Slovak Arachnological Society

Opiliones: Slovak Bibliography

 

Araneae  •  Opiliones  •  Pseudoscorpiones  •  Palpigradi  •  Schizomida  •  Acari

foreword checklist


A  B  C  D  F  G  H  J  K  L  M  P  R  S  T  U  Z

pdf   pdf available • manuscript unpublished manuscript


Astaloš, B. 1993. Kosce (Opiliones) v Štátnej prírodnej rezervácii Šútovská dolina v národnom parku Malá Fatra. Zborník Oravského múzea, Dolný Kubín 10: 31–33.

Astaloš, B. 1994. Zloženie fauny koscov (Opiliones) inundačného územia rieky Turiec v Turčianskej kotline. In: Kadlečík, J. (Ed.): Turiec 1992 – Zborník odborných výsledkov. OKV-SZOPK, Martin, p. 52–54.

Astaloš, B. 1998a. Fauna koscov (Opiliones) Prírodnej pamiatky Hradné bralo v Oravskom podzámku. Zborník Oravského múzea, Dolný Kubín 15: 159–162.

Astaloš, B. 1998b. Kosce (Opiliones) Národnej prírodnej rezervácie Kľak v Malej Fatre. Vlastivedný zborník Považia, Považské múzeum, Žilina 19: 89–92.

Astaloš, B. 2000. Kosce (Opiliones) Národnej prírodnej rezervácie Veľká Skalná vo Veľkej Fatre. Kmetianum, Zborník SNM – Múzea Andreja Kmeťa, Martin 9: 69–74.

Astaloš, B. 2001. Harvestmen (Opiliones) of the Biele Karpaty protected landscape area. Biodiversitas Slovaca (Nitra) 1: 12–15.

Astaloš, B. 2002. História a súčasný stav výskumu koscov (Arachnida, Opiliones) vo Veľkej Fatre. Mathias Belvis Univ. Proc., Banská Bystrica 2 (1): 135–138.

Astaloš, B. 2003. Kosce (Arachnida, Opiliones) rašelinísk hornej Oravy. Entomofauna carpathica 15: 56–59.

Astaloš, B., Jarab, M. 2005. K faune koscov (Arachnida, Opiliones) Lúčanskej Malej Fatry. Entomofauna carpathica 17: 37–39.

Astaloš, B., Mihál, I. 2009. Príspevok k poznaniu koscov (Arachnida, Opiliones) Veľkého Choča v Chočských vrchoch. Naturae Tutela 13 (1): 59–64.

Astaloš, B., Mihál, I., Mašán, P., Staňková, E. 1998. Kosce (Opiliones) chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Vlastivedný zborník Považia, Považské múzeum, Žilina 19: 93–99.

Astaloš, B., Stašiov, S., Mašán, P., Maršalek, P., Kubovčík, V. 2004. K poznaniu koscov (Arachnida, Opiliones) Kozích chrbtov. Naturae Tutela 8: 153–157.

Bartoš, E. 1938. Eine neue Roeweriolus-Art aus der Tschechoslowakei. Zoologischer Anzeiger (Leipzig) 123: 307–314.

Bartoš, E. 1939a. Die Ischyropsaliden der Tschechoslowakischen Republik. Zoologischer Anzeiger (Leipzig) 123: 155–159.

Bartoš, E. 1939b. Die Weberknechte (Opiliones) des östlichen Carpaticums. Folia Zoologica et Hydrobiologica 9: 308–310.

Bartoš, E. 1939c. Sekáči bratislavského okolí. Entomologické listy (Brno) 2: 47–49.

Bartoš, E. 1949. Sekáči skupiny Nemastoma lugubre v ČSR [The Opilionida of the group Nemastoma lugubre]. Entomologické listy (Brno) 12: 57–61.

Beňo, J. 2010. Vplyv veterných elektrární na vybrané skupiny epigeickej fauny (Diplopoda, Chilopoda, Opiliones). Dizertačná práca. Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, 98 pp. manuscript

Bezděčka, P. 2000. Příspěvek k rozšíření sekáče Zacheus crista (Brullé, 1832) v Bílých a Bielych Karpatech. Sborník Přírodovědného klubu (Uherské Hradiště) 5: 223–227.

Bezděčka, P. 2001. Příspěvek k rozšíření sekáče Egaenus convexus v Bílých a Bielych Karpatech. Sborník Přírodovědného klubu (Uherské Hradiště) 6: 78–81.

Bezděčka, P. 2009. Kosec Paranemastoma quadripunctatum potvrdený pre Slovensko. Folia faunistica Slovaca 14 (9): 59–62.

Bezděčka, P. 2010. Sekáči (Opiliones) Bílých a Bielych Karpat. In: Trávníček, D., Šušolová, J. (eds): Západné Karpaty – spoločná hranica. Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9.–11.VI. 2010. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, p. 47–54.

Bezděčka, P., Bezděčková, K. 2011. Leiobunum limbatum – nový sekáč (Opiliones) pro Slovensko. Folia faunistica Slovaca 16 (1): 31–34.

Bezděčka, P., Bezděčková, K. 2012. Bibliografie české a slovenské opilionologické literatury z let 2010 a 2011. Západočeské entomologické listy 3: 10–13.

Bucherová, M. 2002. Rozšírenie koscov (Opilionida) na Slovensku a zhodnotenie ich bioindikačného potenciálu. Diplomová práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 89 pp. manuscript

Černecká, Ľ. 2018. Vplyv narušených lesných ekosystémov na spoločenstvá pavúkovcov (Arachnida). Dizertačná práca, Ústav ekológie lesa SAV a Technická univerzita vo Zvolene, 82 pp. manuscript

Černecká, Ľ., Mihál. I., Jarčuška, B. 2017. Response of ground-dwelling harvestman assemblages (Arachnida: Opiliones) to European beech forest canopy cover. European Journal of Entomology 114: 334–342.

Cubinková, K. 2000. Druhové zloženie a výšková zonácia taxocenóz vybraných skupín epigeickej makrofauny v doline Nefcerka (Vysoké Tatry): kosce (Opilionida), stonožky (Chilopoda), mnohonôžky (Diplopoda). Diplomová práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 28 pp. manuscript

Daday, E. 1918. Opiliones. Fauna Regni Hungariae, Budapest, 3 pp.

Dudich, E. 1928. Faunisztikai jegyzetek III. Állattani Közlemények 25: 38–45.

Dudich, E. Kolosváry, G., Szalay, L. 1940. Bars vármegye pókszabású (Arachnoidea) faunájának alapvetése. Matematikai és természettudományi közlemények, Budapest 30: 1–71.

Fekiačová, M. 2011. Spoločenstvá koscov (Opiliones) v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny. Diplomová práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Zvolen, 66 pp. manuscript

Ferianc, O. 1949. Fauna Zvolenského okresu so zreteľom na stavovce. Prírodovedný zborník Zoologického ústavu Slovenskej univerzity, Bratislava 4: 35–76.

Franc, V. 2008. The distribution and ecology of rare harvestman Holoscotolemon jaqueti in Central Europe. Matthias Belivs Univ. Proc., Banská Bystrica 4 (1): 51–54.

Franc, V., Mlejnek, R. 1999. First record of Holoscotolemon jaqueti (Opiliones, Erebomastidae) from Slovakia. Biologia (Bratistava) 54 (2): 134.

Franc, V., Mlejnek, R. 2000. O záhadném sekáči podzemních biotopů. Speleofórum (Česká speleologická společnost, Praha) 19: 49–51.

Gaál, J. 2006. Väzba epigeickej mezo- a makrofauny na vybrané pseudokrasové jaskyne v NPR Pohanský hrad (Cerová vrchovina). Diplomová práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 51 pp. manuscript

Gajdoš, P., Kalivoda, H., Krištín, A., Kalivodová, E., Majzlan, O., Mihál, I., Stašiov, S., Šolomeková, T., Gerhátová, K., Ambros, M., Baláž, I. 2017. Biotopy HŠPK: ostrovy biodiverzity pre živočíchy. In: Špulerová, J., Štefunková, D., Dobrovodská, M. (eds): Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska. VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, p. 83–88.

Gajdoš, P., Kalivoda, H., Krištín, A., Kalivodová, E., Majzlan, O., Mihál, I., Stašiov, S., Šteffek, J., Šolomeková, T., Gerhartová, K., Ambros, M., Baláž, I. 2016. Biotopy historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny: ostrovy biodiverzity pre živočíchy. In: Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska a ich význam. Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava, p. 242–259.

Gdovinová, N. 2011. Vplyv drevinovej skladby na štruktúru a biodiverzitu spoločenstiev koscov (Opiliones) v Arboréte Borová hora (Zvolen). Bakalárska práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Zvolen, 38 pp. manuscript

Gdovinová, N. 2013. Vplyv drevinovej skladby a pôdy na spoločenstvá koscov (Opiliones) v suburbánnom prostredí. Diplomová práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Zvolen, 47 pp. manuscript

Gulička, J. 1957. Kvalitatívno-kvantitatívno rozbor pôdnej fauny Čierneho lesa (Ostrov) (Myriapoda, Isopoda, Opiliones). Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Zoologia 2: 119–139.

Gulička, J. 1975. Fauna slovenských jaskýň. Slovenský kras (Martin) 13: 37–85.

Gulička, J. 1985. Pôdna a jaskynná makrofauna krasových pohorí Západných Karpát (I). Slovenský kras (Martin) 23: 89–129.

Hajková, K. 1995. Pôdna makrofauna Karlovej Vsi (Bratislava). Diplomová práca. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 38 pp. manuscript

Herman, O. 1879. Opiliones, Ungarns Spinnen–Fauna, III. Band, Verlag der K. U. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, Budapest, p. 326–331.

Hlavatá, M. 2006. Štruktúra a sezónna dynamika epigeickej mezo- a makrofauny s osobitným zreteľom na kosce (Opiliones) a mnohonôžky (Diplopoda) na území PP Trnovské rameno a Mokradie. Diplomová práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 45 pp. manuscript

Hroznár, P. 1981. Kosce (Opilionidea) Štátnej prírodnej rezervácie Rozsutec. In: Janík, M., Štollmann, A. (eds): Rozsutec, Štátna prírodná rezervácia. Osveta, Martin, p. 707–718.

Hula, V., Stašiov, S., Bezděčka, P. 2008. Pavoukovci. In: Jongepierová, I. (Ed.): Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, p. 233–240.

Hurtišová, E. 2009. Väzba koscov (Opiliones) na líniové formácie nelesnej drevinovej vegetácie (Štiavnické vrchy). Diplomová práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Zvolen, 45 pp. manuscript

Jabin, M., Mohr, D., Kappes, H., Topp, W. 2004. Influence of deadwood on density of soil macro-arthropods in a managed oak-beech forest. Forest Ecology and Management 194: 61–69.

Jarab, M. 2003. Faunistické správy zo Slovenska – Opiliones: Trogulidae, Nemastomatidae, Phalangidae. Entomofauna carpathica 15: 93.

Jarab, M. 2004a. Faunistické správy zo Slovenska – Opiliones: Nemastomatidae, Phalangidae. Entomofauna carpathica 16 (1–2): 31.

Jarab, M. 2004b. Využitie koscov (Opiliones) na ekologické hodnotenie prostredia v Blatnickej doline (Veľká Fatra). Diplomová práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 37 pp. manuscript

Jarab, M., Kubovčík, V. 2002a. Analýza ekologickej štruktúry spoločenstiev koscov (Opiliones) Blatnickej doliny (Veľká Fatra, Slovensko). Sborník Přírodovědného klubu (Uherské Hradiště) 7: 113–122.

Jarab, M., Kubovčík, V. 2002b. Analýza štruktúry taxocenóz koscov (Opiliones) vybraných biotopov Blatnickej doliny (Veľká Fatra, Slovensko), 2. časť. Matthias Belivs Univ. Proc., Banská Bystrica 2 (1): 145–154.

Jarab, M., Kubovčík, V. 2002c. Kosce (Opiliones) NPR Padva (Veľká Fatra, Slovensko). Matthias Belivs Univ. Proc. (Banská Bystrica) 2 (1): 139–143.

Jasenák, L. 1972. Pôdna makrofauna Devínskej Kobyly. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 82 pp. manuscript

Jurík, R. 2001. Štruktúra a dynamika epigeickej makrofauny v CHKO Štiavnické vrchy. Diplomová práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 52 pp. manuscript

Kepič, M. 2001. Taxocenózy koscov (Opilionida) a mnohonôžok (Diplopoda) PR Kozlinec (Bystrická vrchovina) a ich význam pre ekologické hodnotenie prostredia. Diplomová práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 54 pp. manuscript

Kertys, Š. 2008. Kosce (Opiliones) a mnohonôžky (Diplopoda) Breznickej mokrade (Ondavská vrchovina). Diplomová práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Zvolen, 72 pp. manuscript

Klimeš, L. 1999. Přehlížení synantropní sekáči (Opiliones): novinky z česko-slovenského pomezí i odjinud. Sborník Přírodovědného klubu (Uherské Hradiště) 4: 68–71.

Klimeš, L. 2000. Checklist of harvestmen (Opiliones) of Czechia and Slovakia. In: Gajdoš, P., Pekár, S. (eds): Proceedings of the 18th European Colloquium of Arachnology, Stará Lesná, 1999. Ekológia (Bratislava) 19 (Supplement 3): 125–128.

Kluka, V. 2011. Kosce (Opiliones) Čiernej Lehoty. Diplomová práca, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave. manuscript

Kolosváry, G. 1929. Die Weberknechte Ungarns. Studium, Budapest, 112 pp.

Kolosváry, G. 1933. Über eine neue Weberknechtart: Roeweriolus hungaricus n. gen n. sp. Zoologischer Anzeiger (Leipzig) 102: 310–313.

Košel, V. 1984. Súčasný stav poznania fauny v jaskyniach Slovenského raja. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 15 (1): 38–40.

Košel, V. 1994. Živočíštvo jaskýň. In: Rozložník, M., Karasová, E. (eds): Slovenský kras – Chránená krajinná oblasť – biosférická rezervácia. Osveta, Martin, p. 240–244.

Košel, V. 2001. Zoologický výskum jaskýň v Belianskych Tatrách. Zoologie bezobratlých, p. 29.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Hudec, I., Nováková, A., Košel, V., Fenďa, P., Višňovská, Z. 2005. Živé organizmy. [Living organisms] In: Stankovič, J., Cílek, V. (eds): Krásnohorská jaskyňa – Buzgó. Regionálna rozvojová agentúra, Rožňava, p. 88–95.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Hudec, I., Višňovská, Z., Svatoň, J., Košel, V. 2004. Bezstavovce (Arthropoda) Harmaneckej jaskyne (Veľká Fatra). Aragonit 8: 31–34.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Višňovská, Z., Fenďa, P. 2006. Bezstavovce (Evertebrata) Dobšinskej ľadovej jaskyne (Slovenský raj). [Invertebrates of the Dobšinská Ice Cave, Slovak Paradise, Slovakia] In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 179–186.

Kováč, Ľ., Mock, A., Višňovská, A., Ľuptáčik, P. 2007. Spoločenstvá fauny Brestovskej jaskyne (Západné Tatry). Slovenský kras 46 (suppl. 1): 97–110.

Kowalski, K. 1955. Fauna jaskiń Tatr Polskich. Ochrona Przyrody (Kraków) 23: 283–332.

Kratochvíl, J. 1933. Nový rod sekáčů ze Slovenska. Věda a příroda 14: 219–220.

Kratochvíl, J. 1934. Sekáči (Opilionides) Československé republiky. Práce Moravské přírodovědné společnosti 9: 1–35.

Kratochvíl, J. 1935 (1933). Přehled zeměpisného rozšíření našich sekáčů. Věda a příroda 16 (1): 5–12.

Kratochvíl, J. 1939 (1938). Druhy skupiny Nemastoma quadripunctatum (Perty) a několik nových sekáčů pro ČSR. Sborník Přírodovědného klubu (Třebíč) 2: 73–81.

Krištín, A. 1988a. Modifikation des Bedeutungsindexes von Nahrungskomponenten und seine Verwendung. Biológia (Bratislava) 43: 935–939.

Krištín, A. 1988b. Nahrungsansprüche der Nestlinge Pica pica und Passer montanus in den Windbrechern der Schüttinsel. Folia Zoologica (Brno) 37: 343–356.

Krištín, A., Baumann, T. 1996. Zur Bedeutung von Weberknechten (Opiliones) in der Nestlingsnahrung. Arachnologische Mitteilungen 11: 43–46.

Krumpál, M. 1980. Kosce. In: Korbel, L., Krejča, J. (eds): Z našej prírody – živočíchy. Príroda, Bratislava, p. 86.

Lác, J. 1957. Rozšírenie Dicranolasma scabrum HERBST, 1799 (Opilionidea) na Slovensku. Biológia (Bratislava) 12: 939–941.

Lác, J. 1990. Živočíšstvo. In: Bolfík, J. (Ed.): Gemer – Malohont I. Príroda. Osveta, Martin, p. 446–603.

Litavský, J. 2017a. Kosce (Opiliones) alpínskych lúk so zvýšenou acidifikáciou v Západných Tatrách (Slovensko). Naturae tutela 21 (1): 67–73.

Litavský, J. 2017b. Kosce (Opiliones) lužných lesov Podunajska (Slovensko). Naturae tutela 21 (2): 211–219.

Litavský, J. 2018. Taxocenózy koscov (Opiliones) a ich bioindikačný potenciál v evaluácii ekologických a environmentálnych parametrov krajiny Podunajska. Dizertačná práca, Katedra krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 117 pp. manuscript

Litavský, J., Majzlan, O. 2017. Topická viazanosť koscov (Opiliones) na pôdne stratum lužných lesov. Entomofauna Carpathica 28 (2): 1–7.

Litavský, J., Stašiov, S., Fedor, P. 2019. Taxocenózy koscov (Opiliones) a ich bioindikačný potenciál v evaluácii ekologických a environmentálnych parametrov krajiny Podunajska. Technická univerzita vo Zvolene, Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 122 pp.

Litavský, J., Stašiov, S., Svitok, M., Michalková, E., Majzlan, O., Žarnovičan, H., Fedor, P. 2018. Epigean communities of harvestmen (Opiliones) in Pannonian Basin floodplain forests: an interaction with environmental parameters. Biologia (Bratislava) 73 (8): 753–763.

Ložek, V., Gulička, J. 1955. Zoologický výskum pralesní reservace Stužica ve slovenských Východních Karpatech (Mollusca, Myriapoda). Ochrana přírody 10: 202–209.

Ľuptáčik, P., Mock, A., Kováč, Ľ. 2005. Príspevok k poznaniu jaskynnej fauny Beskydského predhoria. Telekia – spravodaj CHKO Vihorlat (Michalovce) 3: 30–32.

Mačkayová, E. 2002. Vplyv intenzity obnovných zásahov v lesnom poraste na štruktúru vybraných taxocenóz epigeickej makrofauny (Opilionida, Diplopoda, Chilopoda) v podhorskej bučine. Diplomová práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 53 pp. manuscript

Majzlan, O., Hazuchová, A. 1997. Abundancia a sezónna dynamika koscov (Opiliones) v pôde lužných lesov Podunajska. Folia faunistica Slovaca 2: 47–51.

Majzlan, O., Litavský, J. 2015. Bezstavovce (Evertebrata) – indikátory zmien v krajine. Entomofauna carpathica 27 (1): 63–68.

Maršalek, P. 1999. Niekoľko poznámok k faune koscov (Opilionida) Slanských vrchov. Natura Carpatica 40: 225–230.

Maršalek, P. 2001. Kosce (Opilionida) Levočských vrchov. Natura Carpatica 42: 187–190.

Maršalek, P. 2004. Opiliofauna Volovských vrchov. Natura Carpatica 45: 117 –124.

Maršalek, P. 2012a. Kosce (Opiliones) Vihorlatských vrchov. Naturae Tutela 16 (1): 51–56.

Maršalek, P. 2012b. Kosce (Opiliones) okolia mesta Bardejov. Folia faunistica Slovaca 17 (4): 305–307.

Maršalek, P. 2015. Opiliofauna (Arachnida, Opiliones) intravilánu mesta Spišská Nová Ves. [Opiliofauna (Arachnida, Opiliones) of intravilan of the Spišská Nová Ves city] Folia faunistica Slovaca 20 (1): 49–55.

Maršalek, P. 2017. Niekoľko poznámok o faune koscov (Opiliones) Spišskej Magury. Folia Oecologica 9 (1): 32–38.

Maršalek, P. 2018. Kosce (Opiliones) Levočských vrchov a Spišskej Magury. Vlastivedný zborník Spiš 9: 368–375.

Maršalek, P., Stašiov, S. 2015. Kosce (Arachnida, Opiliones) pohoria Čergov [Harvestmen (Arachnida, Opiliones) of the Čergov Mts.]. Folia faunistica Slovaca 20 (2): 131–134.

Maršalek, P., Stašiov, S., Dankaninová, L., Kubovčík, V. 2014. Príspevok k poznaniu fauny koscov (Opiliones) Štiavnických vrchov [Contribution to the knowledge of harwestmen (Opiliones) of the Štiavnické vrchy Mts.]. Folia faunistica Slovaca 19 (1): 23–25.

Martens, J., Schönhofer, A.L. 2016. The Leiobunum rupestre species group: resolving the taxonomy of four widespread European taxa (Opiliones: Sclerosomatidae). European Journal of Taxonomy 216: 1–35.

Mašán, P. 1998. First record of Siro carpaticus (Opiliones, Cyphophtalmi, Sironidae) from Slovakia. Biológia (Bratislava) 53 (5): 650.

Mašán, P. 2005. Prvý nález kosca Siro carpaticus (Opiliones, Cyphophtalmi, Sironidae) vo Vihorlate. Telekia, Spravodaj CHKO Vihorlat 3: 26.

Mašán, P., Astaloš, B. 2015. RNDr. Ivan Mihál, CSc. – päťdesiatročný. In: Krumpálová, Z. (Ed.): Ekológia vo výskume pavúkovcov. 13. arachnologická konferencia, zborník abstraktov. Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, Ústav krajinnej ekológie SAV, pobočka Nitra, Slovenská arachnologická spoločnosť, Bratislava, p. 6–10.

Mašán, P., Mihál, I. 1988. K poznaniu fauny koscov (Opilionidea) na Slovensku. Nepublikovaná Študentská vedecká odborná práca. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 22 pp. manuscript

Mašán, P., Mihál, I. 1993. Contribution to the knowledge of the Harvestmen (Opiliones) in Slovakia. Entomological Problems 24 (2): 75–80.

Mašán, P., Mihál, I. 2007. New records of Opilio canestrini (Opiliones, Phalangiidae) in Slovakia. Entomofauna Carpathica 19 (1–2): 42–43.

Mašán, P., Mihál, I. (eds) 2009. Pavúkovce Cerovej vrchoviny – Arachnids of the Cerová vrchovina Highland (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, 311 pp.

Mašán, P., Svatoň, J. (eds) 2003. Pavúkovce Národného parku Poloniny – Arachnids of the Poloniny National Park (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari – Parasitiformes). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica a Správa Národného parku Poloniny, Snina, 241 pp.

Mihál, I. 1995a. Fauna koscov (Opiliones) Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. In: Krištín, A., Gaálová, K. (eds): Rimava 1995. Odborné výsledky zoologických a mykologických výskumov. SAŽP Banská Bystrica, ÚEL SAV Zvolen et S-CHKO Rimavská Sobota, p. 21–24.

Mihál, I. 1995b. Harvestmen (Opilionida) in beech forest: influence of different degree of stand density. Entomofauna carpathica 7 (1–2): 41–46.

Mihál, I. 1996a. Kosce (Opilionida). In: Sláviková, D., Krajčovič, V. (eds): Ochrana a obhospodarovanie trvalých trávnych porastov CHKO–BR Poľana. Nadácia IUCN, Svetová únia ochrany prírody, Bratislava, p. 45–46.

Mihál, I. 1996b. Prienik teplomilných druhov bezstavovcov – všeobecný jav aj u koscov (Opilionida) na Slovensku? Chránené územia Slovenska 30: 29–30.

Mihál, I. 1997a. Harvestmen (Opilionida) in a brush stand and fir-beech forest of the Kremnické vrchy mountains. Biologia (Bratislava) 52 (2): 191–194.

Mihál, I. 1997b. Kosce (Opiliones) okolia Ipeľského Predmostia. In: Urban, P., Hrivnák, R. (eds): Poiplie. SAŽP Banská Bystrica, p. 113–115.

Mihál, I. 1997c. Niekoľko poznámok k faune koscov (Opiliones) z okolia Ipľa. In: Urban, P., Hrivnák, R. (eds): Poiplie. SAŽP Banská Bystrica, p. 51–53.

Mihál, I. 1998a. Kosce (Opiliones) lesných porastov a lúk na Poľane. Ochrana prírody 16: 119–124.

Mihál, I. 1998b. Kosce (Opilionida). In: Sláviková, D., Krajčovič, V. (eds): Ochrana biodiverzity a obhospodarovanie trvalých trávnych porastov CHKO–BR Poľana. 2. diel. Vydavateľstvo IUCN, Bratislava, p. 70–71.

Mihál, I. 1998c. Opiliofauna PR Havranie skaly v CHKO – BR Poľana. Chránené územia Slovenska 38: 23.

Mihál, I. 2004. Faunistické správy zo Slovenska – Opiliones: Nemastomatidae, Dicranolasmatidae, Trogulidae, Phalangiidae. Entomofauna Carpathica 16 (3–4): 83.

Mihál, I. 2005. Kosce (Opiliones) Národného parku Muránska planina. Reussia 2 (1): 7–14.

Mihál, I. 2009. Kosce (Opiliones) v Tatrách a možnosti ich využitia v indikácii štrukturálnych zmien v lesných ekosystémoch. In: Tužinský, L., Gregor, J. (eds): Vplyv vetrovej kalamity na vývoj lesných porastov vo Vysokých Tatrách. LF TU Zvolen, NLC Zvolen, ÚEL SAV Zvolen, Výskumná stanica TANAPu Tatranská Lomnica, Vydavateľstvo TU vo Zvolene, p. 149–154.

Mihál, I. 2010. Faunistické správy zo Slovenska – Opiliones: Nemastomatidae, Trogulidae, Phalangiidae. Entomofauna carpathica 22 (1–2): 41.

Mihál, I. 2014. RNDr. Boris Astaloš, päťdesiatročný. In: Krumpálová, Z. (Ed.): Nové smerovanie vo výskume pavúkovcov. 12. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 25.–28.9.2014. FPV UKF Nitra, ÚKE SAV Nitra, SARAS, o.z., p. 8–10.

Mihál, I. 2016a. Kosce (Arachnida, Opiliones) Prírodnej rezervácie Šujské rašelinisko (severozápadné Slovensko). Folia faunistica Slovaca 21 (2): 109–114.

Mihál, I. 2016b. RNDr. Peter Mašán, PhD. – päťdesiatročný. In: Fenďa, P. (Ed.): 14. Arachnologická konferencia. Zborník abstraktov. Slovenská arachnologická spoločnosť o.z., Bratislava, p. 34–36.

Mihál, I., Astaloš, B. 2011a. Slovenské menoslovie koscov (Arachnida, Opiliones) zaznamenaných na Slovensku. Folia faunistica Slovaca 16 (1): 27–29.

Mihál, I., Astaloš, B. 2011b. Harvestmen (Arachnida, Opiliones) in disturbed forest ecosystems of the Low and High Tatras Mts. Folia oecologica 38 (1): 89–95.

Mihál, I., Astaloš, B., Černecká, Ľ., Gajdoš, P., Šestáková, A., Žila, P. 2015. K poznaniu koscov (Arachnida, Opiliones) vybraných lokalít na strednom a východnom Slovensku [Contribution to the knowledge of harvestmen of selected localities of Central and East Slovakia]. Folia faunistica Slovaca 20 (1): 31–35.

Mihál, I., Černecká, Ľ. 2014. Kosce (Arachnida, Opiliones) NPR Boky a PR Rohy a ich okolia (Stredné Slovensko). [Harvestmen (Arachnida, Opiliones) of the Boky National Nature Reserve and the Rohy Nature Reserve and their vicinity (Central Slovakia)] Folia faunistica Slovaca 19 (1): 49–55.

Mihál, I., Černecká, Ľ. 2017. Structure of Harvestmen (Arachnida, Opiliones) Communities in Different, Anthropically Disturbed Beech Ecosystems (Western Carpathians, Slovakia). Vestnik zoologii 51 (3): 259–270.

Mihál, I., Gajdoš, P. 2005. Kosce (Opiliones). In: Gajdoš, P., David, S., Petrovič, F. (eds): Národná prírodná rezervácia Parížske močiare – Krajina, biodiverzita a ochrana prírody. Ústav krajinnej ekológie SAV v Bratislave, ŠOP SR Banská Bystrica, Nitra, p. 36–37.

Mihál, I., Gajdoš, P. 2010a. Harvestmen (Arachnida, Opiliones) with notes on their habitat requirements in selected area of Central Slovakia. Folia oecologica 37 (2): 205–211.

Mihál, I., Gajdoš P. 2010b. Kosce (Opiliones) výskumnej plochy Báb pri Nitre po obnovnej lesnej ťažbe. Rosalia 21: 75–86.

Mihál, I., Gajdoš, P., Dankaninová, L., Černecká, Ľ. 2014. Kosce (Opiliones) fragmentárnych spoločenstiev vo vinohradníckej krajine Svätý Jur (Malé Karpaty) [Harvestmen (Opiliones) of fragmented communities of the vineyard landscape in Svätý Jur (The Malé Karpaty Mts, Western Slovakia)]. Folia faunistica Slovaca 19 (1): 9–14.

Mihál, I., Gajdoš, P., Žila, P. 2015. Harvestmen (Arachnida: Opiliones) of open biotopes in the Poloniny National Park (north-eastern Slovakia). Fragmenta Faunistica (Warszawa) 58 (1): 51–59.

Mihál, I., Hrúz, V. 1998. Opiliofauna PR Havranie skaly v CHKO–BR Poľana. Chránené územia Slovenska 38: 23.

Mihál, I., Jarab, M., Korenko, S. 2010. Kosce (Arachnida, Opiliones) východnej časti Kozích chrbtov. Naturae Tutela 14 (1): 85–89.

Mihál, I., Korenko, S. 2010. Kosce (Arachnida, Opiliones) Starohorských vrchov (stredné Slovensko). Naturae Tutela 14 (2): 201–206.

Mihál, I., Korenko, S., Gajdoš, P. 2010. Sekáči (Arachnida, Opiliones) Tater (Slovensko) [Harvestmen (Arachnida, Opiliones) of the Tatra Mountains (Slovakia)]. Acta Rerum Naturalium 8: 31–36.

Mihál, I., Mašán, P. 2006. Príspevok k poznaniu koscov (Opiliones) Stredného a Východného Slovenska. Natura Carpatica (Košice) 47: 89–96.

Mihál, I., Mašán, P. 2007. Kosce (Opiliones) stredného a južného Gemera. Reussia 4 (1–2): 209–213.

Mihál, I., Mašán, P., Astaloš, B. 2003. Kosce – Opiliones. In: Mašán, P., Svatoň, J. (eds): Pavúkovce Národného parku Poloniny – Arachnids of the Poloniny National Park (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari – Parasitiformes). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica a Správa Národného parku Poloniny, Snina, p. 127–141.

Mihál, I., Mašán, P., Astaloš, B. 2009. Kosce – Opiliones. In: Mašán, P., Mihál, I. (eds): Pavúkovce Cerovej vrchoviny – Arachnids of the Cerová vrchovina Highland (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, p. 137–151.

Mihál, I., Šteffek, J. 2011. Pôdne bezstavovce. In: Barna, M., Kulfan, J., Bublinec, E. (eds): Buk a bukové ekosystémy Slovenska. VEDA, Bratislava, p. 351–371.

Mock, A., Jászay, T., Svatoň, J., Christophoryová, J., Stašiov, S. 2009. Suchozemské článkonožce (Arthropoda) jaskýň Čiernej hory (Západné Karpaty). Slovenský kras 47 (2): 259–274.

Mock, A., Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Mlejnek, R., Višňovská, Z., Košel, V., Fenďa, P. 2004. Kavernikolné článkonožce (Arthropoda) Važeckého krasu. In: Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 145–154.

Mock, A., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Papáč, V. 2004. Biologická charakteristika jaskýň Bujanovských vrchov (Čierna hora) [Biological characteristics of the caves of Bujanovské vrchy hills (Čierna hora Mts)]. Aragonit 9: 35–40.

Mock, A., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Svatoň, J., Országh, I., Krumpál, M. 2005. Terrestrial arthropods inhabiting caves near Veľký Folkmar (Čierna hora Mts., Slovakia). In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 95–101.

Murín, J. 2007. Kosce (Opiliones) a mnohonôžky (Diplopoda) vybraných hornooravských rašelinísk. In: Marušková, A., Vaněk, M. (eds): Ekológia a environmentalistika. Zborník príspevkov zo 4. študentskej vedeckej konferencie. FEE TU vo Zvolene, Zvolen, p. 44–51.

Murín, J. 2008a. Kosce (Opiliones) a mnohonôžky (Diplopoda) vybraných hornooravských rašelinísk. Acta facultatis ecologiae 18: 47–52.

Murín, J. 2008b. Kosce (Opiliones) a mnohonôžky (Diplopoda) vybraných rašelinísk hornej Oravy. Diplomová práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Zvolen, 60 pp. manuscript

Papáč, , V., Fenďa, P., Ľuptáčik, P., Mock, A., Svatoň, J., Christophoryová, J. 2009. Terestrické bezstavovce (Evertebrata) jaskýň vo vulkanitoch Cerovej vrchoviny [Terrestrial invertebrates (Evertebrata) of caves in volcanic rocks of the Cerová vrchovina Highlands]. Aragonit 14 (1): 32–42.

Papáč, V., Kováč, Ľ., Mock, A., Košel, V., Fenďa, P. 2006. Terestrické článkonožce (Arthropoda) vybraných jaskýň Silickej planiny. In: Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 5. Zborník referátov. Slovenská správa jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 187–199.

Papáč, V., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Košel, V., Christophoryová, J. 2007. Spoločenstvá terestrických článkonožcov NPP Snežná diera (Slovenský kras, Horný vrch) [Communities of the terrestrial arthropods in the National Natural Monument Snežná diera (Snow Hole) Cave (Slovak Karst, Horný vrch plateau)]. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 45: 151–157.

Papáč, V., Višňovská, Z., Gresch, A. 2015. Poznatky o výskyte bezstavovcov a netopierov v Malužinskej jaskyni (Nízke Tatry) [Present knowledge on the occurrence of invertebrates and bats in the Malužinská Cave (Nízke Tatry Mts.)]. Aragonit 20 (2): 107–113.

Pavlíková, M. 2008. Vplyv veterného parku pri Skalitom (Jablunkovské medzihorie) na štruktúru spoločenstiev koscov (Opiliones). Bakalárska práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Zvolen, 31 pp. manuscript

Pavlíková, M. 2010. Vplyv drevinovej skladby na štruktúru spoločenstiev koscov (opiliones) v arboréte Borová hora. Diplomová práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Zvolen, 41 pp. manuscript

Petricskó, J. 1892. Selmeczbánya vidéké állattani tekintetben. Kiadja saját költségén a selmeczbányai gyógyászati és természettudományi egyeslet. Selmeczbánya, 133 pp.

Prantl, F., Mařan, J. 1957. Sekáči (Opilionidea). In: Štěpánek, O. (Ed.): Přírodopis živočíšstva. Orbis, Praha, 521 pp.

Roewer, C.F. 1923. Die Weberknechte der Erde. Systematische Bearbeitung der bisher bekannten Opiliones. G. Fischer Verlag, Jena, 1116 pp.

Roušar, A. 1999. Nález klepítníka členeného v Krušných horách. Živa 2: 82.

Šestáková, A., Mihál, I. 2014. Carinostoma elegans new to the Slovakian harvestmen fauna (Opiliones, Dyspnoi, Nemastomatidae). Arachnologische Mitteilungen 48: 16–23.

Šestáková, A., Suvák, M., Krajčovičová, K., Kaňuchová, A., Christophoryová J. 2017. Arachnids from the greenhouses of the Botanical Garden of the PJ Šafárik University in Košice, Slovakia (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones). Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters 53: 19–28.

Šilhavý, V. 1949. Sekáč Astrobunus meadi (Thor.) v Československé republice. Časopis Československé společnosti entomologické při ČSAV (Praha) 46: 151–155.

Šilhavý, V. 1950. Sekáči východního Slovenska. Entomologické listy (Brno) 13: 99–106.

Šilhavý, V. 1956. Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR, No. 7. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 272 pp.

Šilhavý, V. 1966. Fragmenta Opilionidologica II (Arachn., Opilionidea). Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV (Praha) 2: 104–105.

Šilhavý, V. 1968a. Příspěvek k faunistice sekáčů (Opilionidea) Slovenska. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV (Praha) 4: 63–64.

Šilhavý, V. 1968b. Sekáči (Opilionideae) Slovenského krasu. Zborník východoslovenského múzea 9: 101–103.

Šilhavý, V. 1970. Faunistický příspěvek o sekáčích (Opilionidea) Československa. Fragmenta opilionidologica IV. Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV (Praha) 6: 107–108.

Šilhavý, V. 1972. Druhý příspěvek k poznání Československých sekáčů (Opilionidea). Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV (Praha) 8: 93–96.

Šilhavý, V. 1974. Opilionidea. Zborník prác o Tatranskom národnom parku 16: 81–85.

Šilhavý, V. 1981. Occurrence of Leiobunum glabrum in Czechoslovakia (Arachn., Opilionidea). Věstník Československé společnosti zoologické (Praha) 45: 204–208.

Snopková, E. 2001. Štruktúra epigeickej makrofauny a jej dynamika v NPR Príboj. Diplomová práca. Katedra biológie a všeobecnej ekológie, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, Banská Štiavnica, 48 pp. manuscript

Sørennsen, W. 1873. Bidrag til Phalangidernes Morphologi og Systematik samt Beskrivelse af nogle nye, herhen høhre Former. Naturhist. Tidssk. 3 (8): 489–526.

Staręga, W. 1966. Kosarze (Opiliones) Bieszczad. Fragmenta Faunistica (Warszawa) 13 (6): 145–157.

Stašiov, S. 1997. Faunistické správy zo Slovenska – Opilionida. Entomofauna carpathica 9 (1): 28.

Stašiov, S. 1999a. Rozšírenie Ischyropsalis manicata (Opilionida) na Slovensku. Entomofauna carpathica 11 (1): 9–12.

Stašiov, S. 1999b. Rozšírenie Zacheus crista (Brullé, 1832) (Opilionida) na Slovensku. Acta Facultatis Ecologiae (Zvolen) 6: 125–130.

Stašiov, S. 2000a. Opiliofauna Ondavskej vrchoviny. Natura Carpatica 41: 39–43.

Stašiov, S. 2000b. Rozšírenie Egaenus convexus (Opilionida) na Slovensku. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti (Bratislava) 18: 123–128.

Stašiov, S. 2001. Vybrané skupiny epigeickej makrofauny (Opilionida, Diplopoda a Chilopoda) ako indikátory stavu vrchnej pôdnej vrstvy v podhorskej bučine. Vedecké štúdie 8/2001/A TU vo Zvolene, Zvolen, 88 pp.

Stašiov, S. 2002. Poznámky k rozšíreniu a ekológii Dicranolasma scabrum (Herbst, 1799) (Opiliones) na Slovensku. Sborník Přírodovědného klubu (Uherské Hradiště) 7: 105–112.

Stašiov, S. 2003a. Leptus holmiae Southcott 1992 (Acarina, Erythraeidae) associated with harvestmen (Opilionida). Ekológia (Bratislava) 22 (1): 23–27.

Stašiov, S. 2003b. Rozšírenie a ekológia Paranemastoma kochi (Opiliones) na Slovensku. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti (Bratislava) 20/21: 131–138.

Stašiov, S. 2004a. Kosce (Opiliones) Slovenska. Vedecké štúdie, 3/2004/A, vydala Technická univerzita vo Zvolene, vydanie prvé, p. 1–120.

Stašiov, S. 2004b. Poznámky ku koscom (Opiliones) NPR Stužica (Bukovské vrchy). In: Midriak, R. (Ed.): Biosférické rezervácie na Slovensku V. Zborník referátov z 5. národnej konferencie o BR Slovenska. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, p. 139–142.

Stašiov, S. 2005. Harvestman communities on two hills in the Štiavnické vrchy Protected Landscape Area, Slovakia (Opiliones). Folia oecologica 32: 15–21.

Stašiov, S. 2006. Poznámky k rozšíreniu a ekológii Astrobunus laevipes (Opiliones) na Slovensku. Sborník Přírodovědného klubu (Uherské Hradiště) 8: 39–45.

Stašiov, S. 2008. Altitudinal distribution of harvestmen (Euchelicerata: Opiliones) in Slovakia. Polish Journal of Ecology 56 (1): 157–163.

Stašiov, S. 2012. Leiobunum rupestre versus Leiobunum tisciae. In: Kubovčík, V., Stašiov, S. (eds): „Zoológia 2012“, 18. Feriancove dni. Zborník príspevkov z vedeckého kongresu, Zvolen, 22.–24.11.2012. Technická univerzita vo Zvolene, p. 160–162.

Stašiov, S. 2013. Kosce (Opiliones) Pustého hradu (Javorie). Acta facultatis ecologiae 29: 31–34.

Stašiov, S., Bezděčka, P. 2008. Sekáči (Opiliones). In: Jongepierová, I. (Ed.): Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, p. 237–240.

Stašiov, S., Bitušík, P. 1999. Príspevok k poznaniu fauny koscov (Opilionida) Zvolenskej kotliny. Acta Facultatis Ecologiae (Zvolen) 6: 119–123.

Stašiov, S., Bitušík, P. 2001. Rozšírenie troch skupín epigeickej makrofauny pozdĺž výškového gradientu v doline Nefcerka (Vysoké Tatry): kosce (Opilionida), mnohonôžky (Diplopoda), stonôžky (Chilopoda). Acta Facultatis Ecologiae (Zvolen) 8: 115–121.

Stašiov, S., Bitušík, P., Šamaj, J. 1997. Kosce (Opiliones) NPR Malý Polom (CHKO Kysuce). Ochrana prírody (Banská Bystrica) 15: 119–125.

Stašiov, S., Diviaková, A., Svitok, M., Novikmec, M., Dovciak, M. 2020. Hedgerows support rich communities of harvestmen (Opiliones) in upland agricultural landscape. Basic and Applied Ecology 47: 73–82.

Stašiov, S., Hazuchová, L., Mihál, I. 2010. Harvestmen (Opiliones) of Zvolen. Acta Rerum Naturalium 8: 37–42.

Stašiov, S., Kepič, M. 2002. Kosce (Opilionida) a mnohonôžky (Diplopoda) PR Kozlinec (Zvolenská kotlina). Ochrana prírody (Banská Bystrica) 21: 81–90.

Stašiov, S., Kertys, Š. 2007. Kosce (Opiliones) a mnohonôžky (Diplopoda) Breznickej mokrade (Ondavská vrchovina). Entomofauna carpathica 19 (1–2): 44–47.

Stašiov, S., Kertys, Š. 2008. Spoločenstvá koscov (Opiliones) a mnohonôžok (Diplopoda) Breznickej mokrade. Acta Facultatis Ecologiae 18: 59–68.

Stašiov, S., Kertys, Š., Miňová, L., Uhlíková, A., Urblík, P. 2012. Príspevok k poznaniu fauny vybraných skupín makroedafónu (Opiliones, Chilopoda, Diplopoda) NPR Boky. Folia faunistica Slovaca 17 (2): 109–112.

Stašiov, S., Maršalek, P. 1997. Faunistické správy zo Slovenska – Opilionida. Entomofauna carpathica 9 (2): 60.

Stašiov, S., Maršalek, P. 2000. Kosce (Opilionida) CHKO Poľana. Acta Facultatis Ecologiae Zvolen 7: 167–172.

Stašiov, S., Maršalek, P. 2002. Kosce (Opilionida) Hornooravských rašelinísk. Natura Carpatica 43: 283–286.

Stašiov, S., Maršalek, P., Mihál, I., Mašán, P., Astaloš, B., Jarab, M. 2003. Kosce (Opiliones) Ondavskej vrchoviny. Natura Carpatica 44: 261–266.

Stašiov, S., Michalková, E., Lukáčik, I., Čiliak, M. 2017. Harvestmen (Opiliones) communities in an arboretum: Influence of tree species. Biologia (Bratislava) 72 (2): 184–193.

Stašiov, S., Mihál, I. 1999. Niekoľko poznámok k faune koscov (Opilionida) Krupinskej planiny. In: Urban, P., Bitušík, P. (eds): Príroda Krupinskej planiny a jej ochrana. Zborník referátov zo seminára. MŽP SR Bratislava, SAŽP Banská Bystrica, FEE TU Zvolen, ÚEL SAV Zvolen, p. 93–96.

Stašiov, S., Mihál, I. 2001. Rozšírenie a ekológia koscov (Opilionida) Ostrôžok (juh stredného Slovenska). Acta Facultatis Ecologiae (Zvolen) 8: 99–104.

Stašiov, S., Mihál, I. 2005. Rozšírenie a ekológia Platybunus pallidus Šilhavý, 1938 (Opiliones) na Slovensku. Naturae Tutela 9: 123–128.

Stašiov, S., Mock, A., Mlejnek, R. 2003. Nové nálezy koscov (Opiliones) v jaskyniach Slovenska. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 41: 199–207.

Stašiov, S., Oboňa, J., Svitok, M. 2014. Pavúkovce (Arachnida: Opiliones, Pseudoscorpiones, Acari, Araneae) dendroteliem vybraných drevín [Arachnids (Arachnida: Opiliones, Pseudoscorpiones, Acari, Araneae) of water–filled tree holes on chosen tree species]. Folia faunistica Slovaca 19 (1): 15–21.

Stašiov, S., Snopková, E., 2002. Kosce (Opiliones) a mnohonôžky (Diplopoda) NPR Príboj (stredné Slovensko). Acta Facultatis Ecologiae (Zvolen) 9: 61–66.

Stašiov, S., Tajovský, K., Resl, K. 2006. Restored meadow harvestman communities (Opiliones) in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area, Czech Republic. Biologia (Bratislava) 61 (2): 165–169.

Stašiov, S., Tuf, I. 2016. Nový nález sekáče obroubeného (Opiliones: Sclerosomatidae: Leiobuninae: Leiobunum limbatum) na Slovensku. Acta Carpathica Occidentalis 7: 56–57.

Stašiov, S., Uhorskaiová, L., Svitok, M., Hazuchová, L., Vician, V., Kočík, K. 2011. Influence of agricultural management form on the species structure of harvestman (Opiliones) communities. Biologia (Bratislava) 66 (1): 149–155.

Stašiov, S., Vician, V., Wiezik, M. 2006. Vybrané skupiny makroepigeónu (Opiliones, Diplopoda, Coleoptera, Hymenoptera: Formicidae) pozdĺž transektu Zajacová – Chleb (NP Malá Fatra). Ochrana prírody (Banská Bystrica) 25: 143–150.

Tajovský, K., Balík, V., Háněl, L., Starý, J., Schlaghamerský, J., Pižl, V., Stašiov, S., Resl, K. 2008. Vývoj půdní fauny na zatravňovaných plochách na lokalitě Výzkum. In: Jongepierová, I. (Ed.): Louky Bílých Karpat (Grasslands of the White Carpathian mountains). ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, p. 410–415.

Uhorskaiová, L. 2009. Vplyv formy obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny na štruktúru a dynamiku koscov (Opiliones). Dizertačná práca. Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene, 80 pp. manuscript

Uhorskaiová, L., Stašiov, S. 2007. Predbežné výsledky výskumu koscov (Opiliones) v rôzne obhospodarovaných agroekosystémoch okolia Očovej. In: Daniš, D. (Ed.): Vplyv foriem obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny na základné zložky agroekosystémov vo vzťahu k optimalizácii využívania krajiny. Zborník vedeckých prác spracovaných v nadväznosti na grant VEGA č. 1/2379/05. Janka Čižmárová – PARTNER, Poniky, p. 85–91.

Zach, P., Blaženec, M., Jakuš, R., Krištín, A., Kulfan, J., Mihál, I., Pavlík, Š., Váľka, J., Vargová, K. 2010. Metódy a možnosti výskumu vybraných skupín bezstavovcov v lesných ekosystémoch. Acta Facultatis Forestalis Zvolen 52 (2): 51–62.


arachnida Other important references about harvestmen

back to Opiliones

Beccaloni, J. 2009. Arachnids. The Natural History Museum, London, 320 pp.

Bezděčka, P. 2011. Trogulus closanicus – nový sekáč (Arachnida: Opiliones) pro Českou republiku. Klapalekiana 47: 1–3.

Dunlop, J.A., Penney, D., Jekel, D. 2015. A summary list of fossil spiders and their relatives. In World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at: http://wsc.nmbe.ch, version 16.0, accessed on 15. September 2018.

Kůrka, A. 2006. České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) III. Sekáči (Opiliones). Národní muzeum, Praha, 146 pp.

Kury, A.B. 2017. Checklist of valid genera of Opiliones of the World. Museu Nacional / UFRJ website, online at: http://www.museunacional.ufrj.br/mndi/Aracnologia/checklaniator.htm, accessed on 5. April 2017.

Kury, A.B. 2018. Classification of Opiliones. Museu Nacional / UFRJ website, online at: http://www.museunacional.ufrj.br/mndi/Aracnologia/opiliones.html, accessed on 10. November 2018.

Kury, A.B., Pérez-González, A. 2015. A companion to the Part 2 of the World Checklist of Opiliones species (Arachnida): Laniatores – Samooidea, Zalmoxoidea and Grassatores incertae sedis. Biodiversity Data Journal 3: e6663.

Martens, J. 1978. Spinnentiere, Arachnida: Weberknechte, Opiliones. Die Tierwelt Deutschlands. Vol. 64. G. Fischer Verlag, Jena, 464 pp.

Pinto-da-Rocha, R., Machado, G., Giribet, G. 2007. Harvestmen: the biology of the Opiliones. Harvard University Press, Cambridge and London, 608 pp.

Savory, T.H. 1964. Arachnida. Academic Press Inc., 291 pp.

Zhang, Z.-Q. 2011. Phylum Arthropoda von Siebold, 1848. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.): Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa 3148: 7–12.








This website should be cited as:
Stašiov, S. (2020). Opiliones, checklist and bibliography.

Slovak Arachnological Society, Bratislava, online at http://saras-arachno.sk/saras_kosce.htm, version 1.3,
accessed on {date of access}

creative commons license  


SARASEditor: Slavomír Stašiov
Last updated: 27th August 2020