.A. 1993. Arthropoda (Aglaspidida, Pycnogonida and Chelicerata). In: Benton, M.J. (ed) The fossil record 2. Chapman and Hall, London, p. 297–320.

Silvestri, F. 1904. Note aracnologiche III. Redia 2: 257–259.

Sonenshine, D.E., Roe, R.M. 2014a. Biology of Ticks. Volume 1. Second Edition. Oxford University Press, 560 pp.

Sonenshine, D.E., Roe, R.M. 2014b. Biology of Ticks. Volume 2. Second Edition. Oxford University Press, 496 pp.

Suida, K. 1991. Kleszcze (Acari: Ixodida) Polski Część I. Zagadnenia ogólne. Monografie Parazytologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wroclaw, 285 pp.

Suida, K. 1993. Kleszcze (Acari: Ixodida) Polski Część II. Systematyka i rozmieszczenie. Monografie Parazytologiczne. Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Warszawa, 375 pp.

Suppan, J., Walzl, M., Klepal, W. 2013. The spiracle glands in Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) (Acari: Ixodidae). Acarologia (Paris) 53 (2): 221–230.

Thaler, K., Knoflach, B. 2003. Neue Opilioacarus-Funde (Acari: Notostigmata) in Peloponnes und Ägäis (Griechenland). Entomologische Nachrichten und Berichte 46 (4): 271–272.

Theiler, G. 1962. The arthropod parasites of vertebrates in Africa south of the Sahara (Ethiopean region). Report to the Director of Veterinary Services, Onderstepoort Veterinary Institute Project S. 9958, p. 1–255.

Thon, K. 1906. Die äussere Morphologie und die Systematik der Holothyriden. Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere 23: 677–724.

Travé, J. 1982. Premières observations sur le comportement de Thonius braueri (Thon, 1906) (Holothyrida). Acarologia (Paris) 23 (3): 199-206.

Travé, J. 1983. Observations morphologiques sur les Holothyrides 1re partie. Le corps de Thonius braueri (Thon, 1906). Acarologie (Paris) 24 (4): 333–341.

van der Hammen, L. 1961. Description of Holothyrus grandjeani nov. spec., and notes on the classification of the mites. Nova Guinea, Zoology (9) : 173–194.

van der Hammen, L. 1965. Further notes of Holothyrina (Acarida) I. Supplementary description of Holothyrus coccinella Gervais. Zoologische Mededelingen (Leiden) 40: 253–276.

van der Hammen, L. 1966. Studies on Opilioacarida (Arachnida). I. Description of Opilioacarus texanus (Chamberlin and Mulaik) and revised classification of the genera. Zoologische Verhandelingen (Leiden) 86: 1–80.

van der Hammen, L. 1968a. Stray notes of Acarina (Arachnida) I. Zoologische Mededelingen (Leiden) 42: 261–280.

van der Hammen, L. 1968b. Studies on Opilioacarida (Arachnida). II. Redescription of Paracarus hexophthalmus (Redikorzev). Zoologische Mededelingen (Leiden) 43 (5): 57–76.

van der Hammen, L. 1969. Studies on Opilioacarida (Arachnida). III. Opilioacarus platensis Silvestri and Adenacarus arabicus (With). Zoologische Mededelingen (Leiden) 44 (8): 113–131.

van der Hammen, L. 1970. La phylogenèse des opilioacarides, et leurs affinités avec les autres Acariens. Acarologia (Paris) 12 (3): 465–473.

van der Hammen, L. 1972. A revised classification of the mites (Arachnidea, Acarina) with diagnoses, a key and notes on phylogeny. Zoologische Mededelingen (Leiden) 47: 273–292.

van der Hammen, L. 1977. Studies on Oplioacarida (Arachnidea) IV. The genera Panchaetes Naudo and Salfacarus gen. nov. Zoologische Mededelingen (Leiden) 50 (4): 43–78.

van der Hammen, L. 1983. New notes on Holothyrida (Anactinotrichid Mites). Zoologische Verhandelingen (Leiden) 207: 48 pp.

Vázquez, M.M., Bernardi, L.F.O., Klompen, H. 2020. The family Opilioacaridae (Acari: Parasitiformes) in Argentina, with description of two new species. Acarologia (Paris) 60 (3): 505–519.

Vázquez, M.M., de Araújo, M.S., Feres, R.J.F. 2016. A new species of Diplothyrus (Parasitiformes: Neothyridae) from Brazil. Acarologia (Paris) 56 (3): 269–278.

Vázquez, M.M., Klompen H. 2002. The family Opilioacaridae (Acari: Parasitiformes) in North and Central America, with description of four new species. Acarologia (Paris) 42 (4): 299–322.

Vázquez, M.M., May, D., Alamilla, E., Klompen, H. 2018. A new species of Opilioacaridae (Parasitiformes: Opilioacarida) from Belize with some observations on life history and behavior. Systematic and Applied Acarology 23 (1): 132–144.

Vázquez, M.M., Palacios-Vargas, J.G. 1988. Algunas observationes sobre el comportamiento de los acaros opilioacaridos (Acarida: Notostigmata). Revista Nicaraguense de Entomologia 6: 1–6.

Walter, D.E. 2005. Glossary of Acarine Terms. Colorado State University, Ft. Collins, CO and USDA/APHIS/PPQ Center for Plant Health Science and Technology, Raleigh, NC. Online at http://itp.lucidcentral.org/id/mites/ invasive_mite/Invasive_Mite_Identification/key/0_Glossary/Mite_Glossary.htm, accessed on 10. August 2018.

Walter, D.E. 2006. Invasive Mite Identification: Tools for Quarantine and Plant Protection, Lucid v. 3.6. Colorado State University, Ft. Collins, CO and USDA/APHIS/PPQ Center for Plant Health Science and Technology, Raleigh, NC. Online at: http://idtools.org/id/mites/invasive_mite/, accessed 5. October 2020.

Walter, D.E. 2009. Order Holothyrida (Holothyrina, Tetrastigmata). In: Krantz, G.W., Walter, D.E. (Eds) 2009. A Manual of Acarology. Third Edition. Texas Tech University Press, p. 107–110.

Walter, D.E., Harvey, M.S. 2009. Order Opilioacarida. In: Krantz, G.W., Walter, D.E. (Eds) 2009. A Manual of Acarology. Third Edition. Texas Tech University Press, p. 104–106.

Walter, D.E., Proctor, H.C. 1998. Feeding behavior and phylogeny: observations om early derivative Acari. Experimental & Applied Acarology 22: 39–50.

Walter, D.E., Proctor, H.C. 1999. Mites: Ecology, Evolution and Behaviour. CABI Publishing, Wallingford, 322 pp.

Walter, D.E., Proctor, H.C. 2010. Mites as modern models: Acarology in the 21st century. Acarologia (Paris) 50 (1): 131–141.

Walter, D.E., Proctor, H.C. 2013. Mites: ecology, evolution and behaviour – life at a microscale. Second Edition. Springer, The Netherlands, 494 pp.

Wegner, Z. 1973. Dwa nowe przypadki atakowania ludzi przez pasożytnicze roztocze ptasie (Acarina: Argasidae i Dermanyssidae) w Polsce. Wiadomości Parazytologiczne 19 (2): 187–191.

Weygoldt, P. 1998. Evolution and systematics of the Chelicerata. Experimental & Applied Acarology 22 (2): 63–79.

Wilkinson P.R., Garvie, M.B. 1975. Notes on the role of ticks feeding on lagomorphs and ingestion of ticks by vertebrates in the epidemiology of Rocky Mountain spotted fever. Journal of Medical Entomology 12: 480.

With, C.J. 1902. A new acaride Opilioacarus segmentatus. Forhandlingar vid Nordiska Naturforskareog Lakaremotet i Helsingfors den 7 till 12 Juli 1902 (Comptes Rendus du Congrès des Naturalistes et Médecins du Nord tenu à Helsingfors). Sektionen för Zoologi 20: 4–5.

With, C.J. 1904. The Notostigmata, a new suborder of Acari. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk naturhistorisk Forening i Kjøbenhavn, 137–192.

Womersley, H. 1935. A species of Acarina of the Genus Holothyrus from Australia and New Zealand. Annals & Magazine of Natural History 16 (10):154–157.
Ixodida  •  Mesostigmata  •  Trombidiformes  •  SarcoptiformesThis website should be cited as:
Stanko, M., Kocianová, E., Fenďa, P. (2020). Ixodida, Checklist and Bibliography.
Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at http://saras-arachno.sk/saras_ixodid.htm, version 1.0, accessed on {date of access}

creative commons license  

back to top


Editor: Peter Fenďa & Michal Stanko

Last updated: 20th August 2020